24 Eylül 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 33

24 Eylül 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 33
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lelerin üzerine oturmuş bulunan Spor- l Federasyonu, bu günkü şek- işi başarabilir mi? İşte mesele- Federasyonki rasyon ki teşkilât içindeki dostluklardan istifade ü k üne ecnebi temasları açmıştır. mânada bir idare- r antrenörden, bir takım mal- ütü mevcudiyeti boyunca mahrum kalmıştır. İşte, iyi ve vasıfları, bu gün ürk basketbolünü bir noktada muattal tutmaktadı Ne santim ileri, ne bir damla Lakin ortada bilinen bır zaman teori- mah- istediğin kadar dur, hattâ zaman v yanındakinin ması emek —sayılmaz. Bunun İ- çin, tehlikelı çag ın iyi bir şekilde aşıl- Türk sporcusunun ferdi bakımınd an Avrupa basket- temsilcilerinden hiçte geri olmadığı görülmüştür. Hele kurnazlık ve mücadele gıbı faktörlere fazlası ile er veren baske illi takımımızın ması Zaruri kabiliyetleri kadar götürdüğü bu spor bir noktaya gelip dayanmıştır Şimdi işi (Enreeistre), ve Mudernıse), etmek lâ- zımdır ki, bu iş genç sporcuların lerinde de değil dır. Sporcular haklarına razıdırlar. Yeterki bir haksızlık olm Temaslar bir turistik gezi zannedılmesın. ü razıdırlar. Yeter ki bu günde sonra, bılınenler tekrar ve tekrar onlerıne sü- rülm Türk basketbolü kendisine bu gün bir kuvvet göste oca, müsbet bir yol, pozitif bir zihniyet arıyor. bulduğu günlerde Tehlikeli Çağ'ı atlatacağına inanıyor. Mi seçmek bir is değildir. Milli ta- kımarı m r olarak dört başı tabi tutmak Ğ Teorıler her yerde her za- kabilir. Gaye onu bir bulun- en pozi- | ve sp bir hazırlığa İlksel tif noktasına getirmektir. Bir federasyonunda branşmda vazifesi dığı detçe muvaffak may kid edilmeye fikir buhranları geçirme- ye mahkumdur. Son günlerde hakkında mütemadi bir menfi — neşriyat — yapılan Federasyonu bu husus- abullendiği gün iş yan miş olacaktı Ergeç basketbol sporumuzda bir gün ilerler. 5. N.B. AKİS, 24 — EYLÜL ilgili budur. olduğu Bunu spor 1955 ATÇILIK Bir koşunun bitişi Bir. — de eksiklikleri bitse Y l büyük 'hasılatın kendilerine ye kül- aI'lŞ ar fetler ve mecburiyetler yüklediğini ileri Büyük yenilikler Bir haftadır gazetelerde Ankara Son» bahar At Yarışlarının büyük yenilik- lerle başlayacağını bildiren reklâmlar gö- rüldü, radyodan ayni sözler işitildi. At edenlerin, şimdiye kadar gelen aksaklıkların önüne geç- i tedbirler almış olacağına hiç kimse ihtimal vermiyordu. Zira Hi- idarecileri ile yarış otoriteleri- ortada idi ve bu idareciler er şeyi ama her şeyi en iyi şekle sok- tuklarına kani ıdıler Bildirilen <«büyük yenilikler» ne idi? Hipodrom baştan ba- şa boyatılm ahçe ççeklendırılmış, tribünler istirahatını t edecek hale getırılmış ve saksı saksı çi- drom Lokanta- duğu yenilikler bunlar mıy: zon getirilen foto halk üzerinde, ger edinenlerde memnuniyeti K B dı? Geçen se- finiş cihazının gerek rek yarışçılığı meslek yarattığı büyük itimat ve aya imkân gayet iyi yarışçıları yoktu bakılıııış mem Ş asıl yarışçılık, diğeri bahsi müşterek- ler... Halk daha ziyade ikincisine rağ- bet ediyor ve yarışçılığı mız - eğer ilerli- yorsa * bahsi müşterekler sayesinde iler- liyor. yat pahalılığının arttığı her memlekette piyango ve talih oyunlarına rağbetin de arttığı bilinen bir hakikat- tir. Bizde de bu sebeplerle bahsimüşte- ağbet gün geçtikçe artmaktadır. odromlarımızda her sene bahsimüş- terek gişelerinin adedi arttırıldığı, oyun için yrılan zaman uzatıldığı halde gişe- lerin önündeki alabalığın azaldığı gö- rülmemiştir. Bahsimüşterek gişelerine gi- ren her liranın 25 kuruşunu hisse olarak alan yarış idaresi, bu suretle senede beş mılyon lıradan fazla bir hasılat temin ekl nmekte bu neticeyi mu- vaffakıyetme bir delıl olarak göstermek- tedir gene ayni idare içinde vazi- fe alan bazıları ise bu rağbetin ve bu sürmektedir. Jokey Klübünde ikinci şe- kilde düşünenler ekalliyettedir. Mes 'uliiyet selâhiyet Gri elbîseli, uzun bo esmer ir genç ada karşısındakı gazeteciye dert yanıyordu Yarışların yapılabilmesi için Örfi İdare Komutanlığından izin a- lınabılmıştı Bu neticeyi temin eden bütün şebbüs ve temaslar kendısı fından yapılmı tı. Müsaade iseye ydan verilmemesi lınabılmıştı. Vukuu yersiz kararlarının neticesi olduğunu ga il adam aksaklıkları et iyi en bu genç önleyebilmek için Komiserler Heyetin vazife almasına lüzum olduğu inan - ordu. i isteğinin müsait karşılanma- dığını da öğrenmişti. Fakat genç adam talebinin Zzaruretine inanıyord e fik- rinden dönmeye de niyeti yoklu. Talebi kabul edilmezse şimdiki vazifesinden de İstifa edecekti. B gen Jokey Klübün yeni Ankara temsilcisi Kemal Tamer idi. Bi zat yeniliği ve müspet zihniyeti temsil pacağı mücadelenin pek çe- tabiidir. mücadeleden yarışçılığın geleceği bakı- Mücadele aley- larda geniş tebessümler uyandırmaması- na imkân yoktur. okey Klübü yarışların idaresini e- line aldığından bu kadar, — gerek profesyonel yarışçıları, müş- gerek bahsi derece memnun eden ilerlemeler oldu. Meselâ ikramiye- er arttı, programlar genişletildi, hipod- mlar ıslâhina aş iyi ve süratli başlangıç yarış muhitlerinde, Jo- € n affak olacağı inti- banı uyandırdı. Faka u nevi teşekkül- lerin bir talihi vardır— İdare heyetlerinde beliren fikir ayrılı okey Kulü- bünde de çok kısa zamanda bu fikir ay- rılıkları ortaya çıktı. Yarış idaresi bu yüz- den bir durma, hattâ gerileme devresine girdi. İyi tanzim edilmemiş bir tüzüğün hükümlerinden istifade eden bir ekse- riyet, istikbali akım yarışçılığımızın bakımın- dan zararlı bir yola doğru gitmektedir- er

Bu sayıdan diğer sayfalar: