24 Eylül 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 21

24 Eylül 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 21
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kadının Büyük rül tabii — biçimi 'terzilerin, bütün modelleri gö- meden önce, esrarengiz bir bom- ba gibi ortaya atılan «Y» biçimi, ilk a- cayip modellere rağmen, aslında kadının, tabii şekline en çok uyan şeklidir. Yani, bir kadını düz bir çarşafa sararsanız, el- de edeceğiniz biçim <Y» biçimidir: O- muzlar hafif dolgun, göğüs kıymetlendi- rilmiş, bel penslerle gösterilmiş, gittikçe daralan bir etekle vücudun bütün hatları, olduğu gibi meydana çıkarılmıştır. Omuz ve bel Bir kaç zamandır, büyük terzilerin ve modanın hücumuna uğrayan bel kendi kendisini müdafaaya başlamıştır. İtiraf edelim ki, kadının bel hattını gizliyen H biçimi onu daha ziyade bir pakete benzetiyordu. ından ev- vel ise, kadınlar sıkı kemerlerle, bellerini o derece sikiyorlardı ki, vücutları orta- dan boğulmuş bir sucuğa benziyordu... ugünkü modellerde bel, geçen mev- simlerdeki gibi gene kesiksizdir, fakat penslerle yerine oturmuştur. Yani tabia- tın yarattığına terziler el sürmemiş ol- dugu gıbı gostermıştır Hatta Dior'un tek tük modellerde . Bazı mo- dellerde ise, yarım kemerler, çarpık ge- len kuşaklar nazarı dikkati celbetmekite- AMit uzlara gelince, Om onların yeniden sahneye çıktıkları muhakkak... Salkım- söğüt biçimi (kadınlara elveda! İkinci Dünya Savaşından evvel omuzlar, pa- tilâlinde, omuzlar birdenbire silindi. oldu!.. İşte simdi, 955 - 956 moda mevsi- minde, omuzlara takılan vatkalar tekrar meydana çıktı. Gayet hafif, belli belir- siz «vatkalar!» omuzlar genişleyince, bel- ler daha ince görünür... Gaye budur... enişleme tayyörlerde mantolar- da, elbiselerde vatkalarla elde edilirken, gece elbiselerinde, bilhassa — Fath imzalı geçe elbiselerinde omuz dekoltesinden sonra başlayan çok kabarık, karpuz kol- larla fiyonklarla, çeşitli trüklerle temin edilmiştir... Mantolar değişiyor Onlar için, kaybolmaktadırlar demek- te, pekâlâ mümkündür u demek değildir ki, -terziler artık mantolarla a- lâkalı degıldırler, bilâkis... Yalnız ister uzun olsun, ister 7/8 veya 3/4 mantolar, içinden giyilen elbise, döpiyes veya tayyörlerle asortidirler. Ekseri aynı desenli kumaşlar, kalın ve ince olarak Böylece aynı kumaşın rob- luk ve kalın mantolukları piyasada bu- mantolar kaybo- luyor ve takımlar, şık, ısıtıcı ve Zarif ta- .mantoların yerini tutuyor. akım - mantolar, duz hatlıdır, olmaksızın boldur. Ya- muş mantolar da, bu mevsim oldukça fazladır. Hercai tayyörler Bu sene tayyörler tamamiyle başıboş, tamamiyle kaprisli, alabildiğine de- ğişik ve hercaidir Terziler onları hazırlarken, hiçbir AKİS, 24 EYLÜL 1955 Bu senenin modası Hercai!.. temel kaideye Triayet .etmişe benzemiyor- lar. Tayyor ceketleri kâh tamamiyle kı- saltılmıştır, bel hizasında bitivermekte- dir, kâh kademe kademe, kat kat etek ucuna kadar uzamaktadır. Bütün uzun- luklara cevaz vardır. Hatta Dior bolero- lara bile, şansını deneme hakkı vermiş- Etekler umumiyete düz, yapışık dar- dır. Buna rağmen mübalâğasız hafif kloş tayyör etekleri de, göze çarpmaktadır. Çok r giyemiyen ve buna rağmen, düz hattı muhafaza etmek istiyenler için," pilili etekler yine imdada yetişmekte ve senelerden beri devam eden modaya rağ- men, sahayı terketmemektedirler. Teferruatsız elbiseler Gündüz giyilen sokak elbiseleri veya bu senenin yeni modası olan tunik- ler, tamamiyle çıplak denecek kadar te- ferruatsızdır.Kol kapakları mevcut olma- dığı gibi ekserisi yakadan da mahrum dur. Bazı kalın yünlü, tuveed ve jarse el- biselerin yakaları küçük dekolte şeklinde açılmıştır. Bu dekolteler, yuvarlak, kare bazen sivridir fakat daima çok,yukardan, göğüs kısmını gizliyerek, omuzları aça- rak yapılmıştır. Ekserisi yegâne süs olarak düğmeyi kabul etmiş, birçokları yaka yerine, boy- nu dolayan eşarplarla süslenmiştir, He- hemen hepsinin belleri kesilmeden penslerle vücuda oturtulmuştur. Hemen hemen hepsinin etekleri çok dardır. Saat beşten — sonra Prenses biçimi, incecik belli aşagıya zarif 'kokteyl elbiselerinin de dekoltelerı küçük ve omuza, doğru açılmaktadır... Birçokları küçük ve şirin bir teferruatla süslüdür: Saten kurdele, pembe bir gül.. Ekserisinin rengi parlak bir siyahtır... Mübalâğalı — gece — elbiseleri Mübalâğalı bolluklar, geniş ve zengin etekler bu sene yalnızca geceye has- redilmiştir denebilir.. ior dans elbiselerini gösterecek kadar kısaltmıştır... bazan dizleri Fakat ba- gece elbiselerinin bolluklaı'ı arkada top- lanmıştır. Gündüz o elbiselerle eş mantolar çok bu mantolar alabıldıgıne zengin, ya kürklüdür. işli ve- Bu senenin, gece elbiselerindeki, en büyük hususiyet dekoltelerin değişik 0- luşudur. Streplesler azalmıştır. Onları hiç olmazsa brötellerle tutturuyorlar ve- ya çok yukardan açıyorlar. Önde kapalı duran, arkada bele kadar açılan dekolte- ler bu senenin yeniliğidir. kürkler En nefis kürkler gizlenmekte, düz bir mantonun astarı olarak, yalnızca 1sı- tıcı bir vazife görmektedir. Buna muka- bil küçük parçalar halinde, kürkü, be- rmen her yerde garnitür olarak görüyo- TuZ. Boy Mütevazı meselesi Elbiselerin boyu biraz da kadınların kendi şahsi arzularına bırakılmıştır. Yerden 28 veya 34 santimetre arasında. Bunu kendiniz aıyarlıyabılırsınız Şarktan — giden Bu neki, büyük defilelerde nazarı dıkkatı celbeden birkaç kelime var- 21

Bu sayıdan diğer sayfalar: