15 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

15 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA | 19.690.156 K v '—Hrler : Üa Muhabirler » & kilogram 6.482 909 N %“H kabil Serbest Jövizler . zler ve Borçlu kliring baki. M Wüzrecü e gçe Tahvilleri * MUtah ".“— *vrakı nakdiye karşılığı. ”q'.:' 8 inci maddelerine tev- h afından vaki tediyat . in Cüzdanı , B GOOLARI . L LSN Ü ç e vire e ebğ Ş Tahvilât Cüzdanı : © edilen evrakı nakdi- Tşılığı Esham ve Tah- bari kaymetle) €sham ve tahvilât * Döviz üzerine 76 80 200 ,, 384 ” İ T. Cumhuriyet Merkez Banka S -Şubat-1938 Vaziyeti PA SiF A ı Z 4 adet 1000 iralık Ü n SUU KÖ ç 250 ” 100 - 4000 iira - 4000 - 7600 KAT GA Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylul_l Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 950.271,25, İ9 BANKASI 1958 Küçük Cari Hesaplar kramîı.,c Plâım ei ” ” ” 28600 ,, En az 50 lira mevduatı bulunan hesaplar kuralara dahil edilecektir. Sörmeğe .. , İhtiyat Akçesi , Adi ve fevkalâde Tedavüldeki Banknotlar ! Deruhde edilen evrakı nakdiye . « « Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev- fikan hazine tarafından vaki todiyat . Deruhde edi evrakı nakdiye bakiyesi, Karşılığı tamamen altın olarak ilâve- ten tedavüle vazedilen - Reeskont mukabili ilâveten ted. vazd, Türk Liram Mevduati: Döviz Taahhüdatı: Altına tahvili kabil dövizler . Diğer dövizler ve alacaklı kliring ba- 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi 96 5) Altın üzerine | TÜnkiYE W00 || YUNANİSTAN | 2340 Ç;lıışıkgrîığ ; BT MA YA AA BAA Ziraat: Okuyucuların sorduğu suallere cevablarım (Baştarafı 6 ncı sayfada) kadar olunca her halde farketmi dir ki bir çoğunun üzerindeki delikler « den zamklı ve pis bir su akar, Bu erik « lerden birisinin içini deşerseniz, orta ye. rinde beyaz esmer renkte on çift ayaklı bir kurdun bulunduğunu görürsünüz. Bu kurd tahtakurusu gibi kokar. Meyvâs nın İçini yedikçe pisliğini, bir del dışarı akıtır. Zaman geçtikçe erik Şayıp çürür ve nihayet yere düş düşen erikteki kurd, toprağa kar tün kışı orada geçirir, ayni zamanda göüle lek değiştirerek anaç olur. Ve sene erikler çiçek açınca bir arı halinde meydana Bu arının dişı erkeği bir. birile çift * sonra dişiler çiçeklere deki tomurcu! # yumurtlarlar, yumüre talardan kurdlar çıkar ve her biri bir e- riğe dalarak bildiğimiz zararı yapar. Bu böcüye «erik talaş kurdu» derler, Fen di- lindeki adı Hoplocampa Fulvicornistir. ine gelinc şen meyvaları kâm ı, toprağa — karışmasına an vermemelidir. Ondan sonra sone baharda ağaçların dibini derince belle e melidir ki toprağa karışan kurdlar kışım , körelsinler, Bir de çiçek mevsiminde to. murcuklar üzerine zehirli bulamaç serpe mek faydalıdır ki bunu bulunduğunua yerin ziraat daliresinden kolaylıkla öğe renebilirsiniz. | Yalnız bu mücadeleyi bir muhitteki bütün ağaç sahibleri yapmalıdır ki başe ka bir bahçeden çıkan arılar gelip sizin SRa ee “ağaçları da kirletmesin! Yoksa o civarda bakımsız ağaçlar varken başa çıkılamaz, Tarımman _’—DIŞ TABİBİ RATİP TÜRKOĞLU Viyana oteli sırası, a 1 de hergün öğle sonra saat 14 den 2V ye kadar hastaları kabul eder. İstanbul Asliye Attıncı Hakuk Dalresinden: Fatih Hoca Üyeyiz mahallesi Mimar Sinan sokak 48 numarada mukim Mustafa Karkın tarafından Aksaray Tevekkülmillet caddesi 161 numarada İhsan aleyhine açılan boşan- ma davasının lahkikatında; Müddelaleyhin Ikametgühnin meçhuliyetine binaen daveti- yenin on beş gün müddetle ilânen tehliğine ve tahkikatın 14/3/988 pazartesi saat 11 e talikine karar verilmiş ve davetiyenin bir üzahası da mahkeme divanhanesine asılmış ulunduğundan muayyen gün ve saatte İs- nbnl asliye altıncı bukuk dalresinde ha« zır bulunulması, aksi takdirde — giyabınizda tahkikata devam olunacağı tebliğ yerinde ol« mak üsere ilân olunur. Doktor İbrahim Zati Öget Belediye — karşısında, Piyerloti caddesinde 21 numarada hergün Öğleden sonra hastalarını kabu - Son Posta Yevmi, Biyasi, Havadis ve Halk gazetesi Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 İSTANBUL zde çıkan yazı ve in bütür —hakları mahfuz ve gazetemize a&ittir. ABONE FiATLARI GÜS Sene Ay | Ay Kel İoke 1 xa 150 400 1220 | 710 | 270 'Bİ İz700 ( 1400 | 800 | 300 Abone bedeli peşirdir. Adres değiştirmek 23 kuruştur, Gelen evrak geri verilmez. İlenlardar mes'uliyet alınmaz, Cevap için mektublara 10 kuruşluk Pul ilâvesi lâzımdır, Posta kutusu : 741 İstanbul 'Telgraf : Son Posta

Bu sayıdan diğer sayfalar: