18 Eylül 1939 Tarihli Son Telgraf Dergisi Sayfa 1

18 Eylül 1939 Tarihli Son Telgraf Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYISI PAZ.KTESİ 18 KURUŞ EYLÜL 1939 | SÖON TELGRAF :911 Telelfon: Başmuharrir: 20827 — İdare Müdürü: 23300 E: Güzmkel Haralinaniya Madi n Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi ETEM İZZET BENİCE Ylb: 3 -— Almanlar Rumanya istikametinde Yürüyorlar — Anadolu Ajansı, Londradan Aldığı H F : ğı Haberde Romanyanın da Parçal - Petrollerin Almanyaya,Besarabyanın Sovyetlere Geçmesi İhtimaıişıîi %îlî?rsı;:)î — İngiltere Resmi Beyanatta Bulunmadı, Sovyet Müdahalesini Harp Se Sovyet Ordusu Yıldırım Sür'atile İlerliyor,Yedi Leh Şehiri Zaptedildi - Polonyalılar Ruslarla da Harbediyorla r Polonyada Müthiş Çarpışma Oluyor. Londra 18 (AA.)— Londra gazele- “lerinin büyük bir kasmı kazıl ordunun Polanyaya girmesini takbih etmekle beraber bu hâdisenin manasını da de- rinleştirmekte ileri gitmemektedirler. Başlıca güzeteler Sialini tahcik e- 'den sebepler hakkında mühtelif mü talsalar dermeyan etmektedirler. Taymis ve Deyli Telgraf gazeteleri Rus esterinin henüz kat'i bir şekilde Ballolunamadığını yazmaktadırlar. Deyli Telgraf gazetesine göre Sov- Yetler Bizliği harekete geçmekle Al- Mmanyaya kanşı kendisini müdafaa ct- — Mek istemiştir. Alman kıt'alarının beri ileri hare- — Keti ve Sovyetlerin gerp bududu. için — Polonyanın — miyeti altına bu ilerlemenin teşkil eylediği tehlike Söyyetler birliğini endişeye düşür - Müştür, tamamile Alman hâki- görmesini mahzurlu gö- Ü S Devirstler Birtiği menlaatlerini de- Vamlı blr ŞeKlde irrme. 'mwmwıwım.-l . . . . Almanlar Garp Cephesi- ne Kuvvet Gönderiyorlar Paris 18 ÇALA.)— Haves ajanmı Kürp tephesinde harbin buşlamasını —takip 'eden Jik on beş günlük vaziyeti gözden | geçirmektedir. Seterberliğini semal etmiş bulunan 'Uransız ordumu Dlaginot hattı cephesin- — de Moselle ile Ren arasındaki bütün tephede 20 kilömetre ilerliyerek her | taraftan Alınan topraklarına girmiş ve bu süretle Fransız topraklarının tama- miyetini muhafaza etmiştir. Sovyetler Polonyada Nereye Kadar Devam Edecek ? - Hareketlerine Sövyetlerin Polonyaya girdikleri nektaları Bi iddekli an- ordularının göre saat , bir rivayete göre de saat Tolonya arazisine girmelerile, iki ates | Cephelerde harp en larını yaşıyor. Sovy' Gün sabah bir rivayeti d lonya müdafaa ordusu Tn y Hir. İki büyük erdu bu şerait altında karşılaşacakları için netide de harbi doğurabilecek Glan hüdizelerin zuhur etmesi ihtimelden uzak değildir. Sovyetlerle Almanlar arasındaki a- demi tecavüz paktı; Hitlerin Avustur- ya, Çekoslovakya ve Polanya ile ime aktlardan daha kiymetli ol- Stalin mağlüp Polonyanın | den geçen Alman silindirine en- ile bakmaktadır. Çünkü bu silin Giri kullanan adam bir dalgınlık eseri olarak daha ileri de geçebilir. Stalin Hitlerin Avrupada en çok Uk- | ranya ambarında gözü olduğunda şüp- be etmemektedir. İstikbalde vaziyet ne şekil alırsa aİ- | Bin değlşmiyecek iki nokta vardır: d— Böovyetler Birliğinin garp bhu- dudünda küvvetli bir. kıal ardunun mevcudiyeti Hitlerin kuvvellerinden mühim Bir kısmını, Sigirii cephesin- de küvvete İhtiyacı olluğu bir zaman- 2— Mağtüp” PoKdiyir-uhrrdenasrter. 'Diğer cihetten düşman, Sigirid hattı ceğbesinde bir takım mevzilere yerle- gerek araziyi karış karığ müdafaa el- mekledir. Düşman, şark. cephesindeki ten istifade etmeğe — ve bazı mühim cürütamlar ve hava kuvvetlerinin bir kısmi da dahil olmak Üzere kıt'alarını garktan garbe sevketmede - başlamız- tır. d vaziyet- üsterir harila arasındı şant on beşe kadar, Varşova mü- a kalmış oluyor. Fakat, dün. Londra 18 (A.A.) — Bükreşten Röyter ajansına bildiriliyor: / Resmi bir membadan öğrenildi- ğine göre Moskovadaki Rumen se- firine Romanyanın bitaraflığına Tiyet olunacağı hakkında teminat| Bükreş 18 (AA.) — Sovyı LA vyet rad.! yosu dün saat 21,40 da Polonya ör-| Paris 18 (A-A.) — Düşmanın adet; ve malzeme itibarile olan faikiye- | tine rağmen Polonya cephesinin ber noktasında şiddetli muharebe-, ler devam etmekte olduğu Lublin-! Sovyet- Japon-Alman-İtalyan Lonâra 18 (Hüsusi)— İtalyanın bi- | taraf vaziyetinde henliz hiçbir değişik- lik kaydedilmemekle beraber Roma Din san günlerin hâdiselerini büyük bir soğukkanlılıkla ve dikkatle takip ettiği müşahede olunmaktadır. Rusya orduları Lı'vmş.om'ı’ay e dundaki Daucaypils mıntakasın - dan baş'ıyarak Romanya hududuna! kadar inen bütün Polanya hududu. üzerinde ileri harekete geçmiş ve 16 saatte motörlü kıt'alar ve süvari fırkaları hemen hemen yekdiğerine| mütesâvi olarak bütün cephe üze- Riga 18 (A-A.) — Moskovadaki | Letonya sefiri ile diğer devletlerin diplomatik mümessilleri Sovyetler| Birliğinin Letonyaya karşı bir bi- taraflık siyaseti takib ettiğine dair Berlin 18 (A.A.) — Berlin radyo- sunun bildirdiğine göre Baltıktakt Stokholin 18 (A-A.) Hasara uğ- | ramış olan bir Polonya tahtelbah- İ Çernavtzi 18 (A.A.) — Polonya | saru Moscicki refakatin- Polonya Bükreş 18 (A.A) — Polonyada iorayı harekât etmekle olan Alman fayyarelerinin bu S0m günlerde türlü askeri hedeften mahrum| şehir ve kasabaları kasden Reisicumhı T olan Son Telgraf sütunlarında bulacağınız romanlar FIRTINA KAPTAN Hamidiyenin maceraları Yazan: YAĞIZ ... MEHNMEDCİK GEÇİYOR üNi Roman: İskender Fahreddin ... MAKEDONYADA CENKLEŞEN TÜRK Mevcud romanlarımız ve tefrikala- yimız nihayet buldukça ara ile- bu dafaa kumandanı meratine, Almanya tarafından ve- rilen mühlet bitmiş olmasına rağ- (Devamı 3 üncü sahifede) bulunan Leh ge- ezerleri neşre başlıyacağız. Bu eserler Vömevsimin en küdrelli / eserleridir. Letonya Sovyet Tecavüzüne Mu! Tahrip Edilen Polo Polonya Cumhur Reisi Sovyeiler Polonyada İlerliyorlar verilmiştir. | Romanyanın kendi hududlarını | her türlü tecavüze karşı müdafaa etmeği kat'i surette azmetmiş ol- duğu ve icabeden ihtiyat tedbirler daha şimdiden alınmış olduğu be- Sovyetler Üç Şehir Zaptettiler karşılaşan Kızılordunun - Brano - vieza'da şimendifer hattının ilti - dusi l unun zayıf bir mukavemetile | sak noktasını ve Rovono, Dubro, | Leh tayyaresi düşürmüşlerdir. Polonyalılar Mukâvemete Devam Ediyor den Havas ajansına gönderilen bir; telgrafta bildirilmektedir. Bu telgrafname ilâve ediyor: Polonya hükümetinin ve Polon- yami ) küvvet manı | | ttifak İngiütere ve Fronsa sefirleri İtalya hariciyesi İle faalâne temaslarına de- vam etmekledirler. ! Bir Alman - Japon yan teşriki mesaisi Sovyet * İtah- imdilik müstebit | tlerin İleri Hareketleri Dibr duları eline geçmiş bulunuyordu. | Harekât Tarnapol, Brody, Twuck, | Lehlaz, Postenvg istikametinde in- kişaf etmektedir. Sovyetler bilhassa tank ve ağır teminat almışlardır. Resmi Letonya a; verdikten sonra şuni mektedir: | «Ltonya makamlarının — esasen ns) bu haberi) ları ilâve et - | Baltıkta Hâlâ Muharebeler Devam ( deniz kuvvetleri Gdi ya ve Hella Santakalarını müdafaş.eden son | nya Ta ri, Landsort yakininde İsveç karâ sularına gelmiştir. Gerek tahtel - de hükümet erköni mevcut hulun-w

duğu halde Romanya hududunda Cumhur Reisinin Bir etmiş oldukları Polonya Reisicum- huru B. Moscieki tarafından, Bük- reşteki Amerika sefiri vasıtasile B. Ruzvelt'e telgrafla bildirilmiş - RADYODAN ALDİ! (Bu sötunlarda gazelemiz makineye verilineiye kadar aldığımız radye ba- berlerini neşrediyoruz. Yalnın radye, bilhassa şu mazik günlerde geniş bir propaganda vasıtası olarak kullanıldı- Ha için, ecnebi kaynaklardan — verilen bu haberleri, doğruluğunu ve eğriliğini koatrel etmek imkânı olmadığından. son derece ihtiyatla karşılamak lâmm. dir.) İngiltere yarın karar verecek Paris:18 (Radyo Çemberlayn ile Löh husustaki kararını, yarınki parlâ- mentö içlimamdan sonra cektir. | dale devam etmeğe azmetmiştir. | lerinin bir ittifakı te beraber yürü- kavemet Edecek Romanyada metodik bit surette bombardımah ( tir. | Şâve edilmektedir. ( Diğer Telgraflar 3 üncü İngiltere yarın karar verecek - 8,15) — Mösyü srd Halifaks yet Rusyanın Polonyayı istilâsı ile| meşgul olmaktadırlar. İngiltere bu| ilân .de.l mektedir. (Diğer yan olunmaktadır. Polonya; Leh - Rumen muahe- desi mucibince Ramanyanın mua- venetini istemek üzere Bükreş hü- kümetine kat'iyyen müracaatte bu- lunmamıştır. Zbaraz şehirlerini — işgal ettiğini bildirmistir. Sovyet tayyareleri T bi Polonya ordusunun kuvvel ma-| peviyesi de fevkalâde mükemmel- dir Polonya, soruna kağar ci- ı Yapılabilir mi? bir Ihtimal olarak görülmekte ve bu devletler arasındaki menfaat zıddiyet- yüşü temine müni olucağı mütalensı hükim olmaktadır. ç bulunmak(Gâtetğirmaı yalılar Minsk cephesinde | ir mukabe'ede bulunmuş üşlerdir. e de Polonya - | hir mukavemet vektedirler, N göster memleketin bududlarına karşı ya- pılacak her türlü ihlâl toşebbüs - lerini mukavemetle karşılıyacak- larıma şüphe yoktur.. Ediyor Polonyalılarla muvaffakiyetli mü- harebeler yapmışlardır. htelbahiri bahir gerek mürettebatı tevkif e- dilmiştir. kâin Kuty'ye gelmiş 'Telgrafı Bu telgrafta bin kadar sivilin te-| lef olmuş veya yaralanmış olduğu| Sayfamızdadır ) ĞIMIZ HABERLER Polonya sefirinin tebliği Paris 18 (Radyo - saat 8,15) — Polonyanın Paris sefiri teblğ e- diyor: Polonya hududlatını ge çen Sovyet orduları şiddetli bir. Mmukavemete maruz kalmışlardır. Moldezno cephesinde çok şiddetli müsademe olmaktadır. Fransız tebliği Paris 18 (Raâyo - saat 8 ) —- Büyük erkânıharbiyenin tebliğiz | porunu beklemektedi | timale karşı koymak. mecburiye - Londra 18 (AA) — Hariciye nezareti, şimdiye kadar Moskova- daki İngiliz sefirinden yalnız kısa bir rapor almıştır. Sefir raporun- BSöovyet hükümetinin kendisine Sovyet Rusyanın Bütük Britan - yaya karşı bir bitaraflık siyaseti takip edeceğini bildinmiş olduğu- nu beyan etmektedi Salâhiyettar mehafilde beyan glunduğuna göre İngiltere hükü- meti, Sövyetlerin hareketleri hak-| kında aleni beyanatta bulunmak için sefir B. Seeds'in iafsiltir ra - Bu münasebetle bu hareketin evvelden tahmin edilmiş bulun - duğu ve Avrupa hükümetlerin Sovyet - Cermen'ademi” tecavüz ralsakının imzasındanberi bu Ih - tinde kalmış oldukları »i müleider. —— ea a Şu halde İngillere hükümetinin| iki sivasetini tadil etmesi usyanın FODUy ae e bulunmasının gayesi, man kıtaatının Sövyet Rusya hü- duduna varmalarına mâni olmak olması mümkün bulunmasina bi- *Bü_kreşte Endişe Gittikçe Artıyor — değişiklik yapmasına Vü: dığı lâve Salapkeir ü Rusya, Almanyanın Ukranya « hları ve Beyaz Rusları himaye ee mesxm:sıkıll bulunmamaktadır. siyasi mehafi - mektedir: M S 1 — Alman ve Sövyet menafil- nin, doğrudan doğruya karşılaştıl ları zaman, aralarında bir müsade« me vukua gelmesi ve bundan Al» manya ile Rusya arasındaki mü - nasebatta daha büyük müşkiller Zühür etmesi de mümkündür. 2 — Almanya HHe Savyet Rüs- yanın evvelden aralarında muta - bik kalmaş olmaları ve şimdiki hâ- diselerin, petrolüne — Almanyanın ve Basarabyasına Rusyanın göz dikmiş oldukları Romanyaya karşı daha vahim bir tehdid teşkil et- Rusyayi yekaığeNactamaz var » için minyatür halinde bir Polon- yayı ipka m etmeleri hususlarıa ftayin ettikleri zaman verilebile - naen İngilterenin siyasetinde bir İstanbul konser - | vatuarı tarafından Almanyaya mlzlk! tahsiline gönderilen talebemizden — İhası Balkın, bu sabahki| Kenvansiyonelle şeh- Fimize dönmüştür. İhsan Balkın ope- ra bazitonu — olarak Tetişecekti. Kendisi- le görüşen bir mu » Karririmize demiştir. kit — Almasiyada Yağ, geker, kahve yiyeceğe ait Heryey ve- Tika ile verilmektedir. Elbise ve syak- çibi giyeceğe ait şeyler se, evvek- kilerin eskidiklerini isbat elmedikten sonra yenisini almak mümkün değil- dir. Yahudilere yalmız yiyecek vesikası İhsan Balkın ÇERÇEVE Dünya Hüdiseler peşin hükümlerimi o tarada zorgekleştirmeğe bunları teker teker hislerinin — vükinlara rüm. Mulabakate okuyucularım dikkat dırırlarsa ne âlü. yazdım. 1 Garp cephesindeki — barekâtımız, tuzaklara, manialara rağmen in < kişafta devam ediyor, Düşmanın taarruzları akim kalmıştır. Kıtas- | — Bötün tımız mevkilerini muhafaza et - .| 2— Rus - Alman beni, Sövyet Başveklli Fakat, ne oluyar?. görülmemiş mayacağı bu ceği beyan edilmektedir. — Bu Sabah Avrupa Trenleri Geç Geldi | —— XAt Yolcuların Anlattıkları Şayanı Dikkat Hâdiseler İngiliz tayyareleri Berline geiiyor, beyanname stiyorlar, Bu beyanname- deri bulan halk bunu polise teslim et- mek mecburiyetindedir. Aksi hal ce- zayi müstelzimdir. Benebi Tadyosu dinlemek de mem- nudur. Ben Türkiyeyi dinlemek isle- übim mâni oldu. Bunun ce- Gim, ev sah yaşı müebbet 'TREX GEÇ GELDİ İki üç gündenberi vaktinde gelen ansiyonel treni, bu sabah bir bu- setlik bir rötarla saat 8 de, Ekse aat 828 de Sirkeciye gelmiş- cuk | pres de tir. Bu sabahki ekepres yolcuları arasın da bir müddettenberi Bernde- bulun- mükta olan diş ticaret raportörü Bü- reyya Anamur , Amerik: Nüsser Maryaman arüf Frani marlarından Pransuva Düseit, 3 Iraklı, 3 Misırli ve 2 İranlı talebe ile-3 Bel- Çikalı vardır. Profesör Nusser Maryam * dle mimar Duscit bu akşamki trerile Ankaraya gideceklerdir. ihtilâli vaşladı. K — artık fesbit etmeklen utanacak hale zeldim. Bundan böyle, teyz mutabakatisi kendi kalemimle işaret elmekte masu- 4 eder ve gıyabi tasdiklerile beni lütuflan- bütün Türk muharrirlerine rağıncu ve 1009 sonbaharı kaydile eylül 1939 da harp patladı. içtimai, rahi Mülâflarile ikiye bölünen dünya, e$i smenendi bir ana baba gününe doğru gidiyor. BEakimoların bile dışında kalas kayamın iami, dünya ihtilklidir. NECİB FAZIL KISAKÜREK — bebi telâkki Etmiyecek ve Siyasetini Değiştirmiyecekmi$ — herkese zi bir tarada tefsir ettim. 3 gü sonra. Molotof'un resmi Ağrı teyil etti. <

Aynı gün çıkan diğer gazeteler