18 Eylül 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

18 Eylül 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vangölü kenarında güzel | “tu w yluşu Güney Aradolüda modern bir şehir: Mersin Bir milyon iki yüz bin lira harcıyarak toprakaltı tesisa- tını ikmal eden Mersin belediyesi az zamanda birçok asri tesisat ve inşaat yaparak şehri güzelleştirdi veşirin bir şehir kuruluyor is. Su düşman istilâsından kurtulan Manisa- n ve Üniversite Burası şimendifere kavuştukta: J yapıldıktan sonra mühim bir sayfiye ş€ hri olacak Van Eöremitten gü zel bir görünüş Vandan yazilıyor: Göl kenarında ve ağaçlıklar arasında eşsiz ve güzel Bö Temid, Vanın sayfiyesidir. Eski Van tamamile harab olduğundan, burada Yeni bir şehir kurulmaktadır. Nüfus ve imar günden güne artmakta, halk sza- Mİ bir faaliyetle çalışmaktadır. Hudud komutanlığının ve Halkevinin vücude emsalsiz yurd parçasının memleketi - mizin mühim bir sayfiye şehri olacağı- na şübhe yoktur. getirdikle mükemmel bahçe ve Pulatlıda sebebi Pulatlıda 60 lık bir Anlaşılamıyan İhtiyarı esrarengiz Bir cinayet le; Pulatlı, (Hususi) — Burada sebebi! Pulath (Hususi) — Burada feci bir meçhul bir cinayet işlenmiştir. Sak|cinayet işlenmiştir. 60. yaşlarında Nu- manlı çiftliğinde Ankaranın eski polis|man ağa isminde biri üç kurşunla vu- müdürü Dilâverin kardeşi Saffet banca ile öldürülmüştür. Failler yaka- lanmıştır. Cinayetin ne üzden işlen- diği henüz anlaşılamamıştır. Kaşta bir çocuk denizde boğuldu Kaş (Hususi) — Temre nahiyesinin Taşdibi iskelesinde bir çocuk < boğul- muştur. v Temre köyünden 3 çocuk denize gir“ mişlerdir. Bir ara bunlardan yüzmek bilmiyen ikisi, ileri doğru kaymışlar ve sonra kaybolmuşlardır. Arkadaşlarının kaybolduğunu gören yüzmek bilen ç9 cuk, hemen denize dalmış, | birisini kurtarmıştır. Diğeri ise çıkarıldığı zaman fazla su İŞ Tütevellid boğulmuştur. İCinayetin sebebi henüz anlaşılamarış- isada ailevi bir meseleden olduğu tah- Imin ediliyor, Balıkesirde sahle bir dişci yakalandı Balıkesir, (Hususi) — Balıkesirin Karaoğlan mahallesinden Hamdi adın- da birinin evinde ruhsatsız ve diplo- masız gizli olarak dişcilik ettiği anlaşıl- mış, faaliyette bulundugu bir sırada cürmü meşhud halinde yakalanmış, ya- pılan aramada dişciliğe aid bazı alâtla diş kalıpları ve kronlar bulunarak mü- sadere edilmiştir. 'mekten | Kaş sahillerinde izinsiz balık avlıyan 6 Rum balıkçı yakalandı Kaş (Husüsi) — Geçenlerde ez mız sahillerinde, İzinsiz balık aâvla- makta iken 6 Rum yakalanmış, bunlar Elmalıya sevkedilerek birer ay b8P9* mahküm edilmiştir. Orman tedkik heyeti Karabükte Ziraat Ba “ Safranbolu (Olususü) — b kanlığı namına iki aydır Kocaeli, Bo- lu, Zonguldak ormanlarında tedkikatta | bulunan orman mütehassısı Doktor Ali | Kemalin riyasetindeki üç kişilik beye Heyet mezkür or- ını bitirmiş ve A- Karabük'e gelmi: m Manlardaki tedkiki tintepede istikşaflara başlamıştır. Bun- din sonra heyet Ankarayâ dönecek ve bazırlıyacağı raporu Vekâlete verecek- ir, Bursada birçol bada bir kamp tün aileler bura' çadırını kurmuş Ola Hasan Bev Pazar ,.. Kaç gündür mefes aldır. mıyor. — Hasan Bey bu yağmur” dan bıktık, usandık... ç. Boralı, fırtınalı bir hava iŞil ama buna rağmen vıkı- a evler varmış. nın kurtuluş günü büyük ve coşkun te- zahüratla kutlulanımıştır. Daha sabahleyin erkenden kalabalık | bir halk kütlesi yolları doldurmuş ve şehir hakiki bir bayram manzarası ar- zetmeğe başlamıştır. Merasimle ve halkın alkışları arasın- da şehre giren süvari bölüğü hükümet konağına şanlı bayrağımız: çekmiş ve süvari sübayı bu merasimden $onra halka veda ederek İzmire doğru hâre- ket etmiştir. Müteakiben İstiklâl marşı çalmış ve nutuklar. söylendikten sonra geçid resmine başlanmıştır, Halk geçidi devamlı Alkışlarla sey- retmiştir ve «Yaşasın Alatürk» âvâze- leri yükselmiştir. Safranboluda bozuk otomobil ve kamyonlar seferden menedildi Safranbolu (Hususi) — Safranbolu - yeni valinin yaptırdığı Van-iskele & -| Karabük yolunda vukua gelen ve beş rasındaki dokuz kilometrelik munta-| kişinin ölümü, on beş kişinin yaralen- zam bir yol şehre ayrıca bir güzellik| masile neticelenen kazayı müteakib bu vermiştir. Üniversitenin kurulacağı) yolda işleyen 17 motörlü nakil vasıta- yer tayin edilmiş olup üniversite ve $İ-İsı belediye tarafından seyrüseferden mendifer ikmal edildikten sonra bu| menedilmiştir. Kaşta bir köylüyü öldürdüler Kaş (Hususi) — Kazamızın Kalkan nahiyesinin Kınık köyünde bir ölüm hâdisesi oldu. Kınıklı İpir oğlu Halil, Çeltikçi Hasan adında birisi tarafın - dan 15 yerinden bıçakla yaralanmak Bir şekilde öldürdüler suretile öldürüldü. Katil yakalanmış. tr. Bursada bir otomobil kazası Bursa, (Hususi) — Evvelki akşam ge- £ ta-İrulmuş olduğu halde bulunmuştur.| ce yarısından sonra saat 1,30 da Çekirge- den 7 yolcu İle Bursaya gelmekte olan şehir otobüslerinden birisi Belediye bah- çesi önündeki takın bir direğine çarpmış- tır. Müsademeye sebeb olarak havanın fazla yağmurlu ve sisli olması » gösteril. mektedir. Çarpıştan sonra direğin yorin- den oynamış olmasından dolayı takın di- ger aksamının otomobil üzerine yıkılma- sı ihtimaline karşı, otomobil ne ileri, ne da geri hareket edememiş, sabaha kadar orada kalmıştır. Sabahleyin yapılan bazı tedbirlerle çıkarılmıştır. Yalniz otomobilin ön tamponunun biraz eğilmesinden başka bir hasar ve zarar olmamıştır, Uludağ Dolubabada aile kampları 'k aileler toplanarak çadırları ve sepetleri ile Uludağda Doluba- kurmuşlardır. Kamp çok güzel olmuştur. Temiz hava içinde bü- da çok zevkli ve feş'eli bir hayat geçirmektedirler, Resimde bir aileyi istirahat hölinde gösteriyor. Divor ki: Hasan Bey — Sen evlerin dışına bakıyorsun birader, bir de içine baksana... Kış masrafları denen siklonları görmüyorsun... | Mersinden yazılıygr: Toros dağlari- le Akdeniz arasında ve İçel adile anı- lan vilâyetin merkezi olan Mersin, he- nüz yüz senelik bir tarihe maliktir. Geniş bir hinterlândın kapısı olmak i- tibarile nüfusu sür'atle artmış ve on üç yılda on beş bin fazlasile yirmi sekiz bine baliğ olmuştur. Mersinde şehircilik cumhuriyetle be- raber başlamıştır. Filhakika, 923 den evvel basit bir kasaba manzarası ârze- den Mersin, on beş cumhuriyet yılın- da büyük bir terakki ve inkişafa maz har olmuştur. Bunun sebebini, Mersin belediye meclisinin ve bu meclise do- kuz senedenberi riysset eden Bay Mit- hat Toroğlunun modern şehircilik zih- niyetile hareket etmiş olmaları teşkil eder. Hakiki şehircilik bunu icab ettirdi: ği için Mersinde işe, toprağın altından büşlanmıştır. İşe toprağın üstünden başlanmış olsaydı sıra alta gelince tekilerden bir çoğunun yıkılması lâzım gelecekti. Üstte daha az para ile aded ilibarile on misli fazla eser meydana getirmek kolaylıkla reümkündür. Nİ tekim, Mersin belediyesinin umumi kanalizasyon şebekesi, elektrik ve su tesisati için harcadığı 1.200.000 lira İ- le toprağın üstünde kırk çeşid eser .ve- rilebilirdi. Fakat, bu takdirde, bugün- kü zihniyete uygun bir şehircilik faa- liyeti gösterilmiş olmazdı. Belediye, yol inşaatını ikinci plâna almış ve bu işe lâyık olduğu ehemmi- yeti. vermiştir. Son dokuz yıl içinde asfalt, beton, parke ve şose olmak üzere on dört bin metre uzunlu» ğunda yeni yol inşa edilmiş ve bu in- saata tamiratla beraber üç yüz bin kü- sur lira sarfolunmuştur. Buna rağmen! Mersinin yol ihtiyacı giderilmiş değil dir. Çünkü, Mersin, hinterlândının ge- nişliği dolayısile iktısadi hareketlerin fasılasız devam ettiği bir şehirdir. İske lelerden depolara ve istasyona, İstas- yondan depo ve iskelelere âdeta mekik dokuyan muhtelif nakil vasıtaları, gü- nün on sekiz saatini mütemadi faali- yetle geçirir, Bunlardan bilhassa demir tekerlekli arabalar caddelerdeki inti- Susığır Susığırlıktan yazılıyor: Susığırlık köy nile 130 ev göçmen gelmiştir. Gelen göçmenler kaymakamın nezaretile taksim edilerek köy muhtarlarına teslim edilmi göstermektedir. “| hangarı ve mayi lığa (50 ev göçmen geldi Şehir bahçe sinin, medhali zamı bozmaktadır. Bir kısım mahallâs tın kanalizasyon şebekesine bağlanma si dolayısile de devamlı tamirat ve ins saata lüzum hasıl olmuştur. Mevcud şebekenin ihtiyaca kâfi gelmediğini tak dir eyliyen belediye, önümüzdeki ça lışma yıllarına aid proğramında bu işe daha geniş bir mevki vermiştir. Yeraltı tesisatını en güzel ve sıhhi şekilde sona erdiren Mersin belediyesi- nin imar faaliyeti yalnız bu sahaya m hisar etmiş değildir, toprağın üstünde de umumi ve zaruri ihtiyaçları gideren birçok eserler meydana getirilmiştir Bu meyanda; şehir imar plân ve bari- tası yaptırılmış, her türlü asri teşkilâlı câmi yeni bir mezarlık, bir plâj, kışlık yazlık aile parkları, iki fidanlık, gün de vasati seksen hastanın muayene ve tedavi gördüğü bir dispanser ve çocuk bakımevi, tesis edilmiş, modern bir w mumi helâ, beton bir iskele, bir ihracat i mahrukat depolar: ins şa ve eski iskeleler yüz bin lira sarfi- le tâmir olunmuş," günde 300 acezeye sıcak yemek veren bir aşevi açılmış, it- faiye kadrosu yüksek tekümülünü yap- şnuş, eski belediye binası esaslı tâdi! ve tamirlerle bu işe senelerce cevab vere- bilir hale sokulmuştur. Mevcud sebze, kasab ve balık hali 115 bin liraya çık- mıştır. Belediye bu sene iki yüz bin Ik ra sarfile asri bir mezbaha inşa edecek- tir, Atatürk parkına aid inşaat ilerlemiş- tir, Memleketimizin en güzel bir eseri haline getirilecek olan parke bu yil Ulu Önderin büyük kıt'ada bir hevkel- leri dikilmek için büdceye elli bin lira tahsisat konmuştur. Ayni parkta müh“ teşem bir Halkevi binası yükselmekie- dir. Güney Anadolunun yegâne mühim, bir iskelesi olan Mersine, on beş'cum- huriyet yılında modern ve medeni bir çehre veren ve hiç yoktan üç yüz bin li ralık bir varidat büdeeşi meydana geti- ren Mersin şehir meclisi ile genç, ener jik, belediye reisi Bay Mithat Toroğlu- nun yorulmak bilmez mesaileri olduğu şübhesizdir. lerine gönderilmek üzere dün İzmir tre- ştir, Resim göçmenlerin köylere gidişini

Bu sayıdan diğer sayfalar: