18 Eylül 1939 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 1

18 Eylül 1939 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A“N'' EYİ Ankara Caddesi 102 TELGRAF: TAN. İSTANBUL TELEFON: 24310, 24318. 24319 BEŞİNCİ YIL — No. 1485 5 KURUŞ ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Muallimlerin ve mektep ti en kuvvetli yar- EYLÜL EX3? GÜNLÜK SİYASİ HALK GAZETE Sovyet Orduları, Polonyada İleri Hareketine Başladılar Moskova, Garbi Ukrayna ve Beyaz Rusya Halkını Himaye İçin Müdahalede Bulundu ingiltere Ve Frans em Varşova Tazyike Sonuna Kadar Harbe wukavemet Ediyor Devam Edecekler » gesereremaeereze m etmektedir. Bu satırları yazdığı a kadar Varşova sukut etmemiş ve teslim olmamıştır. Fakat O Romanyadın gelen Polonyadaki Son Vaziyet SOVYET ORDULARI, Polonyanın şark hududun- Polonyada halen Alman işgali altında bulunan sahaları gösterir harita: (Sovyet kıtalarının harekete geçtiği mıntakalar, oklarla işaret edilmiştir. Polonya hükümet erkânının ilti; Polonya Cümhurreisi Ve Hükümet Erkânı Dün Romanyaya Geçtiler HUDUTTA Sovyet Askerlerinin 40 Mil İlerledikleri Haber Veriliyor Londra, 17 (Hususi) -— Kızilordu bu sabah sast 4 te mühtelif nokta. lardan Polosya hududunu geçmiş, ve Polonyalılar tarafından mukave- metle karşılanmıştır. telif kaynaklardan verilen mata göre, Sovyet askerleri, 40 mil kadar ilerlemişlerdir. İlerleme bütün hudut boyunca vuku bulmak- tadır, Fakat bu ilerlemenin mahiye- th da henüz mevsuk malümat almamanıştır. Polonyalıların, Minsk garbine düşen Moldechina'da muka- vemet gösterdikleri bildiriliyor. Sov yet kuvvetlerinin gif et AKİSLER Sovyet Müdahalesi Her Tarafta Derin Akisler Yaptı Londra, 17 (Hususi) — İngiltere İhükümeti, Polonyanın istiklâl ve bü- tünlüğünü garanti etmiş olduğu için, Sovyet ordusunun Polonya topraklı rına girmesi karşısında alacağı vazi- yet, İngiliz mahafilini ehemmiyetle alâkadar etmektedir. Sovyet notasın- da, Rusyanın büyük mücadeleye kar. $ı bitaraf kalacağını anlatıyorsa da, bu bitaraflık ile İngiliz taahhütlerini telif etmenin mümkün olup olmadığı mühim bir mesele teşkil etmektedir. Bununla beraber, Molotofun Sovyet halkına hitap eden nufkunda geçen (Sonu Sa: 6, Si: 3) Ea bazı ibareler, nazarı dikkati celbet- tikleri Çernoviç haritada görülüyor.) POLONYADA Varşova Kumandanı, Alman Ültimatomuna | Cevap Vermedi Berlin, 17 (Hususti — Alman or- duları baş kumandanlığı tarafindan verilen malümata göre bugün saat altıyı yirmi geçe Varyovaya bir tel- siz gönderilerek, şehrin tahliye ve teslimini müzakere edecek askeri murahhasın saat ona kadar beklene-| ceği bildirilmiştir. Bundan Bağka as- keri murahhasin otomobilinde kull: nacağı ışığın rengi hakkında malâ- mat verilmiş, yol boyunca muhasa-| İmatın sağdan ve soldan birer mil ge-| İnişliğinde durdurulacağı ilâve edil. miş ve cevabın Varşova radyosu ta. da ilerilemek için, dün sabah emir almışlar ve Polonyaya bağlı olan garbi (o Ukraynalıları ve Beyaz Rusları anarşiden ve zulümden kurtar. mak üzere Polonya toprakları içinde ilerileme. ğe başlamışlardır. İlerleme hakkında henüz me Suk malümat gelmemiştir. Yalnız ilerlemenin bütün hudut boyunca vuku bulduğu anlaşıl- maktadır. Hâdise bütün Avrupada derin heye- con ve alâka uyandırmıştır. İNGİLTERE ve Fransadan gelen haberler bu iki devletin harbe devam edeceklerini anlatmak. tadır. İki memleket rlesli vaziyet hakkında is- üşare halindedir. Teri sürülen » müfalea; Al manys ile Rusya askörleri karşı karşıya geldik» Teri zaman ne olacağının belli olmadığıdır. HÂDİSE İtalyada derin bir tesir ve heyecan uyan. dirmistır. Amerika hâdisenin bir sürpriz teskil «tmediğini söylüyor. Fakat faşistlik ile bolşe- viklik arasında mareşal Pilsudski tarafından inşa olunan seddin, kendini — bolşevikli- ğe karşı garbi Avrupanın © koruyucusu sayan Hitler tarafından yıkıldığı anlaşılıyor. Hâdise Yugoslaryada tam manasiyle, hayretle, karşı. ALMANLARIN şark cephesinden garp cephesine haberler Polonya cümhurreisi ile hükümet er- kânının Romanyaya iltica ettikleri merkezinde. dir, Bütün gün binlerce muhacir geçmiş ve Polonya hükümetinin Romanyaya geçirilmiştir. Polonyaya sit bir çok bombardıman tayyarelerinin de Romanyaya iL

tea ettiği bildiriliyor. Buna rağmen içinde mücadele devam etmekte ve Varşovada temerküz eylemektedir. Romanyaya arşivleri de Polonya müdafaa Garp Cephesindek! Çarpışmalar büyük kuvvetler getirdikleri Fransız resmi teh. liğinde tasrih ediliyor. İki taraf arasında müdafaa hattı arasında ileri geri | hareketler vaku bulmaktadır, Ve Fransız tebliği Alman « lar tarafından yapılan mukabil © taarruzlerın bertaraf edildiğini anlattığı halde, Alman teb. liği Fransızların ağır zayinta uğradıklarını söy- lemektedir. lanmıştır, : ; ; : ; ; : ; ş : ; ; ; ; : ; ; : ; ; ; ; ; : ; i ; ; ; ; ; ; ; ? Rusya Bükreşe Teminat . Verdi Londra, 17 (Hususi) — Bük- reşlen bildirildiğine göre, Sov- yet Birliği sefiri bugün Roman- ya hükümetine bir hota takdim etmiştir. Sovyet Rusya, bu nota- da Romanyanın arazi bütünlüğü- ne riayet etmeyi taahhüt etmek- tedir. Roma, 17 (Hususi) — Bük. reşten bildirildiğine göre, Ro- lmanya ile Polonya arasındaki ittifak bugünkü şartlara tetabuk etmediği için. Romanya bitaraf- lığını muhafazaya devâm ede. cektir. * Bükreş, 17 (A.A) — Bugün nes redilen bir emirname ile Romanya ekonomisi seferber edilmiştir. Bun- dan böyle ihracat kati olarak ithalât ile tevazün edecektir. Hükümet ge- rek ithalâtı, gerek ihracatı azalta- bilecekti; Keza hükümet, milli müdafaa için rafından verilmesi istenmiştir. (Sonu: Sa, 6, sü. 1 Mizumlu olan her türlü maddenin ih- racını meneyleyebilecektir. Şark Cephesindeki Harekât İ POLONYA orduları Alman orduları ile harp et- Romanyaya Teminat Verlidi SOVYET HÜKÜMETİ dün Romanya hükümetine bir nota vererek Romanyanın arazi ğüne riayet ettiğini temin etmiştir. bütün! raanaeeeseaaemeeeeaeaeaaaeek eaaaaeeakekeaseneeeaakeneeeeeaeaeaseaaaee eee .. sezieeesememeeeeemieeeemeeee © REN KELLE YALA İİİ LAR EN SON DAKİKA Londra, 17 — Röyterin aldığı haberlere göre So: Polonya topraklarında ilerlemesi hududunun şimaldeki min. tekası olan Litvanya hudud n, cenuptaki müntehası olan Ro. manya hududuna kadar uzamaktadır. Sovyet askeri müdahalesi bir kaç noktada mukavemet görmüşse de anlaşılan daha sonra bu mu. kavemetten eser-kalmamıştır, ordusunı # Amerika hükümeti namına söz söylemiye salâk yet'midahulesi münasebetile şu sözleri söylem “Faşizm ile bolşevizm srasındaki köprünün yıkılması, demokrasiler için raüfit olur.,, Sov. belki de * Alman Başkumandanlığının Varşovadan bir askeri muralıh gönderilmesi için vuku bulan davetine Varşova tarafından h&lâ bir cevap verilmemiştir. Alman ültimatomunda denildiği gibi Varşova- nın kâmilen imhasına başlanmamıştır. * Rusya ile Japonya arasında bir ademi tecavüz paktı akdi y daki teşebbüslerin muvaffak olsnadığı anlaşılıyor. Sovyet Birliğinin, Japonyayı Çinde serbest bırakmak istemediği tavazzuh etmektedir. Tan, makinesindeki husust tertibat sa kika gelen haberleri verecektir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler