8 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

8 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B Mart 1932 Kansızlık, Romatizm zma, Saraca, Kem , Sinir, Baar, Verem hastalıklarına, Sahile 11 yürümeyen, diş » çıkarmayan çocuklara, genç ve ihtiyarlara Hasan Kuvvet Şurubu Süt veren annelere Fosfatlı ark Malt Hulâsası Kullanınız. sütünüzü arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. SEYRİSEFAİN Merkez acenta: Galata Köprübaşı B. 2362, Şube A, Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740, MERSİN POSTASI (İNEBOLU) 11 Mart Cuma 10 da İdare rıhtımından kalkar. Mutat iskelelerden maada dö- nüşte Edremite de uğrar. Sıhhat Vekâletinin 8/11/929 tarih 11/60 numaralı ruhsatnamesile yegâne sahibi bulunduğum WAZON MEYVA TUZU müstahzeri tıbbisini Meyva Tuzu namı altında Londra'da J.C. Eno Ltd. şirketi tarafından alâmeti farika olarak İktisat Vekâletinde tescil ettirdiğinden bahisle Meyva Tuzu namını istimal edecek olan kimseyi mesul tutacağını ilân şeklinde gazetede gördüm. Meyva Tuzu ismini yukarıda tarihi yazılı zamanda tarafımdan tescil ve kendi müstahbzaratıma hasrettiğimden mezkür şirketin füzuli olan ilân ve vaki ibtarı külliyen redle beraber derhal aynı gazetelerle yaptığı ilân ve ibtaratı geri almasını ve zinhar bu ismini istimal etmemesini aksi takdirde kâffei mesuliyeti mezkür şirkete veya alâkadarana tahmil ettireceğimi ibtar eylerim. Mazon Meyva Tuzu sahibi Eçzacı A. Mazon “. 5 Faizli, 1909 tarihli Istanbul Şehremaneti istikrazı Nisan 1929 tarihinde uzlaşma suretile vaki itilâf ahkâmınca 38 numaralı kuponu alelusul ibraz edilmiş olan tahvilâta ait 15 Mart 932 vadeli, 43 numaralı kuponun Osmanlı Bankasının Galata ve Londra merkezleri tarafından 15 Mart 932 tarihinden itibaren, beher birlik kupon 0.7/ - hesabile mevkii tediyeye konulacağı ilân olunur. İstanbul 8 üncü icra memurluğundan: Bir borcun temini istifası için mahçuz ve paraya çevrilmesi mukarrer kitaplar 12 mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10da Ankara caddesinde Reşit Efendi Hanı altında Sudi Kitap hanesinde açık artırma ile satılacaktır. Taliplerin mahallinde bulunacak memu- runa müracaatları ilân olunur. bronz kornişler masa ö ne arzu edilirse mev Rızapaşa yokuşu 27 - Bono: Alır, satar, ipotek yapar. Emlâk almak vesatmak, alınmış ve alınacakların bonolarla bedel lerini ödemek Üzere her hangi mahal ve şekilde muamele yapılır, Baıklpazar, Maksudiye Han No 85 uğurlu zade M. Derviş: Tel. 28397 Telgraf AD. Maksudiye Han Uğurlu istanbul mavnacıları Tahmil ve tahliye T. A. şirketi idare meclisi riyasetinden: Şirketimizin hissedaran heyeti 1992 senesi martının 31 inci perşembe günü saat löte Galatada Ovagimyan hanında şirket merkezinde sureti âdiyede içtima edeceğinden hissedaranın hazır bulun- maları ve içtimadan on gün evveline kadar asaleten vekâleten mevcut hisse senetlerini vezneye tevdi ederek vesika almaları ilân olunur. Müzakere ruznamesi 1 — İdare meclisi raporunun kıraati 2 — Mürakıplar raporunun kıraati 8 — 1981 senesi bilânçosunun tetkiki ile tasdiki ve idare meclisinin ibrası 4 — Nizamnamenin 12 inci maddesi mucibince idare meclisinden kura ile çıkarılacak bir sülüs âzanın yerine âza intihabı ve idare meclisi hakkı huzur- larının tetkiki 6 — Murakıpların müddeti hitam bulduğundan yeniden murakıp intihabı ve tahsisatlarının tayini. Gaip bilezik Aile hatırası olan küçük elmaslardan yapılmış bir bilezik pazar günü Karaköy ile parmakkapı arasında kaybolmuştur. Bulup getiren elli lira hediye ile taltif edilecektir. Bulanların her gün ikiden sonra 21933 numarasına telefon etme- lerini rica ederiz. İstanbul asliye mahkemesi hukuk dairesinden : Yuda efendinin madam Coya aleyhine ikame eylediği boşanma davası hüküm derecesine gelmiş olduğundan H. K. U. S. mahkemeleri 406 ıncı maddesi muci- bince gıyap kararının tebliğine karar üçüncü verilerek omubakeme 4 nisan 932 saat 14e bırakılmıştır. 5 gün zar fında itiraz etmediği takdirde gıyaben Kurtuluş Fenni biçki ve dikiş dersanesi Maarif letinden müsaddak : Madam Papazyan Haftanın 4 günü öğleden sonra üç saat fransiz usulile fenni biçki dersi bilâmel tedris edilir. Üç ay zarfında ehliyetini oispata muvaffak Olur ve maarif müdüriyetinden müsaddak diplo- ma itasile ikmali tahsil ettirilir. Adres: Feriköy Tepeüstü tramvay cedde- Müdiresi Muhterem Okuyucular, Haberiniz Var mi? ASRi MOBiLYA MEŞHERİ Kibar müşterilerinden gördüğü rağbete karşı bu defa salonlarını asri zevkin dilediği tarzda tefriş ve tezyin edip en müşkülpesenileri bile hayrette bırak- mıştır, Hele son deş ( Kübik ) yatak odadalarındaki incelik ve zarafeti görmek bile bir zevktir. İngilterenin en benam fabrikası mamulâtından (bronz ) ve lâke karyola ve somyelerinin ayrıca bir hususiyeti vardır. (Salamanje'lerin ) bir çok çeşitleri görmeğe sezadır. Devair ve müessesat illerde yazıhaneler ve deri takımlarile Şark usulü divanlar e ve fornimentoların enval ri, file tüller velhasıl eşyayı beytiye namına her & olup piyasada kimsenin rekabet derecede ehvendir. Bir ziyaret iddeaımızı ispata kâfidir. İstanbul 29 Asri Türk Mobilya meşheri AHMET FEVZİ Telefon: 2,3407 sinde 116 numaralı Papazyan apartımani keten boy ve stor perdeleri edemiyeceği | i İstanbul 'KISARNA* Böbrek, kum, ve barsak hastalıklarının tabii ilâcıdır. Büyük ve üçük şişelerde her yerde satılır. € belediyesi ilânları Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu hastaneleri için lüzumu olan alât ve edevat pazarlıkla alınacaktir. Talip olanlar tafsilât almak için her gün levazım müdürlüğüne ve pazarlığa girmek için de 3308 liralık teminat makbuzu veya mektubu ile 14/3/932 Perşembe günü saat on beşe kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. muhakeme intaç olunacağı ilân olunur. Jasarr para KARTAL Belediyesinden: Metrük mezarlıklarda mevcut 117 adet selvi ağacı 28/2/932 tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. 21 mart 932 pazartesi günü saat 15 te ihale edile- cektir. Muhammen bedeli 1170 liradır. Talipler şartnameyi görmek için tatil günlerinden maada her gün Kartal bele- diyesine müracaatları. Ve müzayedeye iştirak için de yüzde yedi buçuk temi- natlarile ihale günü saat 15 te Kartal belediyesi encümeninde hazır bulunma: ları ilân olunur. Dr. Ekrem Emin Dahili hastalıklar mütahassısı Dr. Mükerrem Emin Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı —— Kadıköy, Yoğuriçu parkı karşısı 82 hergün ikiden dörde kadar Telefon: Kadıköy 164 Mehmet Izzet Emrazı dahiliye ve sariye mutahassısı Muayenehane: Çağaloğlu Halk fırkası karşısında No. 21 Cumadan mada hergün İ 18-17 hastalarını kabul eder. Tel. 23925 Dahiliyye mutahassısı Cumadan maada her gün saat (2,30dan Se) kadar İstanbulda Divanyolunda (118) No.lı hususi kabinesinde hastalarını kabul ve tedavi eder. Telefon 22398 düzenli ig “TURKİYE Mi gan Satılık haneler Kat'i ihale: Nısfı taksitle satış > Kâtip Mustaf. lebi mahallesinde H 1 — Beyoğlunda Kişi Mistai Çelebi mahalde Hoca sahrinç ve müştemilâtı saireyi havi 10 numaralı hane. © - Tevkii Cafer mahallesinde 2 — Haliç Fenerinde Kiremit cadözsinde 4 oda 3 sofa ve müştemilâtı saireyi havi hane. Esaslı tamire ihtiyacı olmıyan ve her tarafa kurbiyeti bulunan işbu hanelerin İstanbul dördüncü icra dairesinde 10 mart 1932 tarihinde icra kılınacak 931/194 ve 302 dosya numaralı müzayede- sine iştirak edeceklerin uhtelerinde kaldığı taktirde şeraiti umumi- yemize tevfikan beş sene müddetle bedeli müzayedenin nısfı derecesinde ikrazda bulunulacağı ilân olunur. Maçkada satılık kıymetli ARSALAR Maçkada Silâhhane karşısında halen aile bahçesi demekle maruf mahal zirde krokisi gösterildiği veçhile sekiz parçaya ifraz ve peşin para ile satılmak üzere müzayedeye vazedilmiştir. Müzayede aleni- dir. İhale 7/4/932 tarihine müsadif perşembe günü saat on altıda icra edilecektir. Taliplerin ve daha fazla malümat almak müracaatları. istiyenlerin şubemize “ MAÇKA SİLAHHANE CADDESİ 8eo zi , d 20

Bu sayıdan diğer sayfalar: