March 30, 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 27

March 30, 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 27
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RAD Y O idare Dışı seni yakar.. Türkiye Radyolarında yeni bir a- dım atılmaktadır. Ankara Rad- yosunun ek binası çalışmaya başla- mıştır. Stüdyolar yepyeni,ve — pırıl pırıldır. Cihazlar, sesletin tertemiz kanallardan süzülüp Etimesguttaki vericiye (gi sağlamaktadır. Ses alma usulleri eskisine daha değişiktir. Teknik programlar daha başka hazırlanmaktadır. Ankara sunda, Ankara Radyosundan olarak iki de servis (kurulmuştur. Biri. Türkiye Radyoları | Program Müdürlüğü, diğeri İl Rad- yoları ve Transkripsiyon Servisi is- mini taşımaktadır. kıyasla mdan Her iki servis de radyolarımıza yeni bir anlayış, yeni bir hizmet şekli getirmektedir. Tıpkı, Ankara Radyosunun teknik bakımdan ve görünüş itibariyle Türkiye Radyola- rına kazandırdığı değer gibi... (o An- cak, zihinlerde bir takım sorular belirmektedir: o Gerek ek binayı, gerekse yeni kurulan iki servisi din- leyiciye yararlı bir hale (getirecek radyoculuk bilgisi, görgüsü ve tec- rübesi nerededir? Bu bilgiyi, bu görgüyü, bu tecrübeyi sağlayacak yöneticiler, mühendisler, o program- cılar kimlerdir? Bu işi nasıl yapa- caklardır? Görevler nasıl devredile- cektir? Yeni görevlere kimler ata- nacaktır. Bu elemanlar nerede ve nasıl yetişmektedirler? dece, bir inşaatın tamamlanması so- nucu yeni metodlara kavuşan An- kara Radyosunun, bu metodlara uy- ması gereken zihniyeti nerededir? Gerçi son üçbuçuk yıl içinde Baş- kent Radyosu, çalışma düzeni ve programları obakımından oldukça büyük değişikliklere uğramıştır. Ay- nı zamanda, oldukça önemli devre- ler de geçirmiştir. Ama, mesela ha- ber bakımından bir türlü esaslı bir adım atamamıştır, özellikle (o saat 19 haber bülteni, son altı ay içinde takı bir revizyona tâbi tutulmuş ve gerçekten de yararlı değişiklikler yapılmıştır. Meselâ, haber protoko- lünün sırası değiştirilmiştir. e Eski- den, önemli kişilere alt haberler, ö- nemsiz de olsalar başta gelirdi, Bu- gün buna engel olunmuştur. Haber- lerin önem derecelerine göre sıra al- maları, Türkiye Radyolarının büyük başarılarından biri osayılmalıdır. Bir radyo en iyi, en yararlı pro- gramları yayınlayabilir. Ama o rad- yo, haberi en iyi, en çabuk ve en uy- gun manda veremiyorsa, görevini yapamıyor demektir. Ankara rad- yosunun durumu, ne dir. Ancak, bunun sebebini nun bugünkü idarecilerinin, Basın - A er gi anl nın dışında a Radyolaymızı ihmale, anlayış- sızlıkla dolu uzun bir geçmişi var- dır. Bu kusurlarla dolu geçmişten ders almak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak, Türk (Radyoculuğunun esasını getirmek bugünkü yöneticile- rin görevidir. Temele önem verme- den çalışmayı daha uygun, daha ko- lay bulurlarsa, bu yöneticiler de, Türk Radyoculuğunun gelişememesin den ilerde sorumlu olacaklardır "Umutsuz bir aşka düştüm" Radyo niçin haber dinleyicisini memnun Herşeyden önce, Radyonun haber al- bültenleriyle m (AKİS -162) ma imkanları dardır. Eldeki imkân- lar da anlayışsızlık yüzünden, dışa” rıdan baltalanmaktadır. Radyoların geniş imkânlara kavuşması ancak beklenen kanunun çıkmasıyla müm- kün olabilecektir. Peki, kanun çı- kıncaya kadar böylece beklemek mi doğru olur, yoksa tedbir yoluna git- Radyo, ikinci yolu seçmiş ve bir takım tedbirler almıştır. Ancak, ka- rar almada serbest olan Radyo, bu kararları uygulamada serbest (o de- ğildir. Zira, devlet radyosudur diye» her resmi müessese Radyodan yarar lanmağa çalışmaktadır. Herkese gö- re kendi haberi önemlidir ve Rad- yodan verilmesi şarttır. Eğer Rad- yo idaresi ayni fikirde değilse, tar- tışma hazırdır! Bazan Radyo, baza» da karsı taraf bu tartışmaları kaza- nır Radyo, haklı olduğu halde tar- tışmayı Oo kaybetmişse, o dinleyicini» gözünde eksikliklerine bir yenisini ilâve etmiş sayılır. Radyonun haber bültenleri oson olaylarda dinleyiciyi tam anlamıyla aydınlatmış mıdır? Bu kimse müspet cevap veremez. Son aylarda Radyo, tarafsızlığını anlamıyla korumuş mudur? Bu S0- runun cevabı da hayırdır. e Peki, bu- nun sebepleri nelerdir? Kabahat Radyoda mıdır, Basın Yayında yo tarafsız olmak için elinden gele- ni yapmaktadır. Basın - Yayın Ba- kanlığı, kendi organı olan Radyoya kanlıktan gelen isteklerin o hoşnut- suzluk yaratabileceği hatırlatılınca bunu olgunlukla karşılayan oyöneti- ciler de mevcuttur. O halde, eksik olan nedir? Geriye radyoculuk bil- gisiyle (o teşkilâtsızlık (kalmaktadır. Radyolarımıza haber anlayışının leşmesi için uzun bir süreye ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Ama ortada bir kanun, bir ölçü bulunmadığına göre, Radyonun tarafsızlığını tesbit etmek için gereken teşkilâtı kurmak işten bile değildir. Fakat anlayış ol- madan Radyonun bu tarafsızlığı na- sıl korunabilecektir? Bunu hemen sağlamanın imkânı var mıdır? Bü- tün bunlara rağmen ilerde bu anla- yışın da Radyoya yerleşeceğini dü- şünerek, yine çeşitli olayların mey- dana geldiği bugünlerde (o çalışmak- tan a çare yoktur. n kısası, ne yapılırsa yapıl- sın, ibi bültenlerinin (düzelmesi, Radyonun tarafsızlığının sağlanma- sı bugün halledilecek bir konu de- gildir. sebepten Radyo, tarafla- rı,daha uzun bir süre kızdıracak ve dinleyicilerine haberleri gerektiği gi- bi veremiyecektir AKİS/27

Bu sayıdan diğer sayfalar: