21 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

21 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mahkeme ve icra ilânları — e İ aşi dördüncü Icra 2 z a dördüncü icra Ni Küçük ilânları a pramma üç yüz doksan bir bin Galatada Fermenecilerde 68 numa-|s |Odefası yüz kuruştur » 'ymt takdir edilen Beyoğlunda! ralı dükkân fevkindeki hanesinde mü»! Para — Senelik faiz , komisyon Ni Cad ağa mahallesinde eski ve Ye-! kim iken ikametgâhi meçhul olan Hı.) yüzde 12 dej kebir ve Tiyatro sokalarım» risto oğlu Yorgi efendiye! Semti Oda Nev'i eski 190 —1 ilâ 16 — 20 —21! y, K i Beyoğlu 5 ev SLM. ME ie 2 Yani erendiye biraderiniz Luka © Pançaltı p ei 6 Lar fendi ile birlikte borcunuz olan 1000 Kadı 6 —28 — 2 ve yeni 170 — 172 —| > Kadıköy ev VA aş 405 16 mamaya | liradan hissenize musip miktarı her) © Ferb 6 li ni Mürakkami söneden: 2006: siralı| *0r14 masraflariyle iğia.İlâm tarihine). - Beçikraş 6 ev ij m mülk maa oda dekökin ve mağa-| den itibaren beş gün zarfında tesviye Bundan başka istediğiniz semtte SA- iğ vi ve fevkinde apartmanları müş! etemdiğiniz takdirde merhun Galata-| TILIK EMLÂKİ görmek yahut iporekle - Site Töpranamı diğer Hiristaki) da Fermenecilerde eski 90 — 18 ve ye PARA ALMAK için'saat 9 - 12 arasın- f han Ve pasacı denmekle maruf gayrı) mi 90 — 20 numaralarla (o murakkam dı EOEİ İstanbul Bahçekapı İN g aile Aliye hanımın isikerci) gayrı menkuldeki hissenizin satılaca- Nr Pr NK pe Konrada ipotek gösterdiği| ğa üç günlük ihbarname makamma| ——— — bir hissesi tediyeyi deyin edil | kaim olmak üzere (990 — 422 dosya | Sermayedar şerik aranıyor — #Mesinden açık arttırma ile satışa) numaraşiyle tarafınıza ilânen (tebliği Bizzat 38 mev iriyat ve emsali levazım e dilmiş olup şartnamesi 20 — Şürİ olumur, (257) imal ederim. Sermâyodar bir şerike ih- —932 tarihinde diyanhaneye ta - tiyacım vardır. Bu iş de büyük bir ist- İ *dilmiş ve 992 — senesinin 24 — İstanbul birinci Ucaret mahkeme «| fsde temin edileceği muhakkaktır. Gö- i ra perşembe günü saat 14 ten 16) sinden: Tüşmek üzere Kumkapı çifte gelin No26 e kadar İstanbul dördüncü icra da») © İş bankasma merhum olup mahke.| Musisfa Baki Göleli mürucast (2488) 14 ka ile satılması! mece satılmasına karar verilmiş olan RET uA er ğ er lonmuştur. Aritırmıya ü . il İtin, GA iiiye e mefaki i Sirkecide Gülbenk hanmda İş banka Hali tastiyede Yüzaç Ri sı ardiyesinde mevcut 11,688 okka tif- Yeni Ticaret Mrakim ve: — ge aş MÜ-| dille 145 okka afyon 27 w 3 — 932 ts) T.A Şirketi tasfiye heyetinden: m ie nl | ge medi cumrl gzü sat Zed bn e Gm Mita, ala YEN 3 ten itibaren İstanbul ticaret ve 23-| zere 20 3.942 Pazar günü saat 141/2 a Merfikan, balla lapa yizllerila sabi hire borsasında satılacağımdan gür - ede Yeni Ticaret Ha- l ii ü nu inci kattaki dairei hsusada Minion ipotekli alacak!rlar ile diğer e ala ee gil gra akdi içtima ezikler karar ini Meni yarın ve irtifak hakkı sahip A ye simak pas. ze yevmi içtimadan bir hafta evvele kader İşenin bu haklarımı ve hasusiyle faiz ti mezkürda borsada bulunm: tesfiye heyetine müracaatla dühiliye va- İlgiyle dair olan iddialarma ilân| ilân olunur. rakalarımı simaları lüzumu ilân olanur. itibaren yirmi gün içinde) İstanbul Birl z Ruznamei müzakerat ; veni İnej ticaret mahkeme- erat; e in memuriyelimize| sinden: 1 — 1930 ve 1931 seneleri rasfiye Da eleri lâzımdır. Aksi halde hak İş bankasma merhun olup rsahke- musmelâtına me tasfiye memurlarının ve tapu sicillerile sabit olmıyanlari mece satılmasına karar verilmiş olan murakıp raporlarının kırsat ve tasdikile bedelinin paylaşmaşmdan hariç| Sirkecide Gülbenk hanmda İş bankası kendilerinin fbras, 2 — Tasfiye mus lar, Degar işbu maddel| ardiyesinde mevcut 269 balya tiftik e rini 2 — Yeni taş: iye ahkâmma göre tevfiki hare-| 24 — 2 — 992 tarihine müsadif çar «| “7* Mx #tmeleri ve daha fazla malümat| şamba günü saat 14 te İstanbul tica- ret ve zahire borsasında satılacağın- SEYRIİSEFAİN istiyenlerin 920 — 579 dosya nu | Bürasiyye ii tekiyonlirie di | Merkez acentsse Galata köprü başı B.2362 İİ lan memuriyetimize müracaat ei adaş :l siri ei deİ| Sube. A. Sirkeci Mühürdarznde Han 29740 İlân olunur. yevm ve vakti mezkürda borsada bü- Izmir - Pire »iskenderiye | RR © eb irt len Darende 7 İ| » (EGE) 23 Şubat Sall de MR kiyner gemi mika kAkkirya Beyoğ'unda Bursa sokağında /| Galata Rıbtımından kalkar. . Mag ncaktır. Daaleni 27 —2 — 932 EPİ i i # (36), (38) No. lu hanede mukim p | iken ikametgâhı bazırı meçhul Sema İn Mn A rtramesini almak üzere her gün) zel Valantine: | ya iştirak edeceklerin de) | Matmezel Eleni Frangiyanm | Mw Mmuayyeninde komisyonumuza) Zimmetinizde hükmen alacağı © Üracantları, (69) (474) lan mebaliğin ödenmesi için nâ- fkeği ve Evrimi suda Sabi Bayi ka) ii, ... mınıza gönderilen ödeme emri) yn ağidMi Kasrik vE Cövdek Beylerin pi hay, ea müstahkem mevki kıtaatı| nde mahalli ikametinizin meçhul hemşireleri ve mühtelir mübadele ko iz arpası aleni münakasaya| olduğu anlaşılmasına ve slacaklı- misyonu Türk Heyeti muruhhasası mü » Mzgşaftur. İlhlesi 7 —3 — 882 tarih) mın talebine binaen ödeme em- | sayirlerinden Kerim Tevik Beyin vali. ğ günü saat 15 de komisyonu») rinin ilânen icrasına karar veril: | &.4 Nesime Hanım inibali dan beka © m, Yapılalacaktır. Taliplerin şart) miş olduğundan bir güna itirazı” | eylemiştir. Cenazesi Pazar günü Yeşil i » SİN almak üzereher <“* mik nız varsa tarihi ilândan itibaren köy'deki köşklerinden Yeşilköy'den ba: t Ru iştirak edeceklerin de vak| (38) gün zarlında tahriren ve | reket edecek olan 1145 venile kaldırı: ey, YYeninde komisyonumuza mü-| 1931 - (2676) Dosya No. su ile | arak Bekırköyündeki sile kabristunma iğ arı. (76) (521) Istanbul 7 inci Icra Dairesine | defnedilecektir. Mevlâ merhumeye tah- N - akalin yapmanız ve aski takdirde mua- | met, silei kederdidesine #abrı cemil ih- 5 ta) rt er mevcut (20) baş ve| melâtı İcraiyeye devam olunaca- | san eylesin. (2405) | Si en za 7 ğı malumunuz bulunmak ve (Öde- $ Uzun müddemenberi rahatız bu- Mai 23 Fig zl a me emri) tebliği makamına kaim | lanan Ticareti bahriye kaptanlarından ia hi > eya EN olmak üzere keyfiyet ilânen teb- | Usküderli Ibrahim Raşie bin Hüseyin a : Pİ liğ olunur. (2493) bey irtihal eylemiştir. Mesleğinde mahir Na enleri müzede görmeleri ve i 3 Mmesini almak ve pazarlığa işe Istanbul Yedinci Icra daireşinden: bulunan mumsileyliin vefan zayisttandır. *tmek üzere komisyonumuza Paraya çevrilmes itahtı karara e pm ayla (81) (582) alman ve müteveffa Şadan Bey ILAN Asi alk vereseşine mit bulunan on parça Pangaltıda Tramvay caddesin- Sevene tıbbiye mektebinde | mücevherat 22-2-932 pazartesi | de 20, 22 No.lı dükkânlar ile | Minar, AL kalem köhne eşya günü saat 15 den itibaren Sam- | üstlerindeki 11, 13 No.hı haneler a Saz aleniye suretile 7 | dal bedestanında açık arttırma | 2 Mart 933 çarşanba günü saat da Pazartesi günü saat | ile satılacağından talib olanların | 15—16'da Beyoğlu 3 üncü Sulh ibaleşi yapılacaktır. Talip- | tarih ve saati mezkürda satış | H. Mahkemesince izalei şuyü su- <#yayı mektep müdürlüğü- | mahallinde hazır bulunmaları ilân | retile satılacaktır. Üracaat ederek maballinde | o'unur. (2494) Ömer Paşa ahfadından Ehfzı Paşa kerimesi Selânik eşrafından Kerim Efen- Gi mahdümu merhum Tevfik Beyin re- vi | : a, “Cİ ve şartnamesinin al- Doktor — VE münakasaya iştirak et- İstanbul 7 inci icra daitesnden: Hafız Cemal inan komiayonumuza mü- Paraya çevrilmesi tahtı karara | Dahili hstalıklar mutahassısı ş alınan ve müteveffa Şâdan Bey Sıra numarası beklememek isti “e (77) (539) dal bedestanda açık artıma ile | sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar İstan salılacagından tâlip olanların ta- | bulda divanyolunda 118 numarali hu || rih saati mezkürde satış mahâl- | susi kabinesinde dahili hastalıkları linde hazır bul ları ilâm o- | muayene ve tedavi eder. Telefon: Is i ç Tier iŞ 2 yl £ 3 İ bi veresesine ait bulunan on parça | yenler, kabineye müracaatla veya ç pa mücevherat 22 - 2- 932 Pazartesi | telefonla randevu saat; almalıdırlar. || günü saat 15 den itibaren San- Cumadan maada her gün öğleden 7 — VAKIT 21 ŞUBAT 1932 m Devlet Demiryolları ilanlârı Konya: Yenice hattının 305--900 ve 3ll nci kilometrelerin- deki taş ocaklarından çıkarılacak dörder bin metre (o mik'abı balastın ihraciyesinin e kapalı zarfla o münakasası 12 mart 932 cali günü saat 15 te Ankarada idare merkezinde yapıla- caktır. Tafsilât Ankara, Haydarpaşa ,ve Konya veznelerinde ikişer lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. (579) İstanbul Evkaf Mü- i diriyetinden: Müballe ve seavkii “ Sokağı, No. m: Clan | 5 Madde midi icn oLira Balıkpazarında (o Yumurtacılar 284-50 Dükkân 1 sene 6 Ahiçelebi iğ Hocapaşada Emirler Veziriskelesi 16 Na te Çelebioğlu Alâaddin Iş Bankası (o 215 — ww <5 karşısında b » Yenicamiavlusu 90:54 o ,, öy 8 “ “ is ,, 107-19 Dükkân önün- ,, 6 de camekân mahalli Mahmutpaşada © Cami altında 42-13 Dükkânmaa ,, (o 75 Hacı Küçük oda ” a 24.6 Dökkân b 12 » ” 24-4 " Pa Mahmutpaşa Ust katta 15 Oda ” 4 Kürkçü hanı " Ikinci katta 26 Oda ” 5 Çakmakçılarda Ibra- 40 Mektep mahalli, (35 him paşayi atik. Uzunçarşıda bez- Uzunçarşı 300-192 Dükkân o ,, 8 zazı cedit, caddesinde ” » 198-127 w 8 “ * 302.131 e i. 8 Vezneciler Camcı Ali Tramvay C, si 95 Mektepmaballi,, . YenibahçeArpaemıni Yenibahçe C. 36-38 Han ve kahve ,, 2 Topkapı Beyazılağa Tramvay C. 13-172 Dükkân " al " " Aksaray C. 37.148 e . 4 | ” " ” 39-146 " ” 25 | Eyüple Camii kebir Kavaflar 1 Kahvehane ,, ya arkasındaki ardiye ve arsa Da Çelebioğlu Alâattin SultanhamamıC. 4 Dükkâa 2 sene 20 A » © Yenicami avlusu 34-114“116” ,, > #5 ” ” " sw 5591 " " 5 ” ” ” - YEIOZ ö si ” " 5 n 964 i « <0 w x Mısırçarşıst 17 — ” 20 dahilinde mahmutpoşa Cami altı 42-15 — » 635 Hacıküçük » " 368 » viva İŞ Beyazıt Emin B. Okçularbaşı 53 " gr 40) Vezneciler Camialtı Tramvay C. 80-94 » w-vrİğ Toptapı Beyarıtağa Gi 41 nveZoda,, (o 10 Balıkpazarı Nevfidan camii o 9 — 3 sene 47 Ahıçelebi altındır Hocapaşada Emirler Hamidiye C. 42.44 ” , 100 ” » , Vezir iskelesi (14 bi gı, b m Tramvay C. 6l Sebile muttasıl ,, 20 oda ve mektep mahalli Çelebioğlu Alâattin Sabuncular C. 14-18 o Dükkân "”. 120 Mean bezzazı Uzunçarşı C. 296-125 b mi 7 cedit Topkapıda Beyazıtağa Aksaray C. 30-1-175 Man oda piriiğ dükkân Eyüpte camii kebir e Kavaflar 1 Odalar maa ,, o 27 dükkân Eyüpte Babahaydar Mustafa E, Ol Dükkân pi 1 “sokağı Balâda mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlâk hizaların- daki müddet'er ile kiraya verilmek üzere müzayedeye konulmuş” tur, Ikalaleri Martın İZ inci cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin yevm ve sanli mezküra kadar Çemberlitaşta Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (616) - istanbul Belediyesi ilânları Yıldızda Hakimiyeti Milliye Yatı mektebinde mevcut yağ ve peynir tenekelerinin 22 - 2- 932 Pazartesi günü saat on birde ma- hallinde müzayede ile satılacağı i'ân olunur. o (619) Büyük Tayyare Piyangosu 12 inci tertip 2 inci keşide (i Mart 1932 dedir. Biyik iamiye

Bu sayıdan diğer sayfalar: