1 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9

1 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ Sabredin.. TAN “Yazan: Ziya Şakir Yakında Bizim Günümüz de Gelecek!,, u BB mana. rahimin gör. birer Birer, in önündeki perdeleri bindeki gizi Yor; onun kal - du. o, bürüy <yecanı arttırıyor « dnlegi,,,, 1 Söylenen şikâyetleri Soruyong,, ONA; kısa bir sual - a Ve oefalara, bu acı ha Sünüz?, tahammül) ediyor Bu Bet, ei bütün muhataplarına Derhaj PDEÇ tesiri yapıyordu. Melez rig lniyor, kin ve gayz ile arasından: N » Ne yapabili - Yerimiz, , kılıçlarını, kalp - ma rlerini dayamış © - de e okadar kavi, oka- Bilek, e ki. Bunlara, nasl ME, pa biliriz ?.. Sonra, bir baş Bing, ları, tünan kalp- Hötmay teak, bizi esaretten İS iş ÇAK DİP baş yok. Hele böy. bel bi isti ortaya atılsm.. tiz klâlimize kavuşturacak #cılsın.. Bu uğurda, ca feda etmekte, zer Sima kuvvetlendiriyor- ha “nun genç, körpe ve anda ge, İmağı, gu sual kar İğiümleniyordu: &vet, bir baş lâzım. kim olacak?. O, mi Haç, Günkü bu zeki yn alevi gihi çarçabuk Yerin, , ©nen bir ihtilâlin fay. 7 7 1 f me geçmişti. İb i yaşma gel - olan İsa, onu istik- a kurtarmak için, ek istemişti. İb - > kayışları ve ok yay - rig i bay bir san'atkârm Olmayı tercih etmiş- 9 ustası da bir Türktü. Ying, Enevdern Zulüm ve sey Binler pe Hikâyetci idi. Bir za - Mi, bal medreselerinde tah Kin müy, 5 olan bu usta, ol - Kafaya Ver Ve muhakemeli tm gi, Delikti, Onun için. bu elin, Sirleri ve düşünceleri Ib Say, Boşuna Zitmiş.. Onunla, tüp ivermişti 7 Ti f — alar © adamlardır ki, men 4 e ai İrti. 5 yel ler. Hay - Ma ikey yabancıya. Fa » Ya, onlara - RA ye kara de aye — Ne olur?, Bana bunları an - lat, Diye, ustasma yalvarmıştı... Kı! bı, Ehlibeyte karşı muhabbetle do lu olan usta; derin bir (Ah.) çek tikten sonra, söze başlamıştı. Mu- aviyenin (Ali) ye karşı kullandı ğı hilelerle Seâfeti nasıl gaspetÜ- ğini... (İmamı Hasan) 1, nasil Ze - birlettiğini.. (İmamı Hüseyin) in Kerbelâda ne suretle şehit edildi: fini, gözyaşlarile İbrahime ânlat- maçtı. Genç çırak, bütün bunları, en derin (bir dikkat ve slâka ile din- lemişti. Bilhassa Kerbelâ faclası, onu dilhun etmişti. Fakat İbre - him, bütün heyecanlarını kalbin - de uyuşturacak bir metanete ma- iiktir-Dinlediği sözler, kızgın . bir demirle dağlanmış gibi, dimağı - nm içinde &cr izler bıraktığı hal - de, büylk bir #ükünet göstermiş. Ustası, bu acı menkibeleri bitirdi. ği zaman, hayrete şayan bir soğuk kanlılıkla: — Pekâlâ. Bunların intikammı alacak hiçbir müslüman çıkmadı mı?. Demişti. Bunun üzerine ustesi; (Muhtar) tarafından (Küfe) de çıkarılan iş- yan ile onun geticesini nakletmiş. ti. O zaman (İbrahim) aci acı gü Tümsemiş: n Muhtarm yerinde olsay. dım, başka türlü hareket ederdim, Evvelâ, Şam halifelerinin taç ve * tahtını yere geçirir Ondan son. ra da, hem Ehlibeytin; hemde mazlâm milletlerin hâlâs ve meca. tmı temin ea Diye ceva; arar itibaren (İbrahim)in dimağı, bir istihsle daha geçirmiş ti. Büyük bir davanın umumi he- yeti, bütün incelik ve teferrüatile onun gözlerinin önünde tebellür et ge mühimdi, Ve, çok nazik. 4. Hakları, ayaklar altında çiğ - nenen mazlüm ve makhur millet - lerin yanında, Ehlibeytin masum şahsiyetleri de boyunlarını bük - mekte.. Bunlar da, Emevilerin zu- lümlerine nihayet verecek bir ha. Yiskür beklemektelerdi. Fakat; bu selâmet güneşi nere- den doğacaktı?.. Ve; bu halâskâr, kim olacaktı?.. İbrahim, bu suallere cevap ara- yıp dururken; bir gün hamisi İsa onu çağırmış: — Hükümet; beni ve kardeşim İdrisi fena halde tazyik rafi e rikmiş vergi borçlarımızı . iye kâfi değil, (Merv)' y a Onları tahsil et- Demişti. İbrahim, bu teklifi büyük bir memmuniyetie kabul etmişti. Der. | hal atına binerek Merve gitmişti. O tarihte bu şehir, en koyu Türk İük cereyanlarınn merkezi idi, İsa ile zevcesi, İbrahime birçok adres e iy e e Mek o an ler vermişlerdi. Bu adreslerin sa- hipleri, İbrahimin babasının eski dostları idi, Ve şimdi onlar; Hora- san ordusunda, zabitlik etmekte - lerdi. İbrahim, bir taraftan hâmisi £- sanm alacaklarını tahsil etmiye ça taşırken, diğer taraftan da bu za- bitlerle temaslara girişmişti. Genç saraç çırağı, temasa gel - diği bu eski baba dostlarına şu ga- TİP suali soruyordu: — Emevilerin ordusunda, niçin hizmet ediyorsunuz ?.. Onlardan, şu cevabı alıyordu: — Milletimizin omuzlarıma yük. lenen zalimane yükü, biraz olsun hafifletmek için... (Arkası var) Dün Gelen Bütün Mallar Satıldı Dün şehrimize yirmi beş vagon buğday, beş vagon çavdar, üç vagon arpa gelmiş ve bütün mallar satılmış- tr. Buğdaylardan çavdarsız ekstra be- yaz mallar pek az geldiğinden ve ge- lenler de ancak ihtiyacı karşılıyabi. lecek miktarda olduğundan bu gibi iyi buğdayların fiyatlarında düşüklük olmamıştır. Çavdar hisbetine ii LEKONOMI f Piyasada Pamuk İpliği Yine Azalmıya Başladı Piyasada iplik azalmıya başlamıştır. Yedikule fabrikasınm uzun lifli ığdır pamuğu ile.yaptığı yüksek mallar ancak 20, 24, 12 numaralı ipliklerden ibarettir. Bu numaralardan başka iplik yapılmamaktadır. 12 numaralılar narh mucibince|— 513,5, 20 numaralar 569, 24 numara . lar 629 kuruştur. Adananm 12 numa. göre | ralısı bütün masraflariyle birlikte 18- az çok çavdarı olan buğdaylar 535—| tanbulda 464 kuruşa 8 numaralar 6.10 kuruğ arasında satılmıştır, Çavdar fiyatları yavaş yavaş düş- meğe meyyaldir. Gelen buğdayların hepsi çavdarlı olduğundan yerli sar - fiyat için pek az çavdar istenmekte ve ihracat için çavdar âranmamakta - dır. Dün çavdarlar 4/35 kuruşa satı - labilmiştir.. Arpalar üzerinde fiyat İdüşüklüğü görülmektedir. İhracatçı, lar biralık arpalara 410 kuruştan farla fiyat vermemişlerdir. Yemlik ar palar ise ancak 4 kuruşa satılmıştır. İngilizler Kepek Satın Alıyorlar İngilizler devamlı: bir şekilde piya. samızdan kepek satm almaktadırlar, İngilterenin Hol şehrinde bulunan Sütçülük şirketleri hesabma alman ve Mikset denilen İnce kepeklerimizin 72 kiloluk çuvalı 205 kuruştan satıl maktadır. Bugün İngiltere hesabma 5—6 yüz ton kepek yüklenecektir. ilâç diye satarak birçok altm ka, zanmışlardır. Romatizma ve Gut hastalıkları her vakit her yerde çok bulundu - Zundan inci çiçeği bir vakit bu has talıklara ilâç olarak ta kullanıl - mıştır. Fakat bu hassası için inci giçeğinin, üzerinde Süleyman pey. gamberin mührüne benziyen şekil. de beyazlıklar bulunan ve bundan tan sonra, en son kalb ilâcı diye kullanılmıştır. İçerisinde, kalbe kuvvet vermek hassası olan bir de madde bulunmuştur. Bunu ilâç diye kullanan hekim. ler hâlâ vardır , Fakat inci çiçeğinin en ziyade şüphesiz olan hassası — güzeli - Zinden sonra — güzel kokusudur. Bu güzel koku misk kokusuna ya. kn olduğundan çiçeğin adma mü. ge demişlerdir. Müge esans lâvan. (507,10 numaralar ise 41763 kuruşa satılması lâzım geldiği halde, Adana fabrikaları bu numaralı iplikleri İs. tanbula göndermemektedirler. Yedikule fabrikasının bu numaralı iplikleri fiyat yüzünden yapamama - smın sebebi fabrikanın aldığı pamu - Deri Satışı Çok Ağır Gidiyor Keçi ve koyun derileri üzerindeki ğun nakliyesinin narh fiyatmda he.) Müsmeleler pek ağır gitmektedir. sap edilmemesidir. Keçilerin yüzü 160 — 170 kilo tartan Adana fabrikaları Nazilli ve İzmir| boylarından çifti 175 — 185 kuruşa mmtakalarma iplik göndermeği iti .|kadar satılmaktadır. Tuzlu kuru ko- yat etmişlerdir. Bundan dolayı İstan-| yon derilerinin kilosu 45 — 47 kuruş bul esnafı şikâyet etmektedirler. tur. Bazı tüccarlarımız da fabrikalar Hava kurusu derilerin ise kilosu dan iplik almak için Adanaya kadar|0ö — 60 kuruş arasındadır. Bu gitmişlerdir. fiyatlar malların semt ve kalitelerine “Kendilerine narh fiyatına istedik.) göredir . leri kadar iplik verilebileceği bildiril. miş, fakat alacakları iplik nisbetinde kaput bezi de almaları şart koşulmuş tur Kuzu ve oğlak Kuzu ve oğlak derilerinin mevsimi girmiştir. Fakat İstanbulda henüz bu Kaput bezi almıyanlara iplik bezi | ens derilerin piyasası açılmamıştır. satılmadığı piyasada israrla söylen .| Nominal olarak bu derilere fiyat ve. mektedir , Ekmeklik Buğda' Çavdar Miktarı Ekmek yapılan buğdayların havi o- lacağı çavdar meselesi hakkında be- lediye tetkikler yapmaktadır. Bu miktarın yüzde on beşten fazla ol. maması için bir talimatname Yapi - lacaktır . BORSA 30 NİSAN CUMA Dolar Fransız Fr. Liret Drahmi Belçika frangı İsviçre Fr, Paris borsasının dünkü vaziyeti heyecanımı kaybetmiyerek devam et- miştir. Türk borcuna dair gelen tel - graflarda açılış 272 ve kapanış 265İ 4 frank olduğu halde borsamızda 20,15 Yiradan açılan Türk borcu 20,30 lira » | Findik ya kadar çıktığı halde akşam üzeri tamam 20 lirada kapanmıştır. Bu f! - yatlar üzerinden hayli muamele ol - muştur. Fransız frangı (110.50 gelmiştir. Merkez Bankası 93,5 liradır, Anadolu tahvil ve mümessilleri ile hisseler ü. zerine hiç bir musmele olmamıştır. Ergani, Sivas — Erzurum ayni fiyat. larda ve müuamelesiz geçmiştir. As - lan çimentosu 14,30 lirada durmuş - tur. rilmektedir. Oğlak derilerinin çiftini 145 — 150 kuruşa alıcılar bulunmak, tadır. Bu hafta içinde ilk mahsulün gelmesi beklenmektedir . yasaya Sadeyağ geldi Piyasaya yeni mahsul sadeyağ gel miştir, Evvelce Halep yağı denilen &- rimiş ve cenüp mmtakası yağlarından elli teneke piyasada kilosu yetmiş ku- Tuştan satılmıştır. Fakat, ilk mah- Sul biraz ayranlı olduğundan makbul görülmemektedir . . ZAHİRE BORSASI 30.4. 837 FIATILAK Buğday yumuşak 3 615 Buğday beri di va 4,10 Çavdar yerme Misr beyaz 48 —— HE ee 1 Nohut natirel 630 - yi Yapak Karayaka 1— —— Peynir beyaz 2321 3214 kaşar 45 Süre GkLEN Buğday 360 Ton Çavdar 45 Tos pa 45 Ton Kepek 15 Ton Tiftik 38 Ton Peynir beyaz 21 Ton Un sz Mamer 37 Tom Kaşar 5 Ton Zeytinyağı 19 Tos GİDEN Afyon 3 Ton DIŞ FIATLAR Buğday: Li su Buğday Şikago si K Buğday Vinipek s2 K Arpa s0 KE mr 36 K Keten T. Lonöra e G. Hamburg sos K. Hamburg 8805 K Pati leri Bugün limanımızdan gidecek vapur Saat 18 de Sadıkzade Barlına, 20 de Sandet Bandırmaya, 15 te İz mir İzmire, Saat 10da Antalya Bartmdan, 15,40 ta Tayyar Mudanyadan, 680 da Saadet Bandırmadan .

Bu sayıdan diğer sayfalar: