1 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

1 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hereke Haftası! Fırsat kaçırmadan Herekenin nefis kumaşlarını almağa koşunuz YERLİ MALLAR PAZARLARI © Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankasından; Hissedarlarımıza beher hisse itibarile 1036 senesi için verilmesi hisse darlar umumi heyetince kararlaştırılan 645 kuruşluk safi kârm, merkez Bankası şubesi bulunan yerlerde 3 mayıstan itibaren şubelerimizce ve | bulunmayan yerlerde de 15 mayıstan itibaren Ziraat Bankası şube veya sandıklarınca başlanacağı ilân olunur. © (2477) YALOVA KAPLICASI | & SAHİBİNİN SESİ AX1987-Mahmut Celâlett ı Sevda dolu Sarıyerli güzeller AX1982-Diyarbekir! Ce â Yüksek minarede Bahar olur (Kerim) dnşa AX1984 Ürküplü Refik çan Ninni Feridem Tokat şarkısı AX1985-HAMİYET |Ax1983-0 yarbekri Zarife Kirpiklerinin gölgesi Anama söyleyin AX1979-SAFIYE Yaşlı gözler Fatma AX1986-AYDA Gelemem ben gidemem ben Beni çıldırtma da öldür AX1988-AFITAB Benim tatlı esmerim Bahçenizde bir gül olsam 1 5-937 —-| SiNEKLER Sıtma, tifo ve hastalık getirir yemeklerinizi kirletir. 1 MAYISTA AÇILDI Akay İşletmesi Direktörlüğünden: Mayıs ayı zarfında Kaplıcanın otel ve banyo Ucretlerinden yüzde “kırk, tenzilât yapılmıştır. Tabldot Mayıs ayı zarfında; Bir gün bir ge: lerde dahi tenzilât vardır. Vapur, Otobüs, bir banyo, iki öğle) Ye bir akşam yemeklerile sabah) kahvaltısı ve bir gece ||“ ) OTEL Vapur, Otoblis, Banyo, bir öğle ve) kir skyam yemeği ile bir kahve altı) ve bir gece Otel, yemek 60 kahve altı 20 kuruştur. ce veyahut İki gün bir gece kalmak üzere komple bilet Bir Kişilik Bilet 460 İki Kişilik Bilet 870 400 ) Mayıs ayı içinde her hafta cumartesi günleri saat 13,30 da Yalovaya bir vapur kaldırılacaktır. o (2433) Erkekler Nezdinde Nasıl Muvaffak Oldum ? Güzelliğim asri zamanın bir mucizesile “e 50 nisbe' im, hemen ya rı ölmlüş bir hak de idi. Buruş- muş, solmuş ihtiyarlamıştı. Ma amefih karakte - rim henüz genç - di. Dansı sevi. yordum, — fakat hiç kimse beni dansa dâvet et- miyordu, Bugü « nün o erkekleri, gençliği arıyorlar Nihayet bir öild mütehassısı ile istişare ettim. Dedi ki: CU - dimin “Biocel,, i cildi terli taze tutan kiymetli cevheri - azal - mıştır. Fen, son zamanlarda “Biocel,, i genç hayvanlarda giz lenmiş cild hüceyrelerinden is- tihsal çaresini bulmağa muvaf- tek olmuştur. Tıpkı cildimiz - deki “Biocel,, in aynidir. Bu cev- her; şimdi cildinizi beslemek ve gençleştirmek için matlüp nis- bet dairesinde Tokrlon kremi - nin terkibinde mevcuttur. Va - kit kaybetmeden bunu tecrübe ettim ve resimlerde görüldüğü gibi memnuniyetbahş neticeler elde ettim. Sonra, bir miknati - sin çeliği cezbettiği gibi cilde ve de “artmıştır. #on derece yapışma hassasıni veren hususi ve kıymetli mağ - deleri ihtiva eden yeni ve gayet İnce bir pudra kullandım, He - men hemen gâyrimer'i olup su- dan, yağmurdan ve tagayyliratı havaiyeden kat'iyyen müteessir olmadığı için banyonuzu alır - ken veya sıcak bir salonda dans ederek terleseniz bile yüzünüz» de sabit kalır. Bu yeni pudranm şayanı hayret ve orijinal renk- leri vardır, Bu cazib keşif pek büyük ve mali fedakârlrklarla 'Tokalon müessesesi tarafından temin edilmiştir. Ve Tokalon pudrasma karıştırılmıştır. Her yerde Tokalon krem ve pudra- sını arayınız. Binlerce Tokslon müşterisinden milessesemize mektub ya: zanların müşahedeleri, kendiliğinden gelen ve kıymetli delil. lerdir: (Krem ve pudralarınızı kullanmak suretile yüzümüzün düz ve pürüzsüz hale geldiğini gördüm, Bu hal arkadaşlarımın bile nazarı dikkatini celbetti.) M, F.S.M. Bursa (Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok istifadesi ni gördüm. Bu krem ve eşsiz pudralarınız sayesinde düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) Z.B.MMH.O,,,, Fatsa Mektublarm asılları dosvalarımızda saklıdır. Meğer hep sevilenler Çağırdım sesten oldum Son çıkardığımız bu eserleri | muhterem halkımızın bir defa dinlemelerini tavsiye sene zarfinda vurud edecek tahminen 10000 ton maden kömürünün vağonlardan yere boşatılması ve yerden makine ve vagonlara yükletilmesi işi 25.5.9037 tarihine müsadif salı günü saat 15 de H. Paşa gar binası dahilinde 1 ci İşletme komisyonu tarafından eksilt - mesi yapılacaktır. Beher Ton kömürün tahliyesi için 7 K. ve tahmil için de İl K, muham- men bedel konmuştur. İsteklilerin 135 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika. ları resmi gazetelerin 7.5.0936 tarih ve 3297 No, lu nüshasında intişar et- miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerin ayni gin saat 14 e kadar komisyon relsliğine verilmesi lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Eskişehir depo şefi ile Haydarpı me komisyonu tarafından parası? olarak verilir. (24 Bilecik deposuna ada 1 ci İşlet. Akay işletmesi Müdürlüğünden: Kadıköy . H. Paşa - Yalova . Adalar ve Anadolu hatlarına işleyen va- porların kahve ocakları mültezimliği 1 Haziran 1937 tarihinden itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile ihale edilecektir. Arttırma 14 Mayıs 1937 cuma günü Akay şefler enelimeninde saat 15 te başlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından İsteklilerin şartnameyi gör. mek ilzere her gün işletme şefliğine ve arttırma için de 96 7,5 güvenme paralariyle encümene gelmeleri. o (2432) Beşiktaş Icra Dairesinden: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çev- rilmesine karar verilen bir “ROYAL,, markalı yazı makinesi 3 - 5 - 037 pa- İzartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Ga- | latasaray. Maliye Şubesi ittisalinde 388/3 No, lı Narmanlı Yurdu kapısn- | da satılacağından talip olanların ma- hallinde memuruna müracaatları i - ân olunur. (32250) Konya Asliye Hukuk Hâkimliğin- den: Konya hazinei maliyesine iza. fetle vekili avukat Mümtaz Ataman tarafından beşinci kolordu sekizinci yubede tüfekçi subayı Şükrü ve İs tanbul kumandanlığı istihkak tabur kumandan muavini Binbaşı Muhsin ve Ankarada Imaret mahallesinde A- palar sokağında 9 No.da mütekait a8. ker! demirci ustası Cemil aleyhlerine açılan 2213 lira 23 kuruş alacak da- vasi Üzerine müddenaleyhlerden mu. maileyh mütekait askeri demirci ts tası Cemile tebliğ olunmak üzere gön- derilen dava arzuhali sureti, göste rilen adreste bu namda kimse olrsa- dığı megruhatiyle tebliğsiz olarak ge- ri çevrilmiş olmasına mebni mumai. leyhe dava arzuhali sureti, İstanbul- İda çıkan (Tan) gazetesinin 4 nisna 931 tarihli ve708 sayılı nüshasile ilânen tebliğ kılmdığı halde op gün içinde esas davaya bir göna cevap İ vermediği cihetle bittalep davetiye varakasının ilânen tebliğine ve muha: keme gününün 19 - 5. 987 çarşamba günü saat 9 a talikine mahkemece ka- rar verilmiş olduğundan müddeaâ- leyhlerden mumaileyh Cemilin . zikri geçen gün ve saatte Konya asliye hu- kuk mahkemesine bizzat gelmesi ve- ya tarafından tasdikli senetle bir ve- kil göndermesi lüzumu, davetiye va- rakasınm tebliği makamına kaim ol- mak üzere ilân olunur. Sahibi: Ahmet Emin YALMAN Umum! Neşriyatı İdare Eden: 8. SALİM Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Sirketi Rasldriı ver TAN mathanar —OPAZDUKAMI>O- AKICI | | KALOR FER MALZEMESİ . Ankarada Beynelmilel Kömtir Sergisinde gösterilen meşhur Strebil kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radlatör v kalorifer tesisatı için her cins borular ve bütün malzeme İstanbul İY Galata Tünel caddesi No. 48 MIHRAN GESAR OGULLARI We & İ * munumaan, Tethanesinde satılmaktad 40308 y İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonü Başkanlığından: 18 İstanbul Erkek Öğretmen Okulu yatılı talebesi için gerekli görülen çift iskarpin açık eksiltmeyle alınacaktır. Beher çift Iskarpinin e men bedeli 325 kuruş ve ilk teminatı 45 lira 9 kuruştü. #ksiitme 3 gi yin Isteklilef mira tarih ve Salı günü söat 10,57da Tatanibul Künür Direktörlüğü iseler muhasabeciliğinde toplanan ko da yapılneğktir. nümuneyi ve şartnmmeyi görmek ve üğrenmek Üzere okul ve (ik tet da belli günden evvel okuldan alacakları yazıya göre liseler muh. sine yatırmaları ilân olunur, (2095) e İİ ; AY ÖDENEN KUPONLU MADELİ MEVDUAT an Istanbul Subesi : Bahce Kapı T89 H

Bu sayıdan diğer sayfalar: