16 Mart 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 29

16 Mart 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 29
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M U S İ Kİ Caz Metronome yıldızları Amerikan caz dergisi Metronome'- un, neticeleri geçenlerde açıkla- nan 1956 yılı anketi, bu dergi okuyu- cularının geçen yıl 1ç1nde en çok han- gi cazcılardan hoşlanmış olduklarını belli etti. Metronome, caz dünyasının ileri gelen iki üç sözcüsünden biri ol- duğundan bu anketler, günümüzde en çok hangi cazcıların sevildiğini Ve tutulduğunu aşağı yukarı ortaya koyar. Anket kaidelerine göre her okuyu- cu; beher çalgı kategorisinde en be- ğendiği musikişinasın adını yazıp der- giye gönderir. Oyların sınıflanmasın da bu yıl üç kategorideki bırıncıhkle— rin değişmiş olması bilhassa dikkati çekti. Bunlar, trompet, klarinet ve gitar katagorılerıydı Trompette Mi- les Davis ilk defa olarak birinciliğe yükseliyor ve Dizzy Gillespie'nin ge- çen yılki yerini alıyordu. Gillespie'nin 1956 yılı boyunca diyar diyar dolaşma- sı ve Amerıkada sesini pek duyurama- mış olması, üçüncülüğe duşmesının se- bebi olabilirdi. Miles Davis "St tyle co- olserin üslüp" denen tarzın başlıca temsilcilerindendi. Her nekadar baş- langıçta Gillespie ile Parker'in "be- bop" okuluna dahil bir trompetçi ola- rak tanınmışsa da, daha o zaman bi- le şahsi ve farklı bir üslübu geliştir- meğe başlamıştı. Çalışı, daha saf bir trompet tonu ve çok daha soğuk kanlı bir ifadeyle, cumle yapısındaki büyük farklarla "bebop" tarzından ayrılan Miles Davis, cazı "bebop"tan bir sonraki merhalesine ulaştıran bir musikişinastı. Son Uç yıl zarfında Davis'in dinleyiciler gözündeki itiba rı gittikçe artmış, 1954'te altıncılıgı alan sanatkâr, bir yıl sonra üçüncü ğe yükselmiş, nihayet, ilk defa ola— rak, birinciliği kazanacak kadar oy almıştı Gitar kategorisinde en çok oyu, Barney Kessel kazanmış ve geçen yı- lın dordunculugunden bırıncılıge yük- selerek, Johnny 'i bu şereften mahrum etmişti. Klarınette yıllardır ilk defa olarak Tony Scott, Buddy de Franco'nun muhafaza ettıgı birincili- ği alarak bu klarinetçiyi ikinci sıra- ya düşürmüş, Benny Goodman ise i- kincilikten üçüncülüğe inmişti. Jim- my Giuffre, geçen yıl olduğu gibi dördüncülükte kalmıştı. Fakat, bu musikişinasa gösterilen ilginin gittik- çe artması, Güuiffre'ye gelecek yıllar- da daha yüksek dereceler sağlıyabı- lirdi. Bunların dışında, bilhassa ilgi çek- mesi gereken değişiklikler, ritm kısmı çalgılarındaydı. Kontrabasta — Ray Brown, Charlie Mingus ve Oscar Pet- tiford hariç, hem adlar ve hem de sıra- lar değişmişti. n çok oyu, "Jazz at the Philharmonic" konserleri sayesin- de daima geniş halk kitlelerinin karşı- sında bulunan Ray rown almıştı. Ama Percy Heath, Red Mitchelli, ul Chambe ers, Teddy Kotıck gıbı degerlı genç kontrabasçıların 'en be- ğenilen on musikişinas" listesinde ad- ları gözüküyordu. Davul kategorisi- nin on kişisi arasında, başta Shelley Manne ve sonra Max Roach geliyor- du. Art Blakey üçüncülükteydi. Yıl- dızının söndüğü iddia edilen Gene Krupa, büyük ilgi gördüğü sanılan Dizzy Gillespie'nin geçen yıl Arikarada karşılanışı Çok gezmenin bedeli AKİS, 16 MART 1957 Miles Davis Serin trompet Buddy Rich'ten daha çok rey almış- tı. Vibrafonda Milt Jackson birinci, emekdar Lionel Hampton ikinciydi. Piyanoda Dave Brubeck gene İiste- nin başında geliyordu. Birkaç ay ön- ce ölen Art Tatum üçüncülüğe yük- selecek kadar çok oy alabilmişti. Metronome'un anket şartlarına gö- re okuyucular ancak o yıl içinde şah- sen dinledikleri musikişinaslara oy verebilirlerdi. Yani, ölmüş bir musi- kişinasa verilen oyların sayılmaması gerekirdi. Bununla beraber oku- yucular, bu şartın dışına çıkmışlardı. İki üç yıl önce ölen, cazın en büyük, üç musıkışınasından biri, alto sakso- foncu Charlie Parker bırçok rey al- mıştı. Böylece cazseverler. Parker'in hatırasını bir kere daha anmış olmak- taydılar Alto saksofon birincisi, üç yıldır arka arkaya bu yeri kazanan Paul Desmond'dur. Şimdiye kadar bu ka- tegoride isimleri hiç görülmemiş olan Julian Adderley ile Jackie McLean de, on çalgıcı arasına girmişlerdi. Te- nor saksofonda etz birinci, Lester Young ikinciydi. — Bariton saksofonda liste, Gerry Mulligan'la başlamaktaydı. Trombonda J. J. Johnson, ikinciliği alan Bob Brook- mayer'den iki misli fazla oyla, bi- rincilikteydi. 1956 içinde parlayan tromboncu Jimmy Cleveland şimdilik dokuzunculuğu almıştı. Metronome anketlerinde musikişi- nasların kazandığı oylar ve aldıkları dereceler, şüphesiz ki cazda bir g çek deger ölçüsü -hatta bir şohret ölçüsü- olarak kabul edilemezdi. nunla beraber bu anket, yılda bır cazseverlerin nabzını yoklamak din- leyici zevkinin ve alâkasının tema- yüllerini belirtmek bakımından işe yaramaktadır. 29

Bu sayıdan diğer sayfalar: