8 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

8 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | | | Cemiyeti inde İn- giltere, e, Fran, Belçika, ir İtalya ol zere beş devlet AE 19 mart 1806 irilfında ise, İtalya gmdan üç ta- idi. — Lokarnoda Eke re yalnız t idi. 19 ma: yi zal İtmda mart 1936 itilâfının teahhüd- lerinden de kurtulmak li, Ve İn- İr olmak üzere serbest bıral — Belçika, in tecavüz- n korumak için lâzım gelen askeri 5 ze 2 — Belçika, raklarının, teca- vü: iyle, başka - kek tara- fından kullanılmasına razı ol: cak. — Belçikayı ire ve rini tecavüze karşı Iç ika Milletler Geiyeki i- le giriştiği ie ei sadık kalacak. Belçik. arno ile giriştiği e rden kurtulması, garbi Avrupanın emniyeti meselesiy- le bütün alâkasının kesilmesi deme! değildir. Belçika : 1 — İngiltere ve Fransanın garan- e kabul ediyor. — İki devlete karşı silâhlanmak ve tecavüze karşı kendini korumayı teahhüd gili adim ee giriştiği an tenliler sadık kalacağı beyi iyor, giltere ve Fransa bakımından en ina teahhüd de sonuncusu- bu iki garb devleti için Belçikanın ehemiyeti, Almanya ile ir harb halinde ordularının Belçika topraklarından geçmesindedir. Mi letler Cemiyetinin on altmcı madde- sinin sonuncu fıkrasın cavi bir devlet hakkında tatbik edilecek delerden buna rasmda askerlerin dır. Beeilirer ki: “Cemiyetin ahde riayeti temin ettirecek umumi hare- bet iştirak eden cemi; sini; kolayl ık emrinde tedbir alacaklardır.,, em içindir ki Belçikanm yeni yı iyle tat- ir. All Belçi in Milletler Cemiyetiyle de bütün alâkası kesmesini İstiyor. Fak lçika buna yanaşmıyor. Diğer praklarımı daki ekin ancak biz fakatımız ile zi — Belçika LA Milletler ii cektir, la verilme- si demek eğilir Fakat er halde komşularımız karara iştirak tmeli- ete Belçikanın yeni siyasi vaziyeti bu“'ur, Bu vaziyet, Belçikanın, Mik ke ml tiz Bü münasebetinin ke- silm. den Almanyayı ta- : koru bi çıkarmaları tir z sonra kâra! sadi; kr Ey) kâfi görmiyen B. yabancıların yalar hirde intizam ve sü bir mikd İransız Fransız ku: iş için önce ken mas etmesi gerekmekti r vermiştir. © Barselona radyo! lar mikdarının boyuna ğunu haber verme kadar 500 ölü ve Anarşistler hü lip anarşist fed İberyi talonya hükümetine raya deniz ı rica etmiş- ya 200 fransız silâh- Fakat bu mikdarı mpanis, şehri ve ını korumak ve $* üükünu kurmak nd çisil di Mn ile te- olduğu cevab” oları, ölü VE yaralı- artmakta oldu- ey Dün akşama 00 yaralı vardı. me tehdid bir rerek mezkür hükümeti, “hücum muha- İızları,, ll aşıyan urumla' rın 24 sa- at içinde feshedilmemesi ak birli gazlar da dahil olduğu e e z: vete başvurulacağı bey: saniyle tehdi miştir. Anarşistler, Katalo sadık olan kuvvetle! LE İki fransız muhri sunu sağ uns! edi: Paristeki REZ. şili temi min için rak yapılmaktadır. miyle sa ia ile seri mesaj ve ii ia Dm ir riyle tezahür ki antant diyeli ktan sonra Figueri ME bime rine ve e gümrükle: Tayyare ide ag 3 Hi ve ki as ve e meti li anar- rülmüştü ibi Barselona gitti ille - Brege VE Tulondan 00 ç fenni kol yi geçi inmekle it ei tebliği elerin benzin 2 Perpinyanda bir d- mr Sapılamayaz ziyaretle- hazırlık, arbi iltereyi askeri i andırıyor. A,Ş. ESMER DISHABSERLEF |) Barselon anarşistleri hükümeti tehdid ediyorlar Katalonya hükümeti reisi, Fransız harp gemilerinden yardım istedi Bask hükümetinin kullandığı Cebhelerde Madrid, 7 (A.A, me terkederek siperlerine dönmüşler- cumhur! e sını zaptı yet topçu ai vir Santander cebhesinde kıtaları Es, e sa kasaba: bu kasabayı e ardı a eba ide mayyareer Sigenzayı bomba: mişlerdir. A releri dün onbir kere Bilbao ile civarını bombardıman etmiş- leri vi ır. € ar riyet ardıman et* 2 SEE rin Bermeo e yaptık- 4000 mi i ile Bilbaodan La Roşele e Âsilere ya ceb bre ile Fraı e Sali TCA besinde kularımız eli devam edere eti, Urlmiobe ko kuvvetlerinin en mühim hedefi Sollube tepesi ri Şarola tarafla- tında bir kaç'sırt zaptetmişlerdir. Bu silâhlı yük gemilerinden biri kıtalar aynı zamanda Urkuimendi ile de işgâl yenile Bask ugün 70 i olmak üzere 300 kişi bayer. 1 tayyareler verübir her bire edemiyecek açık ese, İma d mi him bir propaganda olduğunu kaydet- tikten sonra diyor “— Serginin bu seken kiyetini gör. . dükten sonra, aklımıza gelen > fikri, tekrarlamak istiyor sergisinden edilen talanı a memlekete tı Filhakika, kömür. kullanmanın men- faatlerini ve ayi da ia halka göstermek çok faydalı olacak. tır, kanaatındayız. r e kasaba ba üoi ğer gina ar kömür ü) yük ve Hizme sını istediğimi şi ropaganda ve irşad meli ki daha İstanbul bile, em ye manın ferdi ve milli menfaatlerini kavra- mış değildir. tin, ana kunu, taş kömürünü, linyit, kok, antra- 1 sade kil : apılacak propaganda, koi şehir olan ossevi bombardıman | iyi etmişlerdir. kib eder bir şeki ” ma teşmi a ig Enki ee a k Mi 3 a, meme iş, ile, bugün öğleden sonra, iz Bermi 1 üze- ka rinde di hücum- da li Nihayet ii ve e topçu ateşi altına alınan âsiler, geri — lâzımdır. Böyle bi ka mecbur olmuşlar ve harb si ide la sında tahrib edilmiş üç tank erkein. yapıldığı ahir çok müessir olacağı lerdir. Ki eren inden ik bombardıman ettiler ari vi ç Salamanka, 7 (A.A) — Resmi teb. | tanın zulmünden kurtarmak için baş rl müessir e biri de bu- olmak üzere bir çok kişi ölmüştür. Fransız parlamentosu Umumi politika konuşmalarına başlandı| ba... ni een ie Parlamento, Mamak yangını dolayısiyle hükü- metimize ve «Hindenburg» kazası için Alman- ya'ya Paris, 7 (A-A) — Umumi öğ den sonra başlanmıştır. Konuşma e y yarın lde ii yi ai m El iye 3 bu nutkunda pati federasyonu ve elm kol a Bi ile yapt Bi konuşmalar Lear ul şi teşkil ğtın da mâtimjon anlaşmaları- > daha uzat klar büldikei ektir. Parlamen' hükümetin her zamanki çi sesi to koridorlarndaki inti iba esasiveti ala- azıye ZE ll öğleden m “Hlindebari. felâketi ol ya ve -a civarında bir me ermi imal acinde patlama sebe- biyle de Türkiyeye sempatilerini bil- sem ği giri iş, parlame: da alman W mek tazi- yelerini ai fransız milletine Sere olacağından emin bulunduğu- ru ilâve eylemişti ir, nun üzerine, 3 parlamento reisi taziyelerini bildirmeği politika konuşmalarına parlamentoda kararlaştırdı malar bugün ve yarın devam ede- Eryo, türk ve alman milletlerine fran- sız ei Eee göndereceği- ni bildirmi Paris, 7 ni — Dış bakanı B. Delbos, çisi B, Panso- yu Ankara civarında imalâtha- nelerinde vukua £ angın dolayı siyle türk hükümetine fransız hüküme e tinin Yemi bildirmey: tir. hatiblerin 8ö: oda ilk olarak ei parti grupundan B. Berjö r ki: a ve mug kazandığı zafe- Muhtelif h özleri sözi alan de- Ee yün şer, am liklerin z kı ISTANBUL ELEKTRİK ŞİRKETİNE AİR 9 TAN'da Ahmed Emin Yalman, İs- tanbul eelktrik şirketinin pim kadar ae ve halkın zararına takib etmiş olduğu istismar siya: ka sonra diyor ki — İst bul elektrik şirketi eski ka. in son acı yadigâr- Veyl sistemi adı altın- rejisiyle, şimendüferiyle, suyu ile, e- Wi ii açık bir soygun- şebekenin son sığındığı ns çıkan bi erdir. Şebekenin m ia e me: ne gibi hakları ve açık deliller yardımr ile ortaya duk. Bugün daha ileri gidiyoruz. Bir ga- zetenin hayatında tesadüf edilebilen na- dir fırsatlardan birini ele geçirdik. Bir Kil sikalar bulduk. NN elektrik şirketinin yolsuzlukları kında kendi ie ali doha. azılarımızda ne ai kiii iddia ve ithamları yoktur, Elektrik şirketi kendi kendini teşhir ediyor.” m mm maş ribler emg şeflerinden B. Skapini irki: ise şü eski muhariblerin dileklerini dinleme e Bugün, hükümet işlerini çevirmek ç imi Bunu biliyorum. Me — yi idir. Fakat sosyal a e ekonomik islâhat yapmak ge- EB Mİ çüncü olarak söz alan Fernan - Lo- ei deriye — Mücesislerin apada seven yükselişleri imaktadır. İc- raatta eiegeik al bir. hatâdır. Fransızların yüzde se üzerin: ii birleşmelidir. Bun: sonra SÖZ Mü eski muha- selmekte devam etmemesi icab eder. Konuşmalara devam olunmaktadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: