8 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

8 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 MUHABİR MEKTUPLARI > Bolu Halkevi Sabahleyin kalkınca sürahiyi kırılmış bulursunuz Bolu 4 (Hususi) — Bolu Halkevi geçen gün parlak bir merasimle açildı. E Merasimde gayet güzel nutuklar ve şiirler söylendi. Bilhassa Bolu mebusu Cavat Abbas beyin nutku ve “Türke dua,, ismindeki şiirler pek alkışlandı. Cavat Ab- bas beyin Gaziye, Türklüğe dair olan nutku çok güzeldi. Cavat Abbas bey nutkundan sonra Gazi Hz. ne çekilen tazimat telgrafına gelen cevabı okudu. Bu kıymetli telgraf gayet (yüksek irşatlar ve kıymetli (iltifatlarla (odolu idi. Telgraf dinleyenler üzerine ğ pek büyük bir tesir uyandır- dı. Cavat Abbas beydem sonra - fırka reisi Akim beyde bir nutuk — söyledi. © — Halk evine karşı, bilhassa genç- © likte büyük bir alâka vardır. Daha şimdiden bir çok gençler kayt olunmak için halk evine müraca- © at etmişlerdir. © Geçen ; de bütçeye 10,000 lira tahsisat konulmuştu. Bu sene vilâyetin - parası az olduğu için kaplıcaların — satın alınmasından vaz geçilmiştir. Size) birazda buranın vilayet haberlerinden bahsedeyim... Mec- lisi umumi vilâyet işini bitirdi. Vilâyet bütçesi 491972 lira olarak tesbit edildi. Vilâiyet (meclisi bazı kararlarda ittihaz etmiştir. sene vilâyet (o mecllsi Bolu kaplıçalarını satın almağa ve burada asri tesisat yaptır- mağa karar vermişti. Bunun için - Bütçeye konulatö 10000 lira vilâ- yetin başka ihtiyaçları için sarf - edilecektir. Bu sene Bolu müthiş soğuktur. Denilebilirki Bolu en soğuk kışını geçirmektedir. Bilhassa burada gündüzle gec arasındaki hararet farkı müthiştir. Meselâ gece ya- tarken dereceye bakarsanız -- 3 dür. Sabahleyin kalktığını zaman gene dereceye bakın sıfırdan aşa- gı 8 yahut 10. Burada bu sene hararet derecesi sıfırdan aşağı 24 de kadar düşmüştür. Ekseriya gece saat onda sobası söndürülen bir odada sabahleyin (o sürahinin içindeki suyu donmuş; sürahiyi kırılmış bulursunuz. Sürahinin o kırilması Bolunun bu sene bize oynadiğı en hafif oyunlardandır. Halbuki Obaşka zamanlarda Boluda bukadar şid- detli kış olmıyordu. Bunun için Bolulular müthiş soğuklar karşı- sında adeta şaşırıp kalmışlardır. Birkere Bolu evleri soğuğa, fırtınaya ve kara karşı elve- rişli değildir. (Evlerin divarları gayet incedir. Dişarıdaki soğuk evlerin içine adam akıllı girer.. Halkın alışmadığı şiddetli soğuklar burada da gribi epice arttırmıştır. Istanbul gazetelerindeki grip ha- vadislerini okurken biz de burada öksürüyor, aksırıyor, tıksırıyoruz.. Ve gazeteyi okuduktan sonra da bir aspirin yutuyoruz. Bu asırda Ticaretin rubu Reklâm! dır Malınızı çok satmak için Akşam'a ilân vermeniz kâfidir. Zira: AKŞAM Bütün Türkiyede en fazla satışı olan gazetedir Akşam Terki teslihat kanfürarısnıla masal Bir murahhas aslan, kaplan, kartal, boğa ve ayı hikâyesini anlattı Ispanya murahhasının masalı herkesi güldürdü, Cenevrede top- 5 lanan terki tesli- hat konferansı | haftalardan beri | müzakereye de- vam ediyor. Şim- diye kadar bir çok nutuklar irat edildi, tekliflerde bulunuldu. Fakat bütün bu mü- zakereler hiç bir netice vermedi. Silâhların terki değil, hattâ azal- tılması için bile henüz hiç bir adıma tılmamıştır. Vaziyete bakılırsa Terki teslihat konferansına alt resimlerden: Italyan murahhası M. Grandi ve arkadaşlarının faşist usulü selâmları bu yolda esaslı bir karar verilmesi de kabilola- mıyacaktır. Çünki fikirler çok muhteliftir, her devlet kendine göre bir noktai nazar takip edi- yor. Bunları telif etmek imkânsız denecek derecede güçtür. Terki teslihat konferansında en kestirme yoldan Rus heyeti git- miş, heyetin reisi M. Litvinof bütün devletlerin birden silâh- larını terketmesini istemiştir. Bu teklif büyük itirazlara maruz kalmış, (hararetli (omünakaşalar olmuştur. Bu münakaşalar esna- sında bazı acı sözler de söylen- miştir. Bir aralık müzakere hoşa gitmiyecek bir şekil aldığından âzanın asabiyeti sükün buldu Ispanya murahhası Sinyor Mada- riaga kürsüye çıkarak manidar bir masal söylemiştir. Bu masal ile herkesi güldürerek asabiyeti yatıştırmıştır. Sinyor Madariaga Rus ve İngi- liz tekliflerini birleştirilerek ikisi ortasının bulunmasını teklif ettik- ten sonra masalı şu suretle anlat- mıştır: Bir zamanlar aslan, kaplan, Kartal, boğa ve ayı toplanmışlar ve: “birbirimize bu kadar zarar veriyoruz. Buna ne lüzum var?... Artık dost geçinelim ve silâhla- rımızı bırakalım, demişler... Bu fikir çok muvafık görülmüş, hepsi buna taraftar olduğunu söylemiş- lifte bulaumuş: “ canım bunların hepsini © birden bırakalım ki ben sizlerin her biri- nizi aguşu mu- habbetimde ku- caklıyayım!.., Bu masal iç- timada bulunan herkesi kahkaha- larla güldürmüş- tür, Hattâ Litvi- nof yoldaş bile kahkahalarını zaptedememiştir. Masal bittikten sonra rus teklifi reye konmuş ve ekseriyetle red- dedilmiştir. tir. Yalnız iş silâhların nasıl bıra” kılacağına kalmış... Arslan Kar- tala bakarak: — Evvelâ kanatları ilga edelim. demiş. Kartal boğaya cevabı vermiş: — Kanatlardan evvel boynuzları kaldıralım. Boğa da kaplana bakarak: — Bunlardan evvel pençelari terketmek lâzımdır. demiş. Hayvanlar aralarında bir türlü anlaşamamışlar. Bu sırada ayı işe müdahale etmiş ( Sinyor Ma- dariaga gözlerini rus murahhası Litvinofa çevirerek) ve şu tek- bakarak şu a Ne, Japonya murahhası Cemiyeti Akvam meclisi karşısında : Murahhas elini kaldırınca hepsi korkudan tabanca zannederek ellerini havaya kaldırıp teslim oluyorlar. Bir Isviçre gazetesinde çıkan bu karikatür terki teslihat konferansı ve Cemiyeti Akvam mahafilinde çok hiddeti mucip olmuştur. Meşhur ressam Derso ve Kenin yaptıkları karikatürde soldan itibaren sıra ile şu zevat görülüyor: Yen (Çin), Matos ( Goatamala ), Colban (Norveç), Fotich ( Yugoslav), Madariaga (Ispanya), Von Bulow (Alman), Grandi (Italya ) , (Küba), Lestra (Irlanda), Caary (Panama). Paul Boncour (Fransa), Eric Drommond (İngiltere ), Zaleski (Lehistan ) , Barleto 8 Mart 1932 KARİ MEKTUPLARI Ayaz Ishaki Kudüs islâm kongresine iştirâk eden bu zatın salahiyeti yoktur Dün Viyanadan aldığımız şu mektubu aynen neşrediyoruz: Zir- deki mektubumu kıymettar gaze- tenizde neşreylemenizi rica ederim. Kazan Türklerinden (muharrir Ayaz Ishaki, Berlinde tatarca neşretmekte olduğu “Yana Milli yul,, mecmuasında yazdığı ve bazı avrupa gazetelerinde görüldüğü vechile Kudüsdeki “Ittihadı islâm kongresine Tataristan ve Başkür- distan, kendi tabirile “İdil-Urali , temsili davasile iştirak etmiştir. Mısır ve Suriyede içtimalarda ve gazetelerde namımıza beyanatlarda bulunmuştur. Biz bununla ilân ediyoruz ki (ORusya (haricinde Başkurdistanın sabık milli hükü- meti azaları ve ölkeyi lâzımgelen yerde temsil edecek komitesi mevcuttur ve ben bu komitenin Avrupadaki mümessiliyim. Bizim komitemiz Kudüs kon- gresine iştirak hususunu alâkadar şahıslara ve islâm ruhanilerine, ulemaya ait mesele diye bildi- ğinden bu kongrede ülkemizin temsiline, ohatta © meseleyi müzakereye bile lüzum görme- miştir. Bu münasebetle şunu da ilâve etmeğe lüzum görüyorum ki mu- maileyh Ayaz İshaki efendi bun- dan evvelde İngiltere papasları reisine ve Roma papazına “Idil Ural,, yeni Tataristan ve Başkür- distan müslümanları namına tel- graflar çekerek münasebata gir- miş ve Cenevrede toplanmış olan mazlum milletler e konğrasınada Tataristan ile beraber Başkurdis- tanı temsil etmek iddiasında bu- lunmuştu. Bunlar muharririn kendi mec- muasında ve “Promet,, mecmua sında yazıldığı zaman ehemmiyet vermemiştik, fakat Rusyada ve aksâyı şarkta iken daima Baş- kurdistanın aleyhine çalışan bu muharririn ülkemizi ve halkımızı temsil eylemek davasında gittikçe daha lâübali davranması, hatta halkımıza hiç bir suretle alâkası olmiyan Kudus kongresinde bile namımıza hareket etmesi karşı- sında böyle hareketlerin pek yer- siz olduğunu göstermek mecburi- yetindeyiz. Şarki Rusya Türk kütleleri Türkistan'da umumi milli teşkilât etrafında birleştikleri zaman baş- kürtler ön safta bulunurlar, fakat bunun haricinde bir kabile mü- messilini diğer bir kabile namına, bilhassa çok münasebetsiz yer- lerde, söz söylemesini biz ancak protesto eder ve bu gibi hare- kâtın (Obundan böyle tekerrür etmemesini umumun huzurunda matbuat vasıtasiyle talep ediyoruz. Başkürdistan'ın Avrupadaki mümessili Dr. Alimdjan Tagan — 1 Aylık abone 150 kuruş Muhterem karilerimize kolaylık Karilerimizden arzu edenler 150 kuruş mukabilinde gaze- temize bir ay için abone olabileceklerdir. Gazetemize biraylık abone İÜ kaydedilecek muhterem oku- yucularımızdan ricamız: 150 kuruştan ibaret olan abone İ ücretini müddetlerinin hitamından evvel ve vakti zamanında idaremize göndermek, Aksi takdirde gazete irsalâtında oteahhur vukubulur ki bunu muhterem kari'lerimizin de arzu etmiyecoklerinden eminiz,

Bu sayıdan diğer sayfalar: