7 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

7 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA :MLEKE'I" DK HABERLERİI Bitliste kız çocuklarm |Eğitmen köye nur gibi, kuvvet orta tahsili meselesi Orta okul direktörünün çocuk babalarile yaptığı açık bir görüşme nasıl karşılandı? Bitliste 28 nisan bayramı (li-u.n Çocuk haftası ne —l""Yl Beçiyor. Bunun tafsilâtı ya- M Fakat düşünüyorum ki her yerinde ayni bayram birine —’*he ve aşağı, yukarı, hep bir- îlıı tedir. Binaenaleyh haz- 'Üllk saklıyarak yazmıyacak, yal- n__'m'indı durulması borç — bilinmek Bacağıy © bir tarafını anlatmıya çalı - hk:î:fh” Halkevi salonunda müsame- İği bayramın ilk günü, orta okul Veliler, "“ Hakkı Arıca çocuk babaları ve D0 açık bir görüşme yaptı. Bu gö- Bitlis oldu - Şücu Bitlisin - okumar ğı', h*"'kn ökutturulr ! Söyledi ta, Hmakta di ölçtü... Toplay sten, bir mis- © fazla imiş. söylenen sözlere, ti d:':: Çok hakikatleri izah namına bi, Şihik vermek, her hakikat Gi ıhln% Fakat bu teşrihle hiraz da Bit- İlir 0 :““' benliği azaha Thu de öüre fatlı, Hakkı A Ok: misi KUMayI toşvik için ürüklenmiş - ila #eselli etmek lâzımdır. Bu lüzu- üğe Hderken noksanın doğru sebebini ulacağız!. Onun için, acı, ricaya cevap vereceğiz.. ,&ı_"-“-'-hın üzün — olmasına — ihtiyaç İ imASh herkesçe bilinen bir şeyin Mak (ç YÜTW verir... <Okutmak, okut- İti ce Ce mektepler açmak hükümet hnduşı endir. Bundaki noksandan va - >* demekle bitireceğiz... A Mmes'ul saymıya hakkımız yok- Anum:ı Müahezede isabet gös- hepimiz esefle takip etmek v:'y:ikımı iz. Kız çocuklarının or- ,_ğ':n'î:ıım ve üç sınıflı İlk mek - mıfinda onar, ön beşer kız "k?ullmdugu ve geçen yıllarda da Biş © *pler ayni nisbette mahsul ver- ırı balde orta mektepte bir li kız talebe görülmemektedir. hk"'""lm delkletile anlasılmamaktadır üi devirlerin bu muhite soktuğu kö- .ıı—ı len bir kısmı hâlâ berde- G” Olduğu sahalarda da şiddetle mu- Meselesi, Cinsiyet farkı, manasız ve lü - , — Dünyada cok ku Tmmaz a- £ bir nokta var. Bu nokta üze- | a Kasablardan 'ar Hasan Beyciğim, — başka cins koyunlara, -|hafaza edilmekte, yüzü örtülü ve çarşaf- h gezmeleri vilâyet idare heyeti, beledi- ye ve umumf moclis kararile menedilen kadınlar sokağa çıkarken, hava vaziyeti ne olursa olsun, başlarına, kocaman birer şemsiye açmaktadırlar. Hükümet konağı içinde bir kadını, yüzü duvara çevril - miş, çömelmiş, bu yetmiyor gibi başına bir de erkek şemsiyesi germiş halde gör- düğüm zam aklı, açıkgöz Bit- lisliler hesabına ve Tür! içimde engin bir hüzün duy Bitlisin yarıdan çok fa: yarıbekirde, Erzurumda | miüileti namına, tanbul! ve Ankarnda yerleşmişlerdir. He- tin burada akrabaları vardır. men hep Elbett yerlerdeki devrim eserlerini hemşerile - Bundan başka, burada nların çoğu Ankaraya, İzmi- la ve lâakal Dıyarıbekire gi - er, çok şeyi gözlerile görürler.. Böyledir de kadınları, on bir, an iki ya- şından itibaren neden soklanacak — bir mata sayarlar bilinemez. Bitlis halkı cidden zeki, çabuk anla - yışlı, atılgandır. Mubhitlerinde, inkilâba karşı koyan Kızıl Sultan devri artıkları- na ağızlarının nı verineğe gelen hü- kümet kuvvetlerine filen, Ganla, başla yardımı etmiş olmalarile de rejime ria - yetlerinin en kıymetli isbatını vermiş lerdir. Güvenilir, yığınıdır. Böyle oldukları içindir ki ka- dım bahsinde manasızlığı düşmeleri ken- dilerine yakıştırılamıyor. — Tok Nafıa Vekili Haymanada dan yazılıyor: Nafia Vekili 'a buraya gelmiş, asrt ban- yoları gezerek son zamanlarda yapıları faaliyeti görmüş, müteşebbisleri tebri etmiştir. Ankaranın 75 kilometre yakınında o- fup mahallen yaptırılan tahlil ile sula - rının şifa kıymetinin pek yüksek oldu - ğu anlaşılan Haymana kaplıcaları mev- siminde büyük rağbet kazanmaktadır. Kaymakam Sadi Süer, köyleri birbi - tine kazaya telefonla bağlatmıştır. Kay- makamın kazaya yapmış olduğu hizmet- leri bizzat müşahede eden Ali Çı_-unku-l 'ya kendisini tebrik etmiştir. Nafia Vekili Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: bazıları, yaslamılabilir bir Türk | gibi, iman gibi gırecek Karag (Hus.uı) Karsa 25 Km. mesa- fede, Cilâvuz mesiresinde «<Eğitmen kur- su» nun açılışı pek parlak ve heyecanlı bir merasime yesile oldu. Başta vali olduğu halde, memurlar, Parti ve Halkevi mümessilleri, kalabalık bir kafile halinde Cilâvuza gidilmiş, na- hiye müdürü Tahsin Sanın, muallimler, yatı okulu ve kurs talebesi ile köylüler kafileyi karşılamışlardır. İstiklâl marşı, ve bayrak çekme töre - hinden sonra eğitmen kursu önünde iyi bir isabetle seçilmiş olan kurs öğretmen- lerinden Şemsi Ataman'ın bu mutlu Bün için hazırlayıp okuduğu —manzumu mütcakip, çelik duvardan kopan bir par- ça, bastığı yeri inletircesine ortaya atıl » dı. Attilânın fizionomik tipini, Atatürkün ideolojisini canlandıran bu tunç yüzlü Türk gençi: Kars eğitmen kursu açılırken Bundan sonra vali Akif Eyidoğun e - — Ulu Önderimiz iradekile, burada ik- | ğitmenlere hitaplar tisap edeceğimiz munzam kıymetleri, bi- zi dört gözle bekliyen köylerimize gö - türmek, yaymak ve yaşatmak en kutsal ödevimizdir, dedi. Bu eğitmen namzedi, Pothov'un Sakre köyünden Mevlüd Değirmeneldir. Kurs direktörü Ali Erdoğanın kıy - metli söylevini mütcakip, kısa bir za - manda kendini şevdirmiş olan kültür di- rektörü Sadi, faydah nutku arasında: Dumlupmarda kanını "döke ni kazanan Mehmedcik, kö: me Igdırda yeni Iki mahalle Yaptırılıyor Bunlardan birine Sağlık Bakanının, diğerine Bük- reş elçisinin ismi veriliyor Iğdır (Hususi) — Iğdır kasabasına yerleştirilecek olan Romtanya göçmenle- ti için kasabanın iki başıada 120 şer evli iki mahalle kurulacaktır Evlerin İnşası 540 ar liradan İstanbulda bir mütezhhi- edilmiş olduğundan yakında in- ta başlanılacaktır. Göçmen işlerinde değerli emekleri bu- | lunan Sağlık Bakanı Refik Saydam ve Bükreş elçisi Hamdullak Suphinin adla- rırı dalma anmak arzusu ile bu yeni mahallelerden birine Tanridver ve diğe- rine Saydam adı verilmesi kararlaştırıl- mıştır. İki kadın hv?a ederlerken boğuldu Palu (Hususi) — Sm..» kis köyün- de Zülfi kızı Beyaz ile Mehmet kızı Huni çüy kenarında davar otlatırlarken aralarında kavga Çıkmış, iki kadın da kavga ede ede dereye yuvarlanmış dir. Fakat kadınlar derede de kavgaya devam etmişler, nelicede boğulup git - lardanberi yaptırılmamış olan Hayma - na - Ankara yolunun âcilen inşası hu - susunda vaitlerde bulunmuştur. »» Karaman — kuyruğu ta - kıp, eHâlis Karaman» diye halka yutturuyorlarmış... Misafir vekil halkın coşkun tezahüratı İarasında Ankaraya avdet etmiştir. — bir şey olmasa gerek... lüm ya: Karamanın koyunu, Sonra çıkar oyunu derler.. | Sivas (Husust) — Hasan Bey — Bu hile yeni " Ma -|» — Vakığ mükemmel mektep binanız ve her şeyiniz varsa da, sizın ders ha - yatınız ekseriyetle açık havada geçe - cektir. Bunun için ilk dersimnizi açık ha- vada vermek işterim» diyerek, eğitmenin mahiyet ve ödevini veciz bir şekilde ta- rifle: *Eğitmenin girdiği köyde hiç bir has- ta, nezleden kurtulma yollarını koyun derisine girmekte aramıyacaktır. Eğit - — Çanakkalede, İnönünde, Sakarya ve| menin girdiği köyden, üfürükçü — tasını k istiklâl- | |tarağını toplayıp kaçacaktır> gibi değer- vet- | 14 ecümlelerle muhitin bazı hususiyetleri- ve vali eğitmenleri teftiş ederkln ne temas ederek: «Gireceğiniz köye nn gibi, kuvvet gibi, iman gibi girmelisiniz temennisile kordelâyı keserek kursu aç ti Kurs binasının dahili kısımları gezdi- rildikten sonra büfeye geçilerek hazıru. na çay, pasta ve meyva ikram edildi. Ha- vanın soğuk olmasına rağmen açık ha « vada milli oyunlar oynandı ve geç vakit Karsa dönüldü. Her yıl, köylerimize S0 eğitmen gön derecek olan bu kurs sayesinde v timizin kültür seviyesinin kısa bir za manda yükselip genişliyeceği pek tıh(l dir, — Araslı Kurslar teftiş ediliyor Muymmkwn—md—w Köy mekteplerine muallim yetiştir - olacaktır. mek üzere muhtelif vilâyetlerde açılan | Eskişehirde açılan çavuş kursunu tef- sekiz çavuş kursunun mesaisi Maarif Vekâleti müfettişleri tarafından teftiğ e- dilmeğe başlanmıştır. Şimdiye kadar bu kursların vermiş olduğu netice müsbet- tir. Önümüzdeki ders yılından itibaren adetleri çoğaltılacak ve bu surotle köy- lere, kolayca munllnn todariki mümkun İküçük “memleket haberleri '| T ae Gerede (Hususi) — Orman fen memuru Mustafa Kepekci,kazanın muhtir ve fırka mümessillerini topliıyarak kendilerine y!'uH arman kanununun tatbikatı etrafında tenvir | edici izahal vermiştir. Bolu vali vekilliği Gerede (Hususi) — Kaymakam Ramiz Ba- tuk, bir ay müddetle Rolu valt vekilliğine gitmiştir. Kaymakamılık vazifesine tahrirat kâttbi Servet Yılmaz bakmaktadır. Sivas Cer atölyesi inşaatı Cer atölyesi inşantı Her- lemektedir. Yakında Bayındırlık Bakanı Ali Çetlmkayanın inşaatı gözden geçirmek üze- re buzaya geleceği söylenmektedir. Sivas Memleket hastanesi başlekimliği Bivas (Hususl) Memleket haslanesi baş- hekimliğine sağlık direktörü Mehmet Şerif atanmış, çalışmıya başlamıştır. Adapazarı (Husust| — Üsküdar birinei or- tamekteb müdür mwavini Salm Turgut şeh- Timiz ortamekteb müdürlüğüne miştir. Konyada bir müsamere Konya (Hususi) — Halkevi temsil kolu be- lediye siner YKi piyes Va r etmiştir. Küçük talebeler müzikli pmuşlardır. ayrıca Zor Nikâh ko- de temstl edilmiştir. Kültür Direktörü Utuğ Brzen müsamerenin muvaffak olması için bizsat meşgul olmuş- *ue, tiş etmeğe Maarif Vekâleti tarafından İstanbul maarif müdür muavini Neşet memur edilmiştir. Neşet Eskişehre git- miştir. Teftişlerini müteakıp hazırlıya - cağı raporu burada tamamlıyarak Vekâ- Bir Doktorun Günlük —T | Notlarından €) Soğuk algınlığına Yakalanmamak İçin çareler 1 — Havadaki âni değişiklikleri na - zarı dikkale alarak ona göre gi- yinmek. 2 — Vücadü odada, nakll vasıtaların- da, Gdairelerde hava cereyanına maruz bırakmamak. 3 — Tozlu, dumanlı yerlerde bulun - mamalı ve bu gibi bavayı te - neffüis etmemeli. 4 — Ağın ve burunun sık sık temiz - lenmesine çok dikkat ve itina et- melidir. Hastalık geldikten sonra ixe: 1 — Hastayı havadar ve harareti sa- bit bir odada istirahat ettirmek. 2 — İyl örtmek şartile odanın havası- nı günde bir kaç defa tebdli et - mek. 3 — Gıdasına dikkat ötmek. 4 Mümkün olduğu kadar — sür'atle hastayı daktor tedavisine sevket- (*) Bu notları kesip saklayımız, yahut bir albüme yapıştarıp yapınız. Sıkınlı zamanınızda bu potlar bir doktor gibi imdadınıza yetişebilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: