20 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3

20 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— v.5.915 ESKİ li > me def, 1 . İha, tal cak i «tır. Bugünlerde münaka om) Kak mezarlıklar 2— tr. Atina 19 a “Yaniş bir Mi tuşlar, bunlara bir kısı Doliye başlamıştır. VE Ma adalar da yapılmıştır. Eski Dipl lar konseyin 4 Eylülde tekrar lupez geliyor. Eğer bu talya bu toplantıya İken, "İYebilir. Fakat, asıl mese Kiş anfe, Kararı Üzerine toplanan Üç / Wi piya amel ze ” re 1908 yılında Ingil- i bin Ve İtalya arasında İsta “Ru, “hedeyi ele almış olma- İİ hik vahede genel savaştan ön- Büyür, a Asyanm paylaşılması Mm "evletler arasında yapılan dh © arş Ümlesindendir. On doku sonundan genel savaşm Amana kadar geçen ön zaman içinde “ ir Rusya arasında Mi. Huni, Uzak doğuyu, Ira- v Si Paratorluğunu, Habe- 'en birtakım anlaş- len, dimi Bu anlaşmalar ÜİMS Mu,,, Pransaya veriyor. İvan raya rağ or. İranın şima- ey nü alıyeesin ediyor. Kendisi Üari iyor. * ltalyaya Trablus iz Dünya bu üç devlet yası arâsnda paylaşıl- Yürtek paraların değiştirilmesi hakkında, ika olanlara bir tamim göndermiştir. Bu tamime göre, para İlğiştirme talimatnamesinde son defa yapılmış olan tağilâttan Sİ, gerek Merkez Bankası, gerek para değiştirme işlerini gö- muhabirlerin gişelerine ibraz edilerek, talimatnamenin ilk mucibince, değiştirilmeğe elverişli görülmemesi yüzünden, alanarak aynen sahiplerine geri verilmiş, banknotlar da, edildiği zaman, talimantmede bu defa yapılmış olan tadi- Köre, yeniden muameleye tâbi tutulacaktır, Havuzlardan İstifade Edilecek ) Ankara, 19 Finans Bakanlığı a- Ankara, 19 (Özel aytarımız bildiriyor) — Fabrika ve havuz- ların direktörlüğüne âit tamirhanelerin, yeni deniz inşaatına 4yacak surette faydalı bir hale getirilmesi için, bu fabrika- Yapacakları deniz inşaatında kullnılmak üzere lüzumu 9- emir, demir saç ve çeliğin, teşviki sanayi kanunu muafiye- en istifade ettirilmesi Bakanlar Heyetince onanmıştır. Ankaradaki Şehir Mezarlığı a ahkara, 19. (Özel aytarımız bildiriyor) — Burada yapılacak ti Mezarlık için Cebecinin şimalinde, telsizin cenubu şarkisin- mcesu mesire yerinin arkasında 380 dönümlük yer ayrılmış- ezarlık yerinin duvar inşası on €si bu ay içinde yapılacaktır. Mezarlığın plânı için arsnılu- 5, vüsabaka açılmıştır. Kooperatifin yanından Bend deresi örrüsünün sağını takiben mezarlığa kadar asfalt bir yol yapı- münakasaya konulmuştur, lânı yapılacak ve yol beşay e bitirilecektir. Ayrıca mezarlığın su tesisati münakasaya ğacaktı. Cebecide Musiki Muallim Mektebi yanından alına- su mezarlığın yanında 930 rakmmmdaki tepede bir su yapılacaktır. Yeni mezarlık üç smıfa ayrılacaktır: 1 — Şahsa ait satın alınan mezarlıklar, 3 — # ait olmayan mezarlıklar. Yeni mezarlığın inşast ikmal İkten sonra Cebeci mezarlığına ölü gömmek durdurulacak- Teminat Olarak Verilen Hisse Senetleri (Özel aytarımız bildiriyor) vAnkra, 19 İ Finans Bakanlığı alâkalılara bir tamim göndererek, teminat şeklin- de kabul edilecek hisse senedi ve- illerin kabulü © esnasınaki in tatbik edilecek fiyata esas teşkil edemiyeceğini bildirmiş ve şirketlere âit hisse senetlerinin bir kısmın hamiline, bir kısmının da nama muharrer olması dölayısi- Je, ileride herhangi bir yanlışlığa mahal vermemek üzere, teminat o- larak kabul edilen esham ve tahvi- İstan mutlaka hamiline muharrer ol masına dikkat edilmesi lâzım gel - diği ilâve edilmiştir . Nümerotaj kontrolü Bugün başlıyor Ankara, 19 A.A. — Haber aldığı. mıza göre, Yozgat, Niğde, İçel, A- dana hariç olmak Üzere yardun her tarafında bütün numerotaj işleri, kaza ve nahiyelere varıncaya kadar bütün kontrol edilmiş ve bu kon - trol esnasında idare rcislerine sa- yım ameliyesi hakkında şahsen iza» hat verilmiştir, İsmi sayılan dört vilâyette de bu ay sonuna kadar kontrol yapı lacaktır, Kontrollar neticesi, hal - kın ve idare teşkilâtn bu İşe mat- lüp alâkayı gösterdiğini meydana gıkarmıştır. İstanbul şehrinin sayım İşlerini tanzim etmek üzere kurulan husu- si sayım bürosu yarından İtibaren reşmen faaliyete geçecektir. Gaze- te, radyo, sinemalarla propaganda işi 1 eylülden İtibaren başlamak-i. HUSUSI | İlam Edilen Bir Zabitin Mezarında Kavgalı Gösteri , 19 (Özel aytarımız bildiriyor) €dilen ve Marusya mezarlığma gömülen Kimisisin meza- gün birtakım halk toplanmış ve onun hâtrrasını anmışlar- 'U arada, ordunun tasfiyesinde çıkarılmış olan zabitlerden nutuk söylemiş ve hükümeti tahkir etmeğe baş- tir. Halk arasında bulunan kraicılardan birkaç kişi itiraz- bulun, ım Venizelistler mukabele etmiş, Polis derhal gelmiştir. Fakat Venizelistler Malayge mukavemet etmişler ve “Yaşasın Plâstiras” diye bağır- ır. Birkaç kişi tevkif edilmiştir. z Rmirde İncir Piyasası Açıldı — Papulas ile beraber lek 19 (Özel aytarımız bildiriyor) — Sü ve İnhisarlar Ba- Arı piyasadan kuru üzüm ve incir alacaklardır. ildı. Fiyatlar 8 - 9 kuruştur. İncir pi- Dört yüz balye alivre yeni İncir imalâthaneleri galışmağa on bin çuvaldır. (Baş tarafı 1 incide) mıştı. İşte 1904 Fransa - Ingiltere iti- Iâimdan iki yıl sonra İtalya, Fra: İngiltere arasında İmza edilen bu iti- 1âf ile Habeşistan da nüfuz mıntaka. larına ayrılıyordu. 1606 itilâfr imzalanalı aradan yir- mi dokuz yıl geçmiştir. Fakat bundan daha mühim bir hâdise olmuştur: Genel savaş, Bu zaman içinde impa- ratorluklar yıkıldı. Yeni ulusal dev- letler kuruldu. Arsrulusal münasebet- İer başka esaslara istinat ettirildi. Bu günkü acunu otuz yıl önceki acundan ayıran yalniz otuz yıllık zaman ölçü. sü değil, koca bir tarihtir. Sanılmıştı ki artık eski mukaveleler, eski anlaş- yalar tarihe karıştı. Görülüyor ki hiç te öyle değilmiş. Bir devlet, Uluslar kurumunun fiyesi olan başka bir dev- İetin erkinliğine göz koydu mu, eski hesapları karıştırarak bu hususu tat- min için meydana vesikalar çıkarabi- lirmiş. İşte Paris görüşmelerinin ye. mİ arsıulusal münasebetler üzerine ya pacağı kötü tesir bu noktadadır. O- hun içindir ki bu görüşmelerde bir neticeye varmak pek güçtü. Netekim zere tertibat alınmıştır. Sayımda tempit edilecek nüfus 6 gün her raevkide ve şahsen hazır bulunan nüfustur, Nüfusu mukime tefrik edilmiyecektir. isleri balın #Mmütaheğe üzere sfatile- angaje edilen “İse vişre o İstatistik Oumum müdürü Brouchvailere 20 eylülde memleke- timize gelecek ve 30 teşrinicvvele kadar kalacaktır. lk öğretmen okullarına parasız talebe Ankara, 19 A.A, — Kültür xanlığından bildirilmektedir: 1935 « 1935 ders yel için ilk öğ- retmen okullarına parasız yatı ta- Tebesi alınacaktır. 1 — İsteklinin şu şartları taşıma» sr gerektir, a — Türk olmak, : b — Orta okulu iyi veya pek'iyi derecede bitirmiş, lise birinci veya ikinci sınıfı iyi veya pek iyi dere- sede geçmiş olmak, 57 Ulusal karakterinin iyiliği, Öğretmenler kurulundan saptanmış bulunmak, , 21 — Yaşı ilk öğretmen okulları öğreneğinin saptadığı çağda” ol. mak, © — Tinel've bedensel; sağlemlı- ğı okullara gönderilmiş olan rapor örneğine göre okul doktoru tara « fından saptanmak, 2 — Şehit üstün tutulacaktır. 3 — Bu şartlara uygun talebenin bağlı oldukları okullrr hemen baş vurmaları gerektir. Ba- rı ile yetimler Ka La Haye konsolosumuz Ankara, 19 (Özel aytarımız bil diriyor) — Açık olan La Haye fahri konsolosluğumuza Merich Mi chel tayin edilmiştir. ——— Köylerde inhisar para cezaları Ankara, 19 (Özel aytarımız bil diriyor) isarlar teşkilâtı bu- lunmıyan köy ve nahiyclerde hük- medilen inhisar Şara cezaların yüzde bes aidat mukabilinde Pi- nans tahsildarları tarafından tah - sil edilmesi Bâkanlar İeyetince o- nanmıştır. ŞA III, de öyle oldu. Fakat mesele bunda değildir. Mesele genel savaştanberi arsıulusal münasebetlerin tanzimi için takip edilen yoldan ayrılarak ca. ki diplomasi usulüne geri gidilmiş ol. masındadır. Bunu neşredilen tebliğ de açıkça söylüyor. İşte bu noktadır ki, Habeş davasının şu veya bu şekil. de halli meselesini çok geride birakan Asıl üzerinde durulacak arsinlusal bir irtica ve bir dönüm noktasr oluyor! A. Şükrü ESMER TAN aokarapA LAR PARALAR Damgalanmış Banknotlar Tekrar ibraz Edilebilir (Ozel aytarımız bildiriyo KRONIK Yunan Dansları Birkaç gün oluyor. Tan gazetesi yazmıştı: Balkan haftası içinde Bü- yükadada çamların arasındaki mey- danlıkta, arsıulusal bir festival tertip edilecekmiş, burada Balkan komşu- larımızdan herbiri kendilerinin ulu- sal danslarını göstereceklermiş. Çok güzel bir fikir! İlkin kimin aklına geldise sahibine yürekten te- şekkür etmeliyiz. Yalnız bir ulusun, sırayla, kendi kıyafetlerile dans ettik- lerini seyretmek bile insana daima keyif verir, Ayni günde veya ayni gecede: birkaç ulusun, sırayla, kendi kıyafetlerile dans ettiklerini görmek şüphesiz pek heyecanlı, güzel bir manzara olacaktır. Hele Yunanlı komşularımız, umduğumuz gibi, eski Yunan danslarını ihya ederek Büyük- adada bize onlardan birkaç tanesini gösterirlerse o festivalde duyacağı - mız zevk — tarih kitaplarında oku- yarak imrendiğimiz manzaraları can- İ: olarak göreceğimizden dolayı — birkaç kat daha artacaktır. Bu zamanın ulusal dansları neka- dar güzel olsalar, eski zamanlardaki dansların derecelerine varamadıkları- ru tabii bilirsiniz. Eski zamanlardaki ulusal dansların arasında da, tarih kitaplarına bakılırsa, en güzelleri ve en mükemmel dereceye varmış olan- ları Yunan daı Bunun s#ebe- bi, şüphesiz, eski Yunanistanda dans işlerine en büyük filozofların bile ka- rışmış olmalarıdır. Eski Yunanlılardan 'başka kavim - lerde dans ilkin tapınma yerlerinde rahiplerin öğretmesile ba; son- raları ancak halk arasından yetişen dans hocalarının buluşlarile ilerlemiş- ti. Halbul İ Yunanistanda, en büyük filozoflardan Sokrat'ın ihtiyar yaşında iken dans etmeğği öğrenerek, Perikles'in karısı, bizim Anadolu gü- zeli ve Sokrat'ı da şaşırtan zekâsile ün almış Aspasya ile oynadığı mı hurdur. (Sokrat'ın karssile gi da çıkan kavganın sebebi de bu olsa gerektir.) Platon'a gelince. dans o büyük 4i- lozofun eserlerinde birçok defa yer tutmuştur. Bir kere cümhuriyet ki tabında dans, demokrasinin temelle- rinden biri sayılır. Platon şairlere pek te yüz vermediği halde dansı gökle re çıkarmıştır. Cümhuriyet çocukla rının güzel ve uyumlu durumlara alışmaları ve bunlardan önemli olan disiplini öğrermeleri için dans pek Tüzumlu bir şeydir. Tiyatroda trajedi nev'inin babası olan Eşil, eserlerinde dansa önemli bir yer verdiğinden kendisi de dans eder ve aktörlere nasıl dans edecek. mi öğretirdi m sonradan “yetişen Filözoflar- ah Lüsiyen dans için. bir eserinde ayrıca bir fasıl tahsis etmiş ve orada “Dans insana Herkül kuvvetini ve Venüs güzelliğini verir” diyerek ken- dinden önce gelenlerin fikirlerini gü. zelce hulâsa etmiştir. Bu kadar büyük adamlardan te. veccüh görmüş olan dans eski Yuna- SE) pek eiede ilerlemiş ve bir im kolu gil filoz; if bi edilmişti. gil olça tasnif bile Bu tasnife göre eski Yunan dans. ları başlıca dört sınıfa ayrılırdı. En başta, tabii, küutsa) Dansa kutsal bir şaşmamalısımız. Gökten inme denilen dansı tapınma yerlerinden dışarı Şi Uç sicil muhafızlığı ya Tapu ve Kadastro genel direktörü Cemal dün tapu idaresinde meşgul ol muştur. Bugün Ankaraya gidecektir. uz habere göre tapu sicil mın a genişletilecek ve İstanbul şimdilik üç sici) muhafızlığına ayrrla. caktır. Bu sicil muhafızlıklarından biri zaten mevcuttur. Mevcut Emin. önü sicil muhafızlığınn işleri çoğal. R kiye ayrılacak- tır. Bu muhafızlığa” Manisa tapu si- cil muhafızı Feridunun tayin edilece- ği söylenmektedir. Çorumda hafriyat yapılacak Kültü: Bakanlığı Müzeler genel direktörü Hâmit Zübeyr, Çorumda bulunduğu © tahmin olunan kıymetli eserleri meydana “çıkarmak maksadi- le hafriyat yaptırmak üzere" Ankara- dan ayrılmıştır. Hafriyala, İstanbul müzelerinden ressâm Abdullah da iş» tirak edecektir. Kazıda çok kıymetli ve değerli Türk eserlerine rastlana- çağı umulmaktadır. iyor Genel nüfus sayımı için alınacak daktilolar seçiliyor | Gümrük komisyoncularının | karmışlarsa da dans ber yerde ilkin tapınma ayinlerinde başlamıştır. Eski Mısır tapınma yerlerinde “Yıldız | Dansı” denilen ve gökteki yıldızlar hareketlerine o benzeterek oynanılan | kutsal dans, din danslarının en meş- hurudur. Eski Yunanlılarda dans il kin Anadoludan gelen dinle birlikte öğrenmişlerdi. Gökten inme denilen dinlerin de dâns tapınma heyecanları arasmdan çıkarmağa muvaffak ola - madıkları, sonradan türeyen tari ların hemen hepsinde dansın bü; bir yer tutmuş olmasile sabittir. Mau- rice Barrts'in dediğine göre, Konya Mevlevilerinin dansı kutsal danslar. daki heyecanı en yüksek derecesine yardırmıştı. Fakat öteki tarikatlardan da birçoğunun oturdukları yerde bir ağızdan ahenkle zikretmeleri hep dans ihtiyacından başka bir şey de- gili. Eski Yunanistandaki din dansları» nın en meşhuru Gnossas dansıydı. Eski Yunanirlar bunu Girit adasın- dan gelmiş sanırlardı, halbuki omu da yine, ilme ve güzel san'atlere bağlı birçok şeyler gibi Anadoludan, Sakar- ya nehri vadilerinden gelen Kuret - lerden ve Kaveyroslardan öğrendik- leri sonradan anlaşılmıştır. Bu dans ta tapınma yerlerinde mihrap etrafın- da yıldızların bareketlerini taklit ederek oynanılırdı. Kutsal danslardan sonra tiyatrolar» da oynanılan danslar gelirdi. Bunla- rn da trajediler için, komediler için ve komik yahut hiciv piyesleri için ayrı ayrı çeşitleri vardı. En meşhu: ları trajedilerde tanrılarla konuşma- ğı gösteren Emmeli dansı idi, Üçüncü sınıfı teşkil eden harp dansları ilk zamanlarda kılıçları kaj- kanlar üzerine vurarak oynanılırken | onlar da gittikçe incelmişler ve zarif- | Hik peyda etmişlerdi. Eski Yunanlı — larda dans askerlik talimleri arasında sayılır ve asker harbe giderken dans ederdi, fakat tabiidir ki, dans ederken yapılan hareketler, ağır ve daima kahramanlık ifade edecek tarzda ya- pilerdı. Merasim dansları denilen en son, dördüncü smıf danslarının, ulusa) bayramlara, evlenme düğünlerine, zi- yaletlere. cenaze alaylarına mahsus ayrı ayrı ve türlü türlü çeşitleri var- dı. Bunların arasında en meşhurları Ormos (Gerdanlık) denilen dansı genç kızlarla, delikanlılar elele tutu- sup halka yaparak oynarlardı. Me- rasim danslarından bazılarını — şüp- heniz, daha ziyade ziyafetlere mah- sus olanları — cennette Âdem ile | Havva'nın . kıyafetlerinde oynamak âdet olmuştu. Bu dansların dâ kut sal danslar kadar günahsız geçtiğini tarihçiler iddia ederlerse de, doğrusu- nu ancak Yunan tanrıları bilirler. Her halde, Büyükadann çamları ortasında tertip edilecek danslar ara- sında bu çeşit dansların bulunacağı» nı sanmıyorum. Çünkü Tan gazetesi programı anlatırken, dansta ulusal kıyafetlerin giyileceğini yazıyor. Halbuki o türlü dansta âdet olan kı- yafet srsrulusaldır. Meğer ki, dans meydanına pek yakın olan Aya Yor- gi manastırı şarabının vereceği sıcak- lik tesirile, dans edenler ulusal dans- larını gösterdileten sonra, kardeşliği bir de arsrulusal dans etmek derece. sine götürmek istesinler! GA, imtihanları etrafında tahkikat yapılıyor Gümrük komisyonculuğu için açi - lan müsabaka imtihanında | suallerin önceden öğrenildiği şüphesi üzerine imthanm . yenilendiğini yazınıştıki Gümrük teftiş heyeti, bu konu üzerin. de tihkikata başlâmış. imtihân komls yonu azalarının malümatma müraca- at edilmiştir. ——. Kanada da İtalyanlar aleyhinde Londra, 19 A.A, — De Valera, uluslar sosyetesinin eylül toplantı- sında bulunmağa karar vermiştir. Bu toplantida barışın ve Habe- şistan erkinliğinin muhafazast için sarfedilen gayretlerde, hükümetin uluslar sosyetesi ile tamamile el - birliği yapmağa hazır bulunduğunu söyliyecektir , ii SEYREK ANLIYAN ADAM! yormaz. Anlamıyan ve anlar gibi görünen adam da buna benzer. Lâkin seyrek anlıyan, geç anlıyan adam belâdır, Söylersiniz: ale ee Tekrar başi : e — Havayınesimi tabakasını için« den geçerken, bu ufak yıldız zerrele ri yanarlar. Onun için gökte beyaz şirgi görünür. a — Amma bu çizgi nereye çiziliyor? — Bir yere çizilmez. Gözümüze öyle görünür. — O yıldız zerresi ne oluyor? — Geçip gidiyor. — Nereye? — Mahreki neyse o istikamete! — Nederi sonra görmüyoruz?. , Böylece bir yıldız uçma hâdisesini bir saat anlatırsınız... Artık soruya utanır ve susar... Ve aradan yarım saat ikten sonra, bütün o sirin anl birer, birer toplayıp zihninde biribirlek” “dağ medi nihayet anlar. Ondan sonra oralar« da durmayın! Belâ olur ve; .— Hanana! Anladım. Demek ki; bu ufacık yıldız kırıntıları.. diye başs ler. Bütün saatlerce anlattığımız şey- leri “değil mi?,, nakaratiyle size teke rar anlatır... Sizin: — Evet! Hah! Tamam.. Demekten ananız ağlar, Vaktiniz heba olur. . Başınız ağırlaşır. İştahı. niz kaçar, Gö.leriniz kararır ve kus laklarmız uğuldar.. Amma ne yapa, caksımız? Adamcağız, seyrek aş ğı için onu tatmak ister ve sizin disini tasdik etmenizi zevkle bekler. Böylelerinden kaçınız. B. FELEK Bakanlar Kuru- lu Toplantısı (Baş tarafı 1 inçidel ait işlerle meşgul olmuşlardır. Iç Bas kanı Şükrü Kaya dün akşam üzeri ilbaylığa gitmiş ve ilbay muavini Rük nettin Sözer ve Emniyet direktörü Salih Kılıç ile görüşmüştür. Finans İ Bakanı Fuat Ağralı Finans enspektör leri dairesine gitmiş ve vergi işleri ile meşgul olmuştur... i Sıhhat Bakanı Dr. Refik öğleden sonra Sıhhat direktörlüğüne giderek direktör Ali Rıza Baysan ile görüş. müş ve İstanbulun sağlık işleri hak- kında izahat almıştır. Bakan bundan sonra Kızılayın İstanbul mümessilli. ğine giderek General Ali Çalımlı ila görüşmüştür. Dış Bakanı Tevfik Rüştü Aras Pe rapalas otelinde İtalyan sefiri Carla Gali'nin ziyaretini kabul etmiştir. Başbakan İzmire gidemiyor İzmir, 19 (Özel aytarımız bildi- riyor) — Başbakanımızın buraya gelemiyeceği anlaşılıyor. Panayırı Ekonomi Bakanı Celâl Bayar aças caktır. İtalyan gemileri (Baş tarafı 1 incide) Kumandan Amiral Paladini dün evves 4 İtalyanın Ankara sefiri Gali'yi ziya ret etmiş, ondan El RE ilba yı ve şarbayı Mühiddin Üstündağı, İlana kupandan: General Hai ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler öğle. den sonra iade edilmiştir. Bugün sa at onda gemilerde bulunan zabit nam zetlerinden bir grup Taksim Cümuris anıtma giderek bir çelenk koya- Selin» Gene misafirlerden bir ii? Heybeli deniz lisesini ziyaret edecek- ler ve deniz lisesinden bir grup ta İtalyan zabit #amzetlerinin bu ziy etini iade edecektir. Perşembe gün saat 17 de İtalyan kolonisi Casa d" talia'da kumandan ve zabitler şe me bir resmi kabul tertip etmiştir. İtalyan sefiri Carlo Gali de bir ziya fet verecek ve ziyaletten sonra bir resmi kabul yapılacaktır. Christophoro o Colombo © gemisi 1925, ve Amerigo Vespucci de 1931 de, mektep gemisi olarak yapılmıştır, Yelkenli olan bu gemilerin ayni za man 2000 beygir kuvvetinde yedek birer motörleri de vardır. Gemide İtalyanın Livorn deniz aka demisinden mezun ve staj görmekte olan zabit namzetleri bulunmaktadır. Bu meyanda gene Livorn deniz aka, demisinde tahsil görmüş 14 Iran zabit namzedi de vardır. Gemilerin silâh. Yarı 7.6 lik altı tayyare topu ve beşer mitralyözden ibarettir, Italyan gemis Teri bir hafta kadar limanımızda kalas caktır. —ZiNGAL— PARKELERİ Kurudulmuş ve fırınlanmıştır İİ Bütün memlekette takdir l

Bu sayıdan diğer sayfalar: