18 Eylül 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

18 Eylül 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN-:Dİ Şene 10 — No. 3283 istan arazisi üçe taksim ediliyor Paris, Sovyet Rusyanın Letonya ve Estonya hududlarında tahşidat yaptığını bildiriyor Lehistana 5 koldan girerek ilerliyen Sovyet ordusu, Alman ordusu ile Brestlitovskda karşılaşacak Rusya,bitaraf kalmakta devam edeceğini Rusyanın müdahalesi dünyada nasıl karşılandı ? Roma ne diyor ? Roma 1T (AA) — BSövyetlerin Polon- yaya tecavüzü, efkârı umumiyede gid - detli bir tesir yapmıştır. Yarı resmi mehatil - şimdiye kadar kat'i bir ketumiyet muha- faza etmekte ise de Sovyet ha - reketinin hiç derpiş edilemiye - cek neticeler doğurabileceğini ihsas eylemektadir. Bükreş ne diyor? ı Bükreş 17 AA) — Böyyetlerin Polon- 3t henüz recrmen ilân e- j Gümemiştir. z i — Siyasi mehafil, Soyyet — ilerleyişinden derin endişeler duymakta isc de Sovyet- lerin bitaraf ka'acaklarına dair temi - natlarını teyid etmiş oldukları kaydedil. l mektedir. $ Maamafih Romanyadaki Uk - ranyalı ekalliyetlerin harekete geçmelerinden korkulmaktadır. Paris ne diyor ? Bu sabah saalâhi - urarla bildirildiğine Polonyadaki müdaha - leleri Fransa ile İngilterenin sonuna kı dar şiddetle muharebe hakkındak! ka rarlarını değiştirmemektedi rın bu Böyyet müdahalesini di Bovyet ademi tecavüz paktında yaptı. ları gibi, Pransa ile İngiltereyi bu an - laşmazlıkta aldıkları vaziyetten vazgı meye ikna için macakları zannedi mektedir. Bu husustaki Alman tabi) harbin bidayetindenberi değişmemiş - tir. Bu itibarla Almanyanın, Po - lonya vaziyeti kendi istediği şe- kilde tasfiye edildiği takdirde, Barış mukaddemeleri yapması hâlâ muhtermel bulunmaktadır. Muntazar olan bü teklillere Daladye ? ve Çemberli ereddüde mahal İ birakmıyaca ni daha evvel f Paris 17 (AA) yettar mahfelle. göre, Sovyetli vermişlerdir. Fakat Rusyanın bitaraflık- | tan ayrılması ve bu suretle kuvvetler ara-| (Devamı 3 üncü sayfada) İ günveNe verere LenenenerERETERAN erErRRALELARALA aA aEneL AAA f Sovyet Rusya Romanyaya teminat verdi Londra, 17 (Hususi) — — Bükreştekl Sovyet elçisi, Romanyanın mülki ta - mamiyetine riayet edileceğine dair Mos kava hükümetinin bir muhtırasını Ro. tmanya hükümetine tevdi etmiştir. devletlere bildirdi Sovyet Başkumandanlığına göre Rus orduları dün Leh topraklarında 56 kilometre ilerlediler Roma, Sovyet hareketinin hbeklenmedik neticeler doğuracağından bahsediyor nde Paris: “Şimdi artık Hitlerin yeni bir sulh tekli bulunması beklenebilir. Fakat bu teklifi kat'i şekilde reddedilecektir ,, diyor — Kızılordu bııkunınd.ınğu'g wılğnâı.nb:umn rfş;v dilen resmi tebl öre Sovyet kuvvetleri bu sabah saat tün garb hu. dudu boyunca, yîîı gx("ıı;îıo'dm Dinyester nehrine kadar ,"ıv““ sahada muhtığu noktalardan Ukranya ve beyaz Rus mıntakalarına girmişler ve ilerlemişlerdir. Bu ileri hareket esnasında birçok köy ve şehirler işgal edilmiştir. Bugün iş- ga| olunan sahanın derinliği hududlardan itibaren 56 kı:vmetıeuır. a kaynaklarına göre Sovyet ordusunun ilerleyişi mukavemetsiz olmamış, Polanya kataatı birçok noktalartla. Sovyet kıtaatile muharebeye tutuşmuşlar. Gür. Sovyet başkumandamlığımın tebliğinde 3 Polonya bombardıman tayyaresi- nin düşürüldüğünün ve 7T avcı tayyaresinin yere inmeğe mecbur — edil nin bildirilmesi de bu mukavemete delil addolunmaktadır.

Rusya devletlere bitaraf kalacağını bildirdi Moskova 17 (A.A.) — Sovyet kıtaatınım Polonyaya girdiğini ecnebi devlet. lerin mümessillerine bildinen notaya bağlı mektubda, bısvn)ul ve hariciye na-| zırı Molotof, Sovyetler Birliğinin mezkür devletlere karşı olan bitaraflık vazi.) yetini tebarüz ettirmektedir. Leh hükümetinin beyannamesi Bükreş 17 — Hariçteki Leh mümessilliklerine (Bek) imzasile bugün hüküme- tin şu beyannamesi gönderilmiştir; «Almanların sayıca kahir üstünlüğüne rağmen - takriben T0 fırka, tayyare, motörlü kıtaat ve harb malzemesi - bütün cephelerde € ddetli cırpıgmııh.- de. vam etmektedir. Almanlar tarafından tatbik edilen açık şehirlerin, köylerin, şi- mendifer hatlarının bombardımanı gibi barbarca harb usülleri Leh ordusunun mukavemetimi kırmamaktadır. Ordumuzun azim ve cesareti müttefik milletle. rin yaptıkları mücadelemin zafere ulaşmasında l!!ıi! olacaktır. Ordunun maneviyatı, hükümetin ve ğ»h m._'lle:ının hımk;ı;xekâuı_m kuçiik işikl ız kalmamıştır ve bu vaziyet sonuna lar dej iyecek- bir değişikliğe maruz kal Şti Deni 3 ünel mymg Londra, 17 (Hususi) tirir ; 1 — Alma ha bildiri- ; halel iras edemez. Sovyet hükümetinin nok- Moskora 17 (AA) — Alman ajan tal nazarına göre evvelcee — akdedilmiş olan yor imeti | muahedoler bugün ortada yoktur.. Çünkü ar- tesi - Pazar geçesi Sovyet hükü: F'ıîııx,ış:rbını:k elcisine bir nota tevdi ettire- |tik Polonya hükümeti mevcud değildir. rek Rusyanın menfaatlerini korumak ve şar| Henüz metni masöm 9i Tn netelir kâ Polonyada yaşıyan Ukranyalı ekalliyet -| Moskovada bulunan leri muhafaza etmek için Kızıl orduya Pa - |lere tevdi edilecek ve zar sabalı Moskova saati ile saat 0 da Po - | lerle radyo ile neşro: lonya « Bovyet R hududanu tecavüs et- | Sovyet hükümi F mek emrini verdiğizi bebliğ etmiştir. ya devlet di a hükümeti- | Sovyet ordusunun iÜeri harekâti şimalde| nin firarı neticesi olarık elyevm hiçbir su « Polozk de cenubla Kamenez - Podoleg ara- tetle garanti altında bulunmuyan şarki Po- lonyanın intizam ve asayişini.temin mak - sadile hareket etmektedir. Sovyet hükümet! bu suretle şarki Posonyadaki — Ukranyalı ve sındaki bütün hudud imtidadınca ayni za - mâatnda vaki olacaktır. Sovyet hükümetitin bu tedbiri - bugünkü suretle harpteki Sovyet bitaraflığına hiçbir (Devamı 3 üncü sayfada) (7afsilât son dakikada aldığımız diğer haberlerle birlikte 6 cı sayfada| Garb ve şark cekhelerinde Varşova dün bomba yağmuru altında kaldı Bir sefarethane, bir hastane ve bir çok binalar tahrib edildi Halktan binlerce ölü var Alman topçuları yanan bir Leh köyüne Garb cephesinde Paris 17 CLA) — Resmi tobliğ Bütün cephede har iki tarafın büyük top- çu faaliyeti görülmüştür. İlerlemiş olan kı - taalın da faaliyeti müşahede ödilmiştir. Düş- man, mütemadiyen takviye kıtâalı almakta- dır. Birçok noktalarda düşman, — çekilirken, terkettiği kasabaları tahrib etmektedir. Paris 17 (ALA) — 17/9 tarihli tebliğ: Dün akşama doğru cephemiz üzerinde iki noktada düşman hücumu — olmuştur. Birisi Mozel vadisinin şarkında, diğeri — Barre ile Vosges arasında cephenin merkezinde vukua (Devamı 3 öncü sayfada) girerlerken Şark cephesinde Berlin 17 (A.A.) — Umumi Alman ka- rargâhının tebliği Şarkf Galiçyanın temizlenmesi 16 Ey- lülde de devam etmiştir, Lemberg şimdi 3 taraftan ihata edil . miş bulunmaktadır. Cenubu şarki isti - kametinde Polonya — kıtaatının — ric'afı Lemberg ile Prsmiz arasında kesilmiş bu lunuyor. San nehrinin mansabı şimalinde, AL man kıtaatı Lublin istikametinde — fleri (Devamı 3 üncü sayfada) VAZİYET Lehistanda ilerleyen Sovyet Rusya orduları hangi hatta varacaklar ? Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet Denizlerde ve garb cephesinde yeni ve mü-|retle Leh ordusunun gerisinde ve Buğ neh-s hiç bir hâdist olmamıştır. — Fransızlar ri bir hat tesiş sülimiş olması günün en Almanların şarktan garba mühim hava ve| mühim askeri hâd! kara kuvvetleri getirmiş olduklarının teey -| manlar hem Rual: yüd ettiğini haber veriyorlar. İtakanın garb hududi Şark cephesinde: de Leh ardus etmiş bulun Brest-Litovsk'un Almaülar tarafından sap dır. Yalnız Almanlar Kutno şehrine garb - tı e bunun cenudunda Lodaws'ya ilerle - dan girdiklerini bildiriyorlar, miş olan şimal Alman kıt'alarile cenubdan| — Varşova kumandarının Alman karargâ « gelen seri kat'alarıa birleşmeleri ve bu su-| (Deramı 3 üncü sayfada) İ İ 4 zz Kİ İR ĞAA l SS GKOK BK

Aynı gün çıkan diğer gazeteler