1 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3

1 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ANA e Hayatı ucuzlatmak için bü- î tün maddeler üzerinde tedkikat yapılıyor İktıszd Vekili B. Şakir Kesebir, yeni vapurlar ısmarlıyacağımızı, deniz ve kara navlunlarında tenzilât yapılacağını söylüyor, yeniden beş fabrika kuruyoruz İstanbul, 31 (Hususi) — İktısad Vekili Bay Şakir Kesebir, bu gün buraya gelmiştir. Vekil, derhal Yalovaya hareket etmiştir. İktısad Vekili, hareketinden evel gazetecilere verdiği beyanatta: — Hayatı ucuzlatmak için bir çok maddeler üzerinde tetkikat yapılmaktadır. Deniz ve kara nakliye ücretlerinde de tenzilât yaplacaktır. Deniz nakliyatı için geniş bir programımız vardır. Bu program mucibince yakında yeni vapurlar ısmarlıyacağız. ., Demiştir. İstanbul, 31 (Hususi) — Sümerbank, beş senelik plâna ilâveten Erzurumda bir iplik, hamız, çimento, çelik ve boru fabrikaları kuracaktır. Atatürk yeni fabrikalarımı- zı bizzat açacaklar Bursa halkı, Büyük Şefi mb:rsıilıkla bekle. mekte ve istikbal hazırlıkları yapmaktadır İstanbul, 31 (Hususi) — Atatürk, dün Yalova kaplıcalarında tetkiklerde bulundular. İstanbul, 31 (Hususi) — Atatürk; Bursada Merinos ve Gem- likte sun'i ipek fabrikalarını bizzat açacaklardır. Bunu haber alan Bursa halkı, sabırsızlıkla Büyük Şefi lemekte ve geniş mikyasta istikbal hazırlıkları yapmaktadır. A Havayolları Telsiz istasyonu bitti İstanbul, 31 (Bususi) — Ye- dikulede Devlet Havayollarının tesis ettiği istasyon, İzmirle tel- siz muhaberesi tecrübelerini yaptı. Tecrübeler muvalfakıyetle intac edildiğinden, istasyonun kat'i kablü yapılmış ve alât te- sellüm edilmiştir. Rusyanın borçları Milyonlarca değil, 185 bin İngi« viz lirasından ibarettir Moskova, 31 (Radyo) — Tas Ajansı; İtalyan matbuatının, Rus- yanın harici borçları hakkındaki bek- milyon frank çekilmiştir “Baris, BT gzl:d%ı'—n MERR Mıliçye Nn l Marşando, bugün matbuat mümessillerini davet etmiş ve mali program hakkında bayanatta bulunarak ezcümle dem ştir ki: — Frangın daha lazla düşmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kambiyonun 1 numaralı düşmanı, mukabili temin edilmeden yapılan devlet masraflarıdır. Bu g.bi masraflardan mümkün olduğu kadar sakınacağız. Maamalih, böyle masrafların ihtiyar edilmemesi için halkın da muntazam bir sây göstermesi ve sermayenin işle- mesi lâzımdır. Paralarını hariç memleketlere gönderenler, Fransanın yüksek menafiine hizmet etmemektedirler. Bundan başka bu gibilerin, hâdisat dolayısile bir gün dişarıya gönderdikleri paralardan mah- rum kalmaları da ihtimalden uzak değildir. Son günlerde bankalardaki mevduattan yüz altmış milyon frank çekilmiştir. Bu, valanseverlikten uzak bir harekettir. Hükümetin muvaflak olmaması için yalan baberler uyduranlara şunu ihtar edeyim ki, biz muvaffak olacağız. Zira bu noktada, Fransanın dolayısile cihan sulbunun mukadderatı mevzuubahstir., an gazetelerinin milyonlara ba- h& olmayı,p 185 bin İngiliz li- rasından ibaret bulunduğunu bil dirmektedir. Küçük itilâf Konseyi Bükreşte toplanacak Bükreş, 31 (Radyo)— Küçük itilâf konseyi, Şubat sonunda burada toplantcaktır. Konsey bilhassa kontenjan işlerile meş- gul olacaktır. Paris borsası k Dün de anormal bir vaziyet arzediyordu Paris, 31 (Radyo) — Para Borsası, bu gün de anormal bir vaziyet içindeydi. Gerek siyasi ahval ve gerekse mukarrer grev- ler Borsada akisler yapmaktan hâli kalmamaktadır. Prens Nikola Baygın bir halde yatıyor.. Atina, 31 (Radyo) — Prens Nikolanın sıhhi ahvalinde deği- F şiklik kaydedilmemiştir. e) Prensin kızlarile akrabası ya- f nında bulunmakta ve Berlinden gelen profesör de hastanın te- yiş bozuk bir halde Kudüs, 31 (Radyo) — İngiliz süvarileri, Kudüsün şimalindeki dağlarda araştırmalar yapmaktadır. Süvarilere, avcı tayyareleri de yardım etmektedir. Filistinin cenubunda âsayiş muhtel bir haldedir. Tülkerim havalisinde, şuradâ burada bir çok cesedler bulun: makta ve failler meydana çıkarılamamaktadır. Zabıta, bütün nakl vasıtalarında ve şüphelendiği yerlerde araştırmalar yapmakta devam ediyor. 31 (Radyo) — Âyan ve Mebusan azalarından 89 kişi- nin imazile Krala verilen mahzarda, Filistinde devam eden tazyik $ davisile meşgul olmaktadır. siyasetinin sona ermesi içn Mısır hükümetinin tavassutu rica Hasta, baygın bir halde ya- olunuyor. tıyor, i B İdaresinde Milli Kütüphane Mareşal Elhamra “-:::'5i ASı Blomberg 1 — Çingene Prenses ANWABtLLA Balaylarını İtalyada Der San Yi ak Körsi arz üzerindeki bir geçirecek UMUTCAR milyar çocuğun sevgilisi Roma, 31 (Radyo) — Almânr SHIBLEY TEMKLE'ia son ve en güsel filmi Franmaca sözlü # ya Harbiye Nazırı Von Blom- Çin ıılıaı;dîm v"..:“ü' eu aĞi d Amerikan berg, balaylarını geçirmek üzere bu gün buraya gelmiştir. Mareşal Kapr adasına gide- rek bir müddet orada otura- ir. z PANAY zırkiısının JAPON tayyareleri tarafından batırılması.. Türkçe Sözlü 5 — Bilmediğimiz Hakikatler.. Kültür filmi 6 — Türkçe izahlı FOX Jurnalda en son haberler Seanslar: Çingene Prenses 5 ve 9 da, Şen Yumurcak 3 ve 7 de d Frangın daha fazla d_üşme- sine meydan verilmiyecek Son günlerde bankalardaki mevduattan 160 Filistinin cenubunda asa- Misır Âyan ve mebusan azalarından 89 kişi Krala bir mıahzar vererek tavassutricaettiler DOLU — |Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü —— .— Yardun her tara. fında kutlulanacak İstaabul, 31 (Hususi) — Cum: huriyetin 15 inci yıldönümü, yurdun her tarafında parlak su- rette kutlulanacaktır. Bunun için şimdiden hazırlıklar yapılmak- tadır. Bankacılarımız Londraya hareket et- tiler, seyahat istik. razla alâkadar değil İstanbul, 31 (Hususi) —Banka direktörlerimiz, dün akşam Paris yoluyla Londraya hareket etmiş- lerdir. Bankacılar, hareketlerinden evel matbuat — mümessillerine beyanatta bulunmuşlar ve seya- hatlerinin, istikrazla alâkadar olmadığını söylemişlerdir. Üniversite talebesi Bu sene on bini buldu İstanbul, 31 (Hususi) — Üni- versiteye yurdun her tarafından talebe gelmektedir. Mevcud ta- lebe, bu sene on bini buk Mmuştur. Denizbank Müdür muavinleri ve idare meclisi azaları tayin edildiler İstanbul, 31 (Hususi) — De- nizbank müdür muavinliklerin- den bankacılık kısmına B. Tahir Kevkeb, teknik kısmına Alman: yada tahsil görmüş B. Harun ve deniz kısmına da Türkofis muavini Nihad tayin edilmiş: lerdir, Denizbank idare meclisi aza- lıklarına ise, İstanbul Ticaret Odası sabik - reislerinden B. Ziya, eski emniyet müdürü B. Cemal ve eski denizcilerden B. Sedad tazin edilmişlerdir. Lâz Ihsan İstanbulda bir cinayet daha işledi İstanbul, 31 (Hususi) — Bir kaç gün evel ölü olarak bulu- nan sabıkalı Saidin, evelce İz- mirde bir cinayet yüzünden 4 sene hapse mahküm olan Ri- zeli Lüz İhsan tarafından öldü- rüldüğü anlaşılmış ve katil der- bal yakalanmıştır. Katil, bu işi kan davasından yaptığını söylemiştir. General Göring İktısadi bir komisyon teşkil etti Berlin, 31 (Radyo) — Gene- ral Göring, iktısadi bir komis- yon teşkil etmiştir. Bu komis- yon dört senelik plânı tedkik etmekle meşgul olacaktır. Beşiktaş Galatasarayı yendi İstanbul, 31 (Hususi) — Tay- yare kupası maçında Beşiktaş takımı 3-2 Galatasaray takımını yenerek Kupayı almıştır. Prens Omberto AÂme. rikan gemisinde Napoli, 31 (Radyo) — İtalya veliahdi Prens Omberto, Cuma günü büraya gelen Amerika / gemisini ziyaret etmiştir. Almanyaya verilecek müstemleke meselesi Şıbite 3 İngiltere, Almanyaya Afrikadaki müstem- lekeden bir şey verilmesine taraftar değildir Londra, 31 (Radyo) — Ab- manyaya verilecek müstemleke- lerin heyeti umumiyesi üzerinde İngiltere, Fransa ve Almanya arasında henüz noktâinâzar te- ati edilmemiştir. İngilizler, İtal- yan teklifine göre, Kenya müs- temlekesinin al kısmının Al- Milan Hodza Her taraftan tebrik telgrafları aldı Prag, 31 (Radyo) — Çekos- lovakya Başbakanı M. Milan Hodzanın 60 yaşına girişi mü- nasebetile kendisine her taraf- tan tebrik telgrafları gelmiştir. Sporcular Kar fırtınasına tutulmuşlardı Paris, 31 (Radyo)— Valbonet havalisinde spor için dağlara çıkan sekiz yüz genç, kar fırtı- nasına tutulmuş ve çok tehlikeli bir vaziyete düşmüştü. Hükümet, bu gençlerin mu- hakkak ölümden kurtarılması için seri tertibat almış ve sp cuları, bulundukları karlı sa dan kurtarmağa — muvaflak ol- muştur. M. Miçesko Davayı kazandı Cenevre, 31 (Radyo) — Ro- manya Hariciye Nazırı B. Mi çesko, Romanyadaki azlıklar meselesinde noktai nazarını ka- bul ettirdikten sonra yarın Bük- reşe müteveccihen buradan ha. reket edecektir. Roma civarın- daki infilâk Ölenler yirmi altı, kaybolanlar altı kişidir Roma, 31 (Radyo) — Kob ferddeki — silâh — fabrikalarında vukua gelen infilâ irmi altı k şinin öldüğü ve altı in de kaybolduğu tesbit edilmiştir. Hâdisenin, bir amelenin dik- katsizliğindek ileri geldiği anla- şılmıştır. Londrada Bir harb tayyaresi daha düştü Londra, 31 (Radyo) — Ston: For havalisinde uçarken alçaktan düşen bir İngiliz harb tayyare- sinin pilotu ölmüş ve râsıdları ağır surette yaralanmıştır. Masa tenisi şampi- yonluğu Londra, 31 (Radzo) — Bey- nelmilel masa tenisi dünya şam- piyonunun tayini için bu yıl Mısırda bir müsabaka yapıla- Sehir Gazinosunda yüksek alâka dolayısile Celbedilen onn dört artistin iştirakile yepyeni numaralar p Maline saatleri: yalmız Pazar günü saat 17 de Süvareler her akşam saat 21 de başlar manyaya terkine itiraz etmek- tedirler. Malüm olduğu üzere İtalyanlar, şimdiye kadar muh- telif vesilelerle kendi ellerinde- ki Oganda müstemlekesi ile bu müstemlekeye hudud teşkil eden ve İngilizlerin elinde bulunan şimali Kenya müstemlekesinin Almanlara verilmesi noktaina- — zarını ileri sürmüşlerdir. i İngilizler, bu suretle kül ha- — linde bu iki müstemlekenin mü- said bir sevkulceyş noktası ha- linde Almanlara - bırakılmasını muvafık bulmamaktadırlar. Çün- kü İngilizlerin cenubi Afrika. daki diğer müstemlekeleri için Alman ve İtalyan müttehid kuv- veti mühim bir tehlike teşkil edebilir. İngilizler, bu müstem- lekeyi kendilerine vermeği edemiyeceklerini Alman sas etmişlardir. Zira böylece İngiliz Sudanı da cenubi Alri- kadaki müstemlekelerinden ay- rılmış olacaktır. Amerikan teslihatı — Başı 7 inci sahifede — için bir hayat memat işidirdir. Bu denizde bâkimiyeti elde edecek bir devlet, bahusos bu devlet japonya gibi fazla nüfusunu Amerika sahiller rine dökmekte ötedenberi menfaattar birisi olursa, Amerikanın müdafaasi: mı bile tehlikeye düşüzebilir. İşte birleşik Amerika hükümeti» ni telâşa “düşüren ve rels Ruzvelti — maruz kalacağını tabmin ettiği dahi- M müşkülüte rağmen meclisten fazla tahsisat — talebine sevkeden nokta budar. memnun edecek ve dünya koruyacak bir bâdise olarak karşılarız. Muazzam ve toplu inşaatile kıra bir aamanda İngiltere ile müsavi bir hesiz bulunan Birleşik Amerika hü- küm diki demokratlar — cebhe. sini takviye etmek suretile sulhun mus bafazasında mübim bir &mil olacak. — tır. Deniz, kara ve bava — kuvvetleri itibarile demokratlar cebhesinin mu azzata iaşaatına biç bir saman yeti. şemiyecek —olan Roma-Berlin-Tokyo —— n bü günkü atılgan ve dem den - bit cektir. Dünyada sulbu korumak için bu meticeyi almak bir zaruzettir. Beyrutta şid. detli yağmurlar Beyrut, 31 (Radyo) — Bir kaç gündenberi devam — eden şiddetli yağmurlar, bazı kasa- balarda hasarat yapmıştır. Aron köyünde, civar dağdan düşen büyük kayalar, on evi yıkmıştır. Tahran postahanesin- de yangın çıktı Tahran, 31 (Radyo) — Dün Tahran postahanesinde bir yan- gin çıkmış, iki saat devam et- miştir. Hasarat pek mühim de- tabun — köpüğü gibi söne. defa & MÜDÜRİYET aseti bu takdirde kendiliğin ———

Bu sayıdan diğer sayfalar: