8 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

8 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

189 MAYIS Spor-gençliK bayramı n dinleyicilerim Ti Bi bir tarihi devre Gb Sie ü iii teşel izde porla ve geçin Mi KM ie kutluy. Baek vE yaşama i ilerleme ir. ımdan hareket Di iri hani min ur. ii dinleyicilerim:; akşam sizlere mai lü manada ifadesi olan beden biyesinien ve beden terbiyesinin iz - en de bu ak; Ve gelecek zamanlardaki rollerini Tat -ağım, diği ta göre den ii ilk evvel Türklerde mü - Caveret dolayısiyle Çinlilerde ve dah sonr tlilerde, mısi al vr n a ve romalılarda görül medeniyetlerini adlari bu mi medeniyetlerini te! ii decek olursak, fertlerinin bedenle: ies Eer geldiği zamanda ya oluy. Gen e bu ll mele tetkik edilecek olursa feri in bedenleri in- hitata başladığı ii in ten ye ren zeval- leri başladığı gör Bedenen ii e mürekkeb ir. 19 Mayıs Büyük Şdfimizin Anadolu'ya ayak bastığı gündür. Bu mutlu günü bü Türkiye Spor ve olarak kutlayacaktır. Kültür Bakanlığı beden terbiyesi ve izci- lik direktörü B. Cemal Gökdağ'ın Ankara Radyosunda verdiği br konferansı neş- Gençlik Bayramı k Bu münasebetle terbiyesi mektepleri yetiştirir ki bu 0- kula da bugün malikiz. Hulâsa olarak diyebiliriz kei ie ki tın her safhası bir spor sahasi hada muvaffakiyet kafa ile eler sağ Bu sa- Fon Noyrat Berline döndü lam vücuHia kai imal ir, Papa 1 bi ei S ii gen; > lere bağışlıyacak, gençleri m | kabul etmek istememiş tatlı görünen sefahat les ei e a laştıracak, kuvvet kadr, başarıl ve | gg toma, 7 (A.A) — — Berlin'e Se El acak, sipan pe e hazır erimli göndererek Roma'da gördüğü iyi Kimi ii kendisine teşekkür" et. lıyacak en es meşgaleğir. miştir. Telgrafta, Almanya dış bakanı Sayın dinleyicilerim: ii li demektedir Beden yy teşkil eden Şen jimnastik, spor m bedel ve Fil haya ve > Almanya değil e EE sayma vi bitmez. Saymakla TUPA' Bi KE etin olarak iki milet bitm cek wi ve kıymetle mümkündür. | yarım” Mazimiz bu faa ea verilen kıymet Fon Noyrat, lerin el ile tutulabile: dar canlılık | ano'ya da bir begi GEZ ye ei miştir. gösteren muafaliyeeriyle doludur. Vi irk, zamanın, sportmi tanılan li : i rediyoruz : İns e. meslek hayatına 25 yaşında ye Or. > ve mi ez yem a, ha “ei Dr 70 ve om mesaisini dı ense ni esi kâfi esini ME n terbi; bi , bedenini Çünkü bedet ei ederek Dn kuvvet ve ta - il kazanamı; “zan zaman için mesaiye o olan bede- ni kudretsizliktir ki i böyle milletlere mucit, hş ici çıkmak imkânı- nı vermiy: li dar, japonlar, alman! meral, E, o İkizi arttırı miyet vererek şu ye in verimli bir surette iler - Milis feni alya mn > ayr unun eek ki bu milletler de sai, iz ve ica ei naza - ın daha ilerid: letir teneffüs fiilinin kudret ve kabili- yetini zi; em Adalâtın salim bir şekilde inkişafı- ni a vd hat bay gevikliği, , mukavemeti ve e en tam ki ve daha çok ferdin, ferden, ve - ya iki spor ek aralarında yap- a kuvvet ve 1 müsabaka- spor diyebiliriz, tidir. binlere dolayı epiyce bir zaman du- apalık ve Hitlerizm Vatikan, 7 (A.A.) — 14 mart tarih. ağıra mal olmuştur, Ulu Şefin 1926. daki spor Konar ai hitbeleri de bize bu- nu österi: “ Görüyorsunuz ki tarihlerde ihanlar hâkimi olmuş koskoca türk milletine m ie varis olduğu bir zamand. milleti biraz zayıf, biraz yüriy bi raz cılız bulmuştru. Efendiler gürbüz ve yavuz ev- Jâtlar Yard Atatürkün bı önle rindeki Mm ek gi GN di türk, yapmadığı zamı mesul olacağı bir vazife bilmelidir. yın dinleyicilerim: deri a ale ev- lâtları yetiştirmek ve yavu: cına bizi ulaştıracak ine terbiyesidir. da mi beden terbi meri ei e testosuna Vatikan tarafından verilen Almany cevabda, paj lmanya aleyhinde lünya kamoyuna Meet na şrederek sini tahrik kanım Al mi Papa Mar etmesini ami ii ileri geldiğini iddia et- mektedirler, fon Noyratın Kastı ie ae m Je yemeğini u mahfiler, gündoltoda zoe bii ediğini restoran ilâve plermekaedizl, Dolaşan şayialara ge Ludendor£ yakında an gidecekti Yat Kulüb Ni bir medeniyet li edir. Tetkik, keşif ve icat sami rını yapacakların evvel beevvel terbiye- > si 2 r geçmiş Zi sn eriys oyun ve maile mafsalların ln yü 5 il Anadolu Gelip namına satın palm Hale gelince: Bi 1 işleklii ri ami elle irene ol - Kürremizde birinci derecede zinde iş koldan İşeme . ssasiyeti ve bilhassa kalb, akci duğu e aydurla'an uh alel saa bir şibes si halide iz irsi olarak e ee Avrupada al * O Bunlar sıra ile: ğerlerin tahammü mukavemet tarafında ni vak manlar, da şimali amerikalılar, Oyun, ji ui ve spordur. rmak suretiyle terbiye edilmesi lâ- nl çi stadlar, halkevlerinin Mel laştırılmığtır. Bu ami mai Oyun umdır, yanliz sonu gelmez dağ bül z : 3 ğ şi miletler, ilim ve fen şubelerin: ya hareket kaynağıdır: oyu - Bunlar terbiye edilmeden spor ya 1, denizleri... ya e ki me de ür ilerde, çü ie lduğu lar gö- 5 u milletler ei Ee nu vaha hacet var med Sa mem, Fürler. Çünkü spor "müsabakalarında e İstanbula gidecektir “(A.A.) silen ehemiyet dierlrinden ai eni doğan çoc tn ön 48 Eğer vücut yerssss.. saeserese sek, oi 70 lik inle e yükseli- mi bağışl R lenil : i Fertler aze elsi in terbiyesi bap va vakit geçirme, boş zaman miş İse azami “kuvvet sarfında beden © tip, call ve sihat kazanmalıyız, Bü ANKARA neticesi, mes 1 e ve vasıtası olarak ez bu cehte tahammül edemez. Bedenin Öğ 13,50 Muht tırmak ve m ei - rini yetişmeyen zayıf aksamı müteessir ol - trcılı ğı, kuvvet ve kudretimizi | lif plâk neşriyatı, 13,50 - 14,15 İer tema ie i e. oyuna düşkünlüklerini, o mağa başlar. Bunun içindir ki m yükseltmeliy iz. türk musikisi ve halk şarkıları, 14,15 - ki ri ini ileri 14,30 Dahili ve harici haberler, a iş e bingi vi çe yi ayata e ö a isteklerini dinlenme vasıtası 0- (o kalb ve akciğerlerin mukav: SAZ Her le, her işte muvaffakiyetin Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35 Plâk y kl örülü in ve tedrici bir su sırrını ie meyi ek tirtizi izi si- Mi 18,35 - 19,10 Çocu! lara kara- ti cak, sizi güzel vücuda öz (Ki rek dahil oluyor ve bu intisap ettiği lek ü 'labilmek için da- Oyunların bedeni ruhi ve fikri bir- ha 25 sene a 5 4 25 — 50 ve bu ihtısas dabilin- de E ir beş icat veya — eser gi 4) için sene lâzımdır ki; 5 25 5 ii İşte: içinde ta yüz yıl lik Teçrleriin her türlü o mesailerinin hasılası almacak vasati a e Bu kadar uzun olan & mül içinde bir kudreti bedeniye ister ki çok sene mesaide bulunabi! çok kazanç Çabuk anlama, cüret peer di b ili çi ri lardaki ışmaları re gk örme, dikkat ce- sin- 'denin gelişmesini temin ede imi übü kı vücut çalı: jin eder. sn hr Sa fiziyoloji ik esaslara e ilmesi, vü il eltiz adele ve erimi ini te- in eder. mi mi adını taşıyan Be ze bağ ei a4 ve emini sonuna kadar zindeliğinizi ve neşenizi arttıra- biliniz deliğinizi ve cak olan bei terbiyesini esas ve tanıyın: “ Burada ekseriyet düşünülmüştür. Müsti â iliyetler hariç ad ik nü yükseltir. Göğüs iş tikle takviye edilmeli hekimin ve spor mütehassısının dakiki bir muayer AE elele ei ve sonra o bezen Kya ze : ai sahih : CENGEL KİTABI : yüksek olarak © : Rudyard FL MEağağımzz : 1 zle . Rudy : (Sayın din! Ez erim: spur müte Sirin : : : : şubesinde Rl için e ken. $ len bu şaheserini okuyanlara: : rü 'ndin: değil, o eş iğ Cenge! kitabı'nın : : ubesin: işti e da çıkmak üzere olduğunu müjde. tir. Spor da bir ilim ve fen işidir. Spo- - Şieriz. ” sikisi ve ve arka; 2 — Duval Sourire, reador et e e) ai 22,00 Yarın- ki program ve İstiklâl mi A peni di Hal 1 itme- . V eğ e a ai wa ii Sie bir zi getirir. Ve ge — j5 > ei Grande noterin sözünü ti İflâs ilân edilmemiş ve borç senedleri de ö- a Şu dr ki if biraderinizin aktif tif Tetkria wo, 53 mi ona şunları deseydi Sğğmek Tü b Ye insan kar gibi beyaz Lei yirmi e pe me alabilirsi İZ. gm Grandet “ Şöyle. Sam lü Grandet ki a kulağına bir hid gibi tuta: — O adamın a... a.. adı. Jörâmie Be... Be, İ E i hi bö yled iri o Grandet kardeşini sevdiği, rak sekel — : U <g & n e İn diğ i için gi bir akraba er > iz ei ibi ll mı Karın bu işe karış- — Beni ii ingiliz. i Yi etleri vardır. Kardeşini mütliş i- tırılmasını anlay Nere gi lere i Gi ra n d et | bin iyi e iile Tasfiyeciler vi ettiri- ETİ Mi si bağırarak! vu Te a bizi birçok sızıltılardan iii maf İn ... bunu yaparsanız oda üşüne- — Öyle isi ni dinle yiniz.. yim e e e 2 Buzla rügemriarani işe karıştırıp if- DE b di iz iyo: — Şutin... in... ingilizler ek... ekseriya ma- sein: Hondre de a Baydar n Kara maktan ziyade menfaatiniz tas- — Ticaret senedi bir metâdır ki fiatı yük- kul va lardır. Demek p bu Ben... si Türkçeye e Nasuhi ay lr dir. selebileceği ve alçalabilir de. Bu, Jöremie Ben öre kardeşimin se... se... 0 e... he... her şeyden önce mah” Ne ersiniz?” e değil mi bu? entham'ın mürabaha hakkındaki prensi- e Eğer anlıyorsam.. rai evet, kiye Sule dikkat etmeliyiz. EE işlerim var. & Mahkeme r binden istidlâl olunan bir neticedir. Bu zat, açıl ık. Alaci aklılar.. NE vimi, al vi pi e gidemem. Di > Doğru, d a pe 7 burafenin bir r i yorsunuz mani olmak içi ç erk Mösyö dö AN udalalıktan ibaret olduğunu isbat etmiştir. kınız da size hepsini mi tasfiye e a re giğineliyim Ni e Eni bir işe ka... ka... kar: — Mükemmel! ein siz, 4 zarlekinisin bütün ei senedle. kat insan he... he. rada hem Pa... Pa. insan, ri ME Mekkenin see SE EE I Pa... Pariste öm vi er Ni Em ab etme- — ikea göre para, prensip itiba- vü hiç bir kimseye borçlü yu şi kl ii > in ri i msil eden ne ise mi? öter hemi tıldr si yok, yüklerin riyle, bir metâ ayı temsil e b» — Aziz dos m blisiniz ki sizin eski e iyor ala ” ei çe o da onun gibi biz metâ a ticaret ie — İyi. oöstlerıniz yardır. Ve oni .— e karşı sada- altın. Ee i. Ben şu keles ki birkaç rini tedvir eden değişikliklere maruz bulu — Eğer kardeşinizin senedleri yüzde şu katlerini göste: eceğ va edir leyin. Hav ağ e Aİ muayyen bir para ll seni medi a 5 ze ın iz fr e pa a N satılı- Gi > bi eydın. — El atın .lı- sened-metâdaşuvı ve dostla- e snr çimen Ha ye y Lin nde ere suretiyle senedleri lir > id, pahalı ve hiç e ie - muzdan biri anlartaği yasadan satın ayina hb e gidip astırma stere- oluğu i için mahkeme karar verir ki e acaklılar bunları geri vermek için ç bir > Mek san Ea Ea siniz z i köpeğe bir pa de nl e r. dersiniz! Ne arm Afedresiniz!) Müta

Bu sayıdan diğer sayfalar: