3 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 20

3 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

METEOROLOJİ yerle bir olması hadiseleri hemen her zaman görülmektedir. Tedbir S unu. itiraf etmek lazım gelir ki. ant olarak geliveren bu felaketle- rın önüne geçmek imkanları yoktur. İnsan elinde olmayan işlerin başında bilhassa zelzele gelmektedir. Fakat bu demek değildir ki, zelzele olup bittikten sonra gereken tedbirler a- nmamaz. Gereken tedbirler bir an ön- ce mahalline gönderilip insan felake- tinin acısı biraz olsun hafifletilemez. Su memleketin şurasında bura- sında, bilhassa yerleşmemiş toprak- lar olan şark ve garpta — zaman za- man felâketlere sebeb olan zelzele- ler vuku bulmakta: Ötedenberi bilinen bir hakikattir ki, zelzele en çok kendisine garp il- lerini seçmektedir. — Buralarda olan zelzelelerin ve toprağın binlerce yıl- danberi oturm ması sebebi ile una- kabil sarsıntılar geçirmesi beklene- bilir. Bu balamdan fikrine müracaat ettiğimiz ilim adamları, — Türkiye'de zelzelelerin devam edeceğını söylemiş er, meselâ Eskişehir'de bugün.dur- muş görünen sarsıntıların bir müd- det sonra tekrar hıssedılebıleceğını de ilave etmişlerdir. Arzın üst yüzündeki değişiklikle- ri yeni ol - Akdeniz, cenubi Ame- rika ve .Iaponya - zelzelelere her za- man hedef olacaktır. Zelzelenin gelışını tespit eden hiç alete sahip olmadığımız için tedbiri- mizi zelzeleden sonraki zamana has- retmemiz icap etmektedir. Nihayet memleketin herhangi bir bölgesinde Sobalı çadır Soğuk şiddetliydi 20 vuku bulan sarsıntının sismograf a- leti ıle derhal tespit edilmesi kabil- u tespit işinden sonra, felake- tin derecesini ilk görünüşü — ile hallini tespıt ve tetkik' edeceği mu- hakkal u bakımdan, derhal yar dıma koşmak için türlü vasıtadan faydalanmak â gelmektedir. Eskişehir zelzele hadisesi tedbır al- maktaki lakaydimizin tipik Mi- salini vermiştir. Bugün, dertlerıyle fazla meşgul olunmayan bir şehir hal kı ızdırap çekmektedir. Zelzele bölgesinde durum Halk geceleri, sokaktadır, gündüz- leri ise, nasıl hareket edeceğini, hangi merkeze müracaat ederek der- dinin giderilmesi için sual soracağım bilememiştir. Bugün Es kışehır resmı makamları hasarın miktarı üzerii münakaşa halindedir. Ilgılıler ile ıh- tisas sahipleri iribirini tutmayan rakkamlar vererek, hadisenin tedbir- lerini aramaktan adeta vazgeçmiş- lerdir. Kızılay'ın gonderdıgı ve aske- terilen güçlükler hal aha fenası halkın yiyecek madde- sinin ilk unsuru olan ekmek teminin- de alınan tedbirler çok gecikmiştir. Tedbirlerin bu kadar gecikmesin- de ilgili makamların felâketin geldi- ği ilk dakikalarda verdikleri rapor- ların tesiri büyüktür. Eskışehır zel- zelesi ilk günü mühimsenmemiş, zetelerin neşrettikleri fecı tablolar üzerine Ankara daha genış bir hare- ket takip etmek zorunda olduğunu anlamıştır. Radyonun bile zelzelenin ehemmiyetini küçümser şekilde neş- riyat yapması, ilk günü hadisenin ne şekilde ele alındığını göstermek ba- kımından ehemmiyetlidir. Soğuğa doğru Bu haftanın içinde memleketimize yavaş yavaş gelen bir soğuk dal- gası, gene iki haftalık ılık kışı unut- turacaktır. Avrupa'dan gelen ve bu kış ikinci defa olarak soğuk bir mi- safir olarak şel kazaları ve köyleri istila eden dalganın diğerine nispetle pek fazla soğuk getirmiye- ceği söylenmektedir. Bu defa gelen soğuk — dalgası Trakya'dan ıtıbaren yavaş ve tedri- ci bir surette olunun içine so- kulacaktır. Soğ k dalgası en çok kar getırecektır Geçen defa olduğu gibi büyük don, büyük fırtınalara yol açmıyacaktır. Mart içlerine ka- dar karın, hafif soğuğun tesiri hisse- dilecektir. Mart içinden itibaren ge- ne tedrici şekilde havaların tutumun da. iyiye doğru bir gidişin başlaması beklenmektedir. Geçen sene şimalden gelen ve Sibirya — tarafından — memleketimizi tehdid altında tutan büyük soğuk dal gasının tahribatını unutmamak 1la-- Yıkılan evler Ocaklar söndü zım gelir. Bu sene de, havaların iyi- ye gittiği bir zamanda bırdenbi re bir tahavvülün, şimalden ğuk bir dalganın tesirleri altında kal mamız mümkündür. Gelmesi beklenilen bu soğuk dal- gasının geçen defa olduğu gibi fazla tahribata . sebebiyet vermiyeceği, memleketımızın bazı bölgelerinde kendisini fazla hissetirmiyecegı AKİS, 3 MART 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: