18 Eylül 1939 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

18 Eylül 1939 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇAS AAA VÜN CKN Nİ ĞNN İ GÇU ĞNĞN SN İ7 ASAUA HERYERDE 3 KURUŞ f AAA Almanlar bitarafları - ç Sabaha karşı İngilizler aleyhine tahrik ediyorlar Poltonya Stokholm, 17 (A-A.) — AL man propagandası, bitarafları h az ln esl BZ N Tazaağbyi ll İskenderiyeye mMmumiyesini İngiltere aleyhine gondenldı tahrik eylemek için vesaya ve tehditlerini arttırmaktadır. Bükreş, (Hususli) Lehistan milli bankası direktörü 8 zırhlı va- YIL:22 * SAYİ: 7791 w PAZARTESİ 18 EYLÜL 1939 İDANE EVİ- Ankara Cad. İSTANRU'L* Telzraf: VAKE * Pasla kutüsür 46* Selefan: 21413 (Yazık “ (İdared Kızılordu Lehistan hudutlarını niçin geçti ? Yazan: ASIM US Uzak Şarkta Japonya ile bir Mütareke imza eden Sovyet Rus, Ya tahmin edildiği gibi Lehistan itine müdahale etti: Dün sabah Kat altıdan itibaren Kızılordu İ '-ıhıııııı hudatlarını geçmek em. MWM üki bu hat a bükümeti tti hareketi izah için şöyle diyor: Lehistan topraklarını işgal e. Alman orduları karısında Leh orduları mukavemet edemez Vaziyele dıı,m" TMemlekette sözünü geçirecek bir p| Leh hükümeti yoktur. Tabii ola, £ | tak Sovyet Rusya ile Lehistan “Arasında evvelce akdedilmiş olan düz kalmıştır. Bu şerait içinde istan hudutları dahilindeki Ukranyalılarla beyaz Rusları mu. faza için harekete geçiyoruz. —Bu hareket, Sovyet Rusyayı bu. günkü harb karşısında — bitaraf Vaziyetniden çıkarmış değildir.” — Vakıa ilk nazarda Rusların bu | tözleri belki biraz garip görünür. 'akat Alman istilası k.ınıundı istanın bugünkli vaziyeti göz Önüne getirilecek olursa Mosko . Va hükümetini tuttuğu hattı ha. Yekette mazur görmek İâzımgelir. | Ha Ponüya Zapfr/ı len yerlerde Alman aıî.c ık—n swınnlmm ıa'hmmq Pa. tonyalı halkı istie vap ediyorlar Romanvya veYugos- Harp umumileşiyor Sovyet ordusu dün Polonyaya girdi Leh kıtaları Sovyetlere mukavemet ediyor İ Ingıltere karar verebilmek | için resmi rapor bekliyor Son vaziyet bütün dünya- ya büyük bir tesir yaptı Almanya, Polonya hükümetini tanımıyor lavyada heyecan Landra, 17 (A.A.) — Polon- yanın Londra büyük elçiliğin . den bildirilmiştir: Bugün saat 4 te Soövyaet kıt ları Polonya udunu Mt lif noktalardan geçmiş ve der. milli — ordulâydümn cok giddetli müdafaasile kargı. ..;ıuş[mrd..r Farzedelim ki, Sovyet Rüsya Müdahale etmemiş olsa netice 'trıye varacaktır? Leh orduları. (Devamı ? incide) | Polonya hükümeti, bu hare- eti için tasni ederek göstendi. Bi sebepleri münakaşaya yana. şamazdı. Polonya — hükümeti Cumhurrceisi ile mütesanittir ve kanunt şekilde müntahap milli * li bir protokolla 31. 12, 1945 ta. parlâmentosu Polonya topra . ğıudu faaliyettedir. Bu hükü . met ve parlâmento, bütün va- şıtalarile Alman mütearrızlara karsı harbi idare etmektedir, t hiltümeti, bu sabah - doj lsn doğruya vaki ta. arruz hareketile 25. T. 982 tari. hinde Moskovada aktedilen Po. lonya — Sövyetler Birliği ade. mi tecavüz paktımı nakzelye . miştir. Bu pakt Moskovada im- za edilmiş olan 5, 5. 924 tarih. Iki cephede harp devam ediyor Alman hücumu püskürtüldü Paria, 17 (A.A.) — Erkânı, harbiyenin teb Dün akşam, düşmanın biri Mozselle vadisinin şarkında ve rro ile Voges'lar ara. cephenin morkezine doğru icra etmiş olduğu iki ta- Arruzun İkisi de püskürtük Müştür. Gazetemizin okuyu- cularına bir hediyesi Kokain İsmiyle neşrettiğimiz fevkalâde — heyecanlı ve alâkabahş romanı- Mızın şimdiye kadar çıkmış kısımlarını bir forma halinde Bugün Okuyucularımıza — ve- riyoruz. Eşine az rast- Son haberlere göre bir çok üzütamları Polonya, eri çağırılmıştır. Bu cü- amlar, ":ıl:ı cephesine vası! Fransız leblıırı' Paris, 177 (A.A.) — 17/9 ta. rihli tebliğ: Dün akşama doğru cephemiz üzerinde iki noktada düşman hücumu olmuştur. Birisl Mozel vadisinin şarkında, diğeri Sar- re ile Vosgea arazında cepho. nin merkezinde vukua gelmiş- tir. Bu iki hücum da tardedil miİştir. Son alman malümat, Poulon- yadan cephemize, hava kuv, 1 ve büyük birlikler ha- Alman kuyyetlerinin X. hakkında birkaç yerilen haberi teyit etmektedir. Topçu faaliyeti devam ediyor SAT TT Pa Resmi tebi Bütün cephode he fin büyük topçu faaliyeti gö- rülmüştür. İlerlemiş olan kıta, lanır bir. malı'y-.te bulunan — romanımızı şimdiye kadar okuma- mış olan karilerimiz bu suretle takip et- mek fırsatını bu- lacaklardır. MttseneankasAnsARasAnkde e ALELEAAALEREDELARAN KesesercecELALARETAERARAYERKELAYErEErREREELAALARESARAAARArEReSEEEALAnAKAn atın da faaliyeti müşahede o- dilmiştlr. Düşman, mültemediyon tak- viye kıtaatı almaktadır. Birçok noktalarda düşman, çekilirken terkettiği kasabaları tahrip et mektedir. Muharebe yakında şiddetlenecek Paris, 17 (A.A.) — Charles Iki tara- | Morice, Petit Parislen gazete, Binde Fransız cephesindeki a: keri harekâtt mevrzuu bahse- derek bu sahada elde edilen muyaffakiyetleri kaydetmiş ve 1939 Fransız gekerinin 1914. 1918 Fransız askeri kadar kıy Mmetli olduğunu yazıyor.

Makale sahibi, mukabil Al. man taarruzlarının akametini ve düşmanım ricatini tebarüz ettirdikten sonra, Cuma gü- nündenberi Almanların aldığı mi vaziyetin Sarre ve Palati. nat cephesinde pek yakında şiddetleneceğini gösterdiğini |- Jüve ediyor. Şark cephesinde | Vilna bombardıman edildi Varşova, 17 ÇALA.) — Pat ajansının bugün bildirdiğine göre, Vilno üzerine yapıdlan üç hava bücumu — esnasında şeh- rin merkezine 400 bomba atıl. mıştır. Biviller arasında 20 — ölü ve 100 yaralı vardır. Raâyo islas yonu hasara uğramıştır. Polonyalıların muva/ fakiyeti Zaleczyki 17 (A.A.) — “Ha- vas,, — Varşovadan gelen ha- bere göre, Lehliler düşmanın akmlarını muvaffakiyotle de. Tetmoektodir. Rugün 60 çocuk ölmüştür. (Devamı T incido) rihine kadar uzatılmış bulun - makta idi. Büyük elçilik ):e:ı taarruzun tarifi hakkında 3. 7. 933 tari. hinde aktedilen ı.nuk_ı.ıul—ıy de gikretmektedir. Polonya ve Sov yetler Birliği bu mukavele ile ne siyasi, ne de askeri veya e. konomik veyahut diğer mülâha- z& ve vesilelerin herhangi bir taarruz hareketinden bulunma, mağı teahhüt etmiş bulunuyor. lardı. Buna binaen Sovyet hüküme- ti bu açık taarruz hareketile beynelmilel tahhütlerini nakzet miş ve Milletler Cemiyetine ka. bul edildiği tarihtenberi harici siyasetini istinat ettirdiği iddla eylediği bültün manevi prensip. lere muhalif hareket eylemiz bulunmaktadır. Moskova, 17 (AA.) — Al . man ajansı bildiriyor: Cumartesi, pazar gecesi Sov. yet hükümeti Polonya bi elçisine bir nota tevdi ettirerek Rusyanın menfaatlerini koru . mak ve Şarki Polonyada yası. yan Ukranyalı ekalliyetleri mu- nfaza elmnk için Kızıl Orduya ı Moskova saati ile SARt Polonya — Sövyet Rusva hududunu tecavüz etmek emrini verdifini tebliğ etmiştr. Söyyet Ordusunun ileri hare. kâtı gimalde Polozk ile cenup. ta Kamenez — Podoleg arasın . daki bütün ut imtidadımca aynı zamanda vaki olacaktır. Dünkü ı ı : Sovyet bükümetinin bu ttdhı. ri bugünkü harpteki Sovyat bi. taraflığıma biç bir suretle halel iras edemez. Sovyet hüküm nin noktal nazarına göre evvel, ce aktedilmiş olan muah ler bugün orlada voktur, günkü ar. tık Polonya hllkumeu mevcul değildir. Henüz metni malâm olmryan Rus notası Moskovada bulunan bütün ecnebi sefaretlere tevdi edilecek ve bunu müteakip ga. zetelerle ve radyı . nacaktır. Sovyet hükümeti şarki Po . da, Polonya devletinin in- hilâli ve Polonya hükümetinin | gonla Leh devlet hazine sindeki altınları Bükre- $e getirmiştir. Hazine, nin yarı meycadu olan bu altınlar Leh hüküme- tinin emriylo Şmilyatin- den Bükreşe ve Bükreş- ten de Köstence limanı, ne naklolunmuştur. Köstence Jimanındaki 2370 tonluk Eosen vapu- rau 100 milyon altmı yüklemiş ve Cuma saba- hı saat dürtte harokot etmiştir. Limanda kay- dedilen vapurun seyrise, fer programına göre aâl- tralar Te enderiyeye Yaklolunmuştur. Leh hazinesinin diğer yarı mevcudu olan 100 milyon Aaltın Zloti de ayrıca Bükreşe getirile- Tek Kösten->ye sevko- lanmuştur. Moskovadaki İngi- liz ve Fransız se- firleri talimat bekliyor Bükreş, (Hususi) — Sovyetler hariciye komi, seri Molotofun Rus or- dularının Leh toprakla- rına gireceğine dair ver. diği notayı Moskovada- ki Loh sefiri Gırzıboveki k&bulden İstinkâf otmiş- ÜWr. Moskovadaki Fransız ve İngiliz sefirleri yeni ziyet karştsmda hattı reketlorini tayin hu- susunda hükümetlerin. den âcilon talimat isto- mişlerdir. : ! E ! ! firarı neticesi olarak elyevm hiç bir suretle garanti altında bu. Jünmıyan intizam ve nsayişini temin maksadiyle hareket et . mektedir. Sovvet hükümeti bu suretle garki Polonyadaki Uk. ranyalr ve beyaz Rusyalr ekal. liyetlerin tabii surette himaye. SİNİ temin etmektedir. Moskova, 17 (ALA,) — Molo- tof tarafından Sovyet milletine hitaben neşredilen bir beyanna. mede ahiren molörlü ihtiyat kuvvetleri ile takviye edilmiş o. (Devamı T inolde) Polonyada harp şid- detle devam ediyor Hariciye Nazırı Bek bulunduğu beyanatta nihai zafere kadar çarpışacakları tekrarladı Vav—şova 17 (Hususi) — Po. lonya hariciye nazırı Bek bugün şu resmi beyanatta bulunmuştur: Almnanların 70 fırkaya yakın alarına rağmen harp her cephed: şiddetle devam etmekte, dir. Almanların takip ettikleri açık şehirlerin, köylerin ve d——mryo!. larının bombardımanına tağmen Polonya ordusunun mukavemeti zayıflamamaıştır. Hiç bir şey nihat zafere kadar Leh ordusunun, Leh hükümeti . nin ve Leh halkının bu imanını değiştiremiyecektir. Bu iman so, nuna kadar bcıyle kalacaktır. spor hareketleri Şeref stadındaki futbol maçında Galatasaray Beşiktaşa yenildi 'Taksimd eki güreşler çok heyecanlı oldu Dünkü epor hareketlerinden: Şoref Stadındaki fufGod Ve Taksimdeki güreşlerden iki görünüş Spor havadisleri 4 ünci sahifemisdedir. —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler