21 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

21 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Seyfe Hükümetin Her 1,000,000 lira ile sermayesine iştirak ettigi: ve dört büyük milli bankanın ADAP aya kuponla ödenen amadedir. W.. Ay Başında: Vadeli mevduatınızın faizini muntazaman almakla huzur ve rahat içinde yaşamak imkânını bulacaksınız. Her ay muntazaman aldığınız gelire mukabil paranız olduğu gibi yerinde durmaktadır. ÇAPA MARKA | Hububat Unları 7 Teklitlerinden sakınınız. b çi 1 Ni 50 N n hi 7 <EM> Bu akşam Harbiye'de B ELV Ü Bahçesinde Bestekâr Selâdahdin'in Müzik ayak 22 ie ildönümü Bu gece de memleketin en yüksek san'atkârların eoeksiniz. Türk Ticaret Bankası Merkez ve bütün şubeleri “Faizleri aydan Artık elinizdeki para ile, ne, neticesini bilmediğiniz bir ticaret işine girmenize, ne de apartıman yaptırarak başınızı derde sokmanıza mahal kalmamıştır. , SON POST AZARKI hesap,, için emrinize Biga icra Memurluğundanı İstanbulda Mehmet Şadiden; Biganın Demetoka nahiyesinde mukim Ali oğ- lu Fehim Ahmet ve Mehmedin İstik- raz eyledikleri paraya mukabil ipotek olarak gösterdikleri tapunun Kâ. evvel 932 tarih 128/199 numarada kayıtlı Biganın Demetoka nahiyesi cıvarında bulunan olbaptaki artırma şartname- sindö hudut ve ovsafı salreleri yazılı bulunan 128 numarada kayıtlı 17500 dönüm miktarında mer'a ile; 12 No. kayıtlı 30 bin dönüm miktarında tar lanın açık arttırma suretile Oo paraya gövrilmesine İ; S; 'T 4 üncü icra me- murluğunca karar verilmiş olduğundan gargı çiftliği namile maruf ve tamamı kırk bir bin lira takdir olunan mer'a ile diğeri 200 bin lira tekdir olunan tarlanın tarihi ilândan itibaren bir ay müddetle artırmıya (konularak 20-9 435 yirmi beş eylül çarşanba günü sani 14 te Biga Jcra dairesinde açık arttırma surelile satılacaktır. o Satış vaktinde artırıma bedeli tahmin edil miş olan kıymetlerin “575 yüzde yet- miş beşini bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü bak! kalmak üzere satış on beş gün daha tomdit ve on beşinci günü synı saatte en çok arti- rana ihale edileceği 120 uncu madde nin ikinci fıkrasının nazara alınacağı ve satıştan mütevellit bilumum masraf ve ücreti dellaliye müşteriye sit olmak ve satış peşin para İle yapılmak ve indel icap ieraya karyı teminat göste- rilmek ve arttırma şartnamesi 19.8. 935 tarihinden itibaren herkesin gör- mesi için iorada açık bulunduğu ve ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâka“ darların hususile faiz vo masraflara dair olan iddislarınin evrakı müsbite- leri ile 80 gün içinde icra dairesine bildirmeleri aksi balde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve |, talip olanların kıymetinin yüzde yedi buçuh depo akçesiyle Biga iora daire- sine ve dellâl Yusuf Özbek'e müracaat etmeleri iüzümu ilân olunur. METAMORFOZ m , Ağustos 21, POSTA PULLARI Müteveffa Miralay C. E. Wilson tarafından toplanmı$ 1868 - 1935 senesine ait Meşhur komple koleksiyonu 27 Teşrinisani 1935 tarihinde AÇIK ARTTIRMA iLE SATILACAKTIR. Her seri mükemmelen gösterilmektedir. Aşağıdaki adrese müracaatla katalog isteyiniz. PLUMRiDGE & CO. 61/62, Chancery Lane, Londres W. C. 2, Angleterre Ne güzel boyanıyor değil mi ? Elbette, Çünkü: PERTEV RUJU Kullanıyor Pek yakında | PANORAMA Bahçesinde SÜNNET DÜĞÜNÜ Hergün bahçe müdüriyetins müracaat. Telefon: 41065

Bu sayıdan diğer sayfalar: