8 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8

8 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Petrol ticaretinin doksan yaşındaki taçsız kralı John D. Roekfeller 1858 yılında 500 dolarile işe başlayan bu adam, bugün milyarlara sahiptir. 1“ 0 yılı, Birleşik Amerika hükü- lerine, hadsiz ve hududsuz imkânlar ülkesi denilmeğe başlan. devrin başlangı irci deki Rişmont e o zamana kadar Ni sonsuz imik; bile bulu: lerde ağ t keb tipik bir Bütün ka; iki tarafına dizilmi ek idi, n İlk mektebin hocası, çocuklara mek- teb binasının önünde toplanmalarını Ta, onlai ker dizisi gibi sırala * mıştı, Çünkü seyyar fotoğrafcının ka- baya gelişi, mühim bir hâdise idi. Mekteb idaresi de bu fırsatı kaçırmak istemediği için ,grup halin r fotog- yaf çektirmek istiyordu ocuklar toplanmışlardı, fotoğragçı hazırdı. Bu esnada, sınıfın hocası, 81 - -alanmış olan çoc: teker bir daha den ei $ tograf çekileceği sırada, içlerinden birini bir beha: evine gönd 'ünkü, bu ço- ar çirkin ve kö- Bunun em iş beş yıl geçtikten ksul ve ayd çocuk, on- mara pek yerinde me Ancak, sne bebi bambaşka idi. O bı a ilce bir kıza gönül vermişti. Bütün em bu nin sel kızla evlenmek idi. Kız bu düşünceye muvafakat ediyordu ama, annesi kati - yen razı değildi. Nitekim, günün birin- le kl gili bir sömeye sahibi m Rockfeller yatmın her saatinde hâlâ binlerce do - lar kazanmaktadır. T eknik devri henüz başlangıçta idi. Rockfeller buhar makinesi - nin keyfe sonra, dev gibi sosyetele- Huşlarını, de e sos nin, seyrüseferi baştan aşağı değiştire- rek alabildiğine büyümekte ve mutlak bir hakimiyet k rüyordu. eçen asrın ortalarına kadar hemen hemen hi yi kimse bilmi- arihlerde “taş y in petrol, a ciğer a) na, karşı len bir ilâçtı.. İlâç olarak kulanılması do- h ğı,, adı veri- bronşite, vereme tavsiye edi » layısiyle al ek az ve hem de ta- savvur edilemiyecek derecede şartlarla istihsal eğe Petrol, bu iptidai ve oğlu nomik bir rol oynaması akla e Ancak, e daha o tarihlerde yeni yağla meşgul olmağa başlamıştı; âlimler, yaya y ii tasfiye edildikten son- ra, | için yakılan daha hafif bir maddenin hee keme Bu böyle makla er, bu madde, laboratuvar z tecrübelerinin sınırını aşmamış ve prâ- tik sahada kullanılmasına girişilme- Li i Ik me 1860 yılı içinde ye spe 30.000 dola; ğ a Ez sermaye ile lah; is ip yıllarda e bütü erden elini çekerek var kuvvetini. pet- ap yağla r. 1870 de 6 milyoner olmuştu. yordu. Bunun için kullanılan vasıta Rockfeller pek nl alirim bu milyonlar yüz rakamı ile er yün battaniyelerdi. Battaniyeler yi Le ei e ii yağlı suya batırılarak yağı a e alir SİN ği 2 irgok Jer yalnız yüzlerce miyon bir ati. çekinceye kadar suda bırakıyordu. aşiyonlra sahibti, Fakat daha başka nyanın en zengin adamı olmuştu. Bu- n sonra çkarılıp sıkılıyor ve sızan petrol kumpanyaları mevcud oldukça gün, tam bir asırlık bir ömrü doldurmak (Yağlar bir kaba toplanıyordu. Tabii, bu pu zenginlik onu tatmin etmiyordu. O, üzere olan Rockfeller, her türlü ticaret isleri Iduğu halde hi gmış bu mikdarın eko- Santa Fede petrol kuyuları şehrin mahallelerine kadar sokulmuştur lu. İlk sermayesi, 1 milyon dolar olan Standard Oyl kumpanyası, her srtaları kullanmaktan çekinmiyerek bi- z ai il türlü va 1 wi Hal ar el bu payın yüzde yüz olmasını istiyor 2 de, alk petrol endüstrisi- nin merkezi olan Pitsburg'da birkaç ile- outh İmp - vaziyetleri zayıf olanların bir araya ge- Teksasda bir. petrol kuyusunda petrol çıkarmak için yapılmış tesisat lerek bir kuvvet teşkil etmeleri için ya: eller'e de ildi. kl da onu bir âlet diye kullanmak, B unu vi için yalnız bir gare vardı: tröst'ün başına EM ın dola ca, iştirak için muvafakat cevabını ver- di ve iştirak eder etmez işin başına gti. dan dahâ petrol duğr lar, herhangi bir cinai roman çok heyecana kapılıyordu. Bu zaferi inin topyekün bir manâsı oi eğ : ve ertesi yıl yüzde 100 li yükseldi. di vak korkunç bir harb muşt eydanı o kumpanyaların sila im ştu ama, Rockfeller ran taçsiz bir imparator KUÇUK DIŞ HABERLER İ X Berlin — Londr: lik müsteşarı prens fon Bismark dış ba. -adaki büyük elçi- Rekabet reketi en kü harbta 2 olduğu ibi, hasmı tamami; n her ğ 8 za F e bi dümpinz gündelik le e South provement kumpanyasının tahrib kan ” ları, larına gece baskınları yap: ya ar, “nk- ik, petrolleri ny Or“ İlklendiği istasyon larda rayları sökmek, petrol vagonla - renin e gevşetmek, tekerlek- vE > 18 V e hurda haline sokmak yi ndi. Rakibi yapamamak için en hi du. gi meydan, kip kampanyaların cesedleriyle asfi iflâslar, şaşkınlık, ve çılgın. nlar biribirinin ar nlerde e 23 Tekla canlarına kıyan rdu. O gün olunmuştur. X Moskov: cü Rastor: e yere inmeden SW Mi 743 saat te alarak alman Oltşerm'in rekorunu e mıştır. * Xx — Bir Gemi deniz in. şaati şirketinin, Sovyetler birliği için 35.000 tonluk-bir Mi yapacağı haber ig — Madenler m pat- ronlarla e arasında bir toplantı ya- pıldığı işin mad maden yöğrürin 15 va geri X Londra, — Otobüs grevi meselesin de muvakkat bir anlaşma yapılmıştır. Tramvay benii de grev yapmak. tan vaz geçmişi XHollivud — Stüdyo işçileri grevi devam etmektedir. İşçiler bütün amele i inema salon. Petrol yakan lâmbalar

Bu sayıdan diğer sayfalar: