3 Kasım 1962 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 15

3 Kasım 1962 tarihli Akis Dergisi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

değil, Parti Meclisi listelerini kazan- dırmaları zarureti vardır. Feyzioğlu - Satır ikilisi tarafın- dan ikincinin Genel Sekreterliği ne konusu edilerek hazırlanan Merkez Listesinde en az yirmi e isim bulunacaktır. Bu isimleri oböl- geler, kendi aralarından seçecekler- dir. Genel Merkez, Parti Meclisine kendi bölgelerinde tutulan, sevilen, dinamik kimselerin girmesini iste- mektedir.. Listenin öteki yarısını teş- kil edecek isimler arasında Melen, Ök tem, Baykam, Sancar, Bekata, Pak- süt, Güneş, Yurdoğlu, Erkut, Yetkin ve tabii Feyzioğlu ile Satır başta çel- mektedir. Kurultaya iştirak edecek 1400 e yakın delegenin 207 si milletvekili ve senatördür. Bunların büyük kısmı Genel Merkezle beraber hareket et- mektedir. İl Gençlik Kollarının Baş- kanları Kurultayını tabii üyesidir. 07 genç C. H. P. linin Parti Meclisi seçi- mindeki, oylarının Genel Merkez le- hine tecelli edeceği sanılmaktadır. 67 İl Başkanının durumu dikkati oçek- mektedir. Genel Merkezle son zaman- larda arası şekerrenk olan il başkanı sayısı fazladır. Buna karşılık, Genç- lik Kolları Genel Merkez üyeleriyle Kadınlar Kolu Merkez Yönetim Ku- mlu üyelerinin sayısı 22 yi bulmakta dır. Bunlar da Genel Merkezin ya- nındadırlar. Genel Merkezin bir başka avan- cunda delege seçilmeye muvaffak ol- Kemal Satır Deparda muş bulunmalarıdır. Gençlerin, Par- ti Meclisine kendi aralarından çok sa- yıda kimsenin alınmasını listeye itibar etmeleri normaldir. taraf arşı tarafı, ii fikren hiç bir alakaları bulunmamakla be- raber bir ei gelmiş dört memnun idare etmektedir. Nihat Erim, Kasım Gülek, Avni Do- gan ve Turgut Göledir. Bunların or- ganize ettikleri kuvvetler de kendile- ri kadar çeşitlidir. Fakat ekseriyeti, gerçekten C. H. P. nin Muhalefet yıl- larında dişe diş, göze göz savaşmış, ama sonra umduklarını bulamamış koyu partililer teşkil etmektedir. Bun- lar, teşkilâtın alt kademelerinden gelmektedir ve kendilerine en fazla Gülek tarafından avans verilmekte- dir. Eski Genel Sekreter işi, partinin ocak ve bucaklarının açılacağını, ye- niden ocak ve bucak başkanlıklarının ihdas edilip dağıtılacağını söylemeye kadar götürmüştür. örtler" aynı zamanda C. H. P. içindeki öteki par- tilere karşı eski düşmanlık havasım Çün ee de vw 19) da uyanık tutmaya, umacılar yarat- maya gayret etmektedirler. Buna mu- kabil, bir ciddi fikirleri yoktur. Ama onlar da, herkes gibi "Atatürk ilke- lerine biz bağlıyız, ötekiler taviz ve- riyor" edebiyatına sarılmaktan geri kalmayacaklardır "Dörtler" başarı konusunda hay- li nikbindir. Güney illeriyle Doğu il- leri delegelerinin, tabii Erimin nüfuz sahası Kocaelinin, İstanbul delegele- rinin 90 40'nın, Ankaranın ise tama- mının çantada keklik olduğunu id- dia etmektedirler. Listelerine onlar mall eski isimlerle doldura- caklar Lite and takdirde Erimin Gülek "mükemmel çalışabileceği" ka- naatindedir! Eri nüz o kadar pişkin poli- Mila olmaya (muvaffak olamamış- kü, sonu budur... Ki Çin kıtaları, bu iyi techiz edilmiş ilerliyorlar (Bk. DÜNYADA OLUP BİTEN- , bütün mihracelerden gelirlerinin yüzde onunu Sa- kuwvetli birlikler Hindistan vunma arının karşılamak için Hükümet temrine vermelerini is- elini hemen ödemekte ısrar ” yansı “Şimdiye kadar Nehru Batıdan va alırken bunların eder karş - istihzayla be- . Ama şimdi Hindistanın hazır parası yoktur, silâha ise acele iitiyaci yakl” Nötralist Başbakan, memleketini içine attığı müteessirdir ve kusurunu itiraf etmektedir. Nehru "Halk tehlikeden dolayı hazırlıksız- lığımızdan dolayı üzgündür ve neden idi silleler yediğimizi sormaktadır. Bu haklı bir sualdir Gelirimizi dır hazırlanıyordu. vw e sarfettik, sef verilecek bir cevabım Halbuki Çin, oniki yıl- savunmasız kaldık" demiştir. Şim- edince SIZ di tehlikede “olan m kalkınması değil, Hindistanın ta kendi- SEKLİR mesi çok kolaydır ve çok kolay Nan a esi dolayıdır. ki yolcukla arı- ma gayretlerimize eklemeliyiz. Bunu yapmadıkça örelim emek- çilerimizin hakkını topa, tüfeğe, kurşuna yatırmaktayız! Hindistan'ı bu türkülere kulak vererek, gülünçlüğü bütün deh un hru şetiyle bugün açığa çıkan o barış havarisi pozlarını takınara kenarına e Silâhsızlanma, barış, saadet.. k uçuru Bunları kim Etemez? o çeşit solcuların gösterdiği yoldan sağlanmaz. "O, çeşit solcu"ların yolu, bugün dişine kadar silâhlı Kızıl Çin kıta- larını koca Hindistanın ta içine doğru götüren yoldur. AKİS/15

Bu sayıdan diğer sayfalar: