7 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

7 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ç .7'” Midenize Dikkat ve iYi HAZIM içenlet midelerini tahriş öderler ve ekşilik, ağırlık baş dönmeleri hissederler. ediniz. Çabuk, iyi çiğ- nemeden yemek yiyen der, fazlı baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa İçki Hazımsızlık, SON POSTA MAZO | Anket değil, facia | Bir « Postarafı 1 inci saylada) lir insanlar çıkacaktır. Fdebiyat tarihci- Berli GüNesi demiş ki: <Halid Ziyanın e- | leri Halid Ziyanın eserleri üzerinde u - Ti arasında ölmez bir eser hatırlamı- |zun uzun duracaklar ve onu münevver Memb Ölen eserle ölmez eserin ne de- 'Türk milletinin gelecek nesillerine bür- olduğundan haberi olup da bunu bu | metle ve sevgiyle tanıtacaklardır. :ml_muu Mikyasları içinde ölçebile -| Bilmiyorum, acaba anketci zat mı işe bir kafa, böyle bir şey söylemez ve | bir çeşni vermek için bu sözleri rötuş e- Ü SERYET ZŞN FAO REN e der üstad hakkında münasebetli bir söz Sİyliyemiyecekse susardı. Bir diğeri demiş ki: «Halid Ziya edebi m“hmyemı; roman tekniğinde yeni bir ben, a stir. -Onda şüphe yok. Fakat, ve mbu Şahsiyetin eserlerinde devirlerin derek gazeteye geçirdi; yoksa bizim ede- biyat ve tarih fakültemizde manasız ve münasebetsiz söz söylemekte bu kadar mahir gençler mi var? Fakat, ben olsay- dim, ya Halid Ziyaya hürmet göster - mek, yahud da bu fakültenin Haysiyeti- üzerine sığabilecek kud -|Pi siyanet etmek için bu tarzdaki cevab- Hatay Anayasası Kat'i şeklini Yakhkında alacak (Baştarafı 1 inci sayfada) Cenevrede devam etmekte olan Hatay Müzakerelerinin müsaid bir hava içinde ilerlediği haber verilmektedir. Hatay A- nayasasında ana dili olarak tesbit edil - mesi kararlaşmış bulunan türkceden mâ- da tatbikatta takib edilecek hattı hare - ketin tayini görüşülürken teferrüat üze- ginde bazı ihtilâflar zuhur etmiş ise de bunun da sâlim bir farmüle bağlanabile- ceği ümid edilmektedir. Bundan başka Sancağın askerden tec- tid maddesi görüşülürken buranın emni- ba M ölebilenine rastlamadım. Bu sebeb- | İâTın Hüzeteye girmesine müsande et -| yetini temin edecek olan ve yerli jan - N Tomanlarını okumak arzusu şAyanmadı'.. Okumak - arzusunu _îı"':::!' romanlar hakkında hüküm Münasebetsizliğini bu üniversi - llîıadî: Yapmıştır, yoksa, ona bü sözleri diğim bi kilsa anketci mi, bunu bilemem, Bil- T Şey varsa hangi taraflan ba - z bu sözler de bir faciadır. A';ı Üçüncü edebiyatcı da buyurmuş ey d Ziyayı üniversitede okuturlar- İ h_m);':"m Kendiliğimden bunu yapa - İi niz Halid Ziya ile meşgul ol- .?l:m im yok!» Külteleşi, HEPSİ de edebiyat ve tarih fa- iğ ye üde okuyan bu gençlerin ya ki- *“n:hld Ziya gibi ediblerin eserlerini * klıııyb.——» tenezzül etmemişler, yahud Oldul Kir neler okumaklı çok meşgul Ti için - okumıya vakit bulama - Bdip t Edebiyat ve tarih fakültesine B rihle ve edebiyatla uğraşan bir —kıîb" Memleketin edebi hayatını ve hangi farihini tamımak için kimin ve Tin €serlerini okuyacaktır? Bu gençie- .bn Yup anlıyabilecekleri edibler, şa- Okumaya AF Çök mudür ki Halid Ziyayı ö r“knşızul etmiyorlar, yahud İ Ziya ' İçin vakit bulmuyorlar? Ha- Yapmış biç İ Sdebiyat tarihinde devir asizlik yi SA eserlerine karşı bu Külte map, * Sllkasızlık gösteren bir fa- hiti uhiti, hakikaten bir fakülte mu- Mi? Bu tarzda zihne hücum ::: ::ellllîn. hiç birisine makul ve in- hbil dbküdirj/erccek bir cevab bulmak tüği e:'.î'-" dostları tarafından elli be - n İYat yılının tes'id edildiği ge - tarih f'î_bıj—hırıı., Halid Ziya, edebiyat ve duği, Ültesi gençlerinin bu sözlerini li Ğü zaman yüreğinde derin bir sı- n ini duymuş olacaktır. Fakat, Yok, bu x*"x*l söylediğini veya yazdığını bi- mezdim, Hiç olmazsa bu yapılsaydı! Muhütin Birgen Sofyada büyük Bir geçit resmi Sofya, 6 (A.A.) — Senjorj bayramı mü- nasebetile kral, hanedan ve hükümet â- zası, kordiplomatik, ecnebi ataşemiliter - ler, eski general, subay ve yarsubaylar, gençlik teşkilâtları da hazır olduğu hal- da kıtaatı teftiş etmiş ve bunlara yeni bayraklar vermiştir. Harb bayrakları mü- zede saklanacaktır. Kralın kitaata hitabesini müteakıb as- ker büyük bir geçid resmu yapmıştır. Litvinof Londraya gitti Moskova, 6 (AA.) — Hariciye Komise- ri B. Litvinof, taç giyme şenliklerine ve Müteâkiben de Cenevrede Milletler Ce- miyeti toplantısına iştirâk etmek üzere Londraya hareket etmiştir. Avusturya Cumhur Reisi Peşteden döndü Viyana, 6 (AA.) — Avusturya Rei- si cumhuru B. Miklas, refakatinde baş- vekil B. Şuşnig ve hariciye nazırı B. Sehmidt olduğu halde, Budapeşte'de: Viyanaya döumüş ve istasyonda bütün hükümet azaları tarafından karşılan- Muamele vergisi Ankara, & (Hususi) — Maliye Vekâleti tarafından muamele vergisi 1937 iptidat maddeler muafiyet, tenzilât cedvelleri hazırlanmıştır. Atinada şiddetli bora Atina, 6 (Hustsi) — Gece burada memlekette de bir gün ge-|şiddetli bir bora çıkmış ve bir çok yer- leri sular basmıştır, A A R Ca | | d ae S pak hat KEB LA darmanın başına eenebi zabitler getiril- mesi teklifi ile karşılaşılmış ve bu teklif tarafımızdan kat'iyetle reddedilmiştir. Hatayın icra hey'eti Cenevre, 6 (A.A.) — Anadolu Ajansı- nın hususi muhabiri bildiriyor. Hatay Anayasasının kat'i müzakeresine dün başlandı. Hatay meclisi tarafından müntehab bir gayri mes'ul devlet reisinin idaresinde Hatay meclisine karşı mes'al bir hükü- met reisi ile dörl vekilden teşekkül ede- vek olan icra heyetinin salâhiyetine aid maddeler kabul edildi. ğ Müzakereye bugün de devam edilecek- ür. Menemencioğlu Pariste Başvekil ile cek Cenevre, 6 (A.A.) — Anadolu Ajansı- nın hususi muhabiri bildiriyor: Eksperler komitesi bugün Anayasanın müzakeresine devam ederek kuvvel ad- liye ve âmme haklarına dair maddeleri kabul etti. Geriye ilk intihabatın ne şe- kilde yapılacağı hakkındaki ahkâm kal- mıştır. * Menemencioğlu Başvekile iltihak et - mek üzere iki gün için Parise hareket edeceğinden, gelecek içtima pazartesi günü yapılacaktır. Bu iki gün zarfında *| reis statünün ve Anayasanın şimdiye ka- dar kabul edilen maddelerini tesbit ve tahriri ile meşgul olacaktır. Komite pazartesinden ilibaren günde iki celse yapacaktır. Montrö konf;ranu Neticelendi (Baştarafı 1 inci soyfada) Muahedenin esas kasmı, münderecatı malüm olan mukaveledir: Kapitülâsyonlar kaldırılacaktır. Muh - telit mahkemeler 12 scene devam edecek aolan bir intikal devresi zarfında kalacak ve fakat teşril salâhiyetlerini muhafaza etmiyeceklerdir. Konsuler mahkemeler cezaf salâhiyetlerini muhtelit mahkeme- lere bırakmaktadırlar. Sivil işlerde kon- süler mahkemeler, yabancıların şahsi meseleler için salâhiyetlerini ihtiyat ola- rTak muhafaza edeceklerdir.. Asayişe ve örf ve üdete muğayir olma- mak şartile din ve-mezheb hürriyeti zı- man altına alınacaktır. Kapitülâsyon kanferansının neticelen- Mesi beynelmilel mahfellerde fevkalâde güzel bir intıba hasıl etmiştir. 4 Orta Avrupa Meselesi Londrada da Görüşülecek (Baştarafı 1 inci sayfada) B. Hodza, kendisinin eski €Tuna havza- sında iktısadi mesai birliği» plânmı ileri sürecektir. Bu plân, malüm olduğu vechile, İtalya ve Alınanya'ya açıkta birakmamakta - dır. Londrada hazırlıklar Landra, 6 ÇA.A.) — İngiltere tarihin - de İk defa olmak üzere Buckingham sa- rayının muhafazası, önümüzdeki hafta içinde, kralın taç giyme merasiminde ha- zır bulunmak üzere Londra'ya gelmiş o- Tan Dominyanlar kıtaatı tarafından te - rain edilecektir. Ayvusturya ve Çekoslovakya Paris, 6 — Ocuvre gazetesi ise diyar ki: Son haftalar zarfında ve hassatan B. Şuşnig'in Venedik'ten avdetini müteâkıb ve B. Göring ve Neuralh'ın Româ mülâ- katlarından sonra, Ayvusturya gittikce daha fazla olarak Çchııbukyı ile bir MEYVA TUZU ÇA Sayfa 11 Saranalii Hazımsızlığı, mide ekşilik ve yanmaları xiderir. ğ Buügünden — bir şişe MAZON alınız, .nk'huı 'IOM"' Hiç bir mümasl müstahzırla kıyas kabul etmez. MAZON isim —horoz markasına dikkat, Deposu : MAZON ve Boton ccza deposu İstanbul Yeni postahane arkasında No, 47 —. Tıraş bıçakları SERT SAKALLARI YUMUŞATIR. *: ve cildi pamuk gibi yapar POKER PLAY markasına dikkat ediniz. B elt İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden : Hükmü mayıs/â37 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının ruhsat tezke « relerinin yenileme muamelesine 20/5/1937 tarihinde başlanarak 1/6/937 pazar- tesi akşamına kadar devam edilecektir. Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek iste yen satıcıların tayin olunan günlerde es« ki tezkere ve kontratlariyle beraber birez de fotoğraflarını alarak Kabataştaki İnhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 7/Haziran/937 tarihinden son- ra tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanuni takibat yapılaca- ğı ilân olunur. (2430) Başvekilimizin İstanbul Berberler Pariste CEMİYETİNDEN : Cemiyetimizin yıllık kongresi 9 mayıs 937 pazar günü saat 13 de Beyoğlunda Nuri Ziya sokağında Cumhuriyet Halğ Partisi Beyoğlu İlçeyönkurulu salonla- rında toplanacaklır. Cemiyete mukayyet #zanm cüzdanlarını hamilen kongreye v E-lmeleri ilân olunur. KONGRE RUZNAMESİ: Yapacağı temaslar Kral Boris Başvekilimizle görüştü (Baş tarajfı 1 inci sayfada) Sofya, 6 (AA.) — Türkiye Başve - kili General İsmet İnönü Kral George| 1 — 935 ve 936 seneleri hesabatının un taç giyme merasimine iştirak edecek |letkiki, ğ heyetle birlikte bugün saat 4 de S.ı[-ı 2 — Evvelki kongre mukarreratından Ya garından geçmiş ve istasyonda B intaç edilen ve edilmiyen maddeler hak- vekil B. Köse İvanaf ile Kral namına | kında izahat. & ıB. Gruef, Türkiyenin Sofya elçisi B.| 3 — Azadan alınmakta olun aidattan 4 Berker, elçilik erkânı ve d şabsiyet | tenzilât. ler tarafından selâmlanmıstır. 4 —Her aym ilk pazar günü mesleki İki Başvekil trenin tevakkufu müd- | hasbıhaller için toplanılması. örüşmüşlerdir. 5 — Cemiyetlerin müşlereken açacak. n hareketinden biraz evvel|ları dispansere iştirâk. de, Kral Boris ile Prens Kiril de, ayni| 6 — Şehir meclisinin permanant ma » trenle Sofyadan hareket eden Prenses| kineleri hakkındaki mukarreratına dalı ç |Marie de Savole ile birlikte gara gel-| izahat. Ğ |muşlerdir. Kral bir kaç dakika Başve- | wesscssecernonenancsccasceAEAEAEDERAEAEKECErEELETEATETE. kil General İsmet İnönü ile görüşmi Hnddeimumlliiı davet ğ tür. Cumhuriyet Müddiamumiliğinden: İstan- bulda bulunduğu anlaşıları Bergâmma lera me« mur muavini Hasan Zeki'nin hemen memüu- riyetimize müracaati. ü Belgraddan geçerken Belgrad, 6 (Hususi) — Landraya gitmekte olan Türkiye Başvekilile Ba- yan İnönü ve refakatlerindek! zevat, bu akşamki ekspresle Belgrattan geç- mişlerdir. Yugoslav - Bulgar hududunda Tür - kiye elçisi Ali Haydar tarafından kar- İşılanmış olan General İsmet İnönü, ekspresin Belgrad istasyonunda tevak- kufundan istifade ederek, kendilerini selâmlamıya gelmiş olan Beşvekil Sto- yadinoviçle bir müddet görüşmüşler, diğer hükümet erkânının hatırlarını sormuşlardır. 'Türkiye Başvekili samimi bir suret- te uğurlanmıştır. İsmet İnönü Cumartesi günü Parise varmış bulunacaktır. Son Posta Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25, İSTANBUL Vindsor Dükünün İzdivacı işi Tours, 6 (ALA.) — B. Bargers, gaze- * tecilere beyanatta bulunarak Dük de , — Vindsor'un izdivacının kralın taç giy- - me merasiminden 15 gün sonra icra —— edileceğini söylemiştir. Parlâmentolar birliği ğ ticaret konseyi v Ankara, 6 (Hususi) — 17 mayısta Pa- tiste toplanacak Parlâmentolar - Birliği — 'Ticaret Konseyinde Türkiyeyi Seyhan — meb'usu General Naci Eldeniz'in reisli- hğinde bir heyet temsil edecektir. Heyette » - — Giresun meb'usu General İhsan, İsparta — — meb'usu Cemal Önel, Niğde meh'usu Ra- — — sim Ferid, Beyazıd meb'usu Halid Baye — — rak bulunmaktadırlar. Heyet pazartesi 4 buradan hareket edecektir. N Eski bir hırsızlığın faili bulundu — Adapazarı (Hususi) — Bundan beş ay evvel Ariliye istasyonunda kapalı bir va- gönun içinde bir miklar manilatura eş- yası çalınmıştı. Şimdiye kadar yapılan <h tahkikatta bu eşyanın istasyon civarın- ? da oturan Uzün Ahmedin oğlu tarafın « dan çalındığı anlaşılmış, eşyalar müsade- re, Uzun Ahmedin oğlu da tevkif edil « miştir. resimlerin bütün hakları mahfuz ve gazetemize aittir. ABONE FİATLARI EKEKEE 1400 | 780 | 400 | 160 YUNANİSTAN | 2340 | 1220 | T0 | 270 270n/ 1406 | &00 | 300 Abone bedeli peşindir. Adreş değiştimek 25 kuruştur. Gelen evrak geri verilmez. İlânlardan mes'uliyet alınmaz, Cevap için mektuplara 10 kuruşluk Pul ilâvesi lâzımdır. —— Milâsta tütün zer'iyatı Milâs (Hususi) — Sön günlerde de « 4 y vamlı sürette yağan yağmurlar tütün « C cülerin yüzlerini güldüzmüştür. Fakat amele yevmiyesinin yüksekliği bir çok yerlerde tütün yerine hububat ekilme - &ine sebep olmuştur. Ğ Bu yıl Milâsın iki milyen. Muğlanın üç — — milyon kilo tütün vereceği tahmin olun- maktadır. Yağmurlar zeylinlere de fay- Posta kutusu: 741 hlınbul— Telgraf: Son Posta 'Telefon : 20203 Â A SĞ KR ae İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: