8 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11

8 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUS 1 —— 8.5.1937 — mu .. sey 00 5 udürlügünden: mn dastro adası Mahallesi in 798 - 210 İstiklâl - Sakalar, Özken Fevzipaşa e Bozkurt 0 , 16, 78, 84 — ii Deriip aşa 723 z 724 < a Kökçe oğlu 727 s 729 i yi , 47, 69, 70,71 O Bozkurt y 158, 189, AZ aney > ey Çocuk sarayı Ç. İnkılâb a yağ Meni İmam Yusuf vi , 223 Adliye sarayı - İnkılâb Se , 178, 179, 180, , 182, i < i, 225, e 2 niye meydanı 7 , 151, 248 — , 195 Yenice a , 195, 196 i, 226 Söz 1 192, 193, 197 isil” a , 200, 201 İri ), 239, 240 a 885 - 886 i ; 27 1, 218, 210, MİK zin 242 > , 212, 217 nice ip , 250, 213, 215 : 890 , 243, 211, 195 : < v2 rn Ticaret mektebi civarı a 7 Demir ei , 253, 247 > 922 923 - 931 ; 1307 < 1 1255 Aşağı Ayrancı 1296 Do Aşağı Ayrancı 801 Ön Cebeci 806 > 811 : 81z < 813 > 8â5 : 1013 1013 < 1014 1014 >. ki : 1016 1017 1017 — 1018 1015 : 1019 1gp > 1020 1020 : 1021 1021 * 1022. 1022 ş 1023. 1023 1024 oo 1024 < 1025 o 1o2$ : 1026 O 1026 < 1028 — 102 4 iz. 131Z 1186 o 1186 1187. 1187 ETE 1188 o 1188 < 1189 1189 < 1190 1190 < 4 191 1191 < 1192 1192 < 1193 o 1193 < 194 o 1194 < 24 2 Kanlı Göl 1245 1245 : 1243 © 124 1260 1260 Aşağı Ayran 1297 543 . 1298 543 : 1299 542, 543 ER MSS 1185 Kanir Göl 1184 İSA < 182. 1182 < 1304 1303 < 1183 1153 € 1146 o 1146 < 1145 1145 < 114$ o 1144 ei 1056 1056 Yenişehi 1057 105 4 1055 ” 1058 1058 < 1059 1059 < 1054 105: € 1053 1053 < 1052 1052 z 1060 — 1050 < 1068 oo 1008 > 1067. (1007 ki 1066 — 1656 z 1065 o 1065 > 1077. 1077 : 10/53 1078 iğ 1079 1649 ” 1639. 1080 : 1052 — 1052 . 163 108 z M3 dos4 : dsl 1091 > 165) 1090 : 1089 1059 > 1005 1U55 a 1147 1147 5 1140 10) i Lr aka iç Vö4 11S4 z Elektrik tesisatı isa Niksar Belediyesinden: vkâletince li ML bed mi te- yi ol- li in ee B-72 be gi fransız türbini regülâtörü ile birlikte montajı çi İrk alternatör 400/ ir adet safhalı 60 K,V.A. lı 231 yoluki ri akileryle bili m j dahil tablosu 3 | ürekkep (montaj k makbuz i ki dipoziin eml veya ti tenimi mektuplarını yazmı: ie meşruttur. — İstekliler projeyi ve bu babdaki ki evrakı saireyi be- in olarak Niksar belediyesinden veya İstanbulda Ban- kalar caddesinde Selâ ank; dördüncü kat 67 in ü aletten alabilirler. ci ei marada mühendis Bay Hasan — Talip eği İlim yerde muvaffakiyetle ei olmaları şi - al Okulu Komutanlığından. : i — Ve lu 937 yarsubayları içi in aşağıda cinsle: ri, mik- Ki edlleri; Hatları yazılı ri ren yazı- Ir e İNLDA leri Ankara harb okulunda müteşekkil komis- ye yapılacaktır. — İsteklilerin şartname ve nümüneleri görmek üzere her gün receklerin mu gün ve saatte teklif ve teminat ik ye gire ayyen gü makbuzlariyle nr ve vesikalarını zarfların ve Age vi açılma ından bir saat evveline kadar komisyona vermele- 2496) 2 vi Ek Eksiltme ( İlk temina Saat Gün ihi — “şekli lira “Mikdar Cinsi 4 ma il S 937 Bali zarf 473 1050 Sandık 14,45 630 1050 Portatif il ola 15,30 1005 o 1050 Bakimi 4 salı İBS. 937 ai eksiltme 213 1050 Matra 14,45 © 197 1050 Manevra kemeri 15,30 kapalı zart o 1182 1050 Çi u Şrşmbe 19.5.9037. |, 413 e Kılınç 4 “ 788 1050 Sırma kemer 1830 » » ” 2157 iy Elbise —1978 PHILCO | radyoların! bizden aravın Halil Naci iyi Çünkü ASPİ İRİN seneler- lenberi her türlü soğukal- alna ve ağrılara karşı tesiri şaşmaz bir m olduğunu isbat etmi: iştir. A SPİRİNİi lm in olmak için lütfen le dikkat ediniz. şar Karaağaç Belediye inden: kasabasının çi al gayri meskün esimi ni Önceleri açık müş ise de talipli e el 2490 di ie niden bir ay müddetle açık eksiltmeye konulmuş- 1 — Şarki Karaağaç kı tmeye Konulmt nun gereğince e — Mühammen bedeli 2000 liradır. 5 — Bu işe aid anan unlardır: - Hususi şartnaı - Şehir ve kayıbelerm bali bakır haritaların alınmasına dair NE Bakanlığının Umumi ve fenni şartnamesi. C — Kanava ve kemmiyeti vaziye hesabatı. 4 C İstekliler bu evrakları Şarki Karaağaç belediyesinden pa- alabilirler, amaa — Bu Vi fenni ehliyet ve ihtisasları Nafıa vekâletince kabı ve tasdik miş ve topoğraflarla | a işe ortaklık yapacağı De ye ME müteahhitler girebilir. — Eksilti tme 15.4.937 rkimden 1 6.5.937 tarihine kadar devam ph müddet için gene talip çı! ıkmadığı ve eksiltilen bedel lâyık ai takdirde on gün gal uzatılacaktır. — Ek: Ke iştirâk edeceklerin 150 ei Şe e yatırdıktan sonra Belediye encüm baş lal unur. (1100) 1800 116 1156 < 1157 115 « 1150 1150 bi 1151 151 « 1158 1158 < 1167 1167 < 1172 1172 < 1173 1173 < 1040 1040 4 1041 1041 < 1042 1042 s 1043 1043 < 1044 1044 < 1045 1045 * 1046 1046 « 1047 1047 « 1051 1051 < 1050 1050 4 1049 1049 < 1048 Oo 1048 * 1162 1162 - 1325 Oo 1325 < 1161 1161 < 1164 1164 a 1165 O 1165 i 1163 1163 > 1168 1168 © 1064 1064 > 1063 1063 1062 1062 bi 1061 1061 z 1075 1075 Ğ 1070 e lardaki gayri menkullerin > leri hizasmda yazılı, ada i yard le Leabit edilmiştir. Öğrenmek ietiyamieii a Dalürağa fen şubesine müracaatları. ü 1134) Hedro elektrik tesisatı inşaatı yün Belediyesinden: — Nafıa vekâletince tasdikli hedro elektrik tesisatı va yapılacak e kr 8 sie eksiltmeye ein iştir. Pe — Bedeli keşif (6555) liradır. — Ol baptaki proje fenni ve hususi şartnamesi ve çer sairesi mucibince ek 937 perşembe günü saat 15 de cümenince klifler muvafık takdirde ihalesi yapılmak üzere 31 gün müddetle bu iş açık eksiltmeye sükür Iştır. — İstekliler işbu inşaat in yani mev; Sli daire- ki erilmesi iktiza eden bilumi vrak ve bu işe aid ALE ve bedeli keşfin üsda, eği buçuk dipaziti o akçesi ini veya teminat mektuplarını yazmış olmaları ei art- tir, — İsteklilere bedel mukabilinde kireç, taş, kum, EE i- pe ve ahşabiye e ahallinde en ven şera- itle belediyece temin edilecek Emlâk ve Eytam ! e li Yenişehirde Kâzim Özalp ca Baez. akide Büyük Mil- let Meclisi reisiliğine tahsis edilmiş olan iştemilâtma ve yanındaki eski te myiz kı onu imama ve an arkasındı Taj 18 a e e ie e taşıma da alıcıya aid ol al ere - yıkma tir, üremi emmi 12 inci ç ve gym, AY ep yapılcak aid şartname istenildiği zaman bankadan alı- nır, ie cari Göze için reislik binasındaki bekçiye müracaat etmelidir, 3 11990 amba günü saat 15 de Emlâk KREM BALSAMİNİ tene tevauk eden yegâne sihhi G ga di LA YE viieleri kâmilen izale r mahfel tâkdir ile kullan- ral, Sarışın, Esm KREM BALSAM 1 — Krem bn yağlı gece için penbe 2 — Krem balsamin yağsız gi Yi yl emi enkli : - e Balsamin 9 badem gündüz için ver renkli 1 cr badem gece için penhe renkli. İNGİLİZ KANZUK. ECZANESİ Beyoğlu - İstanbul İstanbul Defterdarlığından: Beyoğlunda eski Caddeyikebir yeni İstiklâl caddesinin en şe- kezi olarak kullanılan 277 No.lu kârgir bina ile altındaki dükkân- eşin ve sırf nakit verilmek şartiyle 60.000 altmış bin lar parası ira bedel mesini ” ir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. İstekli. lerin 3-6-937 perşi nü saat 14 de kadar 4500 liralık muvak- si Pp kat pey akçalariyle milli Emlâk müdürlüğünde topli man, e yona re (2533)

Bu sayıdan diğer sayfalar: