20 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9

20 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SA 2.3. 035 Mo, 45 “Kazanla Sarayı, Batıhan Sen Mu İ teksin! Fakat Hatunun Dairelerini Nogay Atlıları Nizamettin NAZİF Koruyacaklardır. Onun Kız Kardeşim Olduğunu Nasıl Unutabili He tit b Yağı b Öğrendiklerini anlattıktan de, Artık yapılacak iş ölüleri göm m ve kan Jekelerini osilâirip sa oğlanı n. nü beklemektir dagi tn dör ü Men yanına yaklaştı. Çok ha- İr sesle ve birkaç kelime İle a- yAtunun bir işareti üzerine oda- daki» : : vw. badımlar, teşrifat memurları bsi saray süvari yüzbeyleri dı- * Çıktılar tip, Zaman Mamış Birdi tekrar ağ- x “Şti d&z Artık burada durmak mânasız- * Çok konuştuk; işe başlamalı - Hatunum size veda etmekliği- Müsaade buyurunuz. İtmek mi istiyorsunuz? km Elbette, Ben bir an evvel Ça- alesinin yolunu tutmalıyım. Yiz. Me Ali Ekrem Han: 5 söylüyor. « dedi » Ça- ev yeti ne b * , ölenler da, sanlarla uğraşacak vaktimiz Tie Zaten ben de artık adamlar Mİ bağıma gitmeğe mecburum. Xi, © Mömüş Hana dönerek ilâve ct- tay az #wwel Batır Hanla konuş - gen. Siz Çalım kalesinde bizim hi, gieceğimiz haberleri beklersi - Maşgazan atlıları Kuşoğlanın git- »€ büşsız kaldıkları için onları Bitir Han idareye memur edile Ynği Ablama gelince: Onun işi May ik sarayında bulunmak ve Ün, Doğanla adamlarını astırmaktan St olacaktır hag, Peki ama Bay Doğanı tutabil- 2 mi? "8 Nk & Bilmiyorum amma... Gidenler A$ik göz oldukları için... Sanı- ki Mirada perde: açılmış»ve ha- iz #dan biri gözükmüştü: Ne var? ii tı Nosay yüzbeylerinden biri ün- < utnu görmek ister il &lşin... diyar dakika sonra elinde kargısı Üygit bir genç odanın ortasında Hik duruyordu. Ali Ekrem Han < yüzle ona yaklaştı: Küş, Vasıl yüzbey... İşiniz zor ol .. za? > < Müdafaaya kalkıştılar me ban lepnini tuttunuz mu ? Bay Do- tu mbilir ne kadar patırtı yap- ei Fakat ne susuyorsun? Söy- İri, büyür genç, gözlerini yerdeki Ür gl bir noktasına dikmişti. Tok Ne 0 cevap verdi: Üng ÖDlü Han! Bay Doğanın kona < Yardık, IN Kite ha, “âprlar kapalı idi. Dört tara- in Sia sardık, N çize. Ne ge, Kılıcımın kabzasile üste İM defa büyük kapıya vür - 1 N Astılar mu? — ayır... Oy i? Ni yanan üzerine © adamlarına de, im. Derhal büyük ki rı İlm, Yas Ny” ii Rüya daldık. En altından Me İçe kadar her tarafımı arac *lek vide yalnız kadınlar vardı. Sig erkek bulamadık. il ve mi? SE” Hanım, maş demek? Ny”*t Hanım LO Sit! ir çita karşı adamları ile be- di Yer, liğine yolları Belki a kagpaklanmıştır diye düşün ercan bir ikisini biraz A çe m adin ti hk Ri ân bu sözleri dişles ve Ve ylatarak, yumruklarını srka- iç Vura, ağının ökçesini hızla Bati ak söylemişti, Ahi eirli sinirli: krem? N taş Pe, ! Ali Ekrem! « di- Maş andı » Kadımlarını döğme- mi Kİ, Döğme yors n? benim de bir kadın ol ve Seni de nütabiliyorsun? Ay bu kayşEdirmek istediğim za- Ye Habizi, 2, hiddetlenmeğe hak- Sen de benim Nogay y Yehi ba Yorsun galiha, Bir biz tek heç“, Sirmek İsterse <5 ücdeli vardır; Düşmanı | Hut Ni “İvan hiddetle irkijdi: «Ne diyorsu edemediniz tepelemek. — Evet, Düşman: tepelemek. Ve düşmanı tepblemek için yapılacak ilk iş düşmanı ele geçirmektir. | Ve kızkardeşine doğru koşup mâ | ni olmasına meydan bırakmadan | kucakladı. İki yanağından ve çöz -| lerinden şapır şupur öptükten son» ra: | — Allaha ısmarladık ablaf - di- ye haykırdı - Düşman mademki Ke- zan dışma kaçmıştır, onu mak için benim de Kazan dısına çıkmam lâzm gelir. Haydi Mamıs| Han... Kale dışına kadar beraber gi- deriz. İ Ve Batıra dönerek devam etti — Ünlü Karacı Batır! Kazan'ka- lesinin içi ve kızkardeşimin sarayı sana emanet edilmiş oluyor. Itraf- ta o kadar çok ihtiraslar ve dalâve- ralar var ki bunların içinde Hatun ile oğlunun muhafazası epey güç- leşmiştir. Kazanla sarayı sana cm net ederken Hatunun benim kızkar- yakala» rim ?,, mi deşim olduğunu da unutamıyorum. Binacnalöyh... Karar verdim. Ha - tunun saraydaki dairelerini bizzat adamlarım ( koruyacaklardır, Yüz- bey! ri yarı delikanlı? — Buyur Han! - diye Bağırdı « — Sana yüz atlı daha vereceğim. Senin adamlarınla beraber demek ölüyor ki tam'iki yüz Nogay saray- da toplanmış olacaktır. Ve sanırım ki iki yüz Nogay kızkardeşimi ko- rumak için kâfidir. — Bize emniyet edebilirsiniz ün- lü Han ! Ali Ekrem başka söz . söylemedi. Mamış duvarda asılı kılıçlardan bi- rini alp beline taktı ve sağ elini kalbi Üzerine basıp Süyun Bikenin önünde eğilirken: — Ünlü Hatunum... İvanr püskür teceğiz. Buna emin olabilirsiniz... « diye söylendi » Bir dakika sonra iki erkek oda- dan çıkmış bulunuyorlardı. (Arkası var) m Müteahhitler, paralarını düzgün alamadıklarından şikâyet ettiler Şehrimize gelen Evkaf genel direk törü Fahreddin dün Evkaf direktör. lüğünde meşgul olmuştur. Aldığımız habere göre Evkaf işlerini gören mü- teahhitler genel direktörlüğe müraci at ederek Evkaf işlerinden dolayı ve- rilecek paraların sıraya konulmaması ve paraların muntazam bir şekilde verilmemesi ve ancak haftada veya ayda hir iki müteahhide para verilme yüzünden zarara uğradıklarını bil- dirmişler ve alacakları paralara mu- kabil vakıf paralardn borçlarının tes viyesini istemişlerdir. Dileği incele - yen genel direktör bunu kabul etme- miş ve paraların verilmesi işini baş- ka şekilde kalledeceğini bildirmiştir. ——— Selânik panayırı Selânik panayirindeki Türk pavi- yonu komiseri Süreyya Ankaradan şehrimize gelmiştir. Birkaç güne ka- dar Selâniğe gidecektir. Panayirde teşhir edilecek nilmunelerin birçoğu yola çıkarılmış bulunmaktadır. Ser- gide propaganda işine hakkiyle önem verilecektir. Bunun için yunanca bre şürler de hazırlanmıştır. Otomobilli seyyahların gelişi çoğalacak Otomobillerle memleketimize ge » len seyyahlara hudut gümrüklerinde gösterilen kolaylıklar dolayısile Av- rupadan birçok otomobili seyyahlar ,elmeğe başlamıştır. Dün de, Berlin Üsüversiteninderi Billegalt, Regele ve Singer isminde üç genç otomobille şehrimize gelmişlerdir. Otomobili seyyahlar. Avusturya, Çekoslovakya, Macaristan, Yugoslavya, Yunanistan ve Bulgaristan yolile Istanbula gel- mişlerdir. Burada iki üç gün kaldık- tan sonra gene âYni yollarla Alman- yaya döneceklerdir. — Tevfik Fikret ihtifali Şair Tevfik Fikretin ölümünün 20 inci yıldönümü münasebetile dün E- yüpte bir ihtifal yapılmıştır. Saat 15, 30 da Tevfik Fikretin mezarı başın. da Eyüp Gençler Birliğinden birçok üyeler, orta mektep talebesi, öğret- menler ve Darüşşefakalılar toplanmış lardır. Şair Nâzim Filorinair, Tevfik Fikretin hayatını anlatan uzun bir söylev vermiştir. Eyüp Gençler Bir- Winden bir genç te Fikretin unutul- naz eserlerinden bahsetmiş, bıraktı Âk hâtıraları saymıştır, hafaza Ede- TAN —— FAYDALI BiLGiLER BUGÜNKÜ PROGRAM İstanbul 18,30 Almanca ders 18,50 Karmen, opera, 19,45 Ege caz, Türkçe sözlü eser ler. 20,15 Nihad Esengni Saksofan xolo. 70,30 Stüdyo oreksirası, | 21,— Radyo | caz ve tengo orkestralar. 21,35 Son ha. berler borsalar, 21,45 Şehir tiyatrosu ar üstlerinden 1, Galib, konuşma. 22— Plâk seşriyatı Budapeşte 19.40: Lisat'in piyano eserlerinden kon 'arihi skeç. 22.10: Duyumlar, konser orkestrası, 24: Var şova 1945: Plâk. 20.30: Şarkılar. 20.50: Ak- tünlite, 71: Sözler. 21,10: Orkestra kon. seri, 21,45: Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Müzikli yayım. 22.30: Orkestra korse. ri. 2330: Spor. 23.40: Küçük radyo or kestrası. Brelgat 20: Plâk, 2015: Duyamlar, 20.30: Ula- sal yayım, 2i: Kuartet müziği, 2130 Radyo piyesi. 23: Duyumlar, 23.29: Popü ler şarkılar, 23:45: Radyo orkestrası Bükreş 1305: Orkestra. 1345 Konserin süreği. 14 15: Duyumlar. 5: Konserin süreği, 18 Plâk, 19: Duyumlar. 19.15: Plâk, 20: Söz- ler. 20.20: Plâk. 21: Sözler. 21.15: Senfo- nik konser. 22: Duyumlar, 27.20: Konse rin süreği, 23.15: Fes. lm. duyumlar. 25,25: Dans müziği. 24: Hatif müzik. Moskova 16.15: Çocuk yayımı. 18.30: Konser 19.15: Plâk. 20.30: Pldik. 22; Almanca yar yım. 22.85: Kızıl meydandan röle, 23.08: Fransızca yayım, 2405: Felemenkçe ya- yam, Leipzig 2: Duyumlar. 21.10: Süel müzik. 23: Duyumlar, spor. 23.30: Gece müziği, l Roma - Napoli - Bari 16.15; Karışık hafif müzik. 18.55; Söz ler. 19.40: (Bari): Rumca yayım, 10:45: Konferans. 20: Sözler. Plâk. 21.30: Söz- ler, 21.40: (Bari): Ulusal Yunan müziği 21,40: Varyete. 22.45: Sözler. 23: Oda müziği konseri Breslav 20: Uzaktaki vatandaşlara program, 21. 10: Karışık yayım (âanslı). 23; Duyum. lar, 23.30: Halk müziği, Hamburg 20: Marşlar, 21: Duyumlar. 21.10: Ka- raşik akşam müziği. 2215: Şiir ve mürik 23: Duyumlar. 232: Müzikli program ârası. 24; Halk müziği, NÖBETÇİ ECZANELER Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır » Sirkecide Beşir Kemal — Çemberlitaş- ta Suri — Gedikpaşada Asaduryan — Cibalide Necati — Aksarayda Şeref Ce- Nil — Karagümcükte Kemal — Defter. darda Arif — Kadıköyde Muvakkithane caddesinde Saat — Söğütlü Çeşmede Os- man Hulusi — Samatyada Rıdvan — Ba- kırköyünde Hilâl — Beşiktaşta Nail — Şehremininde A. Hamdi — Hasköyde Halk — Kasımpaşada Merker — Kurtu- Yuşta Necdet Ekrem — Eyüpte Hikmet eczaneleri, . LIMAN HAREKETLERİ Buçün Ilmanımızdan gidecek vapurlar: Sant 9— Ayten İzmite 9/— Kocaeli Mudanyaya 1M.— İzmir Tekenderyeye 20— Aksu Karadenize 21.— Gülnihal Bandrmaya Bağün Himanımıza gelecek vapurlar X Sant Sr Bandırma Karabişadan 930 Kemal Ayvalıktan 13— Bartın Bartmdan 1m Asya Mudanyadın . SİNEMALAR TİYATROLAR © Şehir Opere Tepeba bahçesinde | 2-20 .7 25 Ağustos günlerinde ” Deli Dolu ” operetmii son 4 temsili, 29 Ağuntosan itibaren "Yalova Tür- küsü”. İstanbul ciheti, Bebek ve Şişli tramvay. ları temin edilmiştir, © Sümer : İlkbahar Şarkımı — Alayin Kızı, * Melek : Aşik Rahibe — Aşk kelepçesi, . idir » Korkunç Ev — Çılgm kan. karar : Makinalı adam, Şık Tarzanm Sevgilisi — Kadmlar ne ter, © Ürküder Hüle: Şahane Vals, . İTFAİYE TELEFONLARI İstanbul itfaiyesi 24222 Beyoğlu itfaiyesi 44644 ml itfaiyesi ” » 66020 'eşilköp, Bakırköy, Büyük. dere, Üsküdar İtfaiyesi 60025 Paşabahçe, Erenköy, Kartal, büyükada, Heybeli, ırgaz, Kmab wm- takaları için telefon santralmdaki memu- ra (yangın) kelimesini söylemek kâfidir. . ÇABUK SIHHİ YARDIM TEŞKİLÂTI Bu muraradan imdat otomobili asteni — sss | ! yere düşmüşti (TAN)IN HİKAYESİ ea eli Kızın | n Hatırası - Yazan: Mİ, FA, — Senelerce evvel genç bir adam tanıdım. Benimle beraber yaşamayı teklif etti. Ailemden ayrılamaz - dım, İlkönce razt olmadım. Israr & diyordu. Beni mesut edeceğinden pek fazla emin göründü. Yalancı vaitlerine kapıldım. Gönlüm olmuş- tu. Ailemden ayrıldım ve hem ken- disini, hem de beni betbaht eden bu adamla beraber yaşamıya başla dım. Bir müddet, pek fırtı miyep hayatıma o katlanai Gitgide canıma tak dedi. (onun adıdır) eve sarhoş müthiş kıskançisklar gösteriyordu. İşinden de çıkarılmıştı ve gariptir, fahişelik ederek pâra kâzanmamı istemeğe başladı. Anlayamadım, ne den beni kıskanıyordu öyle ise? Krskanıyorsa neden beni bu iğrenç meslekte görmeğe katlanıyordu? Bir gün, iki yerime bıçak sapla- dığı için, bu çalkantılı yaşayıştan iğrenerek ve yorularak ondan ay - rıldım, anamın babamın yanma dön Imiştim. Makmut | düm. Mahmut bana bir sürü mek - tuplar yazdı, hiçbirine cevap medim, sonra iki ay kadar biç ses çıkmadı Bir zaman sonra onun kızkarde- sine rastladım, Mahmudu bıraktı - ver- ondan İ ğtm için bana sitem etti, sonra beni kendi evine çağırdı, halbuki götür- düğü yer kardeşinin evi imiş. Mahmut beni tatlı sitemlerle kar- gıladı ve bir an için kendisini ter- kettiğimi unuttu, Arkasından arka- daşları geldiler ve ona rakı parası Kafayı çekmeğe başladı gülüp” eğlendik ama ak- şam olup ta benimle başbaşa, kalın» ca tehditler savurdu. Ben evime itmek (istediğimi söyledim, br aldı, beline sokarak: “Hay- di, dedi, ben de betabet ; gelece- ğim!, Beraber çıktık. Yolda onun öfke sini yatıştırmıya çalışıyordum: “Ka bahat 8 ordum, benimic us- lu akıllı yaşayacağın yerde, senin fenalığını İstiyen arkadaşlarma uy- dun, Biraz sonra yoktan yere kız- dı ve bana lâkırdı söyletmek iste - medi. Bir meyhanenin önünden ge- çiyorduk: “Beni biraz U seviyorsan bana iki kadeh rakı ısmarla!, de- di, ona acıdım, öfkelenmesinden de korkuyordum, razı oldum. Bana da içirdi. Meyhaneden çıkarken bana dedi ki — Mutlaka eve mi gideceksin? — Kararım kat'idir, dedinii Suratımın ortasına müthiş. bir yumruk indirdi. Bıçağı belinden Ağzım, burnum kan m Rİ DA BORSA Ten Ba e e Vİ aaa ale 19 Ağustos PAZARTESİ PARALAR Alış Satış Sterlin 619,— 64— Dolar 121p 123p 20 Pransız frangı 166 169, Liret 194 108— 20 Belçika iraigı 82— 20 Drahmi 2— 20 İsviçre #r. 820,— Florin si 20 Çek Kron 98.— Avastarya silin lal Zet 230 Pengö 74,59 20 Ley iy 20 Leva Hm 70 Dinar Se— Yes Em 31— Dean ee 929, Midye Söy Banknot 233p— 230,— ÇEKLER Paris üzerine İngiliz lirası Dolar Liret Belgu İsveç frangı Leva Florin Çekoslovak kuron Avusturya Pezeta Mark Zlot Penzu Ley Dinar Yen sız geç “| geliyor, | | içinde idi, ne yapacağımı bilmiyor« dum, yerden bıçağı aldrm ve göğsü ne sapladım .Yere yuvarlandı: Ölmüştü: Bol kan aktığı için can şekismedi gibi bir şey, Yakalandım ve karakola götürül- düm. Davam bitinceye kadar, on İ bir ay tevkifhanede kaldım. İ Üç sene yedim. Hapishanede geçen zamanlarımı anlatamam: Pişmanlık, acı, keder, tevekkül, isyan, haykırış, gözyaşı, hıçkırık, sessizlik içinde geçen bit mez tükenmez yılların hikâyesine başlamak bile istemem. Tarif edil. mez. Ben değil kimse tarif edemez, Üç sene sonra aileme kavuştum, Kollarını açarak beni aralarıma 3. dılar. Muamelelerinde hiçbir de « ğişmemişti. İlk günler fena geçm di. Fakat sonra sonra yemez içme olmuştum, ağzıma bir lokma birşey koymuyor ve en küçük şeye kızı « yor, köpürüyordum. İ oDelirmişim. | o Beni tımarhaneye koydular. Şim- di oradayım. Sekiz ay oldu buraya geleli. Artık iyi olduğumu seniyo- Tum. Annemin, babamın yanına gite mek ve şimdiye kadar onlara vordi- ğim acıyı unutturmıya çalışmak iş- tiyordüm. “Fakat salıvermiyorlar. Çok kâğıdım olmadığı için kaya- | temın &n ehemmiyeti parçasını şu birkaç satıra sığdırmıya çalıştım. Gazetelerde buna benzer vakalar ne kadar çok okunmuştur. Fakat gâ- #eteciler hep o betbahtların ağzım- dan yâzarlar ve onların duydukları. wüâtamadığı için kıy metini büsbütün düşüren edebiyat- lar yaparlar. Ben de biraz mürek- kep yalamışım. Fakat ifademi İemek istemiyorum. Bu kâğıtlar ki. min eline geçerse bilsinler ki no tası nokta doğrudur ve ben'ar. trk deli değilim. Deli değilim amma talisizim. Os lur ki delilerin çoğu “deli değilim, dedikleri için beni buradan çikar mazlar, Çıkarırlarsa dışarıda iyi ve na « muslu işçi kızlar gibi yaşayacağım. Beni tanımış olanların hepsi naza- rında kaybolan itibarımı kazanmak istiyorum, İçimde iylik aşkı var. İnsanlar bunu anlarlarsa ne melek bir kız ol duğumu onlara göstereceğim. An- lamağarsa, beni hırpalarlarsa,kızdı- rırlarsa, sapıttırırlarsa o zaman Yi- nc hissediyorum ki ben dünyanın en kötü, en cehennemlik, en kafası ezilecek mahlâku olabilirim. Size bir bal, bir de zehir tabağı uzatıyorum, hangisinden İsterseniz ondan buyurunuz? ———— —<———— YİNE İT. ERDA FATMA YA A EZİN 1098 Çe kuronü 34143 iSTIKRAZLAR Türk Borcu 1 2790 m wi 200 “e ME 200 Ergani göm İstikrazi dahili 04,25 TAHViLAT im 1045 Anadolu 1 ya “e Anadolu Mümessil 4633 ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: