8 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

8 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Neşriyatımızın seme- e Ki. 3 mz mm EE RR e Rİ a2 Re. a EEE LARA MER f i a i a MEİN mem Be AR a j y), / 8 Mart 1932 Sahife 3 STAKSAMDAN AKŞAMA releri mi görünüyor? Belediye, Florya (o kumluğunu yüz bin liraya alarak, orada bir plâj yapmağa karar vermişti. Bu kararın aleyhine neşriyatta bulun- duk. Evvelki gün, şehir meclisi daimi encümen azasından Avni bey, bu mesele hakkında, bir gazeteye şu beyanatta bulunmuş: — Florya plâjının yeri için encümen tetkikat yapıyor. Maa- mafih, ilerde, belediye için ihtilâfı mucip bir hal olduğu anlaşılıyorsa istimlâkten sarfı nazar edilmesi muhtemeldir. Halbuki, Belediyenin kararı kat'iydi. Belediye encümen âza- sının böyle bir açık kapı bırak- masını makul ric'ate doğru ilk şayanı tebrik, adam addeder, ve alkışlarız. 2 Ecnebi mekteplerindeki ecnebi talebeye Türkiye tarihi ve coğraf- yası okutulması mecburiyetinin refi üzerine, maarifin bu kararı aleyhine mücadele açmıştık. Bu mesele etrafında gazetemize yazı yazan Halil Necdet bey, Anka- radan gönderdiği 5 mart tarihli bir mektupla son vaziyeti şu suretle hülâsa ediyor: “ Ecnebi tabiiyetindeki talebeye Türkiye cağrafiye ve tarihi tedris edilmesinin omecburi (o olmadığı hakkında maarif vekili Esat beyin beyanatını esas ittihaz ederek bir endişe izhar etmiştim. Buna karşı nim resmi “ Hakimiyeti Milliye ,, de maarif vekâletinin nim resmi bir izahı intişar etti. Bu izaha göre Türkiye cağrafiye ve tarihi dersleri ecnebi talebeye de mecburi olacakmış. Ne âlâ| Zaten, her Türkün olduğu gibi, benim de istediğim bu değil midi? Şu halde, vekil beyin ak kâğıt üzerine kara mürekkeple yazılmış olan beyanatı ne oldu? Yoksa bu, gazetelerin bir hatasindan mı ibaretti? Tanrım versin de, öyle olsun, Milli bir mefkürenin muha- fazası namına, gazeteciler bu gibi bir hatayı kendi zimmetlerine kaydettirmeği maalmemnuniye kabul ederler. ,, 3 Bana hücum edeyim derken hedefi şaşıran ve şaşkalozlukla bir hanımefendiyi tahkire yeltenen muharririn etekleri tutuştul! Zira, ortada bir harfendazlık cürmü olduğunu görünce ve taar- ruza uğrayan o hanımefendi dava açmasa bile müddeiumuminin yeni matbuat kanunu mücibince dava açması ihtimali olduğunu anlayınca, gazetenin idare müdiri, muharrir beyi odasına çağırtmış ve yakinen haber aldığımıza göre demiş ki: — Psl.. Buraya bakl.. Sen gene neler karıştırmışsın yahu... Derhal kaleme sarıl... Nasıl Münir Âşık Sevgilimi bir gör Amca Beyl.. Öyle güzel, öyle lâtif bir kız kil. ŞEHİR HABERLERİ Belediye varidatı Vergilerden ancak yarısı tahsil edilebildi Bu sene belediye varidatının 800 bin ile bir milyon lira arasın- da birazlık göstereceğini yazmış- tık. Mezbaha ve oktrova varidatı noksanı bu hususta başlıca amil olmakla beraber belediye vergile- rinin iyi tahsil edilememesi de du hususta tesir yapiyor. Şimdiye kadar tanzifat, tenvirat vergileri ile idarei hususiyeya ait yol parası ve saireden tahak- kukun ancak yüzde otuz sekizi tahsil edilebilmiştir. Mali sene sonuna kadar bu miktar, en iyi tahminlere göre yüzde elliye çı: kacaktır. Vergilerin tahsil edilememesi bazı mükelleflerin oadreslerinin meçhul olmasından tahsildarın az maaşlı bulunmasından ileri geliyor. Son bir kaç ay içinde Eminönü kazâsında dört belediye ve idareli bususiye (o tahsildarı | işlerinden çıkarılmıştır. i Varidatın iyi tahsil edilmesi için her kaymakam noktai naza- rını bir raporla belediyeye bildir- miştir. Tahsilâtın daha iyi yapıl- ması için tahsildarlara (tahsil edecekleri paranın muayyen bir miktarının ikramiye olarak veril mesi düşünülüyor. Maliye memurlarına hakaret Şehzadebaşı'nda (o dükkancılık eden Recai isminde birisi polis tarafından yakalanmıştır. Recai, maliye memurlarına ifayı vazife halinde hakaret etmekle maznun- dur. Polis merkezi evrakını tan- zim ederek Recaiyi müddeiumu- ili Ee) Nurittin bey meselesinde, plâktakl sözleri yanlış işittiğini gazetede itirâf ettikse, işlediğin şu kadın- lara sarkıntılık cürmünü de tevil et ki, mahküm olursak bile esbabı muhaffefeden sayılsın. Bunun üzerine, harfendaz mu- harrir, dünkü gazetesinde, ber- mutat yaveli bir salça ile asıl manayı örtbas etmeğe oğraşarak şu sözleri yazıyor: O hanımefendiyi tanımayormuş. Mesele şahısta değil umumi va- sıflardaymış. Benim evvelce yaz- dığım bir yazıyı okuyarak, bir zahaba düşmüşmüş... İlh ilh.. Şüphesiz ki, bu nevi tarziyeler, Centilmenlikten ileri gelmez. Olsa olsa, Hapse girmek korkusundan- dır!... Mamafih, bu üçüncü nok- tada da arzumuz yerine gelmiştir. Maksat, hanımefendiye tarziye verilmesiydi. Bahis, bu suretle kapandı. | Yeni defterdar Maaş tevziatı ve yoklama Yeni defterdar Mustafa bey, şehrimizdeki bütün maliye şube lerini teftiş ediyor. Defterdar bey, bilhassa bugün- lerde verilmekte olan üç aylık- ların muntazaman tevzii ve maaş sahiplerinin gişeler önünde bek- lemiyerek az bir zamanda maaş- larını almalarını temin etmiş, ayni zamanda şubelerin vergi tahsilât vaziyetini, vergi (omuamelelerini gözden geçirmiştir. Bu münasebetle, dün kendisini ziyaret eden bir muharririmiz üç aylik maaş alanlarla maaş yokla- malarını yaptırmak üzere müra- caateden maaş sahiplerinin birçok müşkülâta maruz kaldığından bahsetmiş defterdar beyde: — Bu iş düzelecektir. Maaş sahiplerinin şikâyetlerine meydan verilmiyecek tetbirler alınacaktır.,, demiştir. Muharririmizin diğer bir sualine defterdar Mustafa bey şu cevabı vermiştir: — Vergisini vermiyen mükel- lefler hakkında taksit müddeti geçince, tahsili emval kanununa göre muamele yapılması pek ta- biidir. Mart son taksit müddetidir. senenin sonu beklenmez. Derhal istifa edilir. Binaenaleyh bu sene- ye ait vergilerin tahsiline devam edilerek bakaya bırakılmamasına çalışılacaktır. Darülfhnun kavsi Darülfünun fen fakültesi önün- deki kavs, bir han istimlâk edilerek obüyütülmüştü. OBugün- lerde kavsin arkasındaki yaya kaldırımları yapılacaktır. Bundan başka Beyazıtta Istanbul lisesi önündeki kaldırımların /üzerine de ağaçlar dikilmek suretile burası nın çıplak manzarasına nihayet verilecektir. Amca üzredir. karilerimize veya mevcut 3ay için temdit ettirecek olan | hediyeyi alıniz! Annesinin 100,000 lira parası. muamelesi kolaylaştırılacak Bakayayı ve vergiyi tahsil etmek için ALANLA üzel'bir albumunu meccanen almak isterseniz AKŞAM'a abone olunuz! Cemal Nadir bey arkadaşımız Amca Bey'in gazetemizde intişar etmiş en güzel karikatürlerini bir araya topladı; bunları renkli, zarif bir kapak içinde güzel bir album halinde neşretmek Mart ve Nisan 1932 zarfında gazetemize bir senelik, 6 aylık, 3 aylık abone kaydedilecek abonesini bu iki ay içinde asgari abonelerimize bu güzel album'dan bir nüsha hediye edilecek ve posta ileadreslerine gönderilecektir. — Bütün Türkiye'de en fazla satış yapan AKŞAM gazetesine sizde abone olunuz ve bu Balıkpazarı - Yemiş Buradaki dar saha istimlâk ediliyor Istanbul Balıkbazarı ile Yemiş arasındaki sahanın istimlâki için belediye tarafından alâkadarlara tebligat o yapıldığını yazmıştık. Belediye Balıkpazarının dar s0- kaklarını bir an evvel genişletmek için istimlâk işine derhal başla- mak istiyor. Ancak yola gidecek olan binaların dörtte biri, kanunen, parası Oödenmeksizin yıkılarak sokağa ilâve edilecektir. Dörtte üçü işe yaramıyacak halde kala- cağından Belediye bunları istimlâk etmeğe mecburdur. Bu münase- betle binaların vaziyeti hakkında tetkikat yapılıyor. Şayet, sokağa ilâve edilecek kısım para sarfedilmeksizin temin edilirse derhal bu binaların yıktı- rılmasına (o başlanacaktır. (Aksi takdirde buseneki bütçeye istim- lâk için tahsisat konacaktır. Belediye, Balıkpazarı - Yemiş güzergâhını yeni bir istikamette açmak istiyor. Yeni cadde açıl- dıktan sonra Eyip - Eminönü tıramvayının inşası da kolaylaşa- caktır. Kuzu eti pahalı Soğuklar yüzünden epice hayvan öldü Bu sene kuzu etinin pahalı olacağı anlaşılıyor. Alınan haber- lere göre Trakyada soğukların şiddetinden bir kısım kuzular ölmüştür. Ekseri yerlerde çobanlar koyun- larma yiyecek bulamamışlardır. Halbuki geçen sene bu mevsimde kuzular çayırlarda besleniyordu. Bu yüzden kuzu ucuz olmuştu. Manisa ve Balıkesirden gelen haberlere göre oralarda da s0- ğuklardan kuzu telefatı vardır. EE Bey'in güzel .. Kendisinin mücevheratı varl., Haysiyet meselesi! ' Şu “Haysiyet, kelimesi kadar yerinde kullanılmıyan bir kelime daha bulamazsınız... İnsanlardan başka zaman zaman lâhanalar, pırasalar, ıspanaklar, havuçlar, turuplar, domatesler, elmalar, armutlar, salatalıklar, kerevizler, uskumrular, lüferler, palamutlar, yer elmaları da haysiyetli olurlar. Satıcılardan daima işitiriz “Haniya haysiyetli lâhanalar|. ,, haysiyetli pırasalar, haysiyetli ıspanaklar, haysiyetli (o havuçlar, (haysiyetli turuplar, haysiyetli uskumrular, haysiyetli (o lüferler, (o haysiyetli palamutlar !.. Satıcılar haysiyet ile hasiyeti karıştırıyorlar. Yer yüzünde sanki en bol olan şey haysiyet imiş gibi en fazla kul- lanılan kelime bu... “ Haysiyet ,,i tercih etmenin sebebi ne?.. Öyle ya niçin “ na- muslu uskumrular! , o“ haniya şerefli palamutlar ,,, “ hamiyetli pırasalar ,,, “vatanperver lüferi,, Değil ?. “ kahraman elmalar ,,, “muhterem domatesler,, olmama- sının sebebi ne?.. Haysiyet ile turpların lahnaların münasebeti var mı?. Bu haysiyetli lahana, pırasa, ıspanak, havuç, turup, uskumru- lara insan yan bakamıyor.. Laha- naları kesmeğe (çekiniyorsunuz “ haysiyetlerine dokunur , diye.. Uskumruları pazarlık edemiyor- sunuz.. “ Vay bize bufiat çokmu görüldü?..,, Zihabına kapılırlar da haysiyetlerine dokunur diye.. Al- dığınız turupları salata halinde masanın üstünde gördüğünüz halde çatalınızı şöyle bir deydirmeye sıkılırsınız.. Ehhhhh.. Ne olur ne olmaz.. Haysiyet meselesi efendim!. Fakat bazı şeyler varki haki- katen haysiyetli. Meselâ limonun tenesi 4 kuruş. Şeker hala bak- kallarda 56 kuruş. Bu gibi şeyle- lerin baysiyetlerinden yanlarına yaklaşılmıyor. Ve ömrümüz günü- müz şekerin, kahvenin, limonun, haysiyetine hürmet etmek maksa- dile kendilerine ocamakânlarda bile yan gözle bakmadan geçiyor. Hikmet Feridun AKŞAM ABONE ücretleri Türkiye Ecnebi BENkLİx 1400 kuruş 3700 kuruş SArLıx 750 » 40 > SAYLIK 400 5» mw > JAyuk 150 > me Abone ücretleri odoğrudan doğruya AKŞAM Maresi namına gönderilmelidir. Adres tebdili için yirmi beş ku- ruşluk pul göndermek lâzımdır. Zilkade 1 — Kasım:122 5. İmsük Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İE 10,39 1218 6,17 9,31 12 o 1,30 Va. 447 6,27 1225 15,39 187 19,37 e > Idarehane: Babıâli civarı Acımusluk sokağı No. 13 A. B. — Canım evlâdım, şuna (Dünya güzeli) desenel.. Kadıköy: Ahmet Fehmi Bf.ye - (Amca Bey albomu) satışa da çıkarılacaktır. Buna dair tafsilât yakında ilân edilecektir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: