4 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14

4 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 14 AKŞAM 4 Mayıs 1937 Kuk “RANLARI- BİR ALMAN ŞUVESTER ARANE- YOR — Diplomalı bir çocuk şuvesle- rine ihtiyaç vardır. Adresimize müra- caat, Adres Fincancılar Yusufyan han No. 17 Rahmi, —ı MÜCELLİT ve PEDALCİ — Alına- caktır. Ücretler iyidir. Ankarada Çan- kaya Matbaası Direktörlüğüne müra- caat edilmesi, pa ADANADA ÇALIŞMAK ÜZERE — 90 lira ücretli diplomalı bir Eçzacı ba- yan aranmaktadır. Öziş Ecza Deposu na müracaat. —4 BELEDİYE — Eczanesini içindeki mal- larile beraber üç sene zarfında ödemek üzere kendisine devretmek için diple- malı bir eczacı öranmaktadır. Öziş Ec za Deposuna müracaat. ya 8 — Satılık eşya ANA Gr a ME GELAR talık dolayısile camekân ve tesisatile 150 liraya devren satılıktır. İstiklâl cad- vay durağında 146 Noll, yeni duvar ve demir kapılı yemiş ve ıhlamur ları ve bir kuyuyu havi iki dönümü mütecaviz arsa satılıktır. Müracaat: Tel. 43249, —2 ———— 2000 LİRAYA SATILIK EV — Be. yandda çadırcılar caddesinde Lutfultah sokağı başında 50 numaralı dükkân fevkinde dört odalı nezareti bulunan kâgir bina satılıktır. Eminönünde diş doktoru Vecihi Kemale müracaat, — 8 MOBİLYALI APARTIMAN — Şişli- de Âbidei hürriyet caddesinde Kehlibar- cı aparlımanı 4 numarası teşrinievvele kadar mobilyalı kiralıktır. 3 veya 4 oda, banyosu vardır. İçindekilere 10 dan 12 ye kadar müracaat. —3 KİRALIK APARTIMAN — Arna- wutköyü, sahilde kız kolejinin hizasın- daki Uğur apartımanında beş odalı daire kiralıktır. Kaloriferiğe dahil bü- tün konforu haizdir. Kira elverişli olup kapıcıya müracaat, seli ACELE SATILIK PİYANO — Alman | KİRALIK EV — Beş odası, ceki) markalı 3 pedalı (eroise) bir piyano acele satılıktır. Samatya Arap Kuyusu Hat boyunda No. 30 a müracaat. —$ ESKİ KİTAPLAR SATIN ALINIR — Her Hisandan, evde kalmış basma ve yazma kitapları satmak istiyenler bir kartla İstanbul 218 posta kutusu adre- sine müracaat etmelidir. Böyle kitap- ları olanların evlerine de adam gönde- rilir, iyi fiatla satın ahaır. —6 SATILIK APEKS (Rontgen cihazı)— 425 liraya, işler bir vaziyette, Radios- kopi, Radiografi ve tedaviye elverişli. Müracaat: Şark Diş deposu, İstanbul İş Bankası arkası Rıdvan Han No. 4. T, lefon 21134. — SATILIK RONTKEN MAKİNESİ — Hastane ve doktorlara: Simens böyük ideal Rontken makinesi. Az müstamel çok ehven İzmirde kuruludur. Denizli hastanesine müracaat. — 8 terkos, hamam, bahçe ve marmaraya nezareti vardır, yirmi liradır. Sultan- ahmet Akbıyık hamamı sokağı 30 No ya müracaat. sal —— mm... FABRİKA YERİ ARANIYOR — Merkezi bir mahalde 500 ilâ 1000 met- re murabbaında, sahil olursa tercih edi- lir, Bahçekapı Hasan deposuna müra- caat. 5 > BEYOĞLUNDA MOBİLYALI KİRA UK ODA — Mobilyalı aile yanında kiralık oda, Beyoğlu Mis sokak Mar- mara ikinci kat No. 3 - ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APARTIMAN — Aksarayda Atatürk caddesi civarmda (İnebey mahallesi Tiryaki Hasanpaşa sokağında 26 Noli maa bahçe senevi 720 lira irad getir mekte bulunan apartıman satılıktır. İçindekilere müracaat. —7 DEVREN SATILIK DÜKKÂN — İş- lek bir yerde tütün, pul, tayyare bileti ve saire satmağa elverişli, bir tarafı baya salonu, ortadan bölmeli, askerlik yolu altı dönüm arsa satılıktır. Taliblerin Eminönünde Perükâr İsmail Hakkıya papak Kilise sokağmda 2/1 ve 4/1 No.li ikişer odalı iki hane, Görmek istiyenler pazar günleri zeval! saat 12 ye kadar müracaat, — SATILIK İKİ KÖŞK — Bakırköyün- önüreceeilami, — “| de İncirli asfalt caddesinde istasyona 8 SAHİBİ ELİNDEN SATILIK EV — | dakika mesafede biri 7, diğeri 8 oda, Şişlide Hasat sokağında 33 numaralı bavadar, güzel manzaralı, su, havagazı ve elektrik tesisatlı, hamamlı altı odalı, 2 salon, çatı odaları, kuyu, elektrik ve 20 bin arşın bahçeli 41, 43 sayılı ikl uygun şersitle toplan ve ayrı sa- ve görüş- KİRALIK DAİRELER — Aksaray Ye- nikapı istasyonuna giden Mustafa Kemal caddesine nazır Azimkâr sokağında yeni yapılmış $ No.lı Marmara apartı- manı daireleri kiralıktır, Daireler dörder beşer odalıdır, elektrik, havagazı, ter- kos vardır. Her gün gezilebilir. —3 KADIKÖYÜNDE SATILIK KÂGIİR HANE ve DÜKKÂN — 1- Moda cad- desi 9 No.lı iki apartımana tetriki müm- kün metinbina ve dükkânlarile birlikte sabılıktır. Her gün gezilir. 2- Şifada 20 No.dan müfrez 1 Nolı hane iki kat dörder oda, ayrı kapıları vardır. Ya” nındaki garaj mahalli ile birlikte veya ayrı satılıktır. Her katta abdesthane ve hamam vardır. İçindekilere müracaatı ACELE SATILIK HANE — 10 oda, 3 Sofa, bahçe, hamam, elektrik, terkos hava gazı, Kadıköy, Tallmathane sögütlü sokak No. 3, Görmek için için- dekilere, görüşmek için 22931 numa- raya telefon, saat #den 6 ya e ——ğ—ğ—— BÜYÜKADADA 4000 LİRAYA SA- TILIK EV — Nizam ciheti, çam ormanı içinde. Bir kat üstünde 4 oda, mutfak, banyo, elektrik, akar su, sarnıç, 900 mtere M. bahçe, hususi çamlığı vardır. Adanın en temiz havalı ve en güzel manzaralı yerindedir. Bina kârgir ve ye- nidir. (Akşam) İlân memüruna müraca- at. Telefon: 24240. 7 a ey ame iğ ey elli KİRALIK EV —4 oda elektrik, kumpanya suyu, tamâmen müstakil havadar, 9 liraya Hacihasna Hatun camfi karşısı No. 12 Sultantepe Üskü- dar pazar günleri öğleye kadar mürs- caat, sen LR mm ii ACELE SATILIK — Küçükpazar ka rakolu karşısındaki sokak içinde Saatçi yokuşunda mücedded iki aded kâgir ha- neler: Dörder odalı, birer banyolu, İki- şer helâl, bir miktar bahçeleri, biri maktuan 2500, diğeri 2700 liradır; Ve yanında iki aded arsa: 71 ve 72 metre murabbaında ve iki evlek'taşı ve iki ku- yusu mevcuddur. Ayrı ayrı satılıktır. Kantarcılarda o Vatan oteli “yanındaki perükâr Ahmede müracaat, o—2 — Boğaziçinde Çengelköyün- de iskele yanında yeni yalı, Betonarme 934 modeli, kübik, cadde ve deniz tarafında muntazam bahçeler, havuz, yüzleree renkli balık, nadide meyva ağaçları, yediveren Avrupa gülleri, ka- yıkhane hem deniz banyosu, kameriye, bahçede tenvirat, yalıda terkos, tele- fon, gaz, elektrik, geniş oda ve salon- lar, çit mutfak, Çilt banyo, sığınak ve bütün istirahati havi Boğazın en güzel viliâsı satılıktır. Taliplerin için- dekilere ve yahut 38.98 numaraya te lefonla müracaatları. —4 SATILIK ARSA — Cihangirde Ege bahçesinin alt tarafında Kumrulu 80- kakta yokuşun ağzında denize nezareti kâmileli 300 metre murabbaı 28 - 30 numaralı arsa satılıktır. Postahane cad- desinde Şişman Yanko Ananyadi ha- unda terzi Aristidiye müracaat. — £ SATILIK HANE — Aksaray Valide camii karşısında Selimpaşa sokağında 11 No.lı mücedded kâgir hane satılık- tır. Beş odalı, kâmilen yağlı boyalıdır. Elektrik, bavagazı, terkos vardır. Cu- martesi günlerinden manda her gün saat 12 den 2 ye kadar görülebilir. p —3 | emme KİRALIK KÖŞK — Göztepede Çitte- e Amerikan mektebi karşisi içi dışı boyalı köş- kün birinci katı kiralıktır. Altı oda, elektrik, terkos, pek kullanışlı, çamlıklı fevkalâde nezaret, denize, iskeleye, tramvaya yakındır. Perşembe, cumar- tesi, pazar gezilebilir, İçindeki lere müracaat. ———— --- — KIRALIK VE SATILIK KÖŞK — Maltepede Bağdad caddesinde istasyon karşısında iki katlı, 7 odalı, iki mut- fak, iki helâ banyo mahalli, suyu bah- çesi bulunan, içi dışı boyalı, denize, adalara nazır doktorun pek şık köşkü satılık olduğu gibi yazlık ve yıllık, mobilyalı, mobilyasız kısmen ve ya“ hud tamamen kiralıktır, İçindekilere ve yahud telefon 20718 müracaat.— 7 ————— KELEPÜR SATILIK HANE —7 oda, kâğir elekirik, terkos hava gazı Banyo ve bahçeyi havi, Kadıköy, ce- wizlik, eski Afitap yeni Güneş sokak $ No. Görmek için bekçiye,, görüş“ mek için 22931 numaraya telefon. Saat önemi, a BEYOĞLU BALIKPAZARINDA — | Şar a UCUZ ÇİFTLİK — Edirnenin İpsala ki yla ACELE SATILIK EV ve DÜKKÂN — maraya müracaat. İmei | A —————— KANZUK SAÇ EKSİRİ KOMOJEN Saçların (e köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri ta- artırarak kolay bir saç eksiridir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU - İSTANBUL Çorum Nafıa Direktörlüğünden: 1 — Eksiltmeye konan İş Çorum hastanesinde yapılacak pavyonun zemin katının inşaatına dairdir. Bu işin bedeli keşfi 14607 lira 51 kuruştur. 6500 lirası 31 Mayıs tarihine kadar müteahhidin ihzar edeceği malzemeyi inşaiye veya bu nisbette yapaca- ğI işe mukabil 936 bütçesinden tediye edilecektir. Mütebaki kısmı ise 937 büt- çesinin tasdik ve vürudunda ödenecektir. 2 — Bu işe ald şartname ve evrak şunlardırı A — Ekslitme şartnamesi B — Mukavele projesi C — Fenni ve hususi şartname F — Proje İstenilen bu evrakı Çorum Vilâyei Daimi Encümen dairesinde görülebilir, 3 — Eksiltme 1937 Mayısının 12 inci Çarşamba günü saat 14 de Çorum Vilâyeti Encümeni Dalmi Riyaset odasında yapılacaktır. 4 — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 — Ekslitmeye girebilmek için istekli 1096 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki evrakları haiz olup göstermesi lâzımdır. Ticaret odasından kayıtlı olduğuna dair vesika, işi yapabileceğine dalr Na- fıa vekâletinin ehliyetnamesi, 6 — Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazıli saatten bir saat evveline kadar Daimi Encümen Riyaset odasında toplanacak Dalmi Enrü- men relsliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek. tupların nihayet $ üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması verilen zarlın mühürlü mumla iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak ge- cikmeler kabul edilmez. (2404) Nafıa Fen Okulu Direktörlüğünden: 1 — Yıldızda eski şehzadeler dairesinde bulunan okulumuz binası çalısı ile diğer aksamında yapılacak tamirat ve tadilât 14/5/937 tarihine rastla- yan cuma günü saat 15 de İstanbul Erkek lisesi binasi yanında Yüksek mektepler muhasebecilğinde toplanan komisyonda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 2 — Keşif bedeli 9710 lira 97 kuruştur. İlk teminat 728 lira 32 kuruştur. 3 — İsteklilerin şartname, mukavele, fenni ve hususi şartlar, Bayındırlık İşleri genel şartnamesi, projeyi görmek üzere her gün okulumuza gelmeleri, Eksiltme günü de en az (5) bin liralık betonarme ve çatı işleri yapmış oldü- ğunu gösterir Nafıa vekâletinden alınmış müteahhitlik ehliyetnamesi ve di- ğer resmi belgeleri ile ve teminatını yatırmış olarak adı geçen muhasebe. ciliğe gelmeleri, (2372) EAA b Bm 8 A DANS DERSLERİ — Hususi ve münferiden (asri dans dersleri) Beyoğlu Karlman (karşısında eski Polonya Nur Ziya sokak No, 3 müracaat saat- eri: (12-14) (17-20) ye kadar profesör Panosyana, FRANSIZCA HUSUSİ DERS SALONU— İstanbulda benzerlerinin en eskisidir. Dersler münferiden veya müştereken verilir. İhtisasımız, müküâleme, Tercüme kitabet — üsulleri, Lisan o mütahassısı Prof Albert Anjel, Köprübaşı Eminönü hanı, -4 ALMANCA. İNGİLİZCE ve FRAN. SIZCA — (Bahusus ticaret şubeleri için) İstanbulun mütcaddid okullarında res- men vazifeli, diplomalı bir Alman Öğretmeni tarafından gayet seri ve ciddi metodlarla ders verilmektedir. Bundan maada, mekteplerde tedris edi- len ber branş üzerine yardım dersleri verilir, Şeralt rekabet kabul ctmiyecek derecede müsaittir. Akşamda (Terakki) rümuzuna mektupla müracaat ia ALMANCA DERSLEPİ — Berlin üni- versitesinden edebiyat ve felsefe agre- Jeliğine malik ve İstanbul üniversitesinde lisan tedris eden - fransızca ve İngilizceye vakıf - genç bir Alman profesörü husust veya grup halinde almanca dersleri vermektedir. Muhtelif ticaret şubeleri ve bakalorya imtihanlarına hazırlık dersleri esaslı ve en seri yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedildir. (Prot. M. M) rümuzile (Akşam) a mektupla erbaş Özerleri salonlu betonarme iki dükkân birden kiralık ve satılıktır. Müracaat için Harbiye mektebi karşısında 295 numaralı evde bay Leona. —4 SATILIK ARSALAR — Bostancıda Bağdad caddesi Yeni mahallede asfalt- tan iki dakikalık mesafede ifraz olun- muş müteaddid arsalar ehven fintle sa- tılıktır. Arzu edenler mezkür mahalle de 495/1 mumarâli bay Nezmi köşküne müracaatları. SN kazasında (10,000) dönümlük Orfana çiftliği satılıktır. Bunun bir kısmı prinç ekili mütebakisi çok güzel mer'adır. İsahat için Üsküdar Iskele caddesinde (36) unmarada yağcı Mustafa Tuncalıya müracaat. ei 6 odalı, elektrik, terkos, bahçesi olan ve denize yakın, altında berber dükkâm ve devren salılık gazinosu olan ey el- den sahibi tarafından Satılıktır. Haliç Fener vapur iskelesi caddesi 27 nu- SATILIK — Aksaray Guraba Hasan- ağa mahallesi Uzunyusuf sokağında 6 Nor ve üç oda, mulfak, Çatı arası, mekemmel taraça, bodrum, su, elek- triği vardır. Ayni mahallede Mehmed Lütfü sokağında 18 numarada Tahsine müracaat, —1 5 — Müteferrik fe e TÜTÜNCÜ DÜKKÂNINDA — Satış yapmak için bir çocuk alınacaktır. Or- tak ta alınır, Girmek istiyenler Taksim- de Stadyom karşısında Şark kıraat- hanesine müracaat etsin, —? DANS DERSLERİ — En iyi ve en çabuk (akademik (metodlarla asri dansları öğreten Profesör Hanımyan Beyoğlu Tepebaşı Kallâvi sokak No. 13. de MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ Güzetemiz idarehanesini mdres olarak göstermiş olan karilerimizden BH — Muhabir —NB—HZ2-— FA namlarına gelen mektupları idare“ hanemizden aldırmalaı metcudur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: