30 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

30 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NN Sahife 10 KÜÇÜE İLÂNLAR ARAŞ AL ERZAN AN YAŞ LANA LALA GİY E 1: 1 — İş arıyan lar Orla mektep mezunu — Frar- wzca ve daktilo bilen gonç bir Türk hanımı Iş ariyor. Ketalet verebilir. Ak amda (C.N) adresine müracaat, — Muhasip — Daktilo, Kansızss, ak manca bilen çok tecrübeli bir muhasip, iş arıyor, Günde birkaç saat için door. Jerinizl ve. muhaboratımızı. tömin eder. Akşamda “Kilp, rümuzile müracaat, 2 — İşçi arıyanlar rar Daktilo aranıyor — Spor fode ları merkezi içim bir daktilo araz miyon, Fransızca, almanca ye türkçe bilmesi ye lise derecesinde tahsili ci ması şarttır. Kadın yaya orkek olabilir. Talip olanların vesikalarile birlikte her gün öğleden sonra Ceğalağlunda Fırka merkezinleki Federasyonlar bürosu mü Gorlnğün müracaatlar, i wiyeei; tornacı ve pulon- Yacı gibi sanatları — Pratik bir Süretla üğrnemek istiyen sanayi mektebi mezunları tercih edilr. Ebliyatine göre eret verilir. Sirkeci Demirkapı Nöbet, bane caddesi 6 numaraya raracaat, 2 Memur isteniyi İstanbul ve ilâyetlerde tahsldarlık yapacak memiirlara ihtiyaç vardır. Nakti ve mali ketalet şarttır. Arzu edenlerin tabriren Galata (1459) posta kutusuna müracaat. lari 2 1m aranıyor — İmalathane İşlerinde, çalışabilecek daktilo bir hanıcam ihtiyaç vardır. Her gün saat 10-12ye kadar Girkeci | Sanasar ban 88 numaraya mürasaat, i Yalnız bir hastanın — Yemek Sair hizmetlerini eadıkane e iyi bir Sürette yapabilecek ciddi işgüzar lstan: bullu bir hanım sraniyor Son. teklile erin Akşamda A. M. romuzuna tahr ren mürasank Eş 3 — Satılık oşya a Satılık motosiklet — Azimet dolayısile acele salık çok ucuz bir Ariel marka motosiklet, Adres: İstanbul Bahçekapı Celil Bey han Ko. A. —2 Satılık matbaa makinesi — #IX67. santimetre genişliğinde kâğt basan mnelamel yo noksansız bir mak ban makinesi maktunn 700 Uraya sat liktir görmek istiyenlerin Sirkecide Nur banı altında Ahmet Remzi ve çerikl mağazasına müracaatlar, —2 Spor küpik bir olomobll acele Satılıktır — Yaz ve kış için kullanışı, iç ve diş Mislikleri yenilir. Şişhane garajı müdürü İvan efendiye moracaak Telefon: 42838, e Kanape takımı aranıyor için marakon veyabut deri muş 0 parçalık takım aranı yor. Birkeci Yeni İzmir ambarında Rasim baya müracaat, — taksi — Gtomabileri 841 model Bulk, Naş, Doç. Ktayaler. Ortaköyde Bebek tramvayı durak yerindeki Totoğrahanaye > mür Cant, 11 > Satılık deniz molörü — Sekiz Kişilik allı metro boyunda yeni tekag Fiat motörü ve deniz şanjimamı on mil ürat, 260 liraya aoole satılıktır. İstip: yede pertikâr İksan efendiye müracaat, ———— | 4 — Kiralık-Satılık amam m, Satılık arsalar — Ayaspaşada Gümüş suyunda. donizo emsali; mezar Feti 6ö matroluk müfrez arsalar satı ar, Eminöntinde Kahtım. girketinde Binin Âli beya, Tek (20800), 3 Kiralık köşk — Bakırkoyünie ir Giri caddesinde 69 numaralı, istasyona, yakın, havadar, vasi bağ ve bahçe ve tı suyu, hamamı havi alt odalı kop tedi! atin kiralıktır. Gezmek ve lişmek için içindekilere müracat si, -a Kiralık Köşk — Çıta Havızarin © sabik Amerikan mektebi itisalinde öğ ralı sahildeki Köşk kiralıktır. İçine müracaat, iü Wi Safılık mükemmel hane — Boyoğlanda İngiliz. sefarethanesi arka Binda Aslan sokak 12 numarali hane satılıktır, 12 ola, eaton parke, yapi: boya, dıvarları, örkası bahçe. Yalmz 18 ye lt müraenak, istasyonundaki büyük ekmekçi Arım tesisatile beraber darhal teslim olunmak üzere kiralıktır. Gezmek istiyenler firm içindeki bekçiye, görüşmek için Cakar ğu Orhan bey Ap, No, 3, Dr, A Esat, beyo müracaat, —: Usküdarda — Tistk ağacında yedi öle, altinda dükkân (kigir) merle sat liktir, Fazla izabat almak istiyenler Birkeelde Kemal Bey sineması karşı sında 37 No.lı dükkânda Salih efendiye müracaatları gi Satılık hane — Tumeli Hisarı Çoş Me sokağında B8 Koli İskeleya nç dasika, Boğaza ve Anadolu Gibetine mezaretli 0ç kat üzerinde 10 oda, İki sokak kapısı, iki mutfak, kuyu, terkos, elektrik tesisatın, moyvalı geniş bahçeli, Iki kısma kabili tak imdir. Her gön mezkür haneye müracaat, —ı Kiralık aparıman — Tüllie Koca Rayıp sokağında Tleşit bey apar umazının ikinci katında dört cal bir daire kireliktir. Görmek için kapıcıya iadra & edilmesi, Satılık Köşk — Kadıköyde demdo Bent paşa sokağında 2 beş oda bir mutfak ve aynen bir dük kân vo bir dönnm oşcarı müsmireyi havi bahçe ve suyu çekilmez tulurmbalı Kuyuyu havi hane acelo satılıktır. doğ nek için Bokçi Mustafa çavuşa mr: Gata, >< Satılık Köşk — Zirmt Bankası esbuk müdürü umumiki Şevket beyin Caddebastanmda kain köşkü satılıktır Enval oşçarı müsmire ve gayri müsmi reyi bayi olan arazisi deniz ve cadde ihetinde üçer dörder dönüm olmak | zere altı parçaya ayrılmıştır. İstanbu, hu en gözel mavkilerinden biridir. Ta Hip olanların derununda bulunan eehibine, Müracaat etmeleri, 5 Tebdilhava ve deniz banyosu etmek istiyeni, — Dot Odalı, manzaralı, bahçe, rıhtım, mutfak, taşlık, terkos ve salzeyi havi, müstakil ve kullanışlı: Çengelköyünde Kule cad. desinde 77 No.lı yalı uygun fiatle ki raya verilecektir. Görmek istiyenler ittisalindeki 70 No.ya, görüşmek isik yenler Beylerbeyinde İskele ve ecsana yakınında Bolestenli Hasan beyin (3) No. hanesine müracaatlar, © — iK hane — Sarıyerde Orta Çeşme caddesinde pazar kurulan ma baldo dört oda, altında dükkân, meyveti balıçayi havi BI No. kargir ano sai itir, Taliplerin derunundakilere mira: Cani etmeleri, ız Satılık arsa — Las caddesi Hâkim Tıza B. apartımannn bitişik, kazılmış, su ve taşı mevcat, ev ve âpartıman inşasına müsalt bir arsa Jıktır, Arzu edenlerin İstanbul verem dispanser! Baştabibine müracaatı rica olunur. Telefon: Dispanser 20243, İka metgâh 22148, —18 Kiralık daireler — Kadıköy Yak değirmeni Düz sokak 64 No,da Ankara arartımanında ehven flatle kiralık de: ireler ve odalar mevcuttur. Kapıcıya ürasant, 5 Satılık bağ ve köşk — Sanyar Yenimahalle üstünde iskeleye 10 dakika, Boğaz ve Çamlıcaya nezaret, büyük mayyalığ, çiçek, sebze bahçasl, bol suları, ayazması, çiftlik tarzında mü kommel 6 odalı köşk, ahırı havldir. Bariyerde manlfaturacı Sadık boya ma. racaak, Kadıköy, Kızıltoprak — Tstasyo pusu B dakika, bir tara demiryolu, diğer cephesi Bağdat, caddesi ve Fonere bahçe stadyomu | < Papaz bahçesi » na. mile maruf, 85000 arşın üzerine koru, gazino ve evi, sebze bahçesi ve eyi dört bostan kuyusu ve ikl daireli haneyi havi mülk satılıktır, Taliplerin aynı mahalle. vayahut 48 numaraya mürec pe yn Kiralık“ aparlıman — Talha cad uly caddasinda Gene apartma üç odali dare kirk, Çe kl olup mükemmel hamam ve bahçesi â6 yardır. Kapıcmna müren bahçesi Kârlı bir irat, acele si Beyoğlunda Kalkapıında siner, nda Na BLG dükkân acele ca İ Yüksek mühenlin mertobi te Dukküna müracaat, —. Satılık mutena arsalar — Fatih tramvay durğında yeni yapılmış bina ittisalinde onur yaetro cepheli iki arsa satılır. Falih Nişmnonmnda paz zade sokak 0 No, ya miraca — Saflık arsa — Şişlide Osmanbey. don yukarı, Gazi İ teta: linde ehven Talefon » 20024, Boyacıyan No. 62 Sirkeci. — 6 5 — Müteferrik mlm Sanayle alt yeni imalât ve Istihsalât yapmak istiyenler — Yeni usullerle plânları üzerinde tecrübe lerle izahal alınak için Sirkeci Demir Kapı Nöbethane Geddesl 5 numuraya, dersleri besiyimi lise ve orta mektep talabesine husu: riyaziye dersleri yoriyorum, Arzu edan- lerin Akçamda “O, N,,, rürmusuna tah üren mürassatları, —8 Almanca dersleri — Vscü ted risi mükemmel olan bir Alman hanımı almancu derslari vermektedir. Curadanı manda her gün sini 4 ten 7 ye kadar müracaat : Mella Nezih H. Taksim Mis Hususi riyaziy: Fransızca husüsl dersleri eril Jisan ve gant: İskender bey, Maçkapalas B-& Telefon: 41180. — Mektuplarınızı aldırınız öarohanesini © adres an kari'lorimizden. MDA-BS-M-FR -RT-LM OZ-BEM- BB-AM Bamlarına gelen mektupları idarehâ: mizden aldırmaları meroudur. ireksiyonlu otomobil üzerinde yaptırılır. Kadın ler zaman kabul olunur. Sabık Bahrıserit Palsi ep talebe- | Fakat Iyice kurulandıktan”seni vücüdünüzü 30 Haziran 1934 DTOMOBiL ve MAKiNiSt mektebi Cumhuriyet. karşısında Şoförlere yeni ders devresi temmuz. iptidasında başlıya- “ caktır. Müddeti 3 aydır. Direksiyon talimleri, emniyet ve muvaffakıyet temini için çift Holantse ni N.V. istanbul Şubesi Galata Karaköy P, “Meydancık atalemei Han Her türlü Banka muamelesi Kasalar icar MUDURLOK: AMSTERDAM Amsterdam. Buenos'ares) Rio de'vaneira, Santos; sa0 Paula NİVEA kremi « > yağ 1e yumağı unutmayınız! BU ”sayde Yöneşte yanmak tehlikesine ar huy olu fay venin taze ve gağlamıaşırI Gölinir yumuşak ve gergin kalır BiRİK TiREN RDAHAT-E DER din Bap an şam

Bu sayıdan diğer sayfalar: