21 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9

21 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

zi Nisan 1538” Bulgar Kabinesi istifa etti terek ima krala takdim *tmiştir. Zlatetin sözleri ) — Bulgar ziyar Gazetecilere yaptığı beya- an general ba eski baular bay Gor; i y İri ileri e gi izah e senii ile dost- ları irifazmdan bugüne kadar gizli veya açlık sık nk kl hü lar (o yapmakta ül lim türlü Zin şayialar ti ta idiler. E: aşbakan Bay Zan- £ il bu alnız partisini odağıtmakla kalma- mış aynı zamanda reji aleyhine bir çok ithamları havi bir beyanname neşret Miş ve be urai kra' Eğ ile dünyayı dola şabilirsiniz > k asri bir a m bir möble dahilinde mevzu bu ahi- : Sekiz lâmbalı, ie tuli me edi 15 metre: deri 2000 ve müzik een Yüksek t te mü, merk ni er lâmbaları vasıtasi) il o Sahne > Gelimibizdeki kinenin tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini HAKİKI RADYO ig di SES ie ART HUR VETTER TI Sesi ) ye Krisol ini ) Satış yeri: Saman İskelesi 22 Ri TO Dok tor Kesteli, caddesi No Doktor Ali Riza Unlen DOGUM VE CERRAHI KADIN HASTALIKLARI MUTEHASSISI efon : 2987 bir halde Sia le emeği lari Halbuki bu tama- akikata mugayi yirdir. ,, enin © hül İzm kındaki bei e etmesine imkân bah- izhar ibi çin ein aliş” rek ayn Mein Mem- İeketin rafmdan tam bir kted sükün il el Kabinenn istifası kanunu esa- ni hükümetin teşekkülüne Kadar ar ileri Li cektir. mi tebliğ Sofya, 19( A. A ) — Bugün ir resmi tebiğ neşro- ştu inin ine Bi -anastazi adasına nefyedil- mi: ileri i gurup eski başvekil- erden Akran w Çankof ; es- ki Ne Kalamilel, Prokof. i grup rip ba Kimon Gideri kalemi mahsus mü- iy kay Dr. CEM S'in NASIR ILACI En eski nasırları bile pek kısa bir zamnnda tamamen ve kökünden çıkarır. Umumi deposu: İngiliz Kanzuk eczanesi, her eczanede kulu- nur. Ciddi ve müessir bir nasır ilâcıdır. zmir Belediyesinden: 1 90 lira bedeli mu- hammereli Dr. Mustafa ve Ce- kadar komisyona ge- ir. 2 — 474.51 lira bedeli mu- i İsmetkaptan mahal- lesindeki 28 adanın (158.17 metre murabbındaki 43 sayılı ar sasının satışı belediye başkâ- tipliğindeki şartnamesi veçhile 7-5-935 Salı günü saat 16 da açık arttırma ile ihale edile- 3 — 471.81 lira bedeli mu- hammenli İsmetkaptan Şükrü Kaya hulvarındaki 25 adanın 157.27 metre murabbamdaki asının satışı belediye baş- 5-935 Sali günü saat ü Vladmir Nacef, Birinci grup siyasi fırkaları feshi hakkındaki Haziran 1934 tarihli kanuna riayet iğii beyantta bu- ai dolayı nefyedil- mişler: Küstahlık lerde Ali Mah- mut vin birisi yoldan ge- çen bayan Şaziyeye “sinemaya Zidelim mi?, . diye lâf atmış Ve ret cevabı alınca kadını to- sösml dövdüğünden yakalan- Zonguldak ra c Kö .. .. Kâder Kömürü 0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim . ira; satış kilosu 1,5 kuruş kömürü yalnız 10 - 12 kende Silindir ve her nevi fevkalâde Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. invani bulacaksınız Telefon 3937 Mağ in Mudn Beria TAZE TEMİZ UCUZ zeren e Ç LR i HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLER! moda yi la £ rin göre ve tam Hamai Nüzhet Bin gelmiş olduğunu a İ iehi müşterilerime ve:s8 Sıhhat Eczanesi ahaliye bildirmekle kıvanç duyar. En son n y | Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında tattığı bu şapkalar her zev- pi ki tatmin edecekti İ wi ktpiğimdek şartnamesi veç- hil vi 16 aç çık arttırma ile ihale 6 lira muvvak- kat teminatla söylenen ( ün ve saate kadar komisyona ge- linir. e ii 55 en Grip ve Romatizma Baş ve D al pdy sile Türkiye için umumi dipoziteri ISTANBULDA BAHÇEKAPISINDA FA MLA TG Feza Dn ud ağrı ıçın en faydalı ve geçirici. ilaç: ISRARLA Eczanelerde < Vardır. I En şiddetli baş ağrılarını derhal keser mez ön Si sn ve sancı ii , dindirir. Nezleye, gripe bel, dele na, izmaya, üşütmeden müte- veli brake” karşı yi emi GRİ PİN Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri rafından imal are ie Her sczansde bulunur. Flatı Mag Aydın demiryolları umum müdürlüğünden: Müddeti vi 3- iie ire bitam bulan Denizliden Selçuğa beher tonu mumaralı buğday tarifesi 24-4- e ilimden işarı ahire vie yeniden mevkii meriyete ko- 41935 ei 30-6-1935 tarihine kadar Sökeden e ve Kuleönüne nakledilecek SR ee beher tonundan 2200 kuruş ücreti li alınacaktır. — Hayvani i nununun a Ee ukarı: m herke- sin sörekilere gi mi ilân tahtasına asılmıştır. Her. kes okusun 1154 (543) 260 e bedeli keşifli Vezi zir © Osmanağa su tesisatında kullanılacak 100 adst ini re- ş yaptırılması işi lediy: mar eğ yarin ve eçbile açık ek- sline ie 2 Nisan 335 Salı Sö eğ ği ane di n 18 > Givi mina lere gün ve saate r momisyona ge- linir. 16, 2k 24, 28 1109 (526) girmen nin ani işi belediy Me ya veçhile açık eksiltme ile 27-4-35 m si günü saat e da ihale edilecektir. İşt içi aklişk temiamila siye İnen yün eöissata MZ misyona gelinir. ni 1— 16—21—25 1075 (520) Kültürün 35 nci sayısı da çıktı Bu sayıda yurt matbuatında başlayan köycülük hareketine General Küzim Diriğin realite enemeğe (dayanan ve Cisharyerte baz Mile Kili li - Doktor Necati Giyi zel makalelerinden bir etüdü ile Ahmet Cev tin Mi âlimleri ve Angüde- nin bir e ee serbestlik, makalel ln irfan ayyeğen Keler “ili Zik hikâyeleri çok tavsiyeye değer. ede bii atkı smin- ILAN Kızlçuludaki Amerikan mek- binde yemek masaları, san- ya, yazıhaneler, kitaplar, daktilo makineleri, resimler, gerşiyeler. — maki- neleri v. 8. satılmak — De Nakli “5 Doktor Kemal Si Memleket Dahiliye Mütehansısı Mu pa i 2 nci Bey- ler sokağında 65 numaraya nakletmiştir. Tel. 3956 desi No. 596 Tel, 2545 | ültürlü dimağın Bunu okuyu- ültür, her ki fikir gıdasıdır. cularımıza bilhassa sunarız.

Bu sayıdan diğer sayfalar: