8 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

8 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A - Sahife 4 Dansözler - Muganniyeler kraliçesi MARILYN MİLLER ve New - York Metropolitan operasının mükemmel tenoru ALEXANDRE GRAY (10 Mart Perşembe akşamı saat 9,30 da MAJiK sinemasında Büyük Temaşalı Operetlerin En şen, en güzeli, ve en zengini SALLY Operetinde görüneceklerdir. 150 - dansör - 36 Balerin - Tamamen renkli bir filmdir. ALKAZAR vw ŞIK Sinemalarında muvaffakiyetle devam etmekte olan: İSTANBUL SOKAKLARINDA nam milli filmin bugün son günüdür. Film harice gideceğinden görmeyenlerin son günden istifade etmeleri tavsiye olunur. Marcel Achard'ın müessir Yarın Matinelerden itibaren ALKAZAR SİNEMASI Cihan komiği ŞARLi ŞAPLEN'in en son temsili ŞEHİR IŞIKLARI Fevkalâde gülünçlü ve kahkahalı film. mmmamzuzz Kendisine lâyık olmayan bir adama delicesine âşık olan dilber ve zengin bir genç kızın romanı... Aşkının esiresi olan bu kız her bir ayıp ve mahcubiyete katlanıyor ...... ve mühiç piyesi Française) den MADELEİNE RENAUD'un temsili GÖNÜL KİMİ SEVERSE ( Mistigri ) filminin mevzuu budur. İşte ve (Comedie YARIN AKŞAM MN M. Briand öldü! ( Baş tarafı birinci sahifede ) Paris, 7 — Eski başvekil ve hariciye nazırı M. Briand bugün saat 13,30da Pariste vefat etmiştir. M. Briand sonzamanlarda kalp hastalığından omuztarıptı. Esaslı bir surette tedavi edilmesi için Cocherel çiftliğinden Parise gel- miş, fakat bir kaç gün sonra hastalanmıştı. Dün hastalığı vaha- met kesbetmiş ve sabık başvekil bugün ölmüştür. M. Briandın vefatı bütün Pariste ve Fransanın her tarafında büyük bir teessür husule getirmiştir. Muhtelif memleketlerden gelen telgraflara göre diğer memleket- lerde de bu teessüre iştirak edilmektedir” Sabık beşvekil ve O hariciye nazırının evi önünde binlerce halk, bilhassa kadınlar toplanmıştır. Bunlardan ekserisi ağlamakta idi. hükümet M. Brianda milli cenaze alayı yapmak için ailesinin muva- fakatini istemiştir. M. Biriandın hayatı M. Briand 1862 senesinde Nantes şehrinde doğmuştu. Bina- enaleyh o(70 yaşında (o ölmüş demektir. Hukuk tahsil etmiş, sonra siya- siyata atılmış, gazetelerde muhar- rirlik etmiş, 1902 senesinde mebus intihap edilmiştir. lik defa 1906 da Clemanceau kabinesinde maarif vazırı olarak bükümete iştirak etmiş, ondan sonra bir çok kabinelerde nazır- lıklarda bulunmuştur. 1909 da ilk defa olarak başve- kâlete gelmiştir. Bundan sonra muhtelif kabinelerde birçok neza- retleri işgal etmiş, ve tamam İl defa başvekil olmuştur. Fransa her başı sıkıldıkca Brianda müra- caat etmiştir. Sabık baş vekil umumi harpte Selâniğe gönderilen şark ordusu- nun muhafazası hususunda pek ziyade ısrar etmiştir. Bu ordunun harbin itilâf (o devletleri lehine neticelenmesinde ne kadar büyük bir amil olduğu hatırlardadır. Muharebeden sonra Briand sulhü kuvvetlendirmeye çalışmış, Alınanya ile bir çok itilâflar aktetmiş, iki hükümet arasında esaslı bir an- laşma temini için uğraşmıştır. Fakat bu mesaisine müfritler dalma müşkülât çıkarmışlardır. Briand yedi sene fasılasız hariciye nazır- lığı etmiştir. Fakat, bilhassa son zamanlarda baş vekillerden ve kabine arkadaşlarından çok müş- kilât görmüş, takip ettiği sulh siyasetine manialar çıkarılmıştır. Bu müşkilât eski diplomatı çok yormuş ve manen de hasta etmiştir. Buna rağmen Briand çalışmaktan hali kalmıyordu. Bu sebeple bütün sulhperver Fran- sızlar, bilhassa kadınlar kendisine dört el ile sarılmışlardı. Briand son zamanlarda vücutça da hastalanmıştı. Bu sebeple baş- vekil Laval kendisini faal politika hayatından çekilerek reisicumhur- luğa namzetliğini koymağa kan- dırmıştı. Fakat Briandın yetiştir- mesi olan Laval, hariciye nazı- rının kazanmaması için elinden geleni yapmıştır. Bu hal Briand'ı bir kat daha inkisara uğratmıştır. Nihayet geçende harbiye nazırı Maginot'un ölümünden istifade ederek Laval yeni bir kabine teşkil etmiş ve Briand'ı açıkta kırakmıştır. Bundan sonra Briand doğduğu şehre yakın olan Cocke- rele ismindeki çiftliğine çekilmişti. M. Briand çok zeki, hoşsohbet, hazır cevap bir zattı. Fransanın en büyük batiplerinden biri idi. Kendisine “viyolonsel sesli hatip,, derlerdi. Hakikaten sesi viyolon- sel gibi tatlı ve ahenkli idi. Vefatı ile Fransa ve bütün siyaset âlemi büyük bir insan kaybetmiştir. GRETA GARBO Pek yakında Cavallini'nin rolünü ...... filminde oynayacaktır Arzu ve talebi umumi üzerine ve herkesin (o görebilmelerini (o teminen güzellik kraliçası FERİHA TEVFİK ve Darülbedayi san'atkârlarının tem- sili mubteşemi sesli, sözlü ve şarkılı ikinci türkçe filmi KAÇAKÇILAR Bir kaç gün daha ALEMDAR Sinemasında iraesine devam olunacaktır. Gündüz: 2,4, 6, gece 9,1/2 da Şehzadebaşı Raşit Rıza tiyatrosu Perşembe günü akşamı Büyük gala Şkespirin şaheseri 5 perde 2 tablo Gişe gündüzleri açıktır. Radyo 8 Mart Salı akşamı Istanbul (1200 m.) — 18 Gramofon, 19.30 Hafız Bürhan bey heyeti, 20,30 Gramofonla opera, 21 Hafiz Bürhan bey heyeti, 22 orkestra. Belgrat (429,3 m.) — 19.25 kon ferans, 19,55 konser, 20,30 Zagrepten nakil, 22,30 havadis, 22,50 plâk. Bükreş (894,2 m.) — 19,410 muzik, 20 radyo orkestrası, 20,30 konferans, 20,45 şarkı, 21,05 radyo orkestrası, 21,45 havadis. Budapeşte ( 5505 m.) — 19 fransızca ders, kraliçesinin nakli. Prag (488,6 m.) 19 havadis, 19,20 şarkı, 20 orkestra. Roma (m. 441,2) — 20,15 muzik, 20,45 o konser, 21,45 komedi, 21,15 konser. Varşova (m. 1411) — 17,35 sen fonik konser, 18,50 muhtelif parçalar, 19,15 musahabe, 19,35 plak, 19,45 radyo Jurnal. 5 Viyana ( 517,2 m. ) — 19,15 şarkı, 19,25 oOmusahabe, 19,35 senfonik orkestra, (20,45 operet nakli, 22,15 konser. 9 mart Çarşamba akşamı Belgrat (m. 4298) — 19 Almanca ders, ' 20 konser, 20.30 komedi, 21 kuarteto, 21,35 musevice şarkılar, 22,0 havadis, 22,25 raJyo orkestrası. Bükreş (394,2m.) — 19,40 şarkı, 20 Keman konseri, 20,45 piyano kon- seri 21,15 cazbant, 22 radyo gazetesi, Budapeşte (650,5 n.) — 18,30 müzik 19.30 Macar şarkıları, 20,15 kon- servatuardan nakil. 19,30 operadan Saba Româ (4298 m.) — 20 müzik, 21,15: musahabe, 20,45 Roayal opera sından nakil. Prağ ( 488,9 m.) 19 havadis, 19,05 konferans, 20 komedi. 21,45 piya» no konseri 22 havadis. Viyana — (517,2 m.) — 18,15 konferans, 19,45 senfonik konser, 21,05 komedi 2 Ekmek Fiatleri İstanbul Belediyesinden: Martın dokuzuncu Çarşamba gününden itbaren ekmek yedi ve francala on iki kuruştur. adyo gazetesi, Nisteki şenlikler Nice 7 (A. A.) — Milletler şenliği, o parlak muvaffakiyetler kazanmakta berdevamdır. Dün parlak bir güneş, şenliğe iştirak etmiş olan bütün milletler mümessillerinin iştirakile büyük bir geçit resmi icra edilmiştir. x Amerikalı seyyahlar — evelki gün Empress Of Australia vapurile şebrimize gelen (400) Amerikalı seyyah dün otomobil- lerle Istanbul tarafını, müzeleri ve surları gezmişlerdir. Amerikalı seyyahlar, akşam ayni vapurla İskenderiyeye git- mişlerdir. Dün seyyahlar Istanbul şehrini gezerken, İstanbul halkı da bu muazzam seyyah şehri gezmişlerdir. Bu meyanda yüksek ticaret mektebi talebesi de gemiyi ziyaret etmişlerdir. camileri, e —— — filmini göstermeği Türk tarihinin şanlı ve şerefli bir harp zaferini tarih kayıt ederek evlât ve ahfada arz ederken bu şerefli cidalin, surette görünmesi ne büyük bir hadise HiLAL ve MiLLi Dün gündüz ve gece iraesine müştereken başlanılan ÇANAKKALE Muazzam ve muhteşem sesli ve sözlü harp filmi şimdiye kadar İstanbul'da rağbet ve alkışlara mazhar oldu, Türk askerlerinin arslanlar gibi hücumları karşısında halk adeta galeyana gelmişti. Şehzadebaşı misli görülmemiş bü: Dün gündüz ve gece yer bulamayıp avdet mecburiyetinde kalan muhterem müşterilerimize beyanı itizar ederiz. 2,30 - 4,30 suvare 9,30 da Matineler: Çabuk, iyi ve ehven BERLİTZ te öğreniniz KAYDA BAŞLAMIŞTIR BİR MECCANİ TECRÜBE dersi alını Hacbayram caddesi — İstanbul: 373 İs Yeni kurslar açılıyor. Anka İstanbul 7 Mart 1932 (Akşam fiatları) İstikrazlar o | Oo Tahvilât İst, dahili 94,50| Elektrik 4,85 Şark d. yolları — 3,90) Tramvay 2499 D. Muvahhide | 59, | Tünel 4,715 gümrükler 5,0 | Rıhtım Ta Saydi mahl 4,50) Anadolu 2045 Bagdat, 4,50 “un 16— | T.askeriye - «Mümessil 23,— Esham İş Bankası 9,85| Terkos 26,50 i 29,35 | Çimento An o 9,— 4,05 | Ünyon dey. 21,90 16,30 | Şark dey, 215 iy 57,50| Balya De Umumi sigorta (| 10,90) Şarkım. ecza | 2,85 Bomonti 27,25 | Telefon 15,55 Çek fiatları (kap. sa. 16) Paris 12,03) Prağ 15,845 Londra 749,—| Viyana 4,15 Nüyork 0,4745 | Madrit 6,1820 Milano 945 | Berlin 199 İ Brüksel 3,3995 | Varşova 4,165 Alina 3715 | Peşte 4,016 Cinevre 2,4518) Bükreş 7937 Sofya 63,50 | Belgrat 26,75 Amsterdam 1,1775 | Moskova —— Nukut (satı;) kuruş kuruş 10 (. Fransa 170,— | 1 şilin, Av 7 isterlin 748—| 7 pezeta 1 dolar ?1,—| 1 Mark 20 liret 219,— i kadi engo 20 (. Belçika 17—| s4 Diğ 20 drahmi 44—! 20 dinar 20 i.İsviçre 820,—| 1 Çernoveç 20 leva 26,—)| YAltın 921,— 1 florin 85,—| 1 Mecidiye 49,50 20 kuro Çek.) 174.—)| 1 Banknot 087, e mm xx Memurlar yerli malı elbise giyecek — Eskişehirde bütün memur, muallim, talabe hademe herkes yerli malı kumaştan elbise giymişlerdir. Dün belediyeye de bir tamim gönderilerek bütün memur ve müstahdeminin yerli malından elbise giymeleri bildiril- miştir. Belediye keyfiyeti kayma- NEMİ Yarın akşamdan itibaren ELHAMRA sinemasında Dünyanın en meşhur tenoru TİNO PATİERA'yı HAYDUT AŞKI (Fra Diavolo) filminde taganni ettiğini işiteceksiniz. Yerlerinizi evelden temin ediniz. gapumuuumuzuzzız OLORYA SİNEMASI : İlân ZENCİ RUHU ( HALEELUYAH ) filmi hakkında şim: matbuatta neşredilen taktiriamiz makalelere rağmen müşterilerimiz tarafından rağbet görmediğinden dolayı programdan kaldırılarak yerine TALEBİ UMUMİ ÜZERİNE, JCE MAY'in güzel opereti Prensin Geceleri ( Nuits de prince ) Mümessilleri: HARRY LİEDTKE, LAURA GERGOR ve OTTO W ALBURG Bu filmi mükerreren görmeli nghayın en son hadiseleri IMTİHANLARA HAZIRLIK EEE; kamlıklara tamim etmiştir. 8 Mart 1932 ye kadar vazife addediyoruz. Japonların bu kanlı harbin perdede hakiki sinemalarında — ASRİ LISANLARI âl caddesi KISA HABERLER » Mülkiye omezunlarına çay ziyafeti — Mülkiye mektebi tale- besi bugün Tokatlıyan salonla- rında ziyafeti verecektir. x Bir hilkat garibesi — Toka- tın Mahmutpaşa mahallesinde, Hüseyin oğlu Hasan ağanın ge- çenlerde satın aldığı ineği geçen ayın 28 inci akşamı yavrulamak vaziyetine gelmiş, fakat muvaffakf olamayınca sahibi tarafından inek kesilmiştir. Çıkan yavru iki başlı iki kuy- ruklu ve dört ayaklıdır. Hayvanın iki kafasının ortasında bir de üçüncü bir kulak vardır. Yavru ancak yarım saaat yaşamış sonra ölmüştür. xw Kahve ihtikârı yapan tacir- ler — İhtikâr komisyonu kahve ihtikârı yaptıkları iddia olunan tacirler (o hakkındaki tetkikatına dün devam etmiştir. Şeker meselesinde Alpullu şeker fabrikası aleyhine açılan davaya bugün Sultanahmette birinci sulh ceza mahkemesinde o başlanıla- caktır. »* İnhisarlardaki mütekaitler — Defterdar Mustafa bey dün bazı mal müdürlüklerini gezmiştir. In- hisarlarda çalışan mütekaitlerden mürekkep bir heyet yeni defter- mezunlar şerefine bir çay! dara müracaat ederek Fatih mal! b müdürünün inhisarlarda çalıştıks( & larından dolayı tekaüt maaşlarını vermediğini söylemişlerdir. Defterdar B. inhisarlarda çalışan; mütekaitlerin tekaüt maaşlarının yeni sene bütçesine kadar verils mesi lâzım geleceğini alâkadarlara' bildirmiştir. Bunlardan ücret alan* ların tekaüt maaşlarının tam verile mesi kanun iktizasındandır. : li 0 ve (e h *t .-.” 4 e

Bu sayıdan diğer sayfalar: