1 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3

1 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cenevrede Sancağın Kontrolü Meselesi Gör Müzakereler üşü idü Yeni Alınan Tayyareler | Suriye - Sancak ünasebatı ânzim Edilecek ? Nasıl İ | i İ i 5 30 (A.A) — Anadolu Ajansınm Bi, ehabiri bildiriyor: ü, t komitesi dünkü içtimaında Suriye Sancak, Min, arasında mütekabilen Sirin Sancaktak İran da dil uzatıyorlar baz Kaç Sıkan “Elkabes,, gazetesi Müd, i list Türklerin Antakya ca. keza İliç, da bulunan diğer Türk Mevcyt Olay, çtiklerini ve ellerinde ve 43 Kur'anıkerimi kopardık- Malik og, genide giddetli bir karga - Bas, e İNU yazmaktadır. “Elka - he Antakya © göre, bu hattı hare - İsta hi, 78 Efkâr umumiyesinde ve Tüy tir uyandırmıştır. Bu gaze ind #ntakyadaki İran konso VS İran , » toplantılar o yaptıklarını indi, 80losu ile müşaverede bu- Yata Yazmaktadır. Ayni ga İran k, e ymm «e mutaydan Yugöslav Meclisine am LL (A.A) — Bugün Hilmi kanlığında yapılan Kamu. &a nda Türkiye cümhuri - deri Bigi et #osyalist Cümhuriyet. | & Arasında 20 ilkteşrin 996) Baka ayaş ln) e Cemal Tunca (An iç ümdan. verilen ve bütün KE ağiğieli alkışlariyle karşıla. i e tekriri tasvip ederek Bara » il toplanmak üzere içti- a vermiştir , MM. i M. Yüksek Reisliğine Ve Hariciye Vekilinin res- Kaan “snasında asil Yugos - Nk tarafmdan gahımlarma ve Reniş ©, kendiliğinden göste Mü sempati, biz Türk milleti ipek Mütehassis etmiştir. day etinin Yuğoslav milletine pamimi hisleriyle hema -| ve (mas, milletlerimizin Ye Medeniyet hizmeti yo-| Ye mağlkan komşularımız ara ia tm iadeneti kuvvetlendirme , Sideslinde kıymetli bir â- Sak —— teşekkür ve muhabbet Mi izm Ve Yugoelav milleti - #efah kayı, ,refah ve saadeti hakkın. ö aş, leklerimizin yüksek rels-) Yugoslavya meb'usan | vin raga reisliği vasıtasiyle | 2 “rine iblâğmı teklif ede | ia Nöyrat a “ya Gidiyor A, 30 (Az, )— İyi malümat Mü hap yan olunduğuna gö Meg mayı ye nazırı Fon Nöy - May Ziyareti programında a ik yoktur. Fon Nöyrat yı ziyaret edecek - ajanlar meselesini, Milletler i kontrolü meselesini (ve YeT; im silâhtan tecridi meselesini, Fransız Ma pr eleri üzerinden, tetkik ve müzake İzm Sofyadahi temasları ve beyanatı İle, mütemmim snlaşmalarla bu daya İnışma manzumesinde bir yer &labile | rabıtayı te Ce | i Devlet havayolları idaresi hesabma satın alman yeni tayyareler, yakin- da muhtelif şehirlerimiz arasmda hava seferlerine başlıyacaklardır. Yu karıki resimde bu tayyüreleri Anka ra hava istasyonunda, görüyorsunuz. «zle K. Ciano Petrol İmtiyazı İşi İle de Meşgul Oluyo Tiran, 30 ( Roma, 30 (A nun Tiranda büyük bir samimiyetle kabul edilmiş ol. duğunu kaydetmektedir . Gazeteler, Kont Clano'nun petrol mmtakasında İ dirler, Köseivanof Ankaraya Geliyor Ankara, 30 (Tan muhabiri bildiri- yor) — Buraya gelen haberlere gö » re, Bulgar Başbakanı B. Köseivanof, haziran ayı içinde Başbekanımızn Londra seyahatinden sonra ve Diş Bakanımızın Bağdat, Tahran ve Mos kova seyahatinden evvel Ankaraya gelecektir. Bulgar matbuatmda, Raşbakanımı nın #kisleri hÜlâ-deyam #tmektedir. Gazeteler, Türkiye 116 Bulgaristâ » üm, Balkan paktından çok evvel İm. zalamış oldukları dostluk anlaşması na sadık kaldıklarmı ve Bulgârista - nm Balkan paktına iştirak etmese bi ceğini kaydetmektedirier. Bu arada, Bulgaristanm Türkiyeden hiçbir ta , lebi olmadığı, İki memleketin halle. dilmesi gereken bir anlaşmazlığı bu. lunmadığma bilhassa tebarüz ettiril mektedir. Söylendiğine göre Türkiye ile Bul garistan arasında B. Köseivanofun Ankara yolculuğundan #onra imza . Ianacak anlaşmanın mevzuu; Bulga. ristanda sayısı milyonu aşan Türkün anavatana yerleşmesi hususunda bir “Göçmen anlaşması” olacaktır. Maarif Vekilinin Seyahati Anlara, 30 (TAN) — Maarif Ve kili B, Saffet Arıkan bu hafta içeri. KÜÇÜK HARİCİ HABERLER ulgar ordusu Sofya gar. nizonu kıt'alarına 6 ma yısta yeni sancaklar verilecek - ir, . ugorlavya Başvekili B. Stoyadinoviç, Macar e. kalliyeti mümessille - rile görüşmüş, isteklerinin ta, İhakkuk ettirileceğini söylemiş - tir. . unan Başveklli Metak - sas, Yunanistanım Tür kiye, Yugoslavya ve Romanya ., akedonya ihtilâl komite- sinin Oo muhakemesin- ie müddelumumi 10 Make. Tonyalımn idamını istemiştir. Hava Kurumu Marşı Yapılıyor Ankara, 30 (A.A.) — Türk Heva| Kurumu tarafmdan bir hava mar$! küftesi müsabakası açılmıştır. Şart « ları hava kurumu merkezi tarafın - dan İstiyenlere verilmektedir. Müsabaka müddeti bir temmuze sinde Ankara köylerinde bir tetkik seyahatine çıkacaktır. Halk Cephesinin Karşılaştığı Buhran F ransa parlâmentosunda mi. him münakaşalar beklen. mektedir. Parlimentonun tatil dev. resinde kırk saatlik hafta tatbika. ti birçok karışıklıklara, beş gün. Tik mesaili hafta ise birçok sanayie uygun gelmediği için bir takım hu- zursuzluklara sebebiyet vermiştir. İşçilerin kazanmış oldukları İmti » yazlar, Fransa sanayi âleminde bek lenen sulh ve sükünu temin etme - miş bulunuyor. J İşçiler yeni dilekler pesinde koş - muşlar, ve grevler biribirini takip etmiştir. İş sahipleri gittikçe sert - leşmekte ve geçen haziranda yapı. lan mukavelelerin yakmda bitmesi üzerine mühim karışıklıkların çık - ması beklenilmektedir. M. Blu. mum geçen martta İtimat verici te - minatı o neticesinde sağlamlanan franga karsı yeniden itimatsızlık başgöstermiştir. Blum hükümeti - nin vahim hâdiselerden kaçınmak için müfrit unsurlara karşı kuv - vetli bir vaziyet almak niyetinde olduğu anlaşılmaktadır » Fakat bütün bu hâdiselerin âmlli kadar iki aydır. İve bunlar linyit ve taş kömüriyle Volga Moskova Kanalı Moskova, 30 (A.A.) — Yeni Vol. ga - Moskova kanalından geçen ilk vapur dün Moskovanm Kimki nehir limanında rıhtıma bağlanmıştır, Bu kanalda işlemek zere yapılmış o . lan bütün bir filo 2 mayısta Mosko. vaya gelecektir. Volga - Moskova| kanalı 128 kilometre boyunda 855 metre genişliğinde ve Volga üzerin . de işliyen büyük vapurların geçmesi ne İmkân vermek üzere 5,5 metre de Fihliğindedir. Diğer nehir ve kanal . lâr vasrtasiyle bu kanal Maskovayı Karadenize, Hazer denisine, Beyaz| denize ve Baltık denizine raptetmek- “Emek Tipleri Ankara, 30 (TAN) — Sıhhat Ve. kâleti ekmek meselesi hakkında uzun zamandanberi yapmakta olduğu tet- kikleri bitirmiştir. Türkiyede bütün ekmekler, dört kısma ayrılmakta . dir. Nüfusu 25 dini geçen şehirde ek meklerin glüten miktarı ayni olacak İşliyen ve İskandinav memleketlerin de kullanılan hususi tip fırınlarda ya pılacaktır. Vekâlet bu hususta zirnat vekâleti amma tetkiklerde bulunan profesör Jengross'un mütalensinr sormuştur. Profesörln yaptığı tetkiklere göre Birinciliği kazanan esere yüz lira mükâfat verilecektir. bugün Türkiyede 21 tip ekmek ya - pılmaktadır. | ile Arnavutluk arasındaki siyasi ve iktısadi mü- İ nasebetler hakkında Kral Zogoileuzun bir mülâkat yapmıştır. Kalya Hariciye Nazırı ,bu mülâkattan sonra tay - yare ile Berata hareket etmiştir. Burada imtiyaz ları Italyaya verilmiş olan petrol madenleri vardır. Siyasi Italyan mahafilinde, Tirana konuşmaları es nasmda hiçbir yeni anlaşma yapılmadığı kat'i olarak beyan olunmaktadır. Arnavatlak petrolleri İ nin mukavemetlerini de yeneceklerini yazmakta. A.A) — Kont Ciano, dün İtalya .A.) — Italyan matbuatı kont Ciano. Yaptığı seyahatten de bahsederek Ttalyanların mem- eni ecnel fekiyetle uğraşt bi ithalâtmdan kurtarmağa muvaf. tıklarını ve ecnebi inhisar şirketleri. Kralın Evlenmesi işi Romada görüşülüyor Sofya, 30 (TAN) — Zora gazete - sinin yazdığına £ göre, Arnavutluk Kralı Ahmet Zogonun evlenme me - selesi, Romada görüşülmektedir. Se- çilen prensesin ismi henüiz gizli tu - tuluyor. Maamafih, bunun bir İtal -| yan aristokrat ailesinden olduğu an- laşılmıştır . Ahmet Zogo, Yugoslav Kralı Peter! müstesna olmak üzere Avrupanın ye | gine bekâr kralıdır . Roma — Berlin Mihveri Berlin 30 (TAN) — Doktor Göbels bir nutkunda, Roma —Beriin mih- verinin sağlam ve devamlı olduğunu, Avrupada şuurlu milletlerle bolşeviz - min bir mücadeleye giriştiğini söy - temiştir , Tiran, 30 (A.A.) — Kont Ciano,) bugün kralla İkinci bir wülâketta bu lunmuştur. Gazeteler, İtalya dış ba. kanınm ikametine uzun makaleler tahsis etmektedirler. Bütçe Müzakeresi Yakında Başlıyor Ankara, 30 (TAN) — Bütçe en . cümeni, bütçenin masraf kısmı üze rindeki tetkiklerin devam etmekte - dir, Mülhak bütçe ile idare edilen da irelerin fasıl ve maddelerinin tetkiki bitmek üzeredir. Kamutay heyeti u- mumiyesi bütçe müzakerelerine ma. yısın 15 inde başlıyacaktır. MONTRÖ KONFERANSI Montrö, 30 (A.A.) — Kapitülâs . yonlar konferansmın umumi komis. yonu bu sabah toplanmıştır. Fransız murahhası de Tesan, Fransanm 12 senelik bir intikal devresi kabul etti ini beyan etmiştir. YAZAN: ÖMER yalnız htkümet ve yalnız amele sendikaları değildir, Halk cephe - sine muhalif olanlar da muhalefet- lerini ileri götürmüşler ve yalnız hükümete değil, memlekete zarar verecek dereceye vardırmışlarlır. Siyasi münekkitler vaziyeti kapka- ranlık görüyor ve para buhranını Blum ile hükümetini iş başından atmak için vesile olarak kullanı - yorlar. Bunlarm bir kısımı, Blum hilkümetinin çıkardığı kanunları her ne bahasına olursa olsun yık - şacağımı bildiği için para sahipleri. nin emniyetini kazanmak üzere mali RIZA DOĞRUL siyasetini tadil etmiş, bütçeyi ram kün mertebe denkleştirmek için mafıa programımı tatil etmek, tat - bik olunan içtimai ıslâhlar hazmo - lununcıya kadar yenilerinin tatbi - kini geçiktirmek istemişti, Fakat M. Blamun müfrit taraftarları bu duraklama ve gecikmeye ancak is. temiye İstemiye muvafakat etmiş - lerdi , Müfritlerin sabırsızlığma karşı gelmek için uğraşanlar efkârr u- mumiyenin tahammülünü suiisti. mal etmemek lâzrmgeldiğini, baş. ka hiç bir hükümetin bu kadar kısa bir zaman içinde bu derece miihim sslahat o yapmadığını, lüzumsuz grevler ve disiplinsiz hareketlerle yapılan İşi bozmamak gerekleştiği. ni anlatıyorlar. M. Rlumun kendi. si de söylediği nutuklarda disiplin ve itidalden ayrılmamak lâzımgel- diğini anlatmış, kapitalist bir sis. tem çerçevesi içinde iş başma ge- çen bir Başvekilin her dilediğini ya pamıyacağını izah etmişti. Fakat bütün bu teşebbüsler e. saslı bir tesir yapmamış ve müfrit. | ler hükümetin bir istikraz İle bü. | yük bir nafın programımı tatbik etmesini, ücretleri arttırmasını ve yaşlanan işçilere tekalidiye bağlan masını İstemekte israr etmişlerdir. M. Blum bu metalibi kabul edeme. miştir. Çünkü bu metalibi kabul etmek, vakfe devrine son vermek, 10 milyar franklık bir istikraz aktetmek, müdafaa İstikrazmmn ya pıldığı sırada verilen sözü tutma - mak olur, Ve Fransa, İngiltere ve Amerika İle yapılan üç taraflı an - laşmayı tehlikeye koyneak bir vazi- yet ihdas ederdi. Önümtzdeki günler Fransız hü, kümetinin halk cephesini yıkılmak. tan korumak için ne yapacağını ve hangi tedbirlere baş vuracağını gös #ELEK Kanunu Kolaylaştıralım! Belki asırlardanberi söktip gelen ve resmi dairelerin havasına sinmiş olan bir ruh bize bilerek, bilmiyerek dalma devletle halkı ayrı zaviyelerden göstermekte ve bu yüzden halk ol. duğu kadar memür ve devlet te zarar görmektedir. Anlatacağım şey basit, ufak bir hâdisedir. Lâkin onun doğmasma ta- kaddüm eden haleti ruhiyeyi pek iyi izah ettiği için burada zikre lâyık gördüm, Ufak ta olsa gayri menkul bir yeri olan herkes bilir ki, devlet, binalarm gayrisafi senelik iradınm yüzde yir- misini çıkardıktan sonra kalan mik- tardan evvel bina vergisi ismile yüz- de 12, sonra da buhran vergisi na- mile meskenden bu verginin altıda birini, iratlardan da üçte birini alır, Böylelikle vergi miktarı meskende yüzde 14, akarda da yüzde 16 olur. Kanunun meskenle, iradı böyle ayırırken mesken sahiplerini himaye ettiği meydandadır. Buda gayet mantıkidir. Lâkin bu kanunun tatbikine dair sonradan yapılan (talimatnameler, Maliye Vekâletinin tamimleri ve bu- na dair umumi tahriratlar işi o ka- dar çetrefil hale getirir ki, bu mes- ken kaydinden istifade edenler 25- gari hadde iner. Bundan dolayıda belki bu tahriratları, talimatname- leri gönderenler memnun olurlar. Fa. kat dikkat etmezler ki, kanunun bü- tün mesken sahiplerinin himayesine dair olan arzusunu güçleştirmişler ve onun tahakkukuna mâni olmuşlardır, İşte size buna dair bir misal: Bir apartmanm dört dairesinden 4 kisini kiraya veren mal sahibi kalan diğer iki dairede kendisi oturuyor ve o iki katın vergisini mesken esa- sından veriyor. Bu adam vefat edin. €e hep beraber yaşamakta olan çoluk çocuğu mesken kaydinden istifade e- (| demiyor. Çünkü bu buhran vergisi ka nununun sureti tatbikine dair olan bir talimatname “şaylan mutasarrıf olan hissedarlardan bir veya birkaçı. nın bir yerde oturması ile mesken kaydi tahakkuk edemez,, Varisler izah ediyorlar; — Aman efendim! Ortada değiş- miş bir şey yok. Biz iki katta hiç ayrı gayrı olmadan oturuyoruz. — Olamaz, diyorlar, yalnız bir kat için ne İse; lâkin Ikinci bir daire da. ha olunca hissedarların ayrı ayrı 0- turdukları anlaşılır. Her daireyi de © ayrı ev telâkki ederiz. Hissedarlarm bir kısmının bir evde, bir kısmın diğer evde oturması bu evlere meskem vasfını veremiyeceği için, siz de bum- dan istifade edemezsiniz. diyormuş. il — Efendim, kerem edin! Piz bu Iki daireden birin? oturur, yer içe Tiz. Diğerinde de çetruz. Daireler w- faktır. Ancak bu o E»tle iki dairede oturabiliriz. bi. — Doğru amma tak ;stnime böy-. le diyor. nt » — Peki! Biz bu ilin an.vi içerden merdivenle biribirine arşılayk? — O zaman mürmeni mahsusinik Komisyona havale ederiek olan han dahilden böyle bir merd, iyi olmas rine merbut ise bir dalreir. yoluna gideriz. Bölki 0 Vive bir dalçe şeklinde mesken si sile « Amma bunun için de uzunca mış amele Hazım, Şimdi şu çetrefil şekli görü, muz ya! Bunun sebebi kanunun, sadını araştırmadan ve halk İk. vaziyetini düşnmeden kamınu » tasıl hazine lehine çevirmiye çal mak zihniyetidir. Halbuki kano koyanlar işin bu kadar kör düğü lerden fazla buhran vergisi almak ve içinde sahiplerinin oturduğu yerleri de daha hafif bir vergiye bağlamak. tar. Öyledir amma İş bir kere yukam da söylediğim kalem havası içine gi rince işte böyle olur. Ankaraya Giden Üniversiteliler Universite kimya talebesinden ka- labalık bir grup doçentleriyle bera. ber dün akşam Ankaraya gitmişler. dir. Bu kafile kömür sergisini cek ve şehrimize dönecektir. Tale a ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: