3 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 18

3 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 18
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BUNLAR HEP HAKİKATTİR Brigitte Bardot'nun banyosu 400 litre halis süt !, R omada çevrilen Neronun hayatına dair bir filmde Fransız yıldızı Bri- gitte Bardot, Neronun gözdelerinden birini canlandırmaktadır. Filmin en alâka çekici sahnesi Brigitte Bardot - nun süt banyosu yapmasıdır. Rejisör bu sahneye büyük ehemmiyet ver- miş ve hakiki olmasına gayret gös- termiştir. Brigitte Bardot'nun yeşil mermerden banyosunun doldurulma- sı için tam 20 teneke - 400 litre- süt kullanmak icap etmış 6 yıldan beri çıkmakta Ateş refikimiz son sayısını yeşil bır kâğıda basmış ve kağıt du- rumunu açıklayan bir yazı yayınla- mışt Gazetenın allı güllü çıkan sayıla— rım gören okuyucularının " renk değiştirdi" dememelerini rica e— Balıkesırde olan İ Sayın Ateş, yeşil, kırmızı, sarı, kâğıt bulup basabiliyor. Biz şımdılık elimizde bulunan beyazı — kullanıyo- ruz ama, yarın ne halt edeceğiz belli değil. D. P. iktidarı (Mahsus böyle diyorum, lâf aramızda belki bize de kâğıt verirler.) (Hakıkat - Edremit) S u anda hasretini çektiğimiz pırıl pırıl güneşli bir. gün. Kıvırcık, ruzgarlı denizi temaşa için barınağa namı diğer limana gidiyorum. Birde ne göreyim: altı tane, evet tam altı tane biri diğerinden güzel/yeni kı- zaktan inmiş liman içi mavnası.. So- rup öğreniyorum: Meğer bunlar bu defaki belediye seçimleri esnasında, 18 yük kayıkçıları tayfasını toplayarak onlara heyecanlı bir nutuk çeken Hazret zaten heyecansız çekmez ki - onların dertlerini ıstıraplarını payla- şan Kastamonu meb'uslanndan bir zatın hakikaten muztarip bulunan bu vatandaşlara o zaman vaadettiği mav nalar değilmiymiş. Aman ne sevin- dim, tarif edemem. Hemen bu sefi- neleri tetkike koyuldum. Baş tarafla rında isimleri yazılı. Bu isimler hep "Vadimiz ulun — muhalifler", "Günler penbedir", "Rakkamlar ko- nuşuyor”, geriye kalan Od ismi de okuyordum ki birden gözlerimi aç- tım. Meğer rüya imiş. (Hakkın Sesi - İnebolu) A khisar, Kazamıza bağlı bir köy de gününden evvel doğum yapan bir inek bir hilkat garıbesr dünyaya ge- tirmiştir. Ucube buzağın kafası de- veye benzemekte ve kuyrugu mevcut olmadığı gibi üç ayağı ve dört dişi bulunmakta idi. Garibe ancak 15 da- kika yaşayabilmiştir. (Kars) * Kürt Mehmet adlı bir şahıs, Kurtu- luş caddesinde şakalaşırken, bir tekme savurmuş ve bu tekme arkada şı Mehmet Yabancının kolunu çıkar- mıştır Suçlu hakkında gereken kanuni takıbat yapılmaktadır. (Yeni Adana) İ ngiltere'nin resmi baş celladı Al- bert Pierrepoint istifa etmiştir. Cellât, bundan böyle bir bar işlete- ceğini açıklamıştır. İngiltere'den idam cezasının kal- dırıldığından istifa eden 45 yaşında- ki baş cellat, idamlar hakkında kimse ile konuşmamak prensibini gütmektedir. Bununla beraber, isti- fası daha zıyade şahsi sebeplerden İleri gelmektedi ormal olarak bir çıftlık 1şleten cellat sık sık, içki — içerken, "İşte, diğer işim" diye cellâtlıktan 'laf aç— mış, fakat hıçbır vakit, kimseye bir şey söylememiştir İdam cezası, 85 soldan beri, riben 120 Türk lirası Pierrepoint ailesi edilmekteydi. (Assosiated Press) tak- New-York, — Dunyanın en büyük kemancılarından i Menuhin, dinleyicilerine büyük bır azızlıkte bu lunm Konserlerini dinlemek üzere ' 100 dolar vermekten çekinmeyen milyo- nerlerin oturdukları, — New-York'un Yedinci caddesine palasparelere bü- rünmüş olarak giden üstad kemancı en güzel ve en mutena parçaları ke- manı ile çalmağa kalkışmış, hayranı olan milyonerler tarafından uşakları vasıtasıyla kovdg:rulmuştur. İ zmir — Zile ilçesinde 35 yaşında Zehra Kırlı isminde bir kadını, kö- pekler yemiştir. Kadının kol ve bacakları köpekle- rin ağzında görülünce polisler vazi- yete müdahale etmişler ve zengin ka dının bir cinayete kurban gitmiş ol- ması ihtimali üzerinde tahkikata baş lamışlardır. (Yeni Adana) Kony: — Ladik köyü muhtarı, şu- bat ayının 1 inden itibaren 'Örfi İdare ilan etmiş ve yatsı namazından sonra sokağa çıkanlardan beşer İira ceza almağa başlamıştı. Kendisine bu işin kanunsuz olduğu söylendiği vakıt muhtar, su cevabı vermiştir: n uçuk Devlet Reisi benim, is- tediğimi yaparım (Yeni Adana) İstatistik — Genel müdürlüğünün Tür kiyedeki kara nakil — vasıtalarına dair hazırladıgı istatistik enteresan malümatı ıhtıva etmekte e halen Turkıyede be- 28599 otomobil, 0250 kam dır. Otomobıllerın 15,782 si hususi, 10.508 i taksi, ve 2,309 u resmi plâ- kalıdır ledıyelere a 30 küsur bin kamyonun da 25 128 i hususı 4,706 sı resmi plâka- lıdır ('l;:ürkdili - Balıkesir) New- York — Amerikada yepyeni r moda türemiştir. Bir plak fab rıkası muhtelif mevzularda karı ko- ca kavgalarını plâğa almıştır. Bu plaklar halk tarafından kapışılmak- ta ve yeni evlilere düğün hediyesi o- rı tertip ettikleri toplantılarda dinle- meyi adet edinmişlerdir. (Türktel) AKİS, 3 MART 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: