30 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

30 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

30 Haziran 1934 AKŞAM imali setiyle Ticaret borsası varidatı Binde ikinin binde çıkarılması düşüni çö iyor Ticaret borsası varidati azal maktadır. Esasen borsaya | tâl maddelerin fiat düşkünlüğü bir kaç senedenberi borsa varidatıni azalmıştır. Borsa açığın kapa mak için ticaret odası bütçesinden yardım görmekle bu işe çareler aramıştı, Fakat borçlarla borsa açığını kapamak faydalı olmamış” tir. Borsa idaresi fuzuli addetti- Bi istihbarat ve neşriyat fasıllarile, bazı masrafları tahdit etmeğe mecbur kalmıştır. Son aylarda, borsaya tâbi mad- elerin fiat düşkünlüğü gene bor- sanın esas gelirine tesir etmiştir. Borsanın varidatı cereyan eden | #muameleden binde iki ücret ak makla temin ediliyor. Borsa ida- resi binde ikiyi binde üçe çıkar mağa karar vermiştir. Bu karari en evvel ticaret odası, sonra ikti sal vekâletinin tasdik etmesi zumdır. Kararı ticaret odası idare heyeti tasdik etmekte tereddüde düşmüştür. Incir mahsulü Bu sene kemiyet ve keyfiyet itibarile çok iyi olacak Aydı incir mahsulü ağaç- lardaki inkişafı” şekli-iyidir. İncirler hâlen kemal safhasina “girmiş bulunmaktadırlar; doğum- larındaki görünüşlerini de umumi- yetle muhafaza etmektedirler. Eğer idrake kadar bugünkü iyetlerini bozacak tabii ve ise olmazsa, yeni mah: Sul bu sene kemiyet ve keyfiyet itibarile çok iyi olacaktır. Havaların müsaadesi, incirlerin bu sene geçen seneden daha er- ken idrak safhasına girmesini te- Min etmektedir. Şirketlerin hariçteki hissedarları! Ankara 28 — Şirketlerin ecne- bi memleketlerdeki hissedarları- na gönderdikleri temettü ve faiz- ler hakkındaki kararname proje- sinin yeniden gözden geçirilmesi için icra vekilleri heyeti 3 kişilik bir komisyon teşkiline karar ver- miştir. Komisyon maliye ve iktisat ve- kâletlerile Merkez bankasından seçilecek birer âzadan mürekkeptir. Çakmak satışları serbest olacak Çakmak satışları hakkında me Jiye vekâleti ile kibrit inhisarı ara- sında cereyan eden müzakere ne- ticelenmistir. Şirket çakmak taşı- nın tamamen menedilmesini, böy- le olmazsa şirket tarafından geti rilecek muayyen bir tipteki çak- makların satışa çıkarılmasını iste- miştir. Bu teklifler vekâletçe ka- bul edilmiş, şirkete memleket di hilinde cakmak taşı satışını temin etmesi bildirilmiştir. Şirket eski inhisarlardan müdevver stok çak- makları piyasaya çıkaracaktır. GUNUN HABERLERİ | -İ kacatı buhran. ehemmiyetini | Avusturyada Nazi suikastleri Avusturya gazeteleri Almanyaya hücum ediyor Viyana 29 — Avusturyada na- zilerin propagandası ve tethiş ha- Teketi devam ediyor. Yeniden bir gok yerlerde suikastler vulubuk muştur, Gazeteler bu münasebet. | le şiddetli makaleler meşrediyorlar. | * Bir kısim Alman gazeteleri | Avusturya başvekilinin değişece- ğini yazmışlardır. Avusturya ga- zeteleri bu haberi tekzip ederek Almarıların hususi maksatlarla çi- kardıkları ba kabil şayialari ten- kit ediyorlar. Viyana 28 (A.A.) — Başvekil M. Doltussun yarın için mukarrer olan seyahati arifesinde milli 305- yalist tethişçileri dün gece geniş bir taarruza başlamışlar ve bilhas- sa demiryollarına karşı bamba ile tahribata girişmişlerdiz Avrupa eskrim şampiyonu Varşova 29 (A.A) — Avrupa eskrim şampiyonlukları müsaba- ört Macar, dört İtalyan Alman ihracatı | Son zamanlarda büyük bir buhran geçiriyor Berlin 28 (A.A.) — Hariciye mazırı M, Von Neurath, Alman ih- kaydederken; ezetmte şunları söy- yük sanayi memleketleri paraları- nın kiymetlerinin düşmesidir. Bu, Almanya için hemen hemen bütün| rekabet ihtimallerini ortadan kak dırmaktadır. | Sebepsiz olarak paralarını kıy- | n ve bu suretle Ak | manyaya, münakaleleri için baş- lica müşkülleri çıkaran memleket-| lerden bizi daha iyi anlamalarını istemek hakkımızdır. Son günler- de Almanya iktisadiyatına tevcih edilen tehditler, eğer tahakkuk ederse, bu, Almanyaya ve bütün dünya iktisadiyatına karşı şiddetli bir darbe olur, Muğlada sıcaklar Muğla 28 (A.A.) — İki gün denberi şehrimizde şiddetli sıcak- lar hüküm sürmektedir. Dün ve gölgede metten düşü bugün hararet derecesi otuz birden fazladır. İstanbul - 373, İstiklâl caddesi a KANSIZLIK Denize iin yeçine deva karl Muya edeni Erime eb tzalından tec edişi. — BERLİ'E Z”de YENİ AÇILAN LİSAN KURSLARI Türkçe, Fransızca, İngilize, Almanca, İtalyanca, İspanyolca V. 5. Kayıt muamelesi başlamıştır - Meceanen bir tecrübe dersi alınız. 1 Hazirandan 15 Ağustosa kada YAZ TARİFESİ GÜNÜN MESELELERİ Merkezi Avrupa Merkezi Avrupanin vaziyeği son za« manlarda yeniden — gezelelerde uzun uzadıya münakaşa mevzou olmaktadır. Macaristanin muakedelerin değiştirilmesi ON Avusturyada Nazilerin elân faaliyetlerine devam ey- emen bir çok mahafilde endişe ile kar- çilanmitir, Bükrer çazeteleri Romanyanin Bi yakayi dikkate takin ettiğini ve Ro ya ile diğer küçük İkIRF devletlerinin merkezi Avrupada | elk muhafaza emelinde Bleuğunu yazıyorlar. Sn İndepenilande münasebetle meş etiği bir makalede diyor kiz «Kügük ölüm gayreti sayesinde; Prağ, Belgrat ve Bülereşi bir tarafin Varşoyaya; diğer taraftan Balkan mere kezlerine bağilyan misak ve telierla aki ve merkezi Avrupa, kuvvetli se. velte tekililandınlmaştır. Tananım orta meorasından yeşörek Ballık denizinden: Akdenize kadar olan sahada, devkeler silk yolumda. messilerini birleştirmiş erdir. Sön zamanlarda bu su cephesine Sovyet Rusya da ilühak etmiştir. Niha- Yet küçük iilif konferansının son işti ma gününde M. Barhoumun Bükreşi si yareti de, illrler arasında salhün ider mesi bahsinde Fransayı küçük ilâfe bağlıyan sabitler tebarüz ettirmiştir. Bugün, salhün en siyade tehlikeye manız bulunduğu makal, mevkezi Ay yapa, yani küçük iulâfin asil hareket sa- hasıdır. Bundan dolayıdır ki, küçük iti lifin zmemuliyeti çok mühimdir... > Almanyanın siyaseti Avrupa devlete lerine yeni yeni vazyetler aldırmış. Soryet Rusya esinin go» yu muhafaza! den gruplara ilhak: etmiyir. İngiltere siyasi de ayni inkiyahı göz ermektedir. Son defa Cenevrede bas. satan M. Banhounun gayreti sayesinde, Fransız. » İngiliz.» Amerikan münasebanmda yeni bir safe anlamaz telâkki” olunabilir. Rommds iza edilenrİniya - Avaz vura - Macaristan üçlük müsbet bir ne. ice vermemiştir. Merkezi Avrupada vaz #iyer eskisi kadar karıktır. M. Mussolini ve M Hilerin Strada. neler konuştukları alm değildir: fakat her halde İtak ya - Almanya münasebatmda yaralı pokta olan merkezi Avrupa meeleleri üzerinde bilhasan tevakkuf edildiği mu- bakkaktr. Yari yemi sayılan Roümnine gazetesi Acaba, bu hurlüsin her iki tarafı mera nün edebilecek Bir sureti tesviye bulun. du mu? M. Hliler, mecburiyetler karş sında Viyanaya yerlesmekten vaz geçti mi, yokum M. Müseolini Almanya başka menfaatler bularak M. Dollfussu mu tekeli? Her iki vaziyet te küçük ilâh mem- nun ödemez. Küşük itlâfin merkezi Av) yapadu armusu ve emeli, siyasi bir sükün ve bütün meşru menfamileri gözeten bir iktisadi anlaşmadır. Bunu ise ancak Bir Fransiz - İtalya itlaf vücuda geti ük. ilan. Avrupada aulhüin ida: yebilir. Buna intzaren, kü vazifesi, merkezi mesine müteyakkız bulunmaktır ve bu. humacaktış da Ankara - Konya caddesi ©) Nörasteri, zafiyet ve Chlorose SIROP DESCHJENS, PARIS | ASKER! BAHİSLER sine bir «teslihat ve fenni tecrü- Beler» şubesi ilâve edilmiştir. Bi şubeden murat teslihatın ihtiyaçlarına uygun olarak fenni- leşmesi ve yenileşmesi keyfiyeti- ne büyük örkâni harbiyenin tesi- Tini artırmaktır. Çünkü Fransiz yüksek makamlarından bir çoğu- mun fikrine nazaran silâhlardaki yeniliği ve değişikliği en iyi bir tarzda takdir edecek makam har- biye nezaretinden ziyade kıtaatır yetiştirilmesile devam üzere ali kadar bulunan büyük erkân har- biyedir. Bu fikri münakaşa eden bir Ak man mütehasısı, bu düşünce ve teşekkülün çok doğru olduğuna işaret ediyor ve diyor ki: «Büyük sevk ve idare bakımından müta- len edilmediği için orduyı yan bir çok kıymetli silâhlar mev- cut olagelmiştir. Meselâ daha bü- yük harpten evvel tank hem Avus- turya ve hem Almanyada icat edik diği halde Avusturyalılar bu silâ- hı yalnız otomobil tekniği baki mından mütalea ederek, Alman- lar ise topçuluk bakımından mu- vafık bulmıyarak reddetmişlerdi. Sevk ve idare bakımından mü- tale ve tecrübe edecek fenni bir heyet bulunmuş olsaydı büyük harbin bu en müessir silâhim biz düşmanlarımızdan çok evvel imal etmiş ve ordu içine sokmuş bulu- macaktık. — Ozdalarda tank meselesi: Tankların silk, sürat, büyük- lük ve sair havası hakkında ordur! lar mütemadiyen araştırmalar ya: piyorlar. Amerikalılar ve İngiliz- ne ve parça tesirine karşı mah- Fuz olması lâzim geldiği fikrinde- dirler. Topçunun tam isabetine karşi mahfuziyet, Amerklan bü- yük erkânı harbiye reisinin rapo- runda da zikredildiği üzere elde edilemez. Binaenaleyh tankların topçu ateşinden kurtulabilmeleri için bunlara karsi çok müşkül bir hedef gösterecek tarzda Büyük sürate malik olmalıdırlar. Fransızlar ise hayli kalın zırkli olan yarma tanklarımı büyük ehemmiyeti haiz olduğu kanaatın- dadırlar. Hafif müdafaa topçusun- dan müteessir olmıyacak bu tank- ların düşman topcusumu tahrip ve arkadan gelecek hafif tanklara yol açacağını tasavvur etmekle dirler. Bu maksatla son zamanlarda dünyamın belki en büyük tangıni vücuda getirmiştirler. Önümüzde- 'ki sonbahar manevralarına iştirak be safhasını geçirmekte: Şimdiye kadar Fransızlar yar- ma tanklarında bir tane 15 lik obüs ve bir tane 7,5 luk kasa top kullandıkları halde yeni tankta 15,5 luk bir top ön kulede, 7,5 san- #imetrelik bir top arka kulede, 10,5 santimetrelik bir top ta mer Hergün bir ata sözü; ZE VE MEYE NAL gr olur! kezde ve gövde içinde bulunmak tadır. Bundan başka gövdede 12 makineli tüfek, 6 ihtiyat makineli tüfek vardır (eski tanklarda ce man 10 makineli bulunurdu). 10 metre uzunluğunda, 3 re genişliğinde, 4,25 metre Yi sekliğinde olan tank, bu ağır & Tâhlarına rağmen 70-80 ton ağır. ler tankların yalnız piyade ateşi- | edecek olan bu tank halen tecrü- | rdulardaki fehini yeni- likler ve yeni silâhlar Zırh sihani 50 milimetredir, yeni ve gayet mukavim bir malze. meden yapıldığı ve havâssının tax mamen mahrem tutulduğu 2 dilmektedir. Kuleler emin â temini için dönen mazı biz olunmuştur. Tankın 5 metre genişliğinde hendekleri aştığı, 2 metre irlifaındaki dike yamacı tır mandığı ve kalın ağaçları da de- yirdiği tahmin olunmaktadır. Piyadeye refakat edecek hafif tank olarak Fransızlar «zırhlı yi- lan» tâbir edilen çak yeni bir nü- mune vücuda getirmişlerdir. Bu- nun irtifa: 0,50 metre, geniş 90-80 santim, uzunluğu 2,53 met edir. Bunların içinde yatmış va- Ziyette bir avcı bulunur, ön taraf- taki makineli tüfeği kullanır ve ayaklarile motosiklet motörü tar. İında olan tank motörünü idare eder, >. Zırh ön tarafta piyadenin çelik gekirdekli mermisirle ve yan taraf- la parçalara karşı muhafaza et mektedir. Bu tank çok ir hedef gösterdiği ve sürat fazla olduğu için isabet ihtimali çok azdır. Diğer taraftan ucuza maledi diği ve basit olduğu için. yi mikyasta ve yekten imeileri kabil- dir. Bir ingiliz g: işarınal reket ederi ve yağla teshin olunan diğer bir nevi daha tank tecrübe edilmektedir ki bilhassa gürültü. süzlüğü noktai naarından © çok şayanı dikkat imiş. Uzaktarı sevk meselesi: © —— Parişte fen akademisi içerisine insan konulmiyan wesaitin uzak» tan sevki hakkında hayli Zaman danberi tetkikat © yapmaktadır. Fransiz ordusu da bu tecrübeler. den istifade ederek muharebede arabaların uzaktan sevki işini tecrür be etmekte imiş. Eğer bu işte mu- yaffak olunursa tanklar bilhassa düşman cephesine gaz püskürmek, sis salmak, hattâ alev makineli le yakmak vazifelerinde izmetler göreceklerdir. | Lâğımların uzaktan ateşlenmesi Bilhassa tank müdafaalarında büyük ehemmiyet kazanan. kara lâğımlarının çekilen elektrik ma- killeri vasıtasile uzaktan ateşlen- meleri artık çok mi muştur. Harp meydanında mermi ler bu kabloları sık Sık'tahrip et- mektedirler. z Bir İtalyan binbaşısı kara lâğım- arıtan telsiz telgraf mevcelerile steşlenmesi haklıında İtalyan top- çu mecmuasında bir teklfite bu- lunmaktadır. Bu teklife nazaran | mürsile olarak kabili nakil bir telsiz merkezi kullanılmakta ve ahize olarak ta bir telsiz. ahize merkezi tarzında işliyecek ve smuli- telif devrelere cereyan verecek bir Röle düşünülmektedir. İtalyan binbaşısının hesabına nazaran 10. vatlık bir mürsile merkezi bu mükemmelen yapabilecektir Rusların deniz mayinleri: Uzun zamandanberi Ruslarini uzaktan steşlenilen ve hare- kete getirilen bir mayini tecrübe etmekte olduklarını gazeteler ha- ber veriyorlar. Bu mayinlerden bilhassa Vladivostokta bir mania vücuda getirilmek için çalışıldığı” nı bir Alman gazetesi ilâve etmek- tedir M. Şevki |

Bu sayıdan diğer sayfalar: