22 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

22 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

birdenbire çoştu. Cıva başları dikleştikçe dikleşi- *n biraz daha yukarı, daha) hi vala olgunlaştıran, ko-) “nde usta bir. ressam gibi donuk derisine parlak ö «Veren, lâboratuvarında ze- Ün, eşin Kimyager güneş, Suzluktan çatlıyan dudaklar Yrha parçalıyan ateş küre) Bir silindir. gibi dolaşıyor.) ir yağmuru kaldırımların dan, dinlenmeden #ağ-| rakka yor, | dırtmin vıcık, vıcık ökçeler | W Zemin üstünde güçlükle © — Artık serap aras) SİS kadar gitmeğe lüzum yok: | An gözüne dikkat edi- ii © bir ağaçlık, ve serin ©- ÜS “ölgenin hayalini görebilir - Yaprak, gölge 37 derece kay- * kartı yegâne toselli,.. A AH) buram, buram terliyen p, "tünletıyor: 2” Hayyam sevgilisi için sa dek Halbu- bu sevgiliyi bu güneşin al| iz bir dere kenarma oturt.| Yanam! | İli'nin bu sözünde ağacın,| Mrinliğin bir güzel ve ebedi| gelebileceğini derin, de- #narı düşünür. kuraklığın, kuraklık susuzlu: | ak bin türlü derdin anası- Tiz bu sıcak günleri bizi lü- | arala korkutmamalıdır. Yaz, ve sıcak günler mev | | ok halka yar olanıdır. dikkent ederseniz in-| vray azalır, ne kadar mas kitim ısınmak için yaptığınız tal bu, bir zi to, lâstik, eldiven, şü, bu! Sa ediniz, o zaman kışın olduğunu anlarsınız. yllonuzu satabilirsiniz, yek) ra çekersiniz.. Hattâ! kırda kira vermekten kur | halkın dostu bir mevsim- | noktasındandır. / beraberinde getirmesi- İk ön, e bir kaç sün üstüste ” irin en mühim mü- V-yaz mevsimi olacak-| göze | Mürden tutunuz yaş me: iy OE fiat düşüklüğü üç Ye: hangi iktisadi tedbir m in ei Kasaba, sebzeci-| Mü, nü geçiren yazın May, vardar, Yaz gili ab t yl anabile iriyer. Ga -| rültüler insanların bey-| Ni Me bu aylarda oluyor. “iy ,, “rleri bozan bu ayların &yi, , Sevimli hatıraları var diz der eş rağmen ben yaz Sadri Etem Y ” “li e ei da : vergi, her gün Far Sergi ki tarafından e itesi, resmimiz. | öldüren ajansın sabık telsiz me - İ muru Ali Fedai Efendinin muha- |.Ali Fedai Efendinin bir müddet İ beraber yaşadıkları Suzan Hanım! Nişantaşında işlenen cina- Köprü ü Müddei umumi, suçun idam cezasile tecziyesini istedi, fakat cezayı azaltıcı sebepler bu Bir müddet evel Köprü üstünde Anadolu Ajansı daktilolarından | Suzan Hanımı tabanca kurşunile kemesi, dün sabah İstanbul ağır ceza mahkemesinde son safhası- na geldi. Dün müddeiumumi hakkındaki mutalâasmr sabahki (o muhakemede, Kâşif Bey, es: bildirdi. ile sonradan arası açıldığını, ona! karşı husumet beslemeğe başla - | dığmı, nihayet bir akşam ajans - tan çıkıp yan yana Köprü üstün - de giderlerken, suçlunun birden * bire tabancasını çıkarıp kızı kan- lar içinde yere serdiğini anlatt. Cinayetin önceden tasarlanmak suretiyle taammütle işlendiği ne - ticesine vardı. Bu vaziyete gö- re, Ali Fedai efendinin ceza ka - yete ait muhakeme Bundan üç buçuk sene evel Ni- şantaşında bir cinayet işlenmiş, İstanbul ağır ceza mahkemesinde görülen muhakeme neticesinde suçlulardan İsmail. efendi, üvey babasını öldürmek suçundan mah- küm olmuştu. Şimdi bu karar, be- zulmuş olarak yeniden muhakeme görülüyor. Temyizin bozma ka -| Md vadeki dıye Al Ekber efendinin cinayette alâkası Ali Ekber efendi, o zaman bu suçtan dolayı mahküm olmamıştı. Kendisi serbesttir. Mevkuf olmı- yarak muhakeme ediliyor. | Dünkü muhakemeye gelmemiş, rahatsızlığına dair rapor gönder- mişti. Mevkuf İsmail (efendinin vekili, müekkilinin de serbest bı- rakılmasını, mevkuf olmıyarak muhakeme edilmesini istedi. Müd- deiumumü bu isteğe iştirak etti. Mahkeme, İsmail efendinin elli lira kefaletle serbest bırakılması- na, diğer suçlu Ali Ekber efendiye tebligat yapılmasına karar verdi. Muhakemeyi başka güne bıraktı. Üç buçuk senedir mevkuf bu-! lunan İsmail efendi, kefaleti gös -| termiş, akaşm üzeri tvekifhane- den çıkmıştır. de gördüğünüz gibi, bahçenin bir kısmını ayırmak suretiyle, sergi « Yi gezerek yorulan ziyaretçilerin tün muhakemesi son safhada... nununun 450 inci maddesi muci « ! bince istedi, ancak kızın, Ali Fedai Efendiye karşı para meselesi v, 8. dolayısile gösterdiği buşunetli hareket tar -| zının, takdiri olarak cezayı azal- cezalandırılmasını tıcı sebep sayılması ve af kanu - | nunun da ceza tayini sırasında gözetilmesi lüzumunu, mutalâasır! na ilâve etti, Süzan Hanımın varislerinin vekili Sadi Riza Bey, şahsi iddi-| ayı teşrih yollu söz söyledi, Müd- deiumuminin cinayetin taammüt- | le işlendiği yolundaki mutalâası »| na iştirak etti. Cezayı azaltıcı se-| bebe gelince, bunu varit görmedi. Bilâkis suçlunun Süzan Hanıma karşı huşunetli hareketler göster - diğini, Süzan Hanımın beş yüz li- rasını aldığım, Beyoğlundaki a - partımanda Yaşarlarken de kızım parasını tükettiğini ve nihayet, Dört bin imzalı istida., Kadıköyde Hasanpaşa mahal- lesinde ve civarında oturan halk! dün belediyeye müşterek bir istida | vwarmişler, Kadıköy tramvayının kendi mahallelerinden geçmesi ri- casımda bulunmuşlardır. İstidada dört bin imza vardır. Belediye bu müracaati tetkik edecektir. Adadaki otellerin yeni isimleri Milli Türk talebe birliği tara- fmdan yapılan bir gezinti esnasın- da ecnebi ismi taşıyan Adadaki otellerin, isimlerini Türkçe isim- lerle değiştirmeleri istenmişti. O- tel sahipleri bu isteği memnuni - yetle karşılamışlar ve otellerinin | isimlerini değiştirmişlerdir. Spilândit otelinin ismi Kâzım Paşa, Kalıpsu otelinin ismi Akas- ya, Beler otelinin ismi de Bahar ismiyle değiştirilmiştir. Doktor Mustafa Ali. Bey Şarki Türkistan hükümeti fev-| kalâde murahhası iken Türkistan hükümetiyle alâkasını kesen dok- tor Tireli Mustafa Ali Bey Ege va- puriyle İzmire gelmiş ve Tireye gitmiştir. mıştır. 2 — Galatasaray lisesinde dün! ayrıca bir resim sergisi de açıldı. lunduğunu söyledi Bir Belediye tahsildarının! | rençper Rizeli Osman, İneboluda| — evlenmek vadiyle beraber yaşa « dıktan sonra, günün birinde kızı kolundan tutup sokağa attığını! ileri sürdü. Reis Aziz, aza Sakıp ve Abdu- rahman Şeref Beyler, muhakeme-! yi, Ali Fedai Efendinin Vekili! Etem Ruhi Beyin mahkemeye ge-. lerek müdafaa yapması için yir- mi beş temmuz çarşamba gününe bıraktı. O gün kararın verilmesi de muhtemeldir. Müddeiumumi Kâşif Beyin mus! talâasınâ göre, istenilen ceza, ev- velâ idamdır. Sonra takdiri ola- rak cezayı azaltıcı sebepten bahs edilmiştir. Böyle bir sebep kabu- lü takdirinde, idam cezası yirmi dört sene ağır hapis cezası şeklini Af kanunu, cezadan beş Netice itibariyle müd on alır. ne indirir. detumumiliğin istediği ceza, dokuz sene ağır hapistir. muhakemesi neticelendi Belediye tahsildarı Celâl Beyin ibtilâsta bulunduğu iddiasiyle mu-| hakemesi, dün akşam üzeri İstan- bul ağır ceza mahkemesinde bitti. Müddeiumumi zimmetten ceza istedi. Celâl Beyin vekili İrfan E- min Bey, müdafaa yaptı. Müek- kilinin ne ihtlâsı, ne de zimmeti bulunduğunu söyledi. Müekkili-| nin dört kişiden vergi borcu ola-! rak kırk sekiz lira alarak makbuz! vermediği iddiası, bir an için doğ-| ru farzedilse bile, devlete mal ol- mıyan üzerinden ihtilâs, zimmet gibi suçların teşkili mevzuu bah- solamıyacağını ileri sürdü, beraet kararı istedi. Mahkeme, kısa bir müzakere- den sonra, Celâl Bey hakkında! ayni esastan beraet kararı verdi. öküz Metresini öldüren Rizeli Osman Kasımpaşada metresi Nazmiye hanımı boğup gömen © ve kaçan yakalnmıştı. Burada da hakkın- da tevkif müzekkeresi kesilmiş, o- raya gönderilmişti. Rizeli Osman, daha İstanbula! getirilmemiştir. Bugünlerde geti-; rilmesi bekleniyor. etmektedirler İ 3 — Rum vatandaşlarımız, or / dinlenmelerine imkân hazırla- | Tanmmış ressamlarımız burada) dumuza bir tayyare hediye etmek —VAKTT 32 TEMMUZ 1934 ve SOHBETLER Tuhaftır hali âlem! ödekeriğ” Yi İnsan, hiç değilse, İnsan doğarken, beraber (o doğar. müşterek seviyenin biraz üstüne çık - mak ister. Parmakla © gösterildiğini hissetmek, bir şahsiyet olarak çarpmak ne doyulmaz bir zevktir! Fakat beşerin bir zevki daha vardır: Yükselenlerin düştüğünü görmek. Hanri Ford iflâs edecek olsa, bu iflâ- sa sevinecek yüz binlerce kişi vardır. Sebep mi? Fordun çok zengin olması. Ekseriyet demiyelim, fakat © kalabalık bir akalliyet, herhangi bir ogözdenin, gözden düşmesine memnun oler, Bu memnuniyet, o gözdeye kini veya öfke- si olduğundan mıdır? Hayır. Kini ve öfkesi olmadığı halde (memnun olur. Şairi Ehibba şivei yağmada mebhut eyler göze özünü hatırlıyalım: Hüda göstermesin âsâr irmihlâl bir yerde! büyük zaaflarından biridir ve hiç de yeni değildir. Atinali- lar Aristide herkesin, heryerde ve her fırsatta “âdil, demesini çekemediler de sürdüler. Bu haleti ruhiye belki de dun merte- be kompleksinden doğmadır. Merdive- nin alt basamağında kalan, üst basa- maklara çıkana kızar ve bununtabii ak- sülâmeli kıskançlıktır. Vapurlardan çıkarken itişme, tram- vaya binerken kaçışma, bu kıskançlığın ufak çapta görünüşüdür. “Rahat yaşamak istiyorsan, göze gö- rünmeden yaşa,, sözü de, hodbinliktir. İnsan göze görünmek için yaradılmıştır. Amma, fırtma çınarı devirir, saza bir şey yapamazmış, yıldırım serviyi yıkar, çimene dokunamazmış... Ne yapalım. Yer yüzünde saz ve çimen kadar, çınar ve servi de lâzım, Herkes, tramvaya en son binmeği be. klese yaya kalır ve herkes vapurdan en son ben çıkayım diyecek olsa, vapur bo- şalamaz. Velhasıl tuhaftır bali âlem! Selâmi izzet Bu beşrin en Gemi Çahnan © kitapları». “Sühulet,, kitaphanesi o sahibi Semih Lütfi Beyin Oo ardıyesinden kitap çalmaktan © ve bu kitapları çalındığını bilerek satın almaktan suçlu bulunanların muhakemesi - ne, İstanbul üçüncü ceza mahke- mesinde dün devam olundu. Komiser Cemil Beyle bazı ki » tapçılar şahit olarak (dinlenildi. Muhakeme, gelmiyen şabitlerin çağırılması için altı ağustosa kal- dı. Siniri Kutu barında işlenen cinayet davası Beyoğlunda “Kutu,, (barında içki parası (omeselesinden çıkan kavga neticesinde çalgıcı Sami «- fendiyi öldürmekten O suçlu Adil efendinin muhakemesine, İstanbul ağır ceza mahkemesinde dün de » vam edildi. Dünkü muhakemede, bir şahit dinlenildi. Muhakeme, adli tıp işleri müdürlüğünden bazı şeyle - rin sorulması için kaldı. | muvaffakiyetli tablolarını teşhir/ kararındadırlar, Dün bu müna - sebetle Tayyare Cemiyetinde bir toplantı yapıldı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: