15 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

15 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

 İstanbul imülğirken.. Her kazada bir İş yerlerinin yakınlarında m SON POSTA — mir İA Ş Li HABERLE ödern halk mahalleleri tesis edilecek, iş yerleri de şehir dışına alınacak İstanbul şehri elli senede imar oluna- caktır. İmar müddeti her biri öon sene ol- mak üzere beş devreye ayrılmıştır. Bi- rinci on senelik imar bitecek, ikinciye başlanacaktır. İmar plânında işçi vazi- yetleri erin yaşayış tarzları ehemmi- yetle gözününde bulundurulmuştur. İmar plânı ne kadar muntazam tanzim edilirse edilsin, imar işlerinde mimar, mühendis ve kalfalar mühim rol oyna- maktadır. İstanbulla beraber bütün Tür- kiye şehirlerini imar ettirmek kararını vermiş olan hükümetimiz mimar, Mmü- hendiş vesairenin istedikleri şekil ve bi- çimlerde inşaat vücude getirip şehirle- rin bina vaziyetlerini garib şekillere sok- turmamak için yapı ve yollar kanununda mühim tadilât yapmıştır. Ayrıca İstan- bul belediyesi de mimar, mühendis ve kallaların inşaat esnasında tâbi olacak- Jarı hususattan bahseden bir talimatna- me vücude getirmiştir. Topkapı müzesi Eski haline Getirilecek Bir milyon lira sarfile tamirine ihti- | yaç gösterilen Topkapı sarayı müzesi- nin kısımlara ayrılarak her sene bırl parçasının tamiri — düşünülmektedir. 1938 şenesi içinde tamir edilecek kısım- lara dair hazırlanan proje Masarif Ve- kâletine yollanmıştır. Topkapı saray müzesi muhtelif za- manlarda tamir edilmiştir. Fakat bu tamirlerden hiç birisi restore esasları- na uyacak şekilde yapılmamışlır. Hal- buki seyyahlara duğru malümat vere- bilmek için saray aslı gibi bulunması iktiza etmektedir. Yeniden yapılacak büyük tamiratta restore esaslarına uy- durulmeadan tamir edilen yerler yıkı- Jacak, buraları restore esaslarına göre tekrar yapılacaktır. Bu suretle Topka- pı sarayında büyük bir değişiklik ola- cak, müze eski haline yakın bir şekle kalbolunacaktır. Musandra, sedir, sayvan taksimatını bozan sonradan yapılma ekler ve ha- yYem dairesine ilâve edilen inşaat tama- Mmen yıkılacak, Revan köşkü, Hırkai sa- Mdet, harem daireleri yeni baştan res- tore esaslarına göre tamir edilerek ihya olunacaktır. Mahkemelerde : Üsküdar adliyesinde meşhud suç vak'aları 3005 numaralı meşhüd cürümlerin muhakeme usulü kanunu mer'iyet mevküne gireli bir buçuk sene kadar olmak'adır. Tutulan istatistikler, bu zaman zarfında, İstanbul tarafında ol- duğu gibi, Üsküdar kazası miıntakası dahilinde de işlenen suçların azaldığı- nı göstermektedir. Bu azalışın nisbeti, Reçen seneye nazaran yüzde otuzdur. Dört gün bayram içerisinde Üsküdar adliyesine intikal eden meşhud suçlar adedi, biri asliye, beşi sulh mevadın- dan o'mak üzere altı tanedir. Bunlar da alelâde suçlardır. Bayramın birinci küdar adliyesine hiçbir meş- m vak'ası intikal etmemişti i günü 3, üçüncü gün iki, dördün- cü gün de bir meşhud suç davasına ba- kılmıştır. Bir kurşun bırsızı yakalandı Evvelki akşam Beşiktaşta Kılıç Ali Paşa camiine merbut medreselerden bir hayli kurşun çalarak, kaçmağa te- şebbüs eden Mehmed oğlu İhsan, etraf« tan görülerek yakalanmıştır. Suçlu, za- bıta tarafından Beyoğlu müddetumu- miliğine teslim edilmiştir. Hasekide yoksul bebeklere teberrü Beyoğlundaki Notre Dam de Sion mektebi tarafından Haseki kadınlar hastanesinde mevcud fakir ve yetim ve kimsesizlerin çocuklarına elbise teber- İra: Küçük büdceli işçi ve halk kütlesi he- men her yerde olduğu gibi İstanbulda da en gayri sıhhi yerlerde, kaba ve usulsüz yapılmış münferid evlerde ve şehrin or- ta hallilerinin bıraktığı eski binaların toplu bir halde bulunduğu semtlerde 0- turmaktadır. İleride bunlar yerine kol- lektif bir şekilde, sıhhi ve nasyonal halk mahalleleri inşa edilecektir. Güneşli ve havadar, yeşillikli yerlerde intihab edi- len arsalar satın alınacak halk mahalle- ieri şekline sokulacaklır. Mahalleler — iş yerlerine yakın olacaktır. İş yerler civarında, bol yeşil saha üzerinde şehir kenarında vücuüde getirilecek bu mahal- leler şehir kesafetine mâni olacaktır. Her çeşid fabrikalar şehir dışına alına- caktır. Son Paris sergisi münasebetile Pariste yapılan beynelmilel amele ittihadı kon- de amele evlerine dair verilen ka- r bize de bildirilmiştir. Tayyare yolcuları Şehir telefonu ile Konuşabilecekler Dovlet Havayollarının Yedikulede kurduğu yeni telsi te geçm Bu istasyonda son radyo tekemmülâ- tınih kâffesinden — istifade edilmiştir. Bilhassa tayyarelerle karadakilerin te- lefonla konuşma tertibatı en son sis- tem tekemmülâtı haizdir. Bu tertibat sayesinde tâyyare ile yolculuğa çıkan bir kimse karada istediği adamla konu- şabilecektir. Tayyaredeki yolcu telsiz telefonla telsiz istasyonunu bulacak ve görüşmek istediği adamın ielefon nu- 5 ecektir. Telsiz iİstasyon den verilen numarayı telefonla bulacak ve hattı telefon ciha- zına raptedince tayyaredeki yolcu ara- dığı kimse ile görüşebilecektir. Yeni te- sisat marttan itibaren tayyarelere teş- mil edilecek ve tayyare ücretle bu cihazdan istifade edecekler- dir. Deniz işleri : Karadenizde fırtına kesildi Sinob civarında karaya oturan De- nizyollarının Aksu vapurunu kurtar- mak üzere kaza mahalline giden Hora tahlisiye gemisi kurtarma ameliyesine devam etmektedir. Aksu'nun aldığı su- lar boşaltıldıktan sonra vapur Hora'nın yedeğinde olarak bugünlerde limanı- mıza getirilerek tamir edilecektir. Ak- su'nun yaraları hafif olduğundan va- pur kısa bir zaman sonra tekrar sefer- lerine başlıyacaktır. Bir haftadanberi Karadenizde hü- küm sürmekte olan şiddetli fırtına din- miştir. Fırtına yüzünden bozulan va- pur seferleri de intizama girmiştir, Ankara baytar fakültesi talebeleri şehrimize geldiler Ankara baytar fakültesi son sınıf ta- lebelerinden altmış kişilik bir grup bu- gün Ankaradan İstanbula gelmiştir. Talebeler bir hafta İstanbulda kalacak- lar, Pendik bakteriyoloji lâboratuarını, kuduz müessesesini, mezbahayı geze- ceklerdir. Grupa hıfzıssıhha profesörü Doktor Haoafman riyaset etmektedir, Acı Bir Kayıb Naha Vekâleti Malzeme Direktörü Bay A- sım Törtemiz'in validesi ve arkadaşlarımız- dan avukat İrfan Emin ve diş tabibi Fikri Bmin Kösemihaloğlu'nun teyzesi Bayan Bâli- se'nin kalb sektesinden öldüğünü esefle ha- ber aldık; cenazesi bugün Aksarayda Millel caddesinde 52 Noli evinden kaldırılarak E- dirnekapı'da Halebi merhum elvarında eşi ülemadan ve eaki şeyhlerden merhum Bay İbrahim Hakkı'nın yanına defnedilecektir. rü edi'miştir. Elbiseler mektebin mual- |Himlerinden Vecdet Köymen'in huzuru ile çocuklara dağıtılmıştır. y ğiz k .K — a sabır, gidene mağfiret dileriz. Merhume; çok iyi kalbli, hakka ve hayra sbağlı muhterem bir kadındı. Geride kalanla- lcuları az bir| ——— — 77rrnn —— Fa ka Basm hsa? n M azİ tevkifhaneden nasıl kat” orta mekteb açılacak İki ay evvel, Üsküdarda Yenimahalle- de bir cinayet ölmuş, Onnik isminde 65 lik bir ihtiyar, yalnız olarak oturduğu e- maaşlanm muvazeneî vinin merdiven sahanlığında, başından bıçakla yaralanmak ve boğazına da men- u i | mumıyeden alacaklar dil tıkanmak suretile öldürülmüş olarak İlk tedrisat muallimleri K Sinemanın en güzel sarışını LORETTA YOUNG İsini ikmal etmek üzeredir. Yeni leşki-ıı;.ğ.aaı «Galatalı Fakabasmaz Zeki ve caklır. Ortamektebler sekiz sene ola- ilerlemiş, gene o civarda oturan 33 yaşla- ihzari sınıfları mahiyetini alacak- İden üç gün sonra, bir sabah, iki gece kal- ri tevhid edilecek, ilkmekteb muallim- memurları tarafından yakalanmıştı. İh- İlkmekteb —muallimleri maaşlarını sorgusu netitesinde tevkifine karar veri- FHm maaşlarına tahsis ettikleri paralar Fakat, dün haber verdiğimiz gibi İh- muştür. Firar hâdisesi şöyle olmuştür: yıldönümü hassa fransızca roman vesaire okumakla evlerinde muazzam merasim yapıla- yedecek, mevkâallardan betbar 'nutuk radyo vasıtasile her taraftan din tumartesi günü de traş olacağını bahane tikten sonra bütün halkevlerinde aynı| d€n sonra, İhsanı beraber alarak berbere birer program hazırlamışlardır. Aynı gitmiş, ziyaretçilerin bulunduğu, demir He dikleri zaman, İhsan, bir aralık, Musa- Bgöre merasime saat 21 de koro heye-| PiYI açmış ve ziyaretçilerin bulunduk- ir. evvel berber Hüseyinden tedarik ettiği ki şubesi tarafından bir konser verile- kullandığı boyun atkısını andıran — bir çiçekler davetlilere tevzi ve hediye e-| TİN çıktıkları umumi bahçeye, oradan da kuflardan biri görmüş ve <İhsan kaçı- Müzeler idaresi kaçtığını haber vermiştir. Firar hâdise- SEbileria VaKtnl VAKİDE Marastei K Cei aei dlllnmi CTW billerden çok kıymetli bulunanlar da kaf, ya bir eve, ya birikenara girip sak- dır. Bu sebilerden Yenicami sebili ile bulmağa muvaflak olamamışlardır. dır. yirmi tanesinin tarihi kıymette oldu- hepsi harabdır. Esaslı bir sunette tâmir- zeler idaresi tarihi sebillerin her halde gençlik ve cazibelerile derilmiş olan rapora göre restare esas- hafazası için birer birer kiraya veril- proje hazırlatmaktadır. Projede sebil- İtfaiye teşkilâtı lik müdürlüklerine bağlanacağı alâka- _Mınri( Vekâızıinde. çabışan bir ko-|bulunmuştu. Tahkikata başlıyan zabıta, |isyon maarif teşkilâtı kanun proje-Vevde, aşağı katta bir kâğıd bulmuştu. Bu iâtla Türkiyedeki her kaza merkezin- | Kurabağalıdereli A...> diye uydurma iki © en az birer ortamekteb bulundurula-| adres vardı. Diğer taraftan da tahkikat iğ"ı; ortamekteb bulunmuyan yerlerde- İrında İhsan izminde bir gemici üzerinde ki beş sınıflı ilkmektebler ortamekteb- Şübheler küvvetlenmişik İhzan, hüdise- ı:ı*(rtr ît; l:î(:““ıı vücude _!.';'!.irlijvl'ııîe |dığı, Galatada Romanya otelinden çıkar- a risat umum müdürlükle- /ken emniyet ikinci şube cinayet masası lc'—ri .n'ı(zvıaşlliırmı müvazenei umumiyeden san, Önce 'suçunu inkâr, sonra da itiraf HMT D etmiş, sorgu hâkimi tarafından yapılan muvazeneci umumiyeden almağa başla-| 1erek Üsküdar tevkifhanesine nâkledik |yınca muhasebej hüsustyelerin muılvımi_ın—_ şehrin imar işlerine harcanacaktır. ekü, bir kölayımi bülerak Üsküdet ” tön G öre kifhanesinden kaçmağa —muvalffak ol- Halkevlerinin İhsan, tevkifhanede, hemen hiç kim- seyle konuşmamakta mütemadiyen, bil- 20 şubat pazar günü Halkevlerinin B - Z a yıldönümüdür. Bu münasebetle Halk-| YAKit geçirmektedir. 4 şubat cuma günü, ertesi gün muhakemesi olduğundan bal caktır. Merasime Ankara Halkevinden : ber Hü İsöylenecek bir nutukla başlanacak, bu den bir şapka tedarik etmiştir. $ şubat Kenakekrlir. ederk, tevkifhanenin berberine gitmek Ankaradan necek nutuklar bit- istemiş, gardiyanlardan Musa, saat 14 zamada merasim başlıyacaktır. götürmüştür. Fakat, Musa, mevkufların İstanbul Halkevleri bu münasebetle| 8&£memesi lâzım gelen dışarı - taraftan gün Bakırköy, Eyüb ve Fatih kazala- | Parmaklığın dışarı tarafına — geçmiştir. rında yeniden birer Halkevi açılacak-| Tam berberin bulunduğu mahalle — gel- Beyoğlu Halkevinin yıldönümü mü- |D '__kmî* almakla ı'nr_şgul bulunduğu- nascbetile hazırlamış olduğu programa |?© Eörmüş, fırsattan istifade ederek ka- den bir grup tarafından çalınan ve ları, demir parmaklığın dışarı tarafına sğyienen İstiklâl marşı ile başlanacak- | S€Smiştir. Buraya geçerken de, bir gün Bilâhare Beyoğlu Halkevi başkanı| Y koynunda sakladığı şapkayı- çıkarıp Ekrem Tur bir nutuk söyliyecek, musi- düzelterek başına giymiş, havlı - olarak cek, halk dershaneleri şubesi atölyesin-| bezi de boynuna kaşkol gibi takarak zi- de yapılmış olan elbise, şapka ve sun'i| Yaretçiler arasına karışmış, ziyaretçile- dilccek, milli oyunlar gösterilecek, bir | Fİyaretçilerle beraber umumi kapıdan dı- temsil verilecektir. şarıya çıkmıştır. Bu aralık, İhsanı, mev- yor!» diye bağırmıştır. Diğer bir mevkuf ta, gardiyan Musaya koşarak İhsanın Sebillerin Tamirini lstlyor sinin üzerinden daha on dakika geçme- den, bir taraftan jandarmaya, diğer ta- den belediyeye geçmişti. İstanbul için- e n Di löviğ y aa Kğ Şm.m baliğ mnc_% haber verilmiştir. Silâhlı jandarmalar et- ğ ğ rafa yayılarak bir tarama yapmışlar, fa- vardır, Bakımsızlık yüzünden sebiller v K landığını, yahud da yan sokaklara sapa - harab, bazılarının iradı kaybolmakta- vak sür'atla mrklksığı dölüğüze: Tzti Beyazıd civarındaki bir sebilden su sa- İ " tış yeri yapılarak istifade olunmakta- TEĞUŞURUAL ÖİERÜAREĞ AY , S tahkikata geçmiş, gardiyan Muşa ile zi- Müzeler idaresi İstanbuldaki sebiller hakkında tedkikat yaptırmış ve yüz ğundan muhafazası Jâzım geleceği ka-[ naatine varmıştır. Bunların hemen | lerine lüzum vardır, Tamirleri için faz- la paraya ihtiyac gösterilmektedir. Mü- tamir edilmesini belediyeden istemiştir. Bu hususta müzelerden belediyeye gön- larına göre tamirlerine lüzum hasıl o- lan sebillerin tamirlerinden sonra mu- mesi muvafık olacağı yazılmaktadır. Müzeler idaresi sebillere — dair bir. lerin yerleri işaret edilmekte, tarihleri hakkında malümat verilmektedir. Memleketteki bütün itfaiye teşkilât- larının | hazirandan itibaren seferber- darlara bildirilmiştir. yaretçiler girip çıkarken kapıda durma- yapılmaktadır. Bir haftadanberi misline rastlanmamış bir muvaffakıyet Kt RAMON NOVARRO'nun Türkçe söz ŞEYH AHMED | imi © 1K sinem Bir kaç gün daha devam edecektir. Traş olması için berbere göh'irülenrlhsan muhafi memur gardiyanın meşguliyetinden istifada ziyaretçilerin arasına karışmış sı lâzım gelen, halbuki, o Sıradi Öi bulunduğu anlaşılan başgardiy?” gl medi mevkufen asliye CÜ » mahkemesine sevketmiştir. BU rd rari katil İhsanın, bir gün evY€ İ traş olduğu da a Gardiyan Musa ile başgâl med, yapılan duruşmaları S0f ile birlik olmadıkları, fakat, h;'ı de hâdisede ihmal ve vazifele malleri tahakkuk ettiği içifr hapse, üçer ay da vazileden mahküm ve derhal tevkifhaney? mişlerdir. K Müddeiumumilik, poli b tını da hâdisede İ miş, İhsanın, herhangi ? sla geçmesi, ihtimali ct f dar et ile, İ kaldırılmıştır denizden karşı tarafa geçmi kak görülmektedir. Bu aralık, mevkuflardan müğdelumumiliğe, İhsanım bir müddet evvel: <Eğer kâS$t Karâacaahmed mezarlığında " saklanır, oradan da bir vapura #7 7çiP yere kaçarım» dediğini söylem'i gf nun üzerine, Karacaahmed meff n emrile, " fından devamlı tarama ve — afAf yapılmış, fakat, katil, ele geçir tir. İhsanın, karadan, Adapazaf! mit civarına kaçması ihtimali örülmektedir. Bunun için, © Güğ klerine ve diğer b“d deiumumiliklere de haber vE ; malümat verilmiştir. ğ İhsan, oldukça okumuş, birkaf K len, zeki bir adamdır. AyrıCâı yapmakta ve şekil değiştirmekti » bir mahareti olduğu da anla " Bunun için, yakalanmasının g külce olacağı zannedilmektedir / ip zabatanın, üzerinde' yürüdüğü B yoktur. Fakat katilin ergeç ©? muhakkaktır, a Poliste : Dünkü kazalar İstinyede Kırzadelerin vapur * sinde tamir edilmekte olan Atinfi çalışan ameleden Mustafa vapuru? Ü gi düşmüş ,muhtelif yerlerinden ıı:' yaralanmışlır. İtade veremiyectE uüf /| yaralı olan Mustafa, Beyoğlu BEÜ N tanesinde tahtı tedaviye alm 4| umumlükçe tahkikat y—pumıxu::& v €© Seför Bakinin idaresinde hru' JI numaralı otomtobil Kadıköyünde : di sokağından çıkarken yoldan :w;”“; İ çarparak başından yıulım:l“'*w hâak Nümune hastanesine kaldır Baki yakalanmıştır. €© Şoför Yahyanın id: maralı otomobil Bahçekapıdan f för Akifin idaresinde bulunan 304 taksi ötomobiline çarpmış, ikisi uğramıştır. Ayvansarayda yın?:ş Dün saat 9 da Ayvansaraydâ * maya 21d dükkânda ocağın fazlâ dan yangın çıkmış, dükkünm '”_'“ yanında bulunan gene Kormayâ h ev tamamen yandıktan ıon!'w Yafından söndürülmüştür. Her Üa 4 bin llra mukabilinde sigortali t şılmıştır. Yangının sebebi hakkifi İhsanın, o Zzan ediği # v n aresindeki İW g | Holivud'un en güzel TYRONE POW Ask Modadır Fransızca sözlü komedisinde göz kamaşltıracaklardır. -. | lü ad,, / N

Bu sayıdan diğer sayfalar: