8 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

8 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 8 Mart 1932 Ekmek fiati (Baş tarafı birinci sahifene) Köylünün 100 paraya buğday satarken ziyan etmesinin mubtelif sebepleri vardır: 1 — Toprağın randımanı azdır. Ziraat istatistiklerine göre toprak vasati olarak bire beş verir. Bir çok ziraat memurları bu bire beşi bile fazla bulurlar. 2 — Köylünün elindeki vesait iptidaidir. Işçiler tarlada çok zalı- met çekerek, iptidai vesaitle aziş yapıyorlar. 3 — Tohumların cinsleri iyi değildir. Köylü iyi tohum bula- mıyor. Buğday istihsalâtında, bu üç mesele halledilmedikçe, köylüyü ziyandan Okurtarmak mümkün değildir. Bu üç mesele halledilirse o zaman buğday köylüye daha ucuza mal olacak, bugünkü fiatle sattığı takdirde zarar edemiyecek, şehir ve kasaba halkı da ucuz ekmek yiyebilecektir. Bu mese- lelerden ne suretle halledilebile- ceğini sırasile bahsedeceğiz. Açık gözler faaliyette. Hükümet tarafından alınacak tedbirlerle buğday fiatlerinin yük- selmesi ibtimali nazarı dikkate alan bir kısım değirmenciler ve tacirler Anadoludan çok miktarda buğday getirtmektedirler. Son günler zarfında eskisinin iki misli buğday geliyor. Bunlar ucuz aldıkları buğdayi ileride pahalıya satmak emelindedirler. Ankarada fiatler yükseldi Ankara, 7 — Şehrimizde buğ- day fiatleri; buğdayın yarımı 60 ve unun çuvalı 475-500 kuruşa kadar çıkmıştır. Bazı fırıncılar belediyeye müracrat ederek 7,50 kuruş olan ekmek narhının sekiz kuruşa çıkarılmasını istemişlerdir. Belediye meseleyi tetkik et- mektedir. Köylüye fasulye (Baş tarafı birinci sahifede ) kazançh, bir kaç sene evvelkine nisbetle azalmıştır. Bu vaziyet karşısında, gıda maddelerinde ibtikâra (meydan (vermemek lâzımdır. Belediye ne yapacak? Erzak ve diğer bavayiçi zaru- riye fiatlerindeki ihtikârla müca- dele için belediyenin ne düşündü- ünü öğrenmek istedik, Belediye reisi muavinlerinden Nuri bey bir Oo muharririmize bu hususta demiştirki: — Biz, iktisat mürakiplerimiz vasıtasile halkın gıdasına , zaruri ihtiyaçlarına ait maddeler hakkında mütemadiyen tetkikat yapıyoruz. (o İhtiyaç (o gördükçe hayatı ucuzlatmak için tedbirler alacağız. Bu esaslı vaziferimizden biridir. Meselâ, geçenlerde karlı havalarda odun, kömür fiatlerini tetkik ettirdik. Havaların fena olmasına rağmen geçen seneki fiatlerlerle büyük bir fark görül- medi. Bunun için tedbir almadık. Diğer erzak fiatlerini'de müte- madiyen kontrol ediyoruz. Ihtikâra delâlet edecek fevkalâde vazi- yetler görürsek derhal tedbirler alacağız. Yukarda kaydetmiş olduğumuz gibi fasülyenin toptan ve pera- kende fiatleri arasındaki mühim fark ve belediyeyi tedbir almağa sevkedecek bir amil değil midir? Ihtiyar bir kadın merdivenden düştü Pangaltıda Madam Despina isminde 70 yaşlarında bir kadın dün evde merdivenden inerken düşerek başından tehlikeli surette yaralanmıştır. Kadın ifade vere- miyecek bir halde hastahaneye götürülmüştür. düşünülmektedir. keratı müşkülâta uğramaktadır. bildirmiştir. Ali karar heyeti Tetkik edilmiyen 90 dosya ne olacak? Ankara 8 (Telefon) — Kanuni müddetini ikmal ettiği için bir kısım dosyalar üzerinde tetkika- tını bitiremiyerek dağılan Âli ka- rar hey'etinden müdevver 90 kü- sur dosya hakkında yapılacak muameleye dair yakında millet meclisi heyeti umumiyesinde mü- zakere cereyan edecektir. Alâkadarların verdikleri istida- lar üzerine Millet meclisi bu hususta ne düşündüğünü hükü- metten sormuştur. Ali karar heyetinin Okısa Obir omüddet için tekrar teşkili ile geriye kalan dosyalar üzerinde tetkikatın ikmal ettirilmesi düşünülüyorsa da heye- tin faaliyete getirilmesi müşkil görülmektedir. Bu sebepten dolayı adliye ve istida encümenlerinden mürekkep bir heyet bu tetkik salâhiyetinin verilmesi için meclis heyeti umu- miyesine bir teklif (yapılması ibtimali kuvvetlidir. Mecliste, adaletin teessüsü için muallâkta kalan bu meselenin biran evvel bir sureti halle raptı lehinde kuvvetli bir cereyan vardır. Akhisarda iş bankasına terhin edilen tütünler Akhisar, 7 ( Hususi ) — Iş ban- kasına terhin edilen ve henüz satılmıyan tütünlerin müstahsili kurtarmak için bankaca satın alınmasına karar verilmiştir. 932 mali senesi devletin taahhütleri noktasından yüklü bir senedir. Devlet bu sene için, 38 milyon lira ödemeyi taahhüt etmiş bulunuyor. Bu yekünun Meriç iki metro yükseldi feyezandan korkuluyor Edirne, 8 ( Telefon ) — Üç haftadanberi Edirneyi kaplamış olon karlar son günlerde yağan yağmur ve lodos rüzgârları yüzünden temamen erimiştir. Bal- kanlarda eriyen bu karlardan Meriç nehri tekrar yükselmiştir. Bu sabah nehir yataklarından taşmış bir halde idi. Nehrin daha ziyade taşacağından korkul- maktadır. Nehir iki metro yükselmiş bulunuyor. Meriç etrafındaki evlerin tahliyesi için zabıta faaliyete geçmiştir. Çinliler Şanghay önüne yeni bir ordu daha gönderiyorlar Londra, 7 ( Hususi ) — Çin - Japon sulh müza- Çinliler Japon kuvvetlerinin geri çekilmemesine ve bilâkis Şang- haya mütemadiyen asker gönderilmesine fena halde kızıyorlar. Çin hariciye nezareti Japonya askerini çekmez ve Çinin hâkimiyet hakkına muhalif talep- lerde bulunursa Çinin asla sulhe yanaşmıyacağını Telgraflar edilecektir. hadiseler Bazı vergiler arttırılacak Hükümet, alacaklılarile taksit müdde- tini uzatmak suretile anlaşmak istiyor Ankara 8 (Teiefon) — hükümet 932 bütçesinde müvazeneyi temin maksadile bazı vergileri arttırmak tasavvurundadır. Buhran vergisinin diğer mükellef- lere de teşmili tetbikatta müşkilât arzedeceğinden, meselâ bina iratları vergisinin yüzde 10 nisbetinde, arazi vergisinin de muayyen bir miktarda tezyidi hafifletilmesi maksadile hükümetin alacaklılarıyle taksit müddetlerini uzatmak surerile bir anlaşmaya varması ihtimalinden bahsedilmektedir. Diğer taraftan masraf bütçelerinde âzami tasar- rufa riayet olunması mukarrer ise de yeni masraf bütçesinde meselâ milli müdafaanın deniz kısmı bütçesi, eskisine nispetle bir fazlalık arzetmektedir. Yeni gelen gemilerin masraf bu tezayüdün başlıca sebebidir. istilzam ettirdiği devamlı Japonlar dün Voosounga yeniden 14 öin asker çıkarmışlardır. Nankin hükümeti de beşinci Çin ordusuna hazır bulunmasını emretmiştir. Bu ordu cepheye gönderilecek ve icabında Şanghaya taarruz Son haberlere göre Şangbhaydaki Japon tebaası Çinlilere taarruz olmaktadır. sık sık Her etmekte, bu yüzden Vazi'yet müphemdir, dakika yeni bir harbin başlaması muhtemeldir, Askeri tekaütler Milli müdafaa vekâletinin bir emri Ankara 8 ( Telefon) — Milli müdafaa vekâleti alâkadarlara yaptığı bir tamimle tekaütlüğünü talep eden ordu mensuplarının muamelelerinin işarı ahire kadar durdurulmasını emretmiştir. M. Briand Şükrü Kaya beyin bir makalesi Ankara 8 —M. Briandın ölümü münasebetile (hariciye vekâleti vekili Şükrü Kaya bey Hakimiyeti milliye gazetesinde bir makale neşretmiştir. Şükrü Kaya bey Fransız siyasi- sinin vefatından dolayı teessürünü, Briand'ın mezayasını izah ettikten sonra diyor ki: “Bütün dünyanın zulüm ve akılsızlıkla (okendini (kaybettiği günlerde Fransız millet meclisinde 89 evlâdi Briandın sözlerini işidiyorum : Kemalistlere brigant (şaki) diyorlar. Biz böyle adam- lara vatanperver denildiğini bili- yoruz. , Iş kanunu Ankara 7 — Iktisat vekâleti, iş kanunu Tâyihasını meçlise gön- dermiştir. Lâyihaya göre işçiler için sigorta, işçi çocukları için bakım evleri tesis edilecek, küçük yaştaki çocuklar | çalıştırılmıya- caktır. Hâlâ bulunamadı Lindbergin oğlundan elân haber yok Nev York 7 (Hususi) — Lind- bergin oğlu elân bulunamamıştır. Bu işle uğraşmak için seferber hale konulan 48 hükümetteki polislerin miktarı 100 bin kişiye baliğ oluyor. Ikinci çocuğunu doğurmak üzere olan Madam Lindberg çok me- yustur. Kadın radyo vasıtasile bütün halka beyanatta bulunmuş, ka- çırılan çocuk hasta olduğundan yemesine içmesine dikkat edilme- sini rica etmiştir. Bu sözleri kaçıranların işitmesi için gazete- ler de iktibas etmişlerdir. Amerika gazeteleri (o kaçırma hadisesi omünasebetile (o hergün ilâvelar neşrediyorlar. Kaçakçılık yaparak kazandığı paradan vergi hissesini gizlediği için mahpus bulunan Al Capone, tahliye edi- lirse arkadaşlarile beraber az za- man içinde çocuğu bulabileceğini söylemiştir. Meşhur banker Morgan hususi polis memurlarını Lindbergin ço- cuğunu aramağa memur etmiştir. Bir rivayete göre çocuk 48 saate kadar teslim edilecekmiş. Çocuğu kimlerin kaçırdığı ma- lâm değildir. Bütün çete reisleri birer beyanname neşrederek bu işle alâkadar #lmadıklarını ve hadiseyi takbih ettiklerini bildir- mişlerdir. Tevfik Rüştü bey Sofya, 7 — Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü bey önümüzdeki perşembe günü Sofyaya vasıl olacak ve Sofyada bir gün İala- caktır. Kıştan yaza! Dün hararet 18 dereceye kadar çıktı Geçen hafta hüküm süren soğuklardan ve kar fırtınasından sonra hava birden bire değişmiş, lodosa dönmüştür. Dün bu sebeple ortalık Oadam akılı O sıcaktı, sokaklarda paltolarını (o koluna almiş gezenler vardı. Filhakika hararet 18 dereceye kadar çık- mıştı. Gece yurısından sonra lodos rüzgârı esmeğe başlamıştır. Sabah saat beşte rüzgâr fırtına halini almıştır. Bir saniyedeki sürati 14 metro idi. takvimlere göre bu fırtına koca karı fırtınasıdır. Bu sabah lodostan vapurlar seferlerini güç- lükle yapabilmişlerdir. Yeşilköy rasat merkezinden verilen malümata göre bugün hava kapalı olacaktır. Ara sıra yağmur yağacaktır, Rüzgâr garp istikame- tinden esecektir. Dün hararet 18 di. Bu sabah 8 derece olmuştur. 300 imzalı istida Dün 3 kişi tevkif edildi Geçenlerde 8 kişi 300 imzalı bir istida ile vilâyete müracaat ederek 3 bin işsiz namına iş iste- diklerini söylemişlerdir. Bu 3 yüz işsizi bir araya toplayarak mı istidayı tanzim eyle- dikleri, yoksa bazı eşhasın bu şekilde istida yaparak ötekini berikini (o tabrik mi o ettikleri şayanı dikkat (görüldüğünden vilâyet ve polis müdiriyeti bu hususta tahkikat yapmaktadırlar. Tahkikat son safhaya gelmiştir. Şimdiye kadar yapılan tahkikat neticesinde polis müdiriyeti üç kişinin tevkifine lüzum görmüş ve dün akşam üzeri bunlar tevkif | edilmişlerdir. - Tevkif edilenler camcı Mehmet, Arap Nuri ve Vâhittir. Komünist tahrikâtı Komünist tahrikâtından maz- nunen geçenlerde tevkif edilen 6 erkekle bir kadın haklarındaki tahkikat evrakı 7 inci istintak dairesine verilmiştir. Bunların da Izmire gönderilme- leri ihtimalinden bahsedilmekte idi. Aldığımız malümata nazaran bunlar İzmire gönderilmiyecekler, burada muhakeme edileceklerdir. Dün tevkif edilenler hakkındaki tahkikat bittikten sonra bunlar da adliyeye verileceklerdir. Irak Kralı Şehrimize gelen malümata göre, Irak kralı Faysal Hz. rafaketle- rinde başvekil Nuri Pş. olduğu halde nisan ortalarında Bağdat'tan tayyare ile Tahrana gidecektir. Irak Kralı Tabranda bir hafta kalacak, Iran Şahı Hz. nin misa- firi olacaktır. Faysal Hz. nin Tahrandan av- detlerinde deniz yolunu ihtiyar ederek şehrimize uğraması ve buradan tekrar Parise gitmeleri muhtemel addedilmektedir. Yeni Amerika sefiri Amerikanın Tokyo sefirliğine tayin edilen Mr. Grew'nin yerinş Amerikanın Ankara sefirliğind Mr. Charles Hıtehcook Sherril tayin edilmiştir. Mr. Sherrill 65 yaşındadır ve avukattır. Şimdiye kadar yalnız 1909 dan 1911 e kadar Amerikanu Arjanm sefirliğinde bulunmuştur. Bir sene evvel seyyah sıfatile şehrimize gelmiş ve dört gün kadar kalmıştır. Fatih polis merkezinde yangın Bu sabah Fatih polis merkezin den yangın çıkmışsa da sirayetine meydan verilmeden © söndürül- müştür. Yangın elektrik tellerinin kuntakından ileri gelmiştir. İ K mmm in EN

Bu sayıdan diğer sayfalar: