16 Mart 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

16 Mart 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e m e AKŞAM Sahife 15 2 in. —e 16 Mart 1937 Türkiye Cumhuriyet Merkök Bankasının 31/12/1936 tarihinde biten beşini Hesap Devresi Bilânçosudur AKTİF ş PASİF KASA: Altın: Safi kilogram 1.092.761 ( 24.042.335,57 SERMAYE: 15.000 000 Banknot Pali 6.924.046,— g İHTİYAT AKÇESİ: m 812.861,98 SLAM © e ve Ufaklık ii 0 a 1.287.987,52 DAHİLDEKİ MUHABİRLER: * Bizi Fevkalâde 263.195,01 HARİÇTEKİ MUHABİRLER: (4 Siyimet 4.516.007,70 Altın: Safi kilogram 1.010.200 9.860,533,22 EEDAYÜROME o AMOR es İ ahvili kabil serbest dövizler Dİ 57442,19 Deruhte edilen 146.683.952, — ü Döviz ve Borçlu Kliring Bakiyeleri 32.536.487, 42454.463,53 O Altın karşılıklı 19.000.000,— «. © W HAZİNE TAHVİLLERİ: 7 Reeskont mukabili 22.000.000, — suilssm2d © 'Deruhte edilen Evrakı Naktiye karşılığı 146.683.952,— O TÜRK LİRASI MEVDUATI: 11.862.725,29 * SENEDAT CÜZDANI: DÖVİZ TAAHHÜDATI: Hazine Bonoları 2.348.400, Altına tahvili kabil dövizler 3.186,50 Ticari Senedat 31805 24239 14.153.84239 Diğer dövizler ve alacaklı kliring ba- : w ESHAM VE TAHVİLÂT CÜZDANI: LEZ kiyeleri 20.702.128,40 22.705.314,99 > e e ğe ir Deruhte edilen evrakı naktiye karşılığı 37.186.620,23 MUHTELİF: İ Banka malı 3.904.788,39 4114140862 o Muvakkat alacaklılar, depozitolar, İ AVANSLAR: 8.316.729,07 Havaleler ve saire, 21.014.676,54 çe İ GAYRİ MENKULLER: 149920125 (Diğer alacaklı hesaplar 43.077.663,72 70.092.330 DEMİRBAŞ: sma Fİ 2.408.585,27 | HİSSEDARLAR: MR... 20.548.092,98) MUHTELİF: 4.607.169,05 ; NAZIM HESAPLAR: 20.048.992,93 945.164.040,82 ei Scandinavian Near East Agceny Galata Tahir han $ üncü kaf Tel: 44991-25 Svenska Orlent Linlen Gothenburg Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzig, Gdynia Copenhag Abo Reval ve bütüm Baltık limanlar Şark ve Karadeniz başl ea İmanları arasında 1$ günde bir as: met ve avdet için muntazam postalar, Gdynia - Dantzig - Gothenburg © Oslodan beklenen vapurlar. Vikingland vapuru 19 Marta doğru Aasnc vapuru 23 marta doğru, Nordland vapuru 29 Marta doğra Yakında İstanbuldan Hamburg Roter- dam - Kopenhag, Gdynin Gothenberg, Dantzig - Stokholm, ve Oslo, imanları Jin hareket edecek vapurlar. “ Vikingland vapuru 19 Marta doğra Ansne vapuru 23 marta doğru Nordland vapuru 30 Marta doğru Fazla tafsilât için Galata'da Tahir hatı $ üncü katta kâin acentalığına mürücaak, Tel: 44991-2.$ Oksürenlere KANZUK Öksürük şurubu Göğüs nezlelerile had ve müzmin kasabat iltihablarında, zatürrec, zatülcenp ve boğmaca öksürükle- rinde çok faydalı bir ilâçlır. Gö- ğösleri zayıf olanlara ayrıca tav- siye olunur, İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU - İSTANBUL KARDOL Âsabı teskin eder. Çarpıntıları KARDOL Çepni KARDOL (70 KARDOL De vE e KARDOL Nefes daralma- Lüleburgaz Kaymakamlığından” sını iyi eder. : . | Kazamızda yapılmakta bulunan göçmen yapılarına muktesi 60,000 Marsilya KARDOL Deniz tl i benzeri kiremide ihtiyaç vardır. na nafidir. . i Bu kiremitler kazada müteşekkil iskân komisyonunca pazarlık suretile ve Sinir bubranla» GENEL İŞ BÜROSU'na yazılması, Tel. 1475 KARDOL yn yatıştırır e pa dn ale skin amca San ane gün 398 Şen Bm Di mi ALE A B ANL 4 am, | KARDOL ka yeli Fazla glgilenmek İsteyenlerin ber gün Lüleburgaz dak deresine müracaat. (“gali Hesmeldin Sadak. Umumi meşriyab müdürü: Bn 7). etmeleri, (1453) Akşam matbaası LAN a 13 g3 Yİ RL AL ALLAK UL ALU LR © £h KOLAY PARA BİRİKTİRMEK ÇARELERİNİ, l MM ; | UR UTL Y 0 A NİL Zn Alım ve satımı İçin

Bu sayıdan diğer sayfalar: