20 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

20 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

cu TAN gö mz m —z | PARA SAHIPLER Boğaziçi Liseleri Artık Rahata Kavuştular için. || Eski: FEYZiİATİ Lisesi Boğaziçinde: Arnavutköyünde: Çifte Saraylarda Hükümetin ve dört büyük milli bankanın 1,000,000 lira ile sermayesine iştirak ettiği 20.8. 935 — Kız ve Erkekler için ayri bölüklerde kurulmuş, ana sınıfı, ilk kısmi, Orta okul ve lise sınıflarını havi ulusal bir müessesedir. | © Yallardanberi kazandığı muvaffakiyetle tanınmış olan mektep | kayıtlara başlamıştır. Kayıt için hergün saat ondan on altıya | kadar mektep yönetimine başvurulabilir. İsteyenlere mektep ——saz tarifnamesi gönderilir. Telefon : 36 210 uz >> 6254 mim ekimle İlya sinin risk ee Gümrük Muhafaza Başmüdür lüğünden: İ Sivi! liselerin olğunluk imtihanlarında muvaffak ols” | vak yüksek mekteplere girmek hakkını kazanmış olan” lardan Gümrük Muhafaza teşkilâtı için Subay yetiştiril mek üzere bu sene Harbiye mektebine 8 okul alınacak” tır. Bunlardan istekli olanların istida ile Harbiye Mek“ tebi Komutanlığına hemen mürcaatları ilân olunur. (4874) 6250 u m ADAPAZARİ TÜRK TİCARET BANKASI Bütün şubelerinde Ademi iktidar Bel gevşekliğine HORMOBİN Tafsilât : Galata kutusu | Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 304 No lu İSAPUNCAKIS Çiçek ticarethanesi, pazar günleri bütün gün açık bulunduğu” nu muşterem müğterilerine bildirir. ia Telefon 40167 san —— 6238 ses Trabzon Elektrik Türk Anonim şirketinden Heyeti umumiyemizin 17.1.935 ta- . .. . öl kçlmanda şirket sermayesinin | 0 Makina mühendisi aranıyor. üçyüz altmış “bin liradan yüz otuz yedi bin beşyüz liraya tenkisine ni ein! Ankara Şarbaylığından: kiymeti 10 liradan 5 liraya indirilmiş olduğundan tcaret kanısına 397 Şarbaylık işleri için 300 lira ücretle, Yüksek mü” inci maddesi hükmüne tevfikan işbu | hendislik diplomalı bir makine mühendisi alınacaktır. ilân tarihinden itibaren üç ay zarfın- na e da hissedarların ellerindeki hisse 80 İsteklilerin mektep şehadetname sureti, bir boy for netlerini damgalatmak üzere Trap. | tOĞTAfİSİ ve şimdiye kadar bulunduğu vazifelerden af zonda şirket merkezine | tevdi eyle- | Gığı vesikalar ilişik olduğu halde müracaat etmeleri. meleri ve bu müddet zarfında şirkete (2173) (4798) 616) tevdi edilmiyen hisse senetlerinin |” yese iş dece Hn oum. Baloya Dans etmek için gidersini. Bu; pek tabil ve pek doğrudur. kat...İki dans yaptıktan sonra otu GR ee e m kalkmak istemezsiniz. Çünkü; larınız şişmiş, ıztırap o vermel Nasırlarınız, sizi rahat brraki ğından müteessir o çlur ve savar heba olarak keyfiniz bozulur. Bi a bu ıztıraplara mahal bırakmamak İğ RADİO SALTS banyosunu yal wi Bu şifabahş tuzla yapacağınız banyoları sayesinde eklediğini daviyi bulacak, sancı ve şişe zail olacaktır, Bilhassa nasırlarıne derece yumuşatır ki tırnak li men kökünden söküp atabi Her eczanede satılır. stanbul Sıhhi Müesseseler Arti 50 liradan itibaren Her türlü mevduatınızı kabul etmekte ve her ay başında faizini ödemektedir. i GM ENİ aid a Giri diy beratı A LL ai ii | Jan 25 Rylül 1029 tarih ve 824 nu- — EL NEZ 1 | maralı ihtira beratının ibtiva ettiği İstanbul Komutanlığı hukuk bu kere başkasına devir ve- Satınalma Komisyonu | | yahud icara verilmesi teklif edilmek» İlâuları te olmakla bu hususda fazla malü- mat edinmek isteyenlerin Galata'da ——— Yarın Akşam ——— a Harbiye'de BELVU bahçesinde Ordu Sıhhiye ihtiyacı i- | Aslan Han 5 nci kat 1-4 numaralara Bestekâr S | a h d d ını çin alınacak olan 31 kalem | Müracaat eylemeleri ilân olunur. a a a ın ın «czayı o tıbbiye 21-8-935 - Müziksel hayatının 22 nci yıl- | çarşamba günü saat 15'de dönümü kutlulanacaktır. kapalı zarfla eksiltmeye ko- Bu gecede memleketin en yük- nulmuşdur. sek san'atkârlarını dinli ksiniz|| | Tahmin fiatı 7621 lira o- ——— Ter, 49091 yea mss) lub ilk teminat 562 liradır. 237 VAPURCULUK Türk Anonim Şirketi Istanbul Acentalığı 5| Liman Han, Telefon: 22925. 5) MAREA ALANLARA inme: 562 diradı #ma Eksiltme Komisyonundan: Şartnamesi her gün komis- (5 T - ji yonda görülebilir. z rabzon yolu Sİ Akliyeve Asabiye hastanesinin 60,000 metre ig İsteklilerin teklif mektub- İE O AKSU vapuru 20 Ağustos Sİ Amerikan bezine kapalı zarfla teklif edilen fiat i#., KEN M ERZİ FO N RAT larile ilk teminat makbuz 5 ae günü saat 20 de RİZE'ye : görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kof” ; ; veya mektublarını (ihale (5 z muşdur. i Amerikan Kız Hayat Mektebi || saatinden bir saat evveline ? Izmirsürat Yolu İİ 1 — Eksiltme : 28 Ağustos 935 çarşamba günü ğ, Lisan - Ticaret - Ev idaresi Kursları kadar Fındıklıda Komutan- İŞ SAKARYA vapuru her hafta &| 15:30'da Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binası” | 23 Eylülde açılıyor. Kayıd başlamıştır. | lık Satınalma Komisyonu- |3 PERŞEMBE günleri saat 16 da 5) Ki komisyonda yapılacakdır. N na vermeleri. (4521) İŞ İstanbuldan IZMİRE ve PAZAR 2 —'Tahmini fiat : Beher metresi —32 — kuruşül” 5237 İE günleri de İZMİRDEN İstanbula E| O 3 — Muvakkat garanti : 1440 liradır. yeli & kalkar. 4 — Şartname bedelsiz olarak hastaneden l ve nümune de orada görülebilir. gi 5 — İsteklilerin 935 Ticaret Odası vesikasile 2iyt sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter mu e Leyli ücret: 220 lira - Nehari ücret: 25 lira Orta derecededir. Buradan diploma alanlar Üsküdar - Amerikan | Kız Lisesine imtihansiz alınırlar, ... Keşif bedeli 3999 lira 11 | kuruş-olan harp Akademisi okulundaki yapılacak tami- ilrat açık eksiltmeye kon- RR garanti makbuz veya Banka mektublarile usulü “ muştur. İhalesi # Eylül OSSE İŞLETMESİ OG) sindeki teklif mektublarını yukarda yazılı eksiltm. e çarşamba günü saat 1 > Acenteleri: Karaköy Köprübaşı tinden bir saat önceye kadar makbuz mukabilind€ ğ dadır. Şartnamesi her gün İZ yel 42362 — Sirkeci Mühürdar misygce yermzleri (3380) g0 :| Fındıklıda Satınalma Ko- misyonunda görülebilir. Eksiltmeye ( gireceklerin BAN z : : DIRMA 21 Ağus- 5 < 300 liralık ilk teminatlarını | Pe ÇARŞAMBA, gözü KO 8 tü Meşhur ve inşaat şubesince itimad |S da Ayvalığa kadar (o (4907) L kazandıklarina dair vesika- | Suammnaunsunsnaiz ODERMA lariyle birlikte vaktinden z - evvel komisyonda hazır bu- öden li ML Helklr| Tüvalet sabunu |)” ie devoi) (kuçuk ILANLAR | KALODERM A | Ankarada çalışacak ikinci sf bir | Hetanbul ikinel iflâs memurluğun- e ae : ve İ A nal ec: ir Tıraş sabunu dan: ; Nersise her gün öğleden sonra müra- Yeniden Türkiyeye geti- Müflis Topbanedeki Kumbaracı yo | caat, ; kuşu Alt başında marangoz fabrika- rilerek bütün ıtrıyat, tu- hafiye vesair başlıca saya zade Han. Tel, 22740. yayı Ayvalık yolu AAA MAMA p pe en sında Todoraki biraderlere âit kon- kurdatonun reddini gösteren dosya | ZAYİ: Tıp fakültesine ait Hü- tışa dairemize İade edilmiştir. Tasfiye | viyet varakamı kaybettim. Yenisini mağazalarda “e || hakkında bir karar verilmek Üzere a- | çıkartacağımdan eskisinin hükmü başlanmıştır. || lacaklıların 22.8.935 perşembe gür | yoktur —— Mİ nü saat onda dairede | hazır bulun- 4 üncü sömestr talebesinden 725 maları ilân olunur. (13840) numaralı Ahmet Fahri

Bu sayıdan diğer sayfalar: