18 Ağustos 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 18

18 Ağustos 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 18
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAVACILIK Müsabakalar OÖrgeneral Fevzi Uçaner “Evvela emniyet” Jet atışları Jet atışları eçen hafta perşembe günü Ban- dırma'da - 6 ncı Hava Üssünde genç bır subay karatahtaya .tebeşirle çizilmiş krokilerin önünde gazeteci- lere izahat veriyordu. Bir gün sonra Türk Hava Kuvvetleri üsleri arasın- da jet atış ve bombardıman müsaba- kaları başlıyacaktı. Geçen sene Ban- dırma'da yapılan Güney NATO. mem- leketleri arasındaki müsabakalarda Türk havacıları — rakiplerine büyük üstünlük göstererek birinciliği ka- zanmıştı. Bu seneki müsabakalar, İ- talya'da, Brindizi şehrinde yapılacak- tı. Bandırma'daki jet atış ve bom- bardımanlarında hem Brindizi'ye gi- decek Türk takımı tesbit edilecek, hem de askeri havacılığın en mühim fonksiyonu olan atış ve bombardı- man eğitiminde üslerimizin vasıl ol- dukları mertebe, bir sportif rekabet çerçevesi liginde — ortaya konacaktı. Gazetecilere bu izahatı veren geçen seneki müsabakaların yıldızı Yuzbaşı Ali Tekin'di. Ali Tekin, Brindizi'de takımımızın bu sene de - birinciliği muhafaza edeceğine inanıyordu. Ge- çen seneki seçmelerde hakemlik va- zifesini gören Amerikalılara şapka- larım havaya fırlattıracak kadar atış- larda isabet gösteren havacılarımız geçen zaman Zarfında bir hayli yol almışlardı. Müsabakaların açılışı mü- nasebetiyle yapılan törende bir ko- nuşma yapan Hava Kuvvetleri Ko- mutanı Örgeneral Fevzi Ucaner de jetçilerimize güveniyordu. Orgeneral Uçaner'e göre havacılarımızın bu bü- yük muvaffakiyetinin sırrı, ve talimatnamelere sıkı sıkıya bağlı bulunmaktan ibaretti. Çağımızın ha - havacılığında en büyük problemin uçuş mniyeti olduğuna işaret eden Hava Kuvvetleri Komutanı, , müsabıklara kazanacakları puan ne kadar yüksek olursa olsun tehlike doğurabilecek en ufak hareketi yapanların diskalifiye edileceklerini bir defa daha hatırlat- makta fayda gör Müsabakalarda bu ihtara tama- miyle riayet edildi. En ufak bir kaza olmadığı gibi seyircilerin, kalbini ki- min kazanacağından başka bir heye- can titretmedi. İntizam, emniyet ve disiplin. — Türk — hava kuvvetlerine hâkim. olan ruh işte buydu ve Ban- dırmadaki müsabakalar en çok bunu gösterdi. Neticeler Dört gün devam eden havadan ha- a ve havadan yere yapılan a— tışlar netıcesınde 6 ncı Hava Üssün mensup hi bey" ekibi bırıncılıgı kazandı. Eskışehırden "Kan ekı— bi ikinci, Balıkesirden "Tayfun" eki- di tasnifte sırasıyla derece alan İhsan Koç, Hayri Korkut, Bekir Akkan, Nami Ozbek Şeref Ugur Nihat De- Kandemir ve Em müsabakalarında yi temsil edecek takıma namzet ola- rak seçildiler. Uçaklar Yeni bir rekor merikan Hava Kuvvetlerine men- sup bir pilot geçen hafta içinde havacılıkta yenı bır çagın kapılarını açıyordu. Bu çağın adı "ısı sür'ati ça- ğ1" olacaktı. Nitekim Pilot Yarbay Frank K. Everest bir Bell X2 uçagı ile saatte hemen hemen 1900 mil sür'.atle uçarak havacılık tarihinde yeni bir rekor kırmıştı. Yarbay Everest bu tecrübe uçuşunu California'daki Ed- wards Hava Üssü Uçuş — Tecrübe Merkezinde yapmış ve netice Orleans'daki Hava Kuvvetleri ğine bildirilmişti. Bell X-2 uçağı ha- rarete dayanan paslanmaz — çelikle nikel halitasından yapılmıştı. Bu "1- sı Duvarı" denilen sürat limitini aş— mak Üüzere yapılan ilk uçaktı. İnce uzun, geriye, doğru yatık kanatlı X-2 uçağı bir Curtiss-Wright roket mo- toru ile hareket ediyor ve annesi diyebileceğimiz bir B-50 uçağının ka- natları altında (havalanıyor ve on- dan sonra rekor uçuşu için serbest bırakılıyordu. Burudan evvelki 1650 millik rekor Bell X-1A uçağı ile 12 Aralık 1953 de Binbaşı Charles Yea- ger tarafından kırılmıştı. Kendi motoru ile havalanan, uçak- larda dünya sürat rekoru saatte 1132 mildi ye 10 Mart 1956 da, İngiliz pi- lotu Peter Twiss; tarafından bir Fa- rey Delta 11 uçağı ile tesis edilmiş- ti. Öte yanda E 101 Amerikan uça- ğı 1400 milden fazla sürat yapmış- tı, fakat bu uçuşlar klâsik şekilde yerden kalkan tayyarelerin, uçuşları- na tatbik edilen milletlerarası usül* lere göre yapılmamıştı. "Termal çalı" u yeni sürat limitine "Isı Duvarı" yerine "Termal çalı" — veya "Sı- cak gali" demek daha yerınde ola- caktır. Çünkü uçak bu “çalılık" a, yani muayyen bir sürat bolgesme girince husule gelen hararet uçağın madeni halitasının mukavemetini a- zaltmakta ve halita yarak deforme olmaktadır. ses duvarının ötesinde devam bir mesele ile q ” -— - ——— erimeye başlı- Uçaklar eden karşılaşmamışlardır. — —— — ı Bir B.O.A.C. uçağı Mesafeleri yutuyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: