15 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

15 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Deniz mütehassısları kat'i kararlarını verdiler | Tayyare değil zırhlı| stikbalin yew belki zırhlının kıymetini Sfıra indirecektir. Fakat bugün için tayyare bu işi görmekten çok uzaktır ı—“'hum Yarınki harbde hava ve deniz kuvvetleri arasında bir çarpışma Ü, Ezli Müstakbel deniz progra- N n""'“:îı sabık Vaşington mua- R k: OY lan — devletleri bınhx üş ol lev! . ammammanaaa tlmıya sevketti. a p 'Padan B gelen bir telgraf ha- l bt yaere, Âmerika ve Fransa müs- Kay eveuxıiım.,-;,. büyüklükleri 35 Ü "naıd,;"î:'“' Ve bu zırhlıların plân- ı:ı%' #Zırlanmış — bulunmakta- h aJ İRtnge e 2 yıl evvel İngiltere - İ- S t *nasında: ğ d y_’:."’nin vardığı tekâmül dere- Wı_—,,m büyük harb zırhlılarının Nhh';a:âl'iiuındı bulunanlar ol. & t oı.:::""f bu iddia sözden ibaret h"dın ' Ki bugün Japonyanın 35 İK Si Pnulî'“fk zırllı yapması diğer Nı"'“ telüşa düşürmüştür ve dez daçaiz tezgâhlarında 5, Al- A Ameıa'da 4, Fransız tezgâhla- ikan tezgâhlarında 2, Ja- İ biyattnda 2 t Süyül, , İtalyan tezgâhların- KM .':ııb iz harb nilerin e konan bu yeni ve otomatik #silâhlar ?ıxa“."ıyı i':'ı.de bin den fazla mermi atmaktadırlar : l iliz impa- |land üzerinde yaptıkları tecrübeler var- Koada w.yıln:d:'hıruh'lu . [dır ki bunlar da bir harb delili yerine ratorluğunu hybı* iş aeebilik li assısları eyi pek ge-| Bu zırhlı 24 saatten fazla bir zaman tngrhz:::: müulılmıt:îüycfp:e şer muhtelif tayyare mnlırını_ui.ıngih va- n"'deıı evvel: zifesini gördü. İçinde hiç kimse olmadığı Fî— Nuıdele. zırhlının tayyare hücumu | için deliği deşiği upm& ve buna karşısında az çok mahva mahküm olş_ıp rağmen beheri IM_ kilo ağırlığında bam- olmadığını bilmekte değil, fakat bugün | balardan müteşekkil,16 tane direkt salv dahi açık denizleri en mücssir — surette | almadan bıtmıd_ı. Ve bu, eski bir zırhlı kontrol eden bir silâh mahiyetini muha- İ idi. Demek ki güverle zırlı kalınlaştırı!. faza edip etmediğini tesbit etmektedir, | mış olan Mnun gemisi bu noktadan demişlerdir. Vardıkları netice şu olmuş- | daha emin bir vıdyefvedıî. tur: L Modern zırhlınn _k'dıfui silâhından «— Bugün zırhlının mmî; ıj; ::rı'î- bahsettik, m:nxğ î“u:âm’ıeıırıı: T"f' i eğini göster! KİÇ | yare topçusu hari e yapılan gemi- Ya), fklk kıl:ı'uıy;:d::n:kr: Şm:eıfş::îâ zırhlının ınod-ı_sl F'x"lhııde (75 yahud 76) mlhx:mtrelık 2ilâ 7 ” x "*ınmz hgiliz hükümeti deniz | tiği zebabı ile deniz inşaatını tatil eden Ütopa inhisar ediyordu. 1927 de hizmete â ::n #lüka göstenen millete | bir millet mahva mahkümdur.. ğ'fm:"ışl:mk '.N::;n 3:::; ' Nu hdkî:::' SEvİ n v hı'“mm Te orta topçu hem deniz, hem de havadan ’N&q,.h:!uqh AĞ Kimbeyor m:ı'ele zırhlının hava hü- 'gelecek küçük tecavüzlerin def'ine tah- Bibi neşretti. ö Pa E j N':m?"'l Ve hava nezaretle- şekline rücu | sis edildi. k denizdeki kü- & Ti en K Gerek havadaki, gerel NN SSihe almıştı PereE a bir Fransız zırhlısı- | çük düşmanlara bir tek vasıta İle muka- Y ştı, en fenni şekil- r t e TU S OK Şalışmıştı, — kendilerinin inde bir Avusturya | bele etmek için bulunan bu yeni formül e , öilemiyeceği gibi fayyaresi tarafından hücuma — uğradığı |bizim Dunkergut sistemi zırhlılarımızda şx hı;" Teticeyi bütün beda- |zaman tüfek ateşi İle mukabele etmiye | mevcud olduğu gibi l;:.ım;:î;- zırhlılar- | h Tükene itiz. Bugün zırh- | da da vardır ve bu hai istihale | N ;Mmacıhrükh“ k f.hı.:'gl :».’.'::u:ıııı:::'kıdeğml ;aıı nl:dafı'ıî. devresinden ibarettir, zira, istikbalde bü- 1 hava ; ü e | “u.:,'.h Akkar hem taarruzt silâhlarla mücehhezdir. Te-| yük topçuya da tayyareye karşı kulla Tayyarelere karşı I Bemisi inşa halindedir tı_:? R“SYtnxıı memleket dı- İti "_Gyük harb zırhlısı yap- | Tej ı"“mueleıdı bulunduğu ' ::qhnh?:;;"“l tayyare ile zırhlınin izey li hedir? F İ Ve le hakkında esaslı bi “8m » esaslı bir e- .— Vördük. Bu zat hülâsaten Geni ş&:.::: ::r:"lelkr tarafından Şu halde cumlarına karşı muhafazası etmiş oluyor. Bereket versin ki, nın Adriyatik denizi: lari da mümkün ©- k ki omuzlarına “Yetin İ İ n üüverte zırhının kalınlaş- | nılma ertibatı verilecektir. Ü ni anlaşi, gerecesini pek iyi |datüt silâhları güverte aa ü ediC.| Diğer tarattan GÜ e 40 mülmbtrelik Mühaj 1Yör ki şöyle bir |tırılması şeklinde kolaylıkla temin ” u n kemenin tesiri <attindi Tayyare - taraftarlarının — bütün | seri ateşli otomatik toplar icad edilmiştir MK Bij B SNRR0A DESlet eC F NMDN ki beheri saniyede 2 ilâ 4 mermi atmak- b im Zirhlri tadır., mücehhez bir zırhlının hava hücumuna mukavemet edebilmesi hiçbir zaman in- kâr edilmemişti, fakat elimizde bu haki- n._n'“'“ fakat buna İkati bedahet derecetine çıkaracak hiçbir T yanlış ize ve biz |harb delili yoktur, fakat Amerikalıtarın DAzar Üzerinde yürü-İsabık bir Alman zırhlısı olan Ostfrles- Böke Olidan vazgeçmemizi | la'ttar SÖT nazarları doğru — ise TyYmamakla sadece SANMC İ Roktar Gazete haberlerine bakılırsa İngilizle- rin King Geörge zırhlısına bu toplardan dörtlü gruplar verilmiştir. Bu — gruplar sayesinde zırhlının üzerine hayatını fe- iddlalarına rağmen esasen bu ıunı:e, Dünyanın en büyük operatörünün harikulâde maceraları: 15 Bir lokantaya garson olarak kapılandım İşler tıkırında giderken çekirdekten yetişme garsonların gazabına uğrayarak tekrar sokak ortasında kaldım, bu sefer de bir tiyatroya elektrikçi oldum Nakleden: İbrahim Hoyi Barones, ayaklarını kocakarıdan kur - tarmak istiyerek geri geri çekildi ve: — Fakat, ikinci mektubunda ben- den 5000 İngiliz lirası istemeğe sıkılma - dın diye payladı onu.. Kocakarı cevab vermedi. Fakat çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağladı.. Barones büsbütün sinirlendi, ve: —Haydi defol ve bir daha gözüme gö- rünme. Oğluna söyliyeyim de seni köyü- ne yollasın, dedi. Madlen odadan diışarıya çıkar çıkmaz, geniş ve rahat bir nefes alan genç ve gü- zel madam, bana en şirin gülümsemesile baktı: — Mon jeune ami (genç dostum); o ha- rikulâde keşfinizle beni rahata kavuş « turdunuz, kurtardınız. Şimdi müsaade e- diniz de size karşı olan minnet, şükran borcumu ödiyeyim. Fakat ne yapsam, bu boreun altından kalkamıyacağımı da bi- Hiyorum.. diyordu. Madam galiba gene keseye davrana - cak. Afiyi bozmıya gelmez. — Barones cenabları, diye atıldım. Şu- rasını kemali hürmetle arzedeyim ki, hiç bir veçhile adi bir falcı menzilesine düş- E| D mek istemem. Sizin yüksek dostluğunuz | “*M6 kız dehşetli uztırab çekiyordu benim için en büyük maddi mükâfattan, | yavaş Isındığım, kaldırımlarını pek İyi karşılıktan çok daha kıymetli ve zevk ve- | tanımıya başladığım Pariste barımabile- ricidir. ceğimi anlamıştım. Nitekim, tarihi ziya- Güzel kadın, gene beni ezip bitiren bir | retin üstünden 48 saat geçmemişti ki Rue jestle gülümsedi: de Vincennesde bulunan mütevarzi, fakat — Pekâlâ, dedi. Fakat, asıl kendiniz | güzel bir lokantaya yamak oldum. Fran- bunu istediniz. Biraz evvel sizi bir hafi-| gızlar buna commis diyorlar. İşim, sa - ye şeklinde göstermemi söylediniz. Farzt |hahleyin lokantayı süpürmek, cilâlamak, muhal, bu iş için, meslekten bir hafiye | mutfakta zerzevat ayıklamak, iş zama - tutsaydım, onunla pazarlık etseydim, 0- İnında da, müşterilerin tabaklarını değiş- na her halde beş bin frank verecektim. | tirmekti Belki de size açıldığım gibi ona açılamı- | —©. 0A, ., bir zamanda pattonumun gö- yacaktım. Onun için aramızdaki bu |(züne girmiğ olmalıyım ki ve gene elime da ederek şakuli vaziyette inecek bir tay- |ten çok uzaktır. garazsız ve ivazsız samimiyete güvene - çabukluğum, çevikli &tikliğim hoşuna rek, bu 5000 frangı kabul etmenizi rica <4 yiş =unmîh lkkın'jiııün ğ!rlnd:şgır- edeceğim, sonluğa terfi ettim. Mükellef frakımı — Bu yaptığınız, hele teklifiniz doğru | getıma geçirdim. Ve o gün bugündür bu mu?.. Elinizi göğsünüze koyarak söyle-| yüycek sosyetede giyilen, ayni zaman yiniz böyle bir hareket bana reva mı?.. | 4, alelâde garson üniforması olan bu — Amaaan mösyö, ne Kadar müşkül -| piseye okur dururum. Hıncim o kadar pesendsiniz. Hele © kendinize mahsus fi- ve sönmiyecek kadar büyüktür kirlerinizle ne kadar gülünçsünüz. Bir| Hah aklıma gelmişken, bu garsonluk yandan benim dostluğuma kıymet verdi- zamanıma aid bir hatırayı kaydedivere- inizi söylüyor, öbür taraftan da, yaptığı- yim: niz iyiliğe karşı, size vermek istediğim, | — ».. abahı idi. Metrdotel, Sava lâşey kabilinden olan hediyeyi kabul et- dı'gı" rî:’;îrn:ımarııı ;ııııı irüRK AĞ molyorsunlus.. Çok kubaf doğrumut.; men Üç kahve götür. Ama, dikkat et bun- Fazla ısrar kabalık olurdu. Hem baba- | . b ö lerdir. Bardaklar temiz man hangi hâs fırınına güveniyordum | * Te S l e Parlaklar ; a - p : olsun, kahveyi de tabaklarına taşırma e sanki.. Söz temsili yarınki nafakayı ne - tüt külürm reden çıkaracağımı düşünüyordum. Böy- Geçmiş Aumın iyi hatırhıyamıyorum. le ayağıma kadar gelen nimeti mek Ka ü ; budalalığın her halde katmerlisi ıîî Ni-|O gün acele bir fşim vardı. Kahveleri hayet. bana verilmek istenen 5000 aded | ePsiye dizdim, yatak odasına — vardım. hâlis fcanktı. Âdeta küçük bir sermaye... fg':'_f ;fr:;:m:;';::“ Te Te BEL AÇ 4 t U n bir â- :;"'fw;:î"&_:;“:xm YSUK B BRE Faacamm. Nitekien © ilün de öyle olda. Kak — Madam, teklifinizi ve hediyenizi ka-| S8: lepsi çoktan elimden kaymış gitmiş - bul edeceğlim. Fakat bir şartla... Arzede- ;:ana,ıı“x;.y. .ç':'.':;ıohi'::: .îu:»;: YŞ e Teyim, meşhur bir balet kumpanyasının Ben _umvem'ıeye girip, dokt_'ı_:ıl -İüç yıldını:.qîîıwı annemiz gımpânn)ıçıpuk mak istiyorum. Bu benim en büyük ve | olarak dans numaraları yapmıyorlar mı?.. muhakkak da sonunda erişeceğime emin | Karşılarında böyle gözleri şaşkınlıktan olduğum en büyük emelim, gayem, Do - faltaşı gibi açılmış birini görünce kanları layısile, siz bana ceste cesle 2000 frank beynine sıçradı ve müdhiş, keskin bir fer- ödünç verirsiniz. Ben ndp bu suretle unf-' yad kopardılar. Fakat ancak birer örtüye versitenin aylıklarını öder, lâzım olan ki- | garındıktan sonra, hiddetlerinin sebebi ma tabları, eşyayı satın alırım. Zaten bir kaç|lüm oldu. Çünkü karşılarına Hazreti Â- güne kadar da işe gireceğim. O zaman, | dem cinsinden bir erkek çıkmıştı. Fakat bir seneye vârmaz, belki daha az bir müd- hazırcevablığım, o esnada hiç istifimi boz- dette bu parayı size öderim, dedim, ve| madan Bösterdiğim celâdet, daha yeni ye- gül kokulu nermin elini öperek villadan | ni palazlanmıya başladığım işimden atıl « dışarıya çıktım, maktan beni kurtardı. Madamı ziyaret uğurlu gelmişti. O gün,| — Hayır, bayanlar.. dedim. Ben bir erkek villâda bir kaç gün sonra da iş bulaca -| Geğil, bir garsonum!..» Bim diye atmış, dolu tutmuştura. Yavaş | Oocoh. Hele şükür. Gülün yahu!.. Be- ARSEREARAANAARERLA e Eaalece SaSBAamaen | Giye de gönlüm açılsın.. Filvaki bu sözü- yareci bu sukutun devam edeceği beş on İ mü, hiç işitilmemiş bir nükte gibi telâk- saniye içinde binden fazla mermiye ma- | ki eden genç kızlar kahkahalarla gül - ruz kalacak demektir ki, binden biri bile (düler, ve getirdiğim kahveleri aldılar. U- ölümü davete kâlidir. lw Tanrının yardımı ile, sulhu ve iştik- Görülüyor ki zırhlı dahili teşkilâtini | balimizi sigortalamıştık. Fakat bana $0 - değiştirerek, eslihasına yeni bir istika- | rarsanız, ben Traet vererek hava tehlikesine karşı ken- | mak Bgayretine düşmemiştim. Bir garso - disini adapte etmektedir. num, derken hakikati söylemiştim. Ca - İstikbalde bir harb silâhı belki zırhlıyi İntm siz hak veriniz. Ve benim yerimde mahvetmiye kâfi gelebilecektir. Pakat olunuz. Başka türlü yapabilir miydiniz?.. bugün için tayyare bu vazifeyi görmek- | Elbette ki hayır değil mi?.. (Devamı 14 üncü sayfada) niz hiç de nükte savur «

Bu sayıdan diğer sayfalar: