15 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

15 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA —— Dişlerinizi daima Kaşelerin Tesirini Öğrenenler Baş, Diş, Adale Ağrılarını Unuturlar Diş Macunile FırçalamalısınIı Çünkü' Bir defa dişler temli <A AA Aba gelde DAİA LA CA L SYA S Y BUTUN. AĞRILARI DİNDİRİR « ifrazatı, Tei di; mek, içki, IİF" e ; —. dişlere, diş NEZLE, KIRIKLIK, ROMATİZMA, GRIP VE EMSALİ Taklid hiçbir zaman mükrop aşılar, Kü HASTALIKLARA KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDİR ayni olamaz. 4 :':ğşkf*:;: et d Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan GRİPİN'in Taklid benzeri W rüme, etlerde ( 10 tanelik yeni ambalâjlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak demektir. lb::nr M:* A olan ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. emak - ve deri İ ö a KREM PERTEV tür. cabında günde 3 kaşe alınabilir. BöRüRM 'Ba drtin Vaktinde ihtiyatı Elden Bırakmıyarak Taklitlerinden' sakımınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. Vdi Dişlerinizi Muntazaman ——— —- — RADYOLİNLE Tinaliği Bir Çiçek Sergisi! Galata Voyvoda caddes 30 No, yu ziyaret edenler, orada binbir çeşid renkli JUNİOR yelek cebi fenerleri sergilerini goreceklsrdir. Galata, Voyvoda caddesi No, 30 İSMAİL ÖMER İŞÇEN Türk Hava Kürumu TeLanen n BuY K I ANG"S" T VE YARUTLLRAN eçdAPBĞNİZ. I ı SINMATIN MUHAFIZIDIR İNKIBAZİ NAZIM SIZLĞİ S inci keşide 11/Mart/1938 dedir.« BH DE G Biyük ikramiye: B0.000 uradır- Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikratt (20.020 ve 10.0)0) Liralık iki adet mükâfat vardır. Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu P? iştirak ediniz... İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonund' İstanbul Üniversitesi Merkez binasının <719» lira keşifli çatı KU tamiri 17/2/938 Perşembe günü saat 15 de Üniversite Rektörlüğünde yaptırılacaktır. İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dalir İ yındırlık Direktörlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel almif ği | müteahhitlik ve ticaret odası vesikasile 54 liralık muvakkat teminâat rını hâmil olmaları Hizımdır Şartname her gün Rektörlükte görülüf Saçlarmızı Dök lmekten Koruyunuz onçe Levante Linye G.m.b.H. HAMBURG Devtsche Lrvante-linle lıı- Leverteilek A, Hamburg, AA Hasıburg Öremez Hamburg, Brem, — Anvers, — Islanbül ve Kürüdeniz arasında azimet ve avdet muntazam bostalar Hamburg vapuru 13 şubata döğrü. Morsa vapuru 22 şubata doğru. Akka vapuru 23 şubata doğru. Burgaz, Varna, Köstunce İçin Hmanımızdan bareket edecek vapurlar Borca vapuru 12 şubata doğru. Akka vepuru 25 şubata doğru. Yakında Hamburg. Brem, Anvers ve Roterdam limanları için pareket edecek vapurlar Achala vapuru 1$ şubata doğru. Mora vapuru 22 şubata doğrü. _ı Sac KOMO jEN' Va TTi Saçların köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri ta - mamon giderir ve büyüme kabili- yelini arbrarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif, kullamışı kolay bir saç eksiridir, İNGiİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOĞLU - İSTANBUL Fazta fafsitât için — Galata'da — Orua. kimyan hanındı. DÖYÇE LEVANXTE EVEREADY LİNYE vapur acantalığına müracaat, Ü — Telefba : &4760 - HT elektrik Tambası a — — En çok şürer İlân Tarifemiz BRETD Birinci sahife 400 kuruş İkinci sahife 250 — » Üçüncü — sahife 200 Dördüncü sahife 100 İç sahifeler 60 Son sahife 40 kallte Mastarcı Tesfiyeci Alınacak: Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden. Kırıkkalede topçu mühimmat fabrikası için beş birinci sınıf mastarcı tesfiye- tiye ihtiyaç vardır. Yol masrafları kendilerine aid olmak üzere yapılacak imti- handa takdir olunacak gündelikle çalışmayı kabul edenler imtihan için nüfus ve askerlik, tahsil ve san'at vesika ve bonservisleriyle doğruca Fabrika Müdür- üğüne müracaatları. (748) İdatreli .sv.. Muayyen bir müddec zarfında fazla. ea mikdarda ilân yaptıracaklar ayrıca tenzilâtli tacifemizden istifade ede- ceklerdir. Tama, yarım ve çeyrek sayfa ilânlar için ayrı bir tarife derpij edilmiştir. Son Posta'nın ticari ilânlarına aid işler için şu adrese müracaat edil. EVEREADY İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: Cinsi Muhammen fiatı Mikdarı Muvakkat teminatı melidir: 130 K 200 Kilo Pa A KERİN 180 » 800 > eli sübüdü 100 » 200 > n L — Tıp Fakültesi Anatomi lâboratırvarına almacak üç kalem ecza 25/2/938 Cuma Son Posta Matbaası günü Üniversite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul- | — Mliürenaü e muştur. Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç İsteklilerin 2490 sayılı ihalât kanununda yazılı belgelerle mezkür gün komis- yona gelmeleri, Şartname her gün Rektörlükte görülür, — <756> SAHİBLERİ: | el uşaKuıcı. | BOURLA v BiRADER

Bu sayıdan diğer sayfalar: