8 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4

8 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Devletlerin H AV A kuvvetleri Elmanya ve Sovyetler birliği ve İngilterenin hava kuvveti avacılık, başlıca devletlerin milli ide daha e büdcesi için teşekkül e- len mali komisyon namına mebus B. Hymans İmigireei hazırlanan çok do- kümante raporun mütalaasından bu ne- tice çıkmaktadır, İtalyayı bir kenara bırakarak, Al - manya, Rusya ve İngil tereni. in ha ava “e - rini tetkik. edersek, bunlarm Hakikaten büyü alinde bulundukla - Aynı samanda a e ve sek idare makamını, hem de hava k vetlerinin menim ii elde bile. - tirmiş olan yıs 1933 de tesis edilmiştir. 23 şuba 1933 de, kara ve deniz orduları yemi bir de hava ordusu yaratılmıştı. yılın 15 son e iimraye Hava balaclie o zamana ki ikanlıklar ara - rumi ir an a yolları, - teoroloj sif müdafaa ibi meki iölieleci mi idaresi altında İman olan Se va ordusu baş kumandanı müfettişliği, keşif kuvvetleri ii » tişliği, dürlük Askerlik bahisleri Lö tan gazetesinden liğ si B. Hymans son yıllar - da hava büdcesi için verilmiş olan fev. kelle abs asgari 80 milyar üni X olarak tahmin etmektedir. n ave ordusunun terkibini izah etmek teşkili ifi gok daha güçtür. Alman makamları gerek tayya - yl gerekse s6 kıtalarınm mik - darlârı hakkında çok ketüm davr. maktadırlar. Her De çok İzi yi . naklardan > Ri an B. Hy- mans, 1 son teşrin li inde teşek- kül e etmiş tayyare daarnn mikdarı” n tayyareler ye- kürün da 1900 ol Mi takdir etmekte - . Bu sene sonunda filo mikdarının 8 Te Ye 20 si de keşif hizmetine ayrılmıştır. En büyük güçlük tayyareci kadrolar a ie için e ri gayret- arfedilmekti EEE 1936 ni nda > — kizi or! etmi; Assubay biler a — yeni saki kurulmuştur. unun materyelleri, harb ha- ile idare ei ten mürekkebtir, Bundan başka ta; re dafii toj ye müfettişliği ve ire un hi runması müfetti iliği, tayyare e müfettişi iği ve ni i hayet hava malzemesi müfettişli buraya tâbidir. malzemesi Rusyada yapılmaktadır. Bu materyellerin tamamile (yenil pi 1936 tamamlanmış olacaktı bunların çoğaltılması işine bu yıl Biri ye va büdcesi le şu rakamla» N a yeriyr 1933 dı 800 harb tayyaı filoya malikti. 1934 de 2800 t ik 5 filo, 1935 de or tayyarelik 437 fi- 0, geçen yıl da 3500 tayyarelik 488 fi- ia a Fakat im. emi kıymeti 1U8 üm vermek e şile , günkü Se et milli müda- faasında Bor şey gizl urada tetkik edeceğimiz üçüncü 2 5 w 3 mİ 88 Be . 5 Sg İş 5 G müte etler oşunlardan mürekkebt Mepa SilokaEE: Di ei 8 yarım filo. 1935 mayısında elde en yan lolrnm mikdarı emi iyimi sile a yükselmişti. e de yeniden kurulmı lan filoların ye- “künu 24 dü. Bun a hükümet i seneye taksim edilmek üzere oldukça: mühim yeni bir program aile şubatı hava beka bir de, deniz hava cep- hesi kumandanlığı vardır. Sivil e Re de, Almanyanr. mühteli yerlerine taksim edilmiş on altı e ordusu şunlardan mürekkebtir; müdafaa çid al sada henüz yavaş ye halinde olan hava bir! a tamu izle tahakkuk cimiytir. Almanya hava büdcesinin 1926 dan 193 tetkiki enelerde göstermektedir. Ge: iii e 193: 5 e kadar va: 5 ni 265 ve 1934 e 1.2814 ii Lay franka yül keli kikatte çok daha yüksek bir rakama ba - terakkiler elde edilmiştir. Modern mo- (o Bu program, geçen 16 şubatta birden - örler ve hususi örlü motö ve > eniş olan bir yenisiyle ler e yapılmış olan hatalar her tir a göre ingiliz halde yakm zamanda tamir edilecektir. mü m teri ve hususiyle Alman skeri hava kuvvetlerinin büyük a kuvvetleri artacaktır. ei milyar ğe. kala olacaktır. Bu eril frangm en şi yal kr bom an tayyarelerinin uçuş ve ta- — faydalanacaktır. İlk tesis ları ş k n- müthiş sr dahilinde a la beraber TAR harbının tecenbelzii Yeni baya e inşası, 75 ye- bu hü: nih edilmesi, fi- çıkarmıştır. Geçen yıl, Almanya için, en nikbin tahminleri bile aşmak tehli - resinin başlangıcını teşkil etmiştir. <5 SM Birliği tarafından elde ilmiş olen neticeler daha az hayret verici ie isi ir. Hava ordusu müstakil, fakat kara ve deniz ordula - birlik teşkil eder. Rusyanın havacılık lolar mikdarınm artışı taları mevcudu 1934 de 31, m0 5 ilen ii de çok kürün E arşı müdafaa vasıtaları, bütün müdafaa sktsniHihik döken suretiyle çok arta Avrupanın büyük devletleri havacı- lik hususunda fakat yı e birin- dukça güçtür, çünkü bu masraflar üç bakanlığa taksim edilmektedir ve bol zam tahsisatla ve mekisdir tede görünmektedir. Bir hafif bombar- dımancı tipi ve bir tek kanad avcı ve yaresi, saatte 400 kilometre sürati aş maktadırlar. Bu tayyarelerin bütün Benedik e gösterer — Böyle söylemeyiniz i ei i i TOPYEKÜN Hab i , beri Hikmet im ' 9 ikiy hâla de ! ! N le er hala de. İ 9 vam muhakkak oku- İ : yunuz. 3 rek: Tam bu sırada Benedik, isçriye girdi ve Beatrice, dedi, si- ile Heroya yapılan yei memmamemmemmeam. ! Türkçe ana dildir : semer Güneş - Dil analiziyle yeni etütler Aydınlık anlatan sözler (Başr 1 inci sayfada) Lâtince auster nup rüzgârı, ; Tptze ausra e litvanca ustra sabah” ie a (rus.) “ilkbahar” yasen ) “a ce 2es roma , des - tas “yaz” unla, e İri tçe uşah tür e nz” türkçe m) bir mutabakat eder. Slavca yasen “aydın” türkçe ve sın - yaşın “şimşek,, ihtiva eder, 3 ekçe avos, eğos “fecir” ile türkçe “mehtap,, lere bir dürüm birliği arzetmektedir. unların etimolojik a ba- kılınca identileri daha ziyade le etmekte yz ile aynı unsurları gede: 5 Yİ den ay $ as Xi ayas ; yez : , —Ce)yte 7 " — (ay vi yi in e şik: — ei * şt indöropee: avos b) âv fos acs (lâtin.): , —a(g) ai yasen (rus.): ,, —Ç(a)y $ as $ en(eğ) uşak Gennsk): » —u(ğ) tG)ş sah (1) Ana kökün aydınlık anlamını pepe kök temsil eder; (3) saha u ru da aydınlığın yaygınlığını ade er Dördüncü unsurlar aye ıcı we isimlendirici bir rol o; epsinin türümü iz m Gü - be b ed mutabık düş İLK NETİCELER Bu etütte, ilan ede noktası (W. ğ) ana kökü; e geçen (v. ğ- yav), (v.ğ- ei - k) prensi - pal köl bu prensipal kökün baş - lıca 1. karl e 1), 2. saha (V. 5-5-2) unsuru ile genişlenmesi ve 3 başka ta- lar 1c1 unsurlar alması araştırıl. mıştır. gin vasıflarından in e ; bu vasri ru kadar sı- alk hayat, kudret, a sıflardan ayrı tutulmuş; rek da ış (fizik) âlemde ve gerek iç (psi- şik) hayatta tecellileri ari Der; z Tecrü tü indöro - peen dil aileleri olarak ti it edilmiş - MR Ke diller üzerindeki İN kıymetli bilginimiz N. Ona İRİ yapılmaktadır.) Bu ilk etüdün verimleri ei ilk me- deniyeti yaratan ataların kültüründe temellik rolünü gören mefhumlar üze - tler tanıtmakta - rine çok önemli hakika dır: nlık, fecir, sabah, bahar, yıl, genç, taze, ferrari akıl, b Gi muhake- me, düşünüş, anlayı a ve hiç bir şüphe b e üzden rsiz muameleye kılıc: Ahmet Cevat EMRE İşte bu mefhumlardır etmel işler için, jestin ve nârele - gibi teknik rin kâfi geldiği muhtelif hayvan ce - miyetlerinin hayatında görülmektedir. Geler > etütlerimizde dilin a“ prensiplerine muta » bik İli işimle izahta de e- ceğiz; Avrupa âlimlerinin bir türl lamadıkları fonetik ve semantik ka « nunla etütlerin sonunda, Güneş dil teorisinin koymuş olduğu kanun « lardan ibaret olduğu tamamiyle anlaşı- lacaktır, (İkinci seri yarınki sayımızda) Dil Köşesi “Şehirde ancak bir tek bina sağlam hı da eski parlamento bina - sıdır. irkaç saat evvel sükünet ve güzellik manzarası e Se iki har: yran hayı kar gibi durma! — — DM SÖZ'den — “Güzellik manzarasını, anlarız ama 'sü lilmiş olan bu yazıdaki kusurlas rın li aslında olduğunu sanmıyo- ruz. #4 * Bi izde e her mecmuanın ire, doğru olması için “mec » muanın,, yerine “mecmua,, daş lâzım dır, “Zaman haricinde düşünmek,, de tuhaf bir ibare. Her yemem zaman için- de vukua gelir. “Zaman fikrine bağlı kalmadan, 7 i iş ihracatımı » Wi t 937 senesinde ici taksimi, Şub zm vones memleketlere göre — ULUS'tan — Sık sık rastlanan bir hata. “Şuba 937 senesinde” değil, Şi senesi in tında” yazmak e eder kiri ve Spor mayıs sayısı > Abdülhak ER Abidin Daver, Şakir Hazım Er- ökmen ve Server Ziya'nın e le dünya havacılığına ve türkkuşu'nun ça. malarına aid resimler mecmuayı her- ; h kese alâka ile okutabilmektedir. Tavsi- ye ederiz. El ölümüne sebeb olduğunu san- zi seviyorum. yi aaa bisi bir u eli yemin etmek için zo deli uğurda kulla; cevab ve sini bildirdi. Prensle Klaudio birbirle 2 ARTAM © © Peki Klandi ğine a kalbinizle Boşuboşuna yaygara iveş naşil hir zan Çevi e ve öleli Lamb Nurettin a Klaudio'yu müdaf. e edecek te me bile ee bir ei değildi; K io'nun n Heroya. iie e ii ağn um ve iş ge bulunduğuna eminsem buna da öylece emi- e dedi Benedik, bu işe gi: rişme; yi m. Şi miş ol lacaktı. — Bu, Beni in işidir, dediler. mukaddet ik ur et- saydı, Klaudio, Benedil'in b bu düel- lo tali fini kabul etmek mecburiyetinde ka- io ile ir daha aralarında konu- zinine kötü muamele eden Klaudio'dan in- kabul ediyo; imdi elinizi öpüp sizden şurlarken sorgu hi Borachio'yu mev- tikam almasını söylemeğe devam etti ve ayrılacağım. Kiandio, benim bu elime güzel kuf olarak prensin ln getirdi. Sie ra- dedi ki: ir hesab verecektir! Sesimi nasıl duyuyor. chio, Don Jon'un çeksin bu felâketi hazı — Pencerenin önünde bir adamla ko- sanız, a inanmız ydi, şimdi ladığını bir arkad. en sözleri nuşmak! bu ne lâf! idip kuzininizi yatıştırmaya uğraşın. duyulmuş ve kendisi RE alanmıştı. Sevgili Hero! İftiraya uğradı zavallı! ir tara! trice, böyle öfkeli söz- orachio, pencereden kendisiyle konu- Kendisine yapmı die bi suç yükletildi! Ah İerle i ai ve onu Klaudiodan şan kadının, bayanının elbiselerini giymi şu Klaudio'nun karşısına çıkmak için bir e aya nato da çı Margaret olduğunu a onu görüp He erkek olsaydım, yahud şimdi benim hatırım “ölüm a sebe! Gi AE surette ken- san. klarini. Klaudio'nun önünde prense için e geçecek bir erkel ke dos tum Si disini ahir etmelerinin cevabını kılıçla itiraf ediyordu. Bunun üzerine prensle Lİ unsaydı! Fakat değerle! Il laudiodan istiyordu. dio'nun zihinlerinde Heronun masumluğ aşeret Bönterileri li sine Birş Pa Onlar, valinin yasına ve matemine hürmet hakkında en ufak bir mi bile kalmamış. kat kendi arzumla erkek olmama imkân ol- ederek şu cevabı verdiler: ele suç ortaklarının takibe uğradığını mv wa için ai ni Bedi ve iyi — Hayır, bizimle kavgaya girişme ihti- renir m Dİ hiddetinden kor. içinde “'e-e?im, yar adam. kan Don Jon'un da Messina'dan kaçıp git- semi güzelliği is kene işi mr in ile canlanıyordu. Preni nin yüreğine bir demir gibi diğ 'g bir kefaret yüklerse onu da kabul etmeyi vâ“ dediyordu. Leonato, kefaret olarak şunu teklif ettij a varisi olan ve Heroya ziyadesiy- benziyen bir yeğeni vardı: ii evlen Ba 8 (Snou var) A

Bu sayıdan diğer sayfalar: