18 Eylül 1939 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 1

 Kızılordu dün Polonya sınırını geçtı Moskova, garbi Ukranya ve beyaz Rusya halkına yardım etmeği kendisi için vazife biliyor || lı Sovyefler Birliği | Romanya'nın foprak Bülün Leh-Sovvet hududu bülünlüğüne
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pazartesi 18 EYLÜL 1939 Çankırı Caddesi, Ankara | Telgraf: Ulus - Ankara itea Y ürü oSi | SKURUŞ Tamnölaei| dera 1064 ADIMIZ Fani NOMIZDIR Pasif müdafaa temsili pasif hazırlıkları ait Şehrimizde yapılacak müdafaa tecrübelerinin l tamamlanmıştır. Buna yazımız 2 inci sayfadadır. Sovyetler Polonya'daki vaziyeti tehlikeli buldukları için Kızılordu dün Polonya s Moskova, garbi Ukranya ve beyaz Rusya halkına yardım etmeği kendisi için vazife biliyor Bütün Leh -Sîvyel ınırını geçti hududu boyunca muharebe oluyor Polonya kıtaları mukavemette bulunuyorlar Moskova, 17 a.a. — Sovyetler Birliği Komiserler Heyeti Reisi ve Hariciye Komiseri Molotof bu sabah bütün Sovyet radyoların- ca verilen ve Sovyet ordularının şarki Polonya'ya girdiğini bildi- ven bir nutuk söylemiştir. Molotof, alman kıtaatının seri ilerleyişinden doğan vaziyeti izah ettikten ve Polonya devletinin yıkıldığını müşahede ettikten sonra Polonya'nın yıkılışmın son safhaları komşu memleket olan Sovyet Rusya için her an daha ziyade tehlikeli bir mahiyet aldı- ğını kaydetmiş ve demiştir ki: « —. Bununla beraber Sovyet Rusya son dakikaya kadar bitaraf- lığını muhafaza ediyordu. Fakat artık hareketsiz kalması müm- kün değildir. Garbi Ukranya ve beyaz Rusya halkını müdafaa Bundan başka hiç kimse Moskova hükümetinden, Polonya ta- rafından haklarından mahrum edilmiş olan ve tazyik gören Beyaz Rusya ve Ukranyalıların akıbetine karşı kayıtsız kalmasını bekli- yemez. Binaenaleyh Moskova hükümeti, garp Ukranya ve Beyaz Rus- ya'nın garp halkma, Sovyet Rusyaya kan ve ırk bağlariyle mer « but bulunan halka, yardım etmeyi kendisine vazife bilir. Sovyet kıtaları, mevzuu bahis halkın canımı ve malımi himaye maksadiyle Sovyet - Polonya hududunu geçmiştir. Kızılordunun yapacağı şerelfli vâzife Esasen Sovyet hükümeti, Polonya letini hükümetinin sergü- zeştçi eti ile düşmüş bulunduğu müthiş felâketten kurtarma- ya daima hazır olacaktır. Kızıl ordunun şimdi yapacağı şerefli vazife vardır, ve Sovyet hükümeti şuna kanidir ki, ordu vazifesini tam bir disiplin altında we vefakâr ve dürüşt bir mesai ile başaracaktır. Hükümet halkın yiyeceğini ve diğer eşyayı tahdit etmek fikrin- de değildir. Bütün halk hükümetin arkasında yer almıştır ve em- sali görülmedik muvaffakiyetler derpiş edebilir. Sovyetler iaşe tahdidatı yapmıyacaklar Molotof tarafından sövyet mill | Yunan Elçiliği Büyük TEYERYA Sovyefler Birliği Romanya'nın foprak R>U S bülünlüğüne Sövyeti riayet edecek Londra, 18 (Sabaha karşı radyo ile) — Bükreş'ten bil- dirildiğine göre, Sovyet elçi Romanya hükümetine, Sovyet. ler Birliğ Romanya'nın bütünlüğüne riayet e- deceğini bildiren bir nota ver- Sovyetler Birliğine ve Almanyaya nazaran Polonya'da çamura batmış alman askeri arabaları Polonya'da başlayan Sovyet hareketi BAD T a ae a baman z Londra ve Paris'te sürpriz uyandırmadı İngiltere ve Fransa'nın sonuna kadar harp kararı değişmiş değil etmek beyan edilmektedir. Londra'daki sovyetler mahfilleri de sovyet isteklerinin tabil oldu çünkü sovyet müdahalesinin gayesi - Löndra, 17 aa. — Sovyet kuvetleri- nin Polonya'ya girmiş oldukları ha- beri, efkârı umumiyede heyecan tev- lit etmiş ise de böyle bir barekete Polanyanın vaziyetini gösterir harta miştir. Garp cephesinde topçu faaliyeti devam ediyor Fransızlar iki düşman hücumunu tardettiler B. Daladiye Sar cephesini gezdi Paris 17.9 sabah tarihli tebliğ Dün akşam doğu cephemiz ü- zerinde iki noktada düşman hü-

cumu olmuştur: Biri Mozel vadisinin şarkında | diğeri Sar ile Voj arasında cep- henin merkezinde vukua gelmiş- ir. Bu iki hücum da tard edilmiş tir. Son alınan malümat, Polonya- dan cephemize hava kuvetleri ve büyük birlik halinde Alman ku - vetlerinin nakledildiği hakkında (Sonu 3. üncü sayfada) ne hitaben neşredilen bir beyanname- de ahiren motörlü ihtiyat kuvetleri ile takviye edilmiş olan kızıl ordunun muharebe meydanlarında şeref ve şan ihraz edecek derecede kuvetli olduğu beyan olunmaktadır. Molotof, bütün watandaşlardan erzak biriktirmek te- şebbüsünde — bulunmamalarını İste mektedir. Sovyet Rusya, zarurf olan (Sonu 4 üncü sayfada) Elçiliğe kalbolundu Yunanistanın Ankara Elçiliği Bü- yük Elçiliğe kalbedilmiş ve haber al- dığımıza göre şemdiye kadar Orta Elçi sıfatı ile Yunanistanı temsil et- mekte olan B. Rafacl'in Büyük Elçi - liğe tayinine Türkiye hükümeti ta - rafından muvafakat cevabı verilmiş - tir. (aa.) gönlerdenberi intizar edilmekte oldu- ektedir. Sovyetlerin Po- mesul leh makamat ve me- i bulunmadığı suretindeki iddi- ının tetkike bile değeri olmadığı ve işgalin gayesinin daha ziyade Cur- zon hattı denilen hat ile tahdit edil- miş olan mıntakada nizamı muhafaza Pain almanların Ukranyalılar ve beyaz ruslarla meskün olan manatık Üzerin- İ|de hakimiyet tesit etmelerine mâni Volmaktan ibaret bulunduğu beyan e- dilmektedir. İngiltere tavrını resmen tasrih etmedi İstihbarat nezareti, İngiltere'nin |battı hareketinin ne olacağını resmen |bildirmek için resmi raporlar bekle- mekte olduğundan henüz resmi muta- Paris'te gönüllü kaydolunmak için müracaat eden italyanlar Almanlar Varşova'nın teslimini istediler Dün Demirspor ve As. Fa. Gücü arasında yapılar futbol müsabakası 4 - 4 beraberlikle neticelen- miştir. Maça ait haberlerimiz 2 inci sayfadadır. |lealara tesadüf edilememektedir. Polonya sefiri, Varşova ile sıkı bir | yapılmış bir teca- vüz olduğunu ilân edip etmemeğe he- nüz karar vermemiş olduğu beyan e- dilmektedir, fakat Polonya, herhalde zayıf da olsa sovyetlerin ileri hare - | ketlerine karşı “sembolik” bir müka- vemet gösterecektir. Bunun da sebebi, Polonya'nın Sov- |yet Rusya tarafından ilhak edilmesi |muhtemel mintakaları bilâhare muta- lebe etmek hakkını kaybetmek isteme- mesidir. Vaziyet birkaç gündenberi belli idi Royter ajansının diplomatik muha- biri bildiriyor: Sovyetler tarafından Polonya'nın Londra, 17 aa. — Alman radyosu tarafından yapılan ve D. N .B. ajan- sı tarafından teyit edilen bir beyana- ta göre, Almanlar Varşova'nın te mi için Polonyaya 12 saatlik bir ül: matom vermiştir. Bu ültimatomu ihti- va eden beyannameler dün saat 15,10 da uçan tayyareler tarafından Varşo- vaya atılmıştır. Almanlar tarafından tesbit edilen mühlet bu saatte başla maktadır. D işgali ile tahaddüs eden vaziyetin, is- (Sonu 5. inci sayfada) Varşova, 17 aa. — Alman başku - Şehir mukavemete devam ediyor Polonya hükümet erkânı Romanya'ya ilticaya başladı mandanlığı, Ültimatom müddeti mün- kazi olduktan gonra, Varşova'nın as- keri mevzi addedilerek bombardıman edileceğini bildirmiş, sivil abhali ile ecnebilerin Siedlice ve Garvolin yol- ları üzerinden tahliyesine muvafakat edeceğini ilâve eylemiştir. Mühlet bitince... Londra radyosunun bildirdiğine göre bir alman mükâleme memuru Varşova şehrinin teslim olmasını is- temek üzere şehri müdafaa eden gar- (Sonu 4 üncü sayfada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler