30 Mart 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 15

30 Mart 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Köyün sahibi var Celal Bayarın çıkışı (o dolayısıyla Â. P. li gazetelerin tuttukları yol ve yaptıkları yayın memleketin sağ- lam kuvvetlerinin dikkatinden kaç- mamıştı. Bayarın senaryoda başro- lü oynayacağı tahliye günkü hare- ketleriyle belli olunca ve taşkınlık- lar taşkınlıkları takip edince o çevre- sinirlilik arttı. Bilhassa su- baylar, kendilerine karşı gösterilen düşmanlığın manasını değerlendir- mekte güçlük çekmediler. Askeri Şura bir kaç gündür Baş- kentte toplantı halindeydi. 1 Kurmay Başkanının Oo başkanlığında ve Milli Savunma Bakanının iştira- kiyle Kuvvet Komutanları, üç dunun komutanları Silâhlı Kuvvet- lere ait meseleleri ogörüşmekteydi- ler. Bayarın tahliyesiyle suyun üs- tüne çıkan ve şimdiye kadar suyun altında oynanan oyun konuşma ko- nularından birini teşkil etti. Ordu, bir süredir A.P. nin gizli- ce ve son Zamanlarda açıktan gi- riştiği kampanya karşısında o tedir- gindi. A.P. li Basın başlıca şikâyet konusuydu. Üstelik resmi ilan usu- lü sayesinde devlet kasasından bes- lenen bu Basının tahrikleri son had- dine gelmişti. Yeni Sabahta çıkan bir tuz biber ekti. Gazete, uğursuzluk geldiğini yazıyor, bir süredir üniformalılar aleyhinde yürüttüğü ve halka hasmane hisler aşılayan, üniformalıları "eski ” lilerden beter" göstermeye çalışan A.P.libir nümayişçi Tip! Tanzimci! "Rahmetli di Partisi niçin battı, olduklarına karar veremediklerinden dolayı.. ten itibaren bir büyük mücadele başlamıştı. D. dici olmamak için bütün tedbirleri alıyorlar, mi, yoksa kuş mu İdarecileri deve 1954" P. nin başındakiler gi- P. nin etrafında top- bilir misiniz? lanmış olan kalabalık bir halk ve aydın kütlesi demokratik rejimin te- mel şartı olan gidicilik vasfının siyasi rejimimizde kalması için uğra- şıyorlardı. yolu tasvip etmediklerinden ve zat İki taraf amansız Kale Hür. P. yi kuranlar, tutulan n D. P. içinde de barınmaları im- kânsız hal aldığından Menderesin piahiren koptular. Ama kafaların- da bir peşin hükümle: meyelim. Zira bu memlekette geniş surette C. seçmenimizi o allerjiye sahip kimseler arasından sağ- lerjisi vardır. Biz lamak sorundayız!" Bu peşin hüküm Hür 1957 seçimlerinin zavallı doğmuş olduğu halde, "Aman, İsmet Paşanın dümen suyunda görün- . P. ve İsmet Paşa al- yi, en avantajlı şartlarla partisi haline getirdi. 1957'den sonra idarecilerinden büyük kısmının akılları başlarına geldi. Partilerini kapattılar, C.H düler ki peşin hükümleri tamamile boştur. olmak lazımdır. Bir savaşta mutlaka bir tarafta bulunmak şarttır. yeti P. ye girip mücadeleye devam ettiler ve gör-

Geniş yürekli, geniş zihni- Bugün Y. T. P. böyle talihsiz bir durumda görünüyor. Bunun başlı- ca sebebi, doğru teşhis koymayan, olmasıdır. YT P. hem Ekrem Alicanın kendi kendini yiyen ve hâdiselere her zaman kafasından ziyade hisleriyle davranan bir tip A. P. ye düşmanlık edecektir, hem C.H. P. ye.. Neden? Eee, seçmenlerini eski Demokratlardan alacaktır. Ama aynı za- manda A. P. nin usullerinin memleketi felâkete götüreceğini bilmekte- dir. Sonra, İsmet Paşanın dümen suyunda görünmemek dır.. Bu basit ve iptidai düşünceler Y. T. Y.T. P. ye göne memlekette iki cephe vardır: erdi de var- P. nin krizini doğurmaktadır. 27 Mayısın istismar cıları(O. H. P. liler) ve 27 Mayısın intikamcıları (A. P. liler). Ya, ken dileri? Ooo, onlar 27 Mayısın tanzimcileridir! C. H. P. de haksızdır, A P. deği Onun için Y. T çalışmaktadır. hem de hükü dikleri kanaatindedirler . Ne hayal! Bayar, partisi olarak A. P. yi ilân etmiştir. Memleketin sağlam kuvvetlerine . ye notu vermişlerdir. Cesaretle vaziyet ala- D.P . gözüyle görmektedir. Bayarın Zik inelçişi Y.T. Niçin? Bu sualin cevabı yoktur. “insanüstü gayretlerle" kardeşlik havasının tesisine Muhtemelen bundan dolayıdır ki hem Hükümettirler, mlü Bayarın hizmetindedirler. Bununla herkese güven ver- Haksızdırlar da, ondan işte- Daha doğrusu, A. P. yi gelince. mamak Alicanın ikinci partisini de birinci partisinin durumuna getirip bırakmıştır. ne aynı nisbette benzeyecektir. Kafa değiştirilmediği takdirde seçim sonuçları da, birbiri- Siyasi parti fikir söyleyen ve açık vaziyet alan teşekküldür. Tanzim 1 satışı yapan belediye manavı değ yazılarına bir yeni ve en menfuru- nu ekliyordu. Yeni İstanbul, Adalet, Zafer, Tasvir, Son Havadis gibi ga- zeteler bu edebiyata her gün bir ye- nilik katıyorlardı. Genel Kurmay Başkanı Cevdet Sunay zaman zaman Ordu içinde ya- yınladığı tamimlerle durumu subay arkadaşlarına anlatıyor, o tahriklere kapılmalarını önlemek istiyor, kendi- lerine Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ka- ti temayülünün memleket kaderine daima hâkim olacağını temin ediyor- du. Gerçek de buydu. Ama Celâl Ba- yar etrafında başlayan kuvvet (o gös- terisi, memleket kaderine bir ta- salludun hazırlanmakta naatini Orduya vermekte gecikmedi. Celâl Bayarın Ankaraya geldiği ve "Mehmetçik Oyunu"nun oynandığı Cumartesi gecesi Askeri Şuradan çı- kan Genel Kurmay Başkanın Cevdet Sunay Başbakan İnönünün evine sel" di ve Silâhlı Kuvvetlerin oOdurumu hakkında Hükümet Başkanına bilgi verdi. O gün Askeri Şura, 27 Mayıs aleyhindeki hareketlerin Salı günü toplanacak Güvenlik Konseyinde gö- rüşülmesini yayınladığı bir tebliğde resmen talep etti. Celâl Bayar tah- rik edici hareketlerine devam ettiği hele Anıt Kabiri ziyaret gibi nüma- olduğu ka- AKİS/15

Aynı gün çıkan diğer gazeteler