20 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10

20 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ >” Şey e aşa m la A aaa aaa m a 2 O AN Ky AMR ME e YE TY AY OY istanbul Harici Askeri Kıtaatı ilânları | Cinsi Kuruş minatr me pa- şekli (| tarihi günü saati Lira rasıK, Yün Çorap 22000 Kilo 180 2970 187 Kapalı 288-935 Çarşamba il ipliği zarf Kışlık el- biselik İeu- maş 65000 met. 250 9375 $si3 ,, o 8-85935 Çarşamba 15 Yün Çoraj , İpliği 18000 Kilo 180 2430 153 ,. (o 259.935 Pazartesi 11 Kışlık el biselik y kumaş 60000 met.250 8750 750 ,, 29-935 15 Kaputluk kumaş 50000 ,, 270 8000 675 5-9-935 Perşembe 11 Kışlık el “ biselike kumaş 56000 ,, 250 8250 700 59935 15 Şartnamelerinin yukarda yazılı Fiatlar karşılığında almak ve örneklerini görmek isteyenler her gün öğle- den sonra Komisyona gelmeleri. Eksiltmeye gireceklerin yukarda yazılı kanuni temi- natları ile arttırma eksiltme kanununun 2 inci maddesi- nin birinci Fıkrasında ve 3 üncü maddesinde yazılı ve- sikalarla teklif mektuplarını ihale günü en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Ko- misyonuna vermeleri. (140) (4672) *.. 129000 kilo sığır eti ka- palı zarfla eksiltmeye kon- muşdur. Muhammen be- deli 19350 lira ve yüzde 7,5 ilk teminat 1452 liradır. Şartnameler Komisyondan bilâ bedel alımabilir. İhalesi 4 Eylül 935 çarşamba gü- nü saat i5 de Erzincanda Tümen Satmalma Komis- yonunda yapılacakdır, Şart namenin dördüncü madde- si mucibince istekliler teklif mektublarımı 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanu- nun 32, 33, 34 cü maddele- ri ahkâmına «evfikan tan- zim ederek ihale saatından bir saat evvel oOErzincanda Tümen Satınalma Komisyo nuna vermeleri, (139) (4671) 6142 ... 68000 kilo Sığır eti ka- palı zarfla 4 Eylül 935 çar- şamba günü saat: 15 de İz- mitte Tümen binasmdaki a- lım ve satım komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır, Mu vakkat teminatı 1173 lira- dır. Şartnamesi her gün Komisyonunda görülebilir. İstekliler 935 senesinde a- lınmış fotograflı ve tasdikli Ticaret Odası vesikasını beraberlerinde Oo bulundu- racaklardır. Kapalı zarflar aynı günde Saat 14 de Ko- misyon Başkanlığına veri” lecektir. (147) a ..* 6000 çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye konul- muşur. İhalesi 2-9-935 pa- zartesi günü saat 10 da M. M. Vekâleti Satmalma Ko- misyonunda yapılacakdır. Hepsine biçilen eder 30000 ve ilk inanç parası 2250li radır. Şartnamesini (o 150 kuruşa almak ve örneğini görmek isteyenler her gün, eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge- lerle ilk inanç makbuzlarile birlikde teklif mektublarını ihale saatinden bir saat ev- vel Ankarada M. M. Vekâ- leti Satınalma Komisyonu- na vermeleri. (137) (4689) 6026 ... 6000 metre mavi renkde kışlık elbiselik kumaş kapa» lı zarfla eksiltmeye konul- muşdur. Hepsine biçilen €- der 16500 ve ilk inança pa rası 1238 liradır. İhalesi 29-8-935 perşembe günü saat 10 dadır. Şartnamesi- ni parasız almak've örneği- ni görmek isteyenler her gün eksiltmeye gifecekler ilk inanç parası makbuz ve , 2490 sayılı kanunun 2 ve ve saatinden 6028 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikde teklif mektublarını ihale saatin- den bir saat evvel Ankara- da M.M.Vekâleti Satmalma Komisyonuna vermeleri. (138) (4670) 6027 s.. 600 ton 87 oktan derece- li benzin kapalı zarfla eksilt meye konmuştur. Tahmin edilen bedel 258.000 liradır. Şartnamesi 12 lira 90 kuruş mukabilinde verilir. Eksilt - me 24 -8 - 935 cuma günü saatll dedir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2,3 maddelerinde yazılı vesika- larla ve muayyen Saatten bir saat evvel 19350 liralık teminat mektubu ve teklif - lerile Ankarada M. M. ve - kâleti satınalma komisyo - nuna vermeleri. (51) (5778) 5795 ".. sal elişi muştur. Tahmin edilen be- deli 42.000 liradır. Şartna- mesi 210 kuruş karşılıkla verilmektedir. Eksiltme 21- 8-935 çarşamba günü saat 11 dedir. Taliplerin 2490 sa yılı kanunun 2, 3 maddele- rinde yazılı ovesikalarla ve muayyen saatten bir saat ev vel 3100 liralık teminat ve teklif mektuplarını Ankara- da M. M. Vekâleti satınal - ma komisyonuna vermeleri. (54) (3779) 5796 *** 1600 ton 73 oktan dere- celi benzin kapalı zarfla ek- siltmeye konmuştur. Tah - min edilen bedel 528.000 liradır. Fenni şartnamesi 26 lira 40 kuruş mukabilin- de verilmektedir. Eksiltme günü 22-8-935 perşembe gü nü saat 11 dedir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun2,3 maddelerinde yazılı vesika- ları ve ihaleden bir saat ev- vel 39,600 liralık teminat ve teklif mektuplarını An - karada M. M. Vekâleti satı- nalma komisyonuna verme- leri. (53) (o (3880) 5797 .»# 160 ton mazot kapalı zarfla eksiltmeye konmuş- dur. Tahmin edilen bedel 9600 liradır. İhalesi 22-8-935 perşembe günü | muhammen bedeli 24 ku- saat 14 dedir. Şartnamesini | ruş (ilk inanç parası 1928 görmek ve almak isteyenler | lira şartnamesini istekliler her gün eksiltmesine gire- Çorluda Satınalma Komis- ceklerin 2490 sayılı kanu- | hundan bir lira30 kuruş kar nun İstediği vesikalarla bir- | şılığında alabilirler.Pazarlı- likde ihaleden bir saat ev- | #a iştirak edeceklerin belli Miktarı Tah.Fiati İlk Te- Şartna. Eksiltme İbale İhale (İhale Vizenin 44275 liralık ek- meklik Ununun Pmarhisa- rın 31280 Jiralık ekmeklik unun Pınarhisarın 16600 li ralık sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye (o konulmuşdur. Vize Ununun ilk pey 3320 lira Pımarhisarın 2346 lira Pmarhisarın etinin ilk pe- yi 1245 liradır. Üçüncü i- halesi 26 Ağustos 935 pa- zartesi saat 16, 18 dedir. İsteklilerin Vizede Satınal- ma Komisyonuna gelmele- ri. (133) (4627) ... Sarıkamışda Oo bulunan kıtaat için azı 27000 çoğu 30600 kilo sade yağı ve a- zı 3 milyon çoğu üç milyon altı yüz bin kilo kuru çam odunu 28-8-935 çarşamba günü saat 10 ve 11 de Sa-| rıkamışda Askeri Satınal- ma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak- dır. Sade yağının tahmin bedeli 15840 liradır. Mu- vakkat teminatı 1188 lira- dır. Kuru çam odununun tahmin bedeli (36 binlira- dır. Muvakkat (teminatı 2700 liradır. Şartnamesi komisyonda ( görülebilir. İsteklilerin © teminatlarile teklif o mektublarını belli Saatten bir saat evvel Sa- rıkamışda Askeri oSatınal- ma Komisyonuna vermele- ri. (141) (4665) ... Bir tanesine biçilen eder 55 santim olan . Dört Mil- yon tane değişik numarada | mıh kapalı zarfla eksiltme- ye konmuştur. — İhalesi 23-9-935 pazartesi saat 15 6022 6025 Sea Satmalma (oo komisyonuna| uğramaları. Eksiltmeye gi- recekler ilk inanç parası ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatin- den bir saat evvel Ankara- da M. M. V. Satınalma Ko- misyonuna vermeleri, (125) (4517) *» * * Bir kilosuna biçilen eder 5920 700 kuruş olan Beş bin kilo değişik renk ve No.da ke- ten ipliği kapalı zarfla sa- tın alınacaktır. o İhalesi 24-9-935 salı günü saat 15 tedir. Şartnamesi175 kuru- şa M. M. V. Satınalma ko- misyonundan alınır. Ek- siltmeye girecekler 2625 liralık İlk inanç mektup ve- ya makbüuzlariyle 2490 sa- yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge- lerle birlikte teklif mektup- larını ihale saatinden bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonu- na vermeleri. (123) (4518) 5921 ... Kapalı zarftan pazarlığa geçen 108200 kilo sığır €- tinin ilk pazarlık eksiltmesi 2 Eylül 935 pazartesi saat 16 dadır. Bir kilosunun vel 730 liralık teminat ve| gün ve saatten evvel mu- teklif mektublarını Ankara | vakkat da M. M. Vekâleti Satmal- teminat makbuzu ve lâzımgelen vesaikle be- ma Komisyonuna vermele- | raber komisyonumuza gel- ri. (S7) (3837)- 5798 | meleri. (180) (4913) 80000 kilo sığıreti 23 Ağustos 935 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla Ba- kkesirde Kor Satınalma Komisyonunca alınacakdır. Tahmin bedeli 16 bin lira- dır. İlk teminatı 1200 lira- dır. Şartnamesi İstanbul Levazim Âmirliği ve Balı- | kesir Satınalma Komisyon- larında görülebilir. İstek- lilerin ihale saatinden bir saat evvel mektublarını Ba- lkesirde Satınalma Ko- misyonuna vermeleri. (128) (4543) 040 ... Vizenin 12000 kilo sade yağına, 32000 kilo bulgu- runa, Pınarhisarın 8300 ki- lo sade yağına ve 26000 ki- lo bulguruna, Alpullunun 11000 kilo sade yağına ve 32000 kilo bulguruna yine istekli çıkmadığından son pazarlığı 2 Eylül 935 pazar tesi saat 17,18 dedir. Pr- narhisarın 392000 kilo yu- lafına ve Alpullunun 73000 kilo kuru otuna verilen fiat korca yüksek görüldü- günden bir ay pazarlığa konmuştur. İlk pazarlığı 28-8-935 çarşamba Saat 17,18 dedir. İsteklilerin Vizede Satmalma Komis- yonuna gelmeleri. (179) (4912) * » » Balıkesir Garnizon hay- vanâtı için 400 ton yulaf 10-9-935 salı günü saat 16 da ihalesi yapılmak üze- re kapalı zarfla eksiltmeye konmuşdur. Tahmin bede- li 18000 lira, muvakkat te- minat mikdarı 1350 lira- .dır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. İs- kahlilerim.#ebliflarimi ihala saatiriden bir saat evvel Ba- lıkesirde Kor Satınalma Ko misyonuna vermeleri. (186) . (4910) NE Hepsine (o biçilen eder 38500 lira olan on dokuz ka lem saraciye malzemesi ka- palı zarfla eksiltmeye konul muştur. İhalesi 11 Eylül 935 Çarşamba günü saat 15 dedir. İlk inanç parası 2887 lira 50 kuruştur. Şartnameler 193 kuruşa M.M. Vekâleti Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler | ilk inanç parası mektub veya makbuzlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad- delerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını ihale saatinden bir saat ev- vel Ankarada M. M. Vekâ- leti Satınalma Komisyonu- na vermeleri. (185) (4911) "4 İzmir Müstahkem mev- ki kıt'atınm 236,000 kilo un ihtiyacı kapalı zarf u- sulü ile satın alınacaktır. İhalesi 6-9-935 cuma günü saat 16,30 da İzmir Müs- tahkem Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacak- tr. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir.U- nun tahmin edilen mecmu tutarı 24780 liradır. Temi- natı muvakkat akçesi 1858 lira 50 kuruştur. İsteklile- rin Ticaret Odasında kayıt- kı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetinde- dirler. Münakasasına işti- râk edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad- delerinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkata mak- 356 lira ücretle Şarbaylık alınacaktır. ilân olunur. (4884) zarf usulile satın almacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin vakkat teminat ile kanunun meleri lâzımdır. Haydarpaşada Teseli tadır. (4904) buzlarını ve teklif mektup- larmı ihale saatinden en az bir saat evvel Komisyona vermiş bulunacaklardır. (177) (4879) ... İzmir Müstahkem mevki Merkez kıt'atının tayyare ve Deniz Kıt'atının 247250 kilo Sığır eti 1500 kilo ko- yun eti 2450 kilo kuzu eti bir kıt'a şartname ile ve ka- palı zarf usuliye satın alına- caktır. İhalesi 5-9-935 per- şembe günü saat 16,30 da İzmirde kışlada Müstah- kem Mevki Satınalma Ko- misyonunda (yapılacâktır. Şartnamesi her gün Komis- yonda görülebilir. Sığır eti- nin beher kilosu için 19 ko- yun ve kuzu etinin beher ki lo su içinde 40 kuruşfiat tahmin edilmiştir. Teminatı muvakkata akçesi 3641 lira 81 kuruştur.İstekliler Tica- ret odasında kayıtlı oldukla rına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. Mü- | nakasasına iştirâk edecek- “IstanbukKültür Direktörlüğünden: | Bir Eylülde ilk mekteblerin kayıt işlerine başlan? | cakdır. Çocuk velilerinin (10) Eylüle kadar nüfus Kö Zıdı, aşı kâğıdı, sağlık raporu, fotoğraf ve nakil kağ larile mekteblere her halde baş vurmaları ilân olunur. Su işleri Fen müdürlüğü için Yüksek Mühendislik diplomalı bir osu mühendisi” (2241) o (4887) kalkan kat" 20770 lira muhammen bedelli ve yerli malı (310000) tane Devlet tipi Galvanize tirfon 5 Eylül 1935 perşe” be günü saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapal 1557 lira 75 kuruşluk mütf tayin ettiği o vesikalar” Kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanu” manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklifleri! aynı gün saat 14,30 a kadar komişyon Reisliğine “ Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Ma zeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (4903). Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 dane mahruti | çadı 6-9-1935 cuma günü Saat 15,30da kapalı zari usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 643,50 liralık muv; | teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar * işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyann8” me ve tekliflerle aynı gün saat 14,30 a kadar komi: Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe ait oşartnamel& İm ve sevk müdürlüğünde ve Af karada malzeme dairesinden parasız olarak dağıtılmak" (4914), la ği eyşan © eye ISTANBUL BELEDİYESİ ILANLARI Balat atelyesine lüzumu olan 14 ton kırıble maden köt i açık eksiltmeye konulmuş, ihale gününde isteklisi bulunmadiğ”” dan eksiltme 23-8-935 tarihine uzatılmıştır, Bir ton maden mürünün tahmin fiyatı 16 liradır. günde görülür, Eksiltmeye girmek için de 2490 No. lı kanu”, yazılı vesika ve 17 liralık muvakkat teminat makbuz veya m*. | tubu ile beraber 23-8-935 Cuma günü saat 15 de daimi encüfi de bulunmalıdır. (B.) y ler. 2490 sayılı kanu” Şarnamesi Levazım mü (4919) 2,3 üncü maddelerindâ. | şartnamesinde yazılı V larla teminatı muvâ makbuzlarını ve teklif “4 tuplarımı ihale saatinde az bir saat evvel koni na vermiş bulunaca! 0) (178) (488 ikinci hukuk si öinden : # Ali Usta tarafından Taksim'i Faselvi sokağında 147 numar mibey apartmanında 4 m! m yala miki tüccardan Neyi efendi aleyhine ikame oluna gi icar davasının o ceryan mesi baz egm AE duğu yapılan tebliğat ve : ve giyaben ceryi” muhakeme neticesinde otu” bedeli tatmin olan 21“ 13-10-932 tarihinden mz bn ve marn m silile kabili temyiz Oki yi 17-933 tarihinde gıyaben” silmiş ve mahkemecede En baznamesinin yirmi gün ilet yi ânen tebliği tensip ibare Eğil undan tarihi rr iler zarfından — tem ii Birde Bükmün kesbi ii ceği ilânen tebliğ olunur © çkâ” | “| Fatih sulh ia 20-8-93$ 1 Su Mühendisi Aranıyor Ankara Şarbaylığından: Pp İsteklilerin mektep şahadetname sureti, bir boy f© | tografisi ve şimdiye kadar bulunduğu vazifelerden dığı vesikalar ilişik olduğu halde müracaat etmeleri şallar ies ekme ğ S RR lr m e kali > De Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Idaresi ilânları | Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa arasında işler mekte olan 1 ve 2 No, lu sür'at katarlarına 20-3-935 t8 | rihinden itibaren ve 1-12-935 tarihine kadar Üçüncü. mevki vağon takılmıyacağını ve Üçüncü mevki arabâ" ların yalnız yevmi işlemekte olan ve Haydarpaşa'da saat 14,50 de Ankaradan saat 19,45 da larda bulunacağını sayın halkın malümu olmak üzef€

Bu sayıdan diğer sayfalar: