8 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

8 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir hava faciası “Hindenburg,, balonu Amerikada düşüp yandı bi (Başı 1 inci sayfada) W Yük ie size yaşlılarla kel kaç — çek ip çıkarmağa m eğ teş yığını Klipi Felâ e sonra, vaka yerine gok m aliyim rr gelmiştir. Bir kaç saat geçme: balonun ya- aklaşmak mümkün olmıyacağı Sâ- ei Bu ateş veğeimi etrafın: dabir bir vücuda miş ret e Rop almai $isi Luther, enkazı görmek üzere 2 Yarı bi Lekhörste gelmiş zir. in pek ri Bi siya oldukları aci ek- İk patlamadan sonra bir çok küçük alar olmuştur. Felâketz e ei âşikâr surette işitilmiştir. düfen kurtulan 70 kişi Polis kesif halk kütlesini ve felâ- ke akrabalarını yerlerinde tut- pe uğraşmaktadır. Fücianın yana biri, patla- manın balonun ön tarafında vukua gel * Miş ve balonun topraktan 100 metre kadar yüksekte bulunduğu sırada pala- mar direğine takılmış olduğunu söyle- miştir mali belanli, e yarısında, saat son- a İarı İngiltere kıralının taç töre“ ninde nmak üzere Londraya gide- cek olan yolcu, balona binmek üzere e korku i içinde İkisi balonun kaptanl k üze- «klar sn bi çok Bü çok si ri alla Me 'er, kayi Poliket rarbanlarmA 5 Sü diste " ölü veli kayıb, tanede ölen, > vi yolcu, 42 iü ve sallı an mürettebat. Şim, adar enkaz arasından 26 çene anma rl nan balonun içinde 6 e ulunduğu zann&- ilmek ıblar kem bir muharriri hi Kapelnla büyük bir kısımı al mandıı Felâketin sebebi aşington, 7 (A.A. — Amerikanm semi ebiller, a uğramış olduğu felâketin sebebi nun mü- ile şişmesi yen söyle- ağ Bu fil onun e ie arlatımaktadar, yat kaya da e ei in h nadada bulunmakta li ise pek pahalıya mal ol 'umandan Ekner, a tehlike- rağmen müvellidilma ilanmak ie tinde kalmış Ticaret bakanlığı m7 şubesi ka- za hakkında bir anket yapacaktır. la hey: — dee b ba şekilde ti için beklenmedi ir darbe © beraber, milletin an ürkmediğini e fen'de yapılacak yeni ba- lonların kısa bir 2 sonra Atlas de- hizini yeniden aşacaklarını ta- esinde 66 kişinin kurtarılmış O Sını tebrike isi mi Almanyaya taziyeler gönderildi new. ncaax Büviüir felâket Hindenburg balonunun evsafı zeppelin'i Frid. Ni mıştır. ye biliyeti, 290 bin metre br idi Önce hesium gez ile şişi- rilmek üzere inşa © edilmiş, fakat sonra- lan bundan bahal si ye vaz m Har biri Z dört epi mütearle $ Se ba kilo iran kör sati ve ro” metre kat eylemekte dü a üç kat üzerine ku ler, e ei cak geri ve bütün ç içilen veri rıca sig dahi vok iktir. inde, e rg'un ün üzeri; başka yl a olan bir diri ünl b va halen Fridril ten tezgâhlarında b: alum. tm e ayısiyle her aftan taziye telgraf arı üm B, Ruzvelt B. Hitlere, 1 da n Noyfata taziye tel varili gönderm emil B. Hitler, Alman devlet teşekkürde bulunmuştur. htelif amerikan vatan- ULUS — Kapitülâsyonlar mukavelenamesi bugün imzalanıyor (Başı 1 ii fada rıldığını bildirmek hir ine madde, abancıların tâbi olac ka LAN, modern vergi kanunlı kabul edilen riyle ei imi e bilhassa ge ibancı menfaatle- ine bi 33 e z Şi afaza edileceği- siikemelerin sivil ve r ml ret mrnla Emi ki salâhiyeti ei mahi kat uhafaza Di hususda Mısır hükümetin: rilmek lâzımdır. ine haber ve- Adli telli nizamnamesi Birinci madde ile, muhtelif istinaf mahkemesiyle Kahire, İskenderi ye ve i br- İkinci ei ile istinai o e gösteren bir çok Hastalara hastaneler, hırsızlara eline yapıyor! Ee le hareket edecekleri yerde, 8 diz m0. elere senatoryomlar, kanunlara riayı N eden akıllı halka da pratik krim noloji cini açsalar iyi e Sulhun kıymeti iz takdir edi- liyor; hasta yatağında da her vakit ih- Je uğrayan sihat n li üni r, Öğle pip rm ri bitiren ir kimse mel sonra el ve; Tsi içmeği —— icabettiği nisbette i k mayileri deb ileceğini sanan, ei Lo in- tizam dahilinde yapmadığı halde, lince, bünye: 81 yaşında bir doktora göre Çok yaşama çareleri Otomobillerine karşı büyük'bir itina imseler, kendi vücudlarına karşı affedilmez hâtâlar işliyorlar kanser, romatizma, Artı - Skler yarım ba: a. sir sı ve yy alir rinden daha hasta. lıkların önüne geçei bu malini ha, yat kailenini ihmal e İnsan, ye satım aldığı e le işletir mn z ve ki- ağlarsa, çok ai ve itinaya, daha iyi bakılmaya mul tır, Fakat, otomobillerine karşı büyül bir dikkat ve itina gösteren bir çok in- şanlar, kendilerini unutarak bizzat ken- di motorlarına karşı afedilmez günah- lar işlemektedirler; zar gi zi azâsının da sayısı 40 maktan ve hayatı manasız bir şekilde ere DU olarak rsi ee kısaltmaktan başi ka hiç bir işe yaramı- bi üzere üç yeni isti e azâsı ve üçü Ya- | seye ne yapılabilir kil! bancı olmak üzere altı yeni hâkim tayin Büyük babalarım:zn bilmedi etmek hakkını haiz EE ar, işitmedikleri düzünelerle hastalık te- İstinaf mal esi yabancı azânm | zahürleri bugün! yışımızın Sey: ve bidayet mahkemeleri de, ekseriyeti | rini tayin etmektedir, Bunlar, insanın, -abancı veya mısırlı azâ teşkil ettiği dış zoriyle ve kötü âdetlerle hayatın göre ya yabancı veyahud e hâki- bii seyrini, muhitine vaziye- min akel olaca bir pri nı desi lisan derpiş etmektedir: ar lizce, fransızca ve ital . Hükt arabca olarak v. iğer bir dil verilecektir. Tefsir çi takdirde, hükmü daki esas meti ii muavininden kel olma! ograma uydu! - dan doğan medeniyet hastalıklarıdır. EE büyük bir kısmı sihatla- rak doğuyorlar. Yani, bü- yüklerin ölme uğramamış, ter e ağlam bir yavru mukadderatı temiz eriliyor a e ek şekil alıy. 'erbiyenin e “kendini temiz ut!,, olması icab: m sofi gi na ol zi ü temiz olmasını, on: k yıkanıp mim akşam olun. ca ..i yapma: çamaşır. reisi ayrıca mu larında bir çok taziye telgrafları.| vekâlet edecek; ve bir ecnebi olen öte ie. e. dmievli oöza İşterile meikelef buluna. | sarnm temiz ve ı gayet tabil buz >” Amerikada büyük bir teessür | caktır. lur. Fakat, bu e ciha. amanda | © Müddei umumi hapishaneyi teftiş hak-| “9 e tutulmasını düşi uyandırmıştır. Balonun aynı pi iş Ni çi si ie N d adak 9 ve anlaşma mesajeri oldu. | kınıhaiz bulunacak ve bir yabancı tev- yep ine arı daha çocukluğun. vi eek olunmeletlır. Eeee | Bitealıdiği siren n kendisine malümat | “9 Gl günde bir defaya mahsus ol m vasıtasiyle taziyede bu- verilecektir. mak üzere Sini ve muayyen bir imz B, Kot'da alman hava baka- polis nizâmlarına sâygı 5 anda eyi dikte eden bir KENE 2 i telgrafla bildirmiş- kire kendi tâbiyetlerin- em yle yanlış bir sistem) ya asiye sin çi ziyaret edebilecek. | isine girmek run almadı. 2 a : ade gıda, boş olan borudan geçtik- Tahkikat yapılacak Mihtelit mal teh sonra, ifrazlariyle eritilip daha ile- Hemi nen mürek- 28 üncü imadde, multelit mahkeme. | riye sevk ni ve gene boş olan mi- kel heyeti kaza hakkında | Tal erkek bütün yabanerlarla | deye gelmektedir. Eritip dağıtıcı mik. a yapmak üze e m mi kı k lü keneler asd, | Pplir Ba kia ancak bağırsaklar cekti. Bu sabah ilam RA bulunanlar arasındaki her türlü davâ- | da semiz e Bu gündelik ta” etmiş le Se rOPA | yar için salâhiyet vermektedir. Bun yin 24 saat müddetle yağkalap yor Tran: le Amerikaya sez * İ za beraber yabancı mahkemeler, salâhi- | dıktan Sp iin tir. yet m iüküm mucibince my | yek ertıkları, e deer rli ge > ie amerikan senato ve vafakat eden bir ecnebi hakkında hakkı | 92 maddelerinin cu edil- onu başkanın rekli slm bam Tatbik İsiepiteceklerdi dikleri kısmma tazyik icra setle, Bu e a sebeblerini lr madde, eski rejimde ihdas iberla, temiz olm e bu X < izale Vi muhtelit'menfaatli şirket. | #msliyeY€ bön ei var mi? Tela; ik lerinde hilâfr yazılı olmadı- iy ii heyeti, kaza! bir | ği takdirde, muhtelit mahkemelerin hak- | - tmeni e hareimdeni ileri ee gelme- | kı kazasına tâbi olacaklarını bildirmek” kötü akibetle syon hastalıklar sbs e ahikk dee tir, Balonun bü- | tedir. adını veri diğim dürlü sözlü ab diğini de il iL m hava sigorta- telit e . keza muhtelit api ki İG devrinde kendini gös- yi iz ygiğal eden bir kumpanyaya ei. alâkalanı le- mektedir, teriyle İşt ii, Şimdiye kadar da | rinde mbar nde abit bir şekildeki yaşayış tarzı e ri tlmali dü or, ancak ile emekten sonra mideyi korkuluyordu. Lekhörst erbutlar: tut zi takrir diğ Bunu yapabil- bi grg rk 21 se > tec Merbutlar, ezcümle dini müessese. | mek igin gök su içmek lâzımdır. Aç hava mey! isi. Ni yi Mim Si im ME faaliyetlerine devam rm kadar elim su İren nin pe ger? ecekleri, yabancılar hakkında di yin ve kan'n di Dr. Ekner & id mektupları almış ei sonra bilhassa vergi mese- | sınr temizli bu a > Royter Ajansının Gres 0€ | Şesinde farklı bir muamele tatbik edir. | hücrelerin e ükseltmektedir tta Dese İml Ekener | miyeceği hakkı ran Mi ükümetini! Memedeki çocuklarla vahşi kabile- kazanın suikast cesi vukua gelme- | mühim beyanatında: konsüler |' ler ve ayrı bir şekilde inki; iş kadar iyetine, ei, ia si er bilmeden bu kaideye riayet temel ek ie masuniyetine, : Es önü Lekbörste yanaştır- | dsi te ihtiva tedir. Fakat, medeni tekmil kendisine : 'k tehdi: a r tavsi, a bir çol i ii GE Lin 5 ğunu, bal e e ve bir taraftan da halâ . e a b iş i emniyet tertibatı olduğun- Enkazın içine giril; İdi küçük infilâklar gok modem m pat mn Lekhörs, 7 (A.A) — Amerika Kaptanın vaziyeti fena dan, ün olmadığını | atiyle 19. işiyle meşgul Nevyork, 7 Kapali — ayri ve olanlar balonun enkazına girebilmişler- enkazından hala uman çıkmak» e dir. B: kur abinesin- | tadır. esi Ge Kont e Zan den girmişler ve oradan müthi Kaptan Pruss, başından a) ayaklarma bulunan yağeni de i elmiş bil kadar badanj içindedir. Vaziyeti gayet çılık ipini e - lardır. fenadır. Lehmann'ın vaziyeti de fena- baloncuklar orta ii 3 ü ir kısmı dumandan | dır. miş, gaz dol ii iştiml hiç bir Enkazm büyük bir du; in geri de, bundan kırk yrl evvelki gibi kendi- min sağ galişdcak m ols e Kırkıma a kadar tile ek, iz: bir hava değiştirmek maksadiyle hiç e madan teneffüs esp yapmakta- yım, Hemen hemen altmış yılı bulan cer- rahi eğe ükelerii istinaden diyebili- rim ki, kanser, Su temiz tutulma- ması yüzünden en ziyade yaşlı insanlar- , tı etmektedir. ud yeni teşekkül halinde olan kanserin te- davisinde, öldürücü; bir mahiy sının öl çi ven ium Hiz zen ayetli idim, Davetlile- sofradaki yerlerini pa liste önümde ünmuyerdi Yemi nra 'k de iyi bir manzara iç ME geler bir gözüen geçir notlarımı za yüz ln sulümü veb eşhi- nun pek ürmey müddetini tayin eöiyünde isabet oldu- ğunu tesbit ettim.'5 Mümkün olduğu 'kâdar e Bm uğrayan, yap Hm anıncaya' kadar ir ima | telkin edebilmeleri in, hekimlerin bu yaşa eray a“ azık ki, suyu en çok ileri sürüp, ri şarab içen, tedavi ettiklerine iyileşmesini isteyip kemalıni unutan gene hekim- lerdir. Ve bu unutkanlık cinayet rına kadar var.yor; Çünkü, kendilerine sıhati itimad edilmiş olan bu ihtiyacı vardır. milleti e insanlığin

Bu sayıdan diğer sayfalar: