3 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

3 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hem harp, hem de sulh müzakereleri r I Cumhurîyet = ! 3 Mart 1932 Çin ordusu yen den "10,, Fazla kilometre geri çekildi! Mükâleme! Japoniarm «Chapei» i zaptettikleri söyleniyor Yeni başkumandanm beyanatı Öehsr ve memleket haberlerî Belediye bütçesi Tıp talebe I Dün yeni bütcenin tetld Yurdunda kine başlandı Belediye kanunu mucibince yeni bütcenin 1 martta Daimî Encümene tevdii lâzım gelmektedir. Muhasebe müdiriveti bütçeyi tanzim etmiş ve Daimî Encümene vermiştir. Daimî En cümen dün Vali ve Belediye Reisî Mubittin Beyin de istirakile topla • narak tetkikata başlamıştır. Yeni bütçede sekiz yüz bin lira kadar açık vardır. Binaenaleyh masraf kısmı da ona göre tanzim olunacaktır. Encümen nihayet birhaftaya kadar tetkikatmı bitirecek, bütçeyi tabedilmek üzere matbaaya verecektir. Bütçe nisan içtima devresinde Şehir Meclisine sevkolunacaktır. Siyasîicmal Merkezî Avrupa çöküyor Aksavi Sark'ta ilânı harpsiz başlıyan ve hâlâ devam eden ve ilkbahar geldikten sonra Sovyet Rusya'smm dahi kanşması muhtemel bulunan muharebe cihanı tehdit eden di&er tehlikeleri adeta unutturmustur. Halbuki Avrupa'nm merkezini bir se nedenberi tehdit etmekte olan buhran nihayet bütün cihan icin büvük bir felâket şeklini almak istidadını^ göstermektedîr. Avrupa'nm son malî buhranını tevlit ve Araerika Reisi cumhurunun tamirat ve harp borç lan için moratoryom teklif etmesim icap eden sıkıntı Avusturya'^ an D a ?" lamıştı. O zamandanberi buhranm izalesi icin devletler tarafmdan esaslı bir tedbîr alınmamıstır. Simdi Avusturya'dan başka Ma caristan dahi büsbütün sukut etmet üzere bulunuvor. Bu iki mühim hinayi iktisadinin yıkılması yalnız Mcrkezî AvruDa'yı değil, belki bütün çihanı temelinden sarsabilir. Macaristan dört milvar pengö yani yür kırk milvon tngiliz lirasına balt? olan haricî borclarını kendi menabii serve tinden ödemekten izhari aczetmistir. Yüzde yedi bucuk faizli Cemiyeti Akvam istikrazı müstesna olarak differ haricî borçlannın ecnebi parası ile tediyesi hakkında moratoryom ilân etmiştir. Diğer taraftan bu devlet parasını düşmekten muhafaza icîn ec • nebi kambivosu hakkında şiddetli tedbirler almıştır. Avusturya dahi srayet feci vazi yettedir. Başvekil Dr. Buresch Al manya, Fransa ve Italya sefirlerire artık Avusturya'nın menabii serveti tükenmis olduğunu ve ecnebi memleketlerin ithaîâtına karşı bir kat da. ha şiddetli tahdidat vazedilecefrini bildirmistir. Avusturya başına gele ceğini biliyordu. Bunun için Almanya ile gümrük ittihadı yapmak istem'ati. Buna dahi Fransa mâni olmuştu. FazIa olarak gerek Avusturya'nın, srerek Macaristan'm komşulan gömrükle rini artırdıkca artırmışlardır. Artık bu iki devlet için nef es almağa mecal kaimamıstır. Esas itibarile gerek Macaristan'm, gerek Avusturya'nın malî esaslan sağlamdır. Fakat bu iki devleti adeta siyaseten ve iktisaden boğmak için etrafındaki devletler tarafmdan a!ınan tedbirler bunlan si'kut ve iflâs derecesine getîrmiştir. Bu vaziyetm daha ziyade' devamma imkân yoktur. Eğer Macaristan ve Avusturya öze rindeki siyasî borclar yakında ilşra edilmiyecek ve ikrisafll serbestllcrfnl tahdit eden kuyudat kaldtnhntyacak olursa Merkezî Avrupa'nın iktisadî binası çökecektir. Bunun »iyasî sarsmtıları bütün dünyayı yerinden oynatacaktır. Cîhanm en büvük faciası Aksayi Şark'ta değiî. Merkezî Avrupa'da ve Balkan'larda cereyan ediyor. FEYZt Telefon sirketi aieyhine bir dava açıldı Bazı hâdiseler yüzünden tahkikat yapıhyor Tıp Talebe Yurdunda, talebe ile Yurt Müdürü Tevfik Bey arasında bir hâdise olmuştur. Sıhhiye Vekâletinin emrile, sıhhive müfettişlerinden Bür. hanettin ve Sabri Beyler mes'elenin tahkikine memur edilmislerdir. Hâdise şudur: Bir kaç gece evvel iki talebe, yurda gelme vaktini geçirdiklerinden içeri ahnmamıslardır. Ertesi gün, talebeler Yurt Müdürünü görerek şikâyet etmişler ve: « Dün gece biraz gec kaidıŞı • mızdan içeri alınmadık. Bizim ts tanbul'da tanıdığımız hiç kimse yok. tur. Otelde yatmak ıztırarında kaldık. Paramız olmasaydı ne yapacaktık, nerede yatacaktık?» demişlerdir. Müdür Tevfik Bey de: « GeJdiğiniz yerde yatabilirdiniz!» demiştir. Bu cevap üzerine iki talebe bir istida ile Sıhhiye Vekâletine şikâyette bulunmuşlardır. Diğer taraftan Yurtta yatıp kalkan diğer efendiler de müdürle bir hasbıhal esnasında bu hâdiseyi mevzuu bahsetmîsler ve kendilerine iyi muamele edilmediğini söylemişlerdir. Talebe aynca Vekâlete de şikâ yette bulunmuşlardır. Simdi müfettiş Bürhanettin ve Sabri Beyler Yurtta tahkikat icrası ile meşgul olmaktadırlar. Dün 4 talebenin ifadesi alınmıştır. Yurtta bulunan 300 talebe müfettisler tarafmdan kendilerinin dinlenilmesini istemek üzere dün de Vekâlete birer istida göndermislerdir. Belediyeye 2iazaran inhı Mevcut teskilâtın vazî yeti desrişiyor dam tehlikesi yok! Kapalıçarşı'nm tamiri hususunda belediyeye vaki müracaat için salâhiyettar bir zat şu malumatı ver mektedir: « Çarşı, bedesten, han ve saire gibi bir çok kimseierin tahtı işgalinde bulunan mebani tehlike göster • dikleri zaman kanunen belediyece sahiplerine tebligat yapılır. Bu yer ler tebligata rağmen tamir edilmezse belediye; kiralarına vaziyet etmek auretile tamiratı yaptırır. Bu seferki müracaat üzerine gidilerek Çarşı muayene olundu. Kat'iyen hiç bir tarafmdan inhidam tehlikesi yoktur. Mevziî bazı tamirata ihtiyaç göstermektedir. Muayene neticesinde takribî bir keşif yapıldı. Buna naza ran heyeti umumiyesinin tamiri iki yüz bin lira kadar bir paraya ihtiyaç gostermektedir. Bunu belediyenin tamir ettirmesi için bir çok merısim vardır. Evvelâ bütün mal sahiple rine ayrı avrı teblı>at yapmak icap eder. Daha sonra bir komisyon teşkili lâzımdır. Bu husustaki istida alelusul Eminönü kaymakamlığına havale e dilmiştir. Mes'ele izam olunmuştur. Ortada henUz müsbet bir şey yoktur. > tstanbul gümrüklerinde pek ya kında mühim tebeddüller olaca^ı ha ber verilmektedir. Bu meyanda baz teşkilât ilga edilecek, bazı teşkilât ta Umum Gümrükler müdürlüğünden rabıtaları kesilerek Vekâlete raptolunacaktır. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti kadrosu Heyeti Vekileden geçerek bütçe ile birlikte Millet Meclisine takdim olunacak, Meclisin tasdikından sonra tatbik olunacaktır. Vekâlet haziranm birinci günü yeni kadrosile iş başında bulunmak için, tayin ettiği memurlara daha evvelden tebligat yapacaktır. Bu su retle muamelât sekteye uğratnıya • caktır. Haydarpaşa gümrüğünde de bazı tadilât yapılacağt, bu idarenin yeni bir sekilde fzmit'e nakledileceği söylenmektedir. İstanbul Gümrüğü müdürü Nimet Bey tekaütlüğünü talep etmistir. Nimet Beyden başka Rünumat erkânından bazılarının da tekaütlüklerini talep ettikleri haber verilmektedir. Mersin başmüdürü Ragıp Bey de tekaütlüğünü istemiştir. İstanbul Belediyesi müfettişlcrinden Ali Yaver B. tarafmdan Müddeiumumiliğe İstanbul Telefon Şirketinin, abonebul etmemekte olduğunu beyan et (Birinci sahifeden mahnit) lerinden fazla mükâleme bedeli almakta mistir. kâin Luiho'da karaya çıkmış olan Mumaileyh, Cin, askerlerîni bitaraf olduğu bakkında şayani dikkat bir ihbar Japon fırkaaı tarafmdan mağlubiyete vaki olmuftur. mınfakadan 20 kilometre öteye cekuğratılmamak ve parçalanmamak iİhbaraı mahiyeti şudur: Ali Yaver B mek suretindeki vaitlerini ef'al ile çin ricat etmiş olduklannı iddia et geçen sene yazın Şehzadebaşı'ndaki eteyit etmedikçe Japon askerlerinin mektedirler. çekilmesinm mümkün olamıyacaçmı vine telefon almış, telefon tesisatı ikmal Çin tayyarelerinin faaliveti edildikten bir kaç gün sonra da Ada'ya ilâve etmiştir. Mumaileyb diyor ki: Nankin 2 (A.A.) Bir Çin metaşınmıştır. Bütün yaz müddetince Şeh« Mazideki tecrübeler, Japon'nabiraden bildirildiğine sröre Japon zadebaşı'ndaki hanede kimse olma lara ÇinMilerin vaitlerine fazla iti tayyareleri ŞançhayNankin demir dığı için bittabi telefonla da görüşül mat etmemeği öğretmistir. yolu üzerindeki Nand Siang ve Kunmemiştir. Fakat Telefon Şirketi üç ay Fakat Çin'liler, çekilir çekilmez •Un mevkiflerini tamamen tahrip ey Japon askerleri Japonya'ya müte • sonra Yaver Beye bir fatura göndereIemişlerdr. rek muayyen olan mükâleme ücretinden veccihen vapurlara binmeğe başlı • başka fazla konuşulduğu iddiasile ayTayyareler şimdi Kuns Han civayacaktır. ncâ 130 mükâleme bedeli istemiştir. rındaki köprüyü bombardıman et • Lâkin bunun için de Çin'lilerin bîr Yaver Bey her ne kadar bunun aksini mektedir. daha avdet etmelerine mâni olacak iddia etmiş ise de derdini kimseye an Yeni Başkumandanın beyanatı olan zarurî tedbirlerin bitaraf as latamamış, çarnaçar parayı vermiştir. Changhai 2 (AA.) Nippon kuv kerler tarafmdan ittihaz olunması vei seferiyesinin Ba«kumandanı Je • Aradan bir müddet daha geçtikten şarttır.» nera! Shirakawa, Chançhai'a mu sonra Telefon Şirketi yeni bir fatura ile Bir mötareke akti i$teniyor vasaiatında Çin kuvvetlerinin kendi Yaver Beye tahsildannı göndermiş ve Cenevre 2 (A.A.) M. Yon, M. tekliflerini hüsnü niyetle kabul ede 130 mükâleme bedeli daha talep et rek sür'atle çekilirlerse JaDon kuv Boncour'la yapmış olduğu bir mülâka miştir. Yaver Bey bu parayı da vermek ta Şanghay'da bîr konferansın top • vetlerinin muhasematı tatilde te • lanması derpiş edildiği sırada Ja • mecburiyetinde kalmış, fakat bundan reddtit etmiveceklerini beyan etmiş sonrası için bir plân hazırlamıştır. pon'Iarm yeniden taarruza geçme ve demİRtir ki: Beyazıt nahiye müdürü ve polis ko leriru tekrar protesto etmistir. ••• Harekâtımızı assrarî hadde inmiseri huzuru ile evdeki telefon ma M. Boncour, M. Sato'yu kabul etdirraek için mümkün olan her şeyi miş ve Japonva'nın konsey'in plâ • kinesi, buradan konusulamıyacak bir şeyapacağız. Elverir ki tebaamızı ve kilde kapablarak mühürlenmiş, resmî bir imtiyaz mıntakasını tehdit etmekte o nını kabul ettiğinden dolayı mem • de zabıt varakası tanzim olunmuştur. nunivetini îzhar etmistir. Fakat ]»n »imdiki buhran sür'atle nihayet Zabıt varakasının tanziminden iki ay Şanghay'da toplanacak olan konfe b.ulsun.» ransın muhasematın tatili içîn husul sonra Telefon Şirketi tahsildan gene elinde bîr fatura olduğu halde 130 müSuh müzakereti devam edivor bulacak bir itilâfın aktine bağlı bukâleme bedeli almak üzere Yaver Beye Changhai 2 (A.A.) M. Wil lunduğunu hatırlatmıştır. msracaat etmiştir. Yaver Bey, bu defa den'în Kusrün Nankin'den buraya gelMumaileyb konferansm toplan mesi beklenmektedir. masından evvel bir mütarekenin ya hiç îtiraz etmeden bu parayı da ver miş, makbuzu almıştır. Changhai'da tngiliz Amiralı pılması hus'isunda ısrar eylemiştir. Yaver Bey makbuzu aldıktan sonra Kelly'nin teşebbüsü ile başlıyan ve Yeni Mançttri hükumeti evvelce tutulan zabıt varakasile bir halen devam etmekte bulunan müzaMoukden 2 (A.A.) MüstakİI likte Müddeiumumiliğe müracaat et • kerelerde Japon'Iar evvelce vermiş ol Mançuri hiikumetinm teessüsü dün miş, keyfiyeti bildirmiştir. dukları ültimatomda talep ettikleri sabah resmen iiân edilmis olup beş veçhile 20 kilometre genişliğinde bir renkli yeni millî bayrak her tarafta Müddehnnumilik, bu ihban ehem mıntakanm daimî surette askerlik miyetle nazari dikkate almış ve keyfi • daleralanmaktadır. ten tecridi hakkmdaki noktai navaryetin tahkik edilmesi için evrakı polise Sabık Çin Imparatoru Henry larını muhafaza eder gibi görünmek PouYî'nin riyaset edeceği yeni Man göndermiştir. tedirler. Bu mın<*l«> Cin kuvvet Polisin yapacağı flk tahkikattan sonra çuri hükumetinin resmen küşadı, bu larinden tahliye edilecektir. Bu hal, îddia sabit olursa Telefon Şirketi ceza aym beşinde Tchang'da icra oluna • evvelâ imtivazatın tevsii manasını ta caktır. mahkemesine verilecektir. zammun edecek, bundan başka ve Bu hususta Telefon Şirketi nezdinde Chang Chun (Mançuri) 2 (A.A.) •fflebi ihtimal Yang.TzeKian? ır Sabık Çin fmparatoru PouYi martm tahkikat icra ettik, şu cevabı aldık: •MİiM tamamen hâkhn olacak bir « Böyie bir mes'ele mevcut olup olonuncu günü yeni Mançuri devletinin Japon imtivazlı mıntakası teessüsümadığını bümiyoruz. Alâkadar şubeler riyaseti vazifesini resmî surette de nii intac evliyecektir. bu hususta tetkikat icra etmektedirler. ruhde eyliyecek ve Ching Cheng unNankin'de Rusva ile olan rnüna Henüz tetkikat bitmemiştir. Neticede işin vanmı alacaktır. sebat mes'elesi ile istiçal etmek üBu münasebetle Moukden'de bu ne olduğu anlasılacaktır.» zere bir haricive komisvonu teskil e lunan Japon mnumî karargâhı da dildigi tevit edilmektedir. Bu mes'ele Chang Cban'a nakledilecektir. Ioyan*»da içtima eden KouMinTan* merkezî icra komitesinin tetkikine arzolunacaktır. Şehir Meclisi, Mecidiye köyünün Cenevre 2 (A.A.) M. Sato JaBelediye hududu dahiline alınmasına Şanghay 2 (A.A.) Çinli'Ierin imponva'nın Cemiyeti Akvam konseyi karar vermişti. Buna ait muamele bu< tiyaz nuntakasradan 20 kilometre geri tarafmdan Çin Japon ihtilâfınm günlerde tekemmüJ etmek üzeredir. çekilmeleri hasebile Japon'ların bedef v halli için ileri süriilen teklifatı kabul Haber verildiğine göre Mecidiye kömaksatlanna vanl olduklan zannedüiettiğinden M. Paul Boncour'u resmen yor. yündeki kasaplardan kısmı azamı bu h etmstir. Maamafih ehemmiyetli bir Çin gru karardan sonra dükkânlannı BelediJapon'Iar ne diyorla? punun bu mıntakanın baricinde dur • ye hududu haricinde kalan ZincirliTokyo 2 (A.A.) Cenevre'de Sir mekta olduklanndan endişe olunuyor. kuyu ve Kâğıtane'ye nakletmeğe başJohn Sitnon tarafmdan yapılan ve lamı^lardır. Bu kasaplar eski şekil • Mutarekenin aktedileceği tabmin o Japonya*nın Çin ve Japon askerle deki faaliyetlerine devam etmek UIunmaktadır. rinin ayni zamanda çekilmelerini katerlerse Belediye buna karşı da icap Sulhun tahakkuku için yapılacak mübul etmiş olduğu şeklinde bulunan eden tedbirleri alacaktır. zakerelerin yann Amerikan İngüiz ve beyanatı hakkmdaki mütalealarını Belediyece kaçak et takibatına da Fransız miimessillerinin huzurile Kent •erdeden Haricive Nezareti erkâ şiddetle devam edilmektedir. krovazöriinde yapılacağı umumiyetle nmdan bir zat, Japonya'nm Changzannedilmektedir. hai cephesindeki Çin ve Japon asÇin erkâm askeriyesi, sulh şeraiti • kerlerinin mütekabilen çekilmesi esa nin kabule şayan ve makul görülmediği sınj kabul etmiş olmakla beraber bun takdirde mukavemete devam etmek ni: ların ayni zamanda çekilmelerini ka yetindedirler. Şehrimizde tevkif edilen komünist lik maznunlan Adliyeye teslhn edil mişlerdir. Bunlar hakkmdaki tahkikata devam olunmaktadır. Maznunlann Iz< mir'e sevkleri hakkmda henüz takarrür etmis bir şey yoktur. ; Ecnebi mekteplerde tarih Maarif Vekâleti önümüzdeki ders senesinden itibaren ecnebi mektep • lerdeki ecnebi tebaası çocukların tarih derslerini de tiirkçe olarak oku malarma karar vermiştir. Bu karar alâkadarlara bildirilmiştir. Köçük piyanist kimdir? Galatasaray izciliginin yirmînci devri senevü tesisi münasebetile verilen bir müsamerede küçük bir izcinin piyano calmkta gösterdiği harikulâde muvaffakiyetten bahşetmisrik. Bu yavrunun ismi Hâmit Ali'dir ve mütekait erkâni harp miralayı Ali Rifat Beyin mah dumudur. Kendisi sekiz yaşındadır. Evvelce nesrinde yanlıslık olduğundan ismini bugün tetkrarhyoruz. Alman lisesinde mösamere Şehrimizdeki Alman LJsesi tkaret kısmı talebesi tarafmdan cuma günü bir müsamere verilecektir. Bu müsamerede (Kınlan Kanatlar) isminde tayyareciiiğe ait türkçe bir piyes temsil edilecektir. izmir rıhtım şirketinin iirarî komiseri tzmir Rıhtım şirketinin 120,000 lira rüşvet alarak Avrupa'ya kaçan Nafıa komiseri Emin Bey hakkında ıstanbul zabıtasınca da tahkikat yapıldığı yazılmıştı. Bu tahkikat neticesinde Emin Beyin şehrimizde değil, Fransa'da olduğu, Fransa'ya son günlerde îsviçre'den geçtiği anlaşılmıştır. Emin Beyin iadesi için Paris sefaret imize tebligat yapılmıştır. Pap'alık mümessili Roma'dan geidi Papahğın tstanbul mümessili olan Monseniyör Margoti, dün, Roma'dan şehrimize gelmiştir. Monseniyör Margoti, iki ay evvel buradan Yunanistan'a gitmiş, orada Reisicumhur M. Zaimis tarafmdan kabii! edilmiştir. Papanm vekili, bu ziyaret esnasında Yunan Reisicum • huruna, Papanm son zamanlarda bas • hrdıği meskukâtm bir kolleksiyonunu hediye etmiştir. Monseniyör Margoti Atina'dan sonra Roma'ya gitmiş ve Papa tarafmdan kabul edilmiştir. Papanm vekili burada, Papanın taç giymesinin yıldönümü münasebetile Soint Esprit kilisesinde ya pılacak ruhanî âyine riyaset edecek, onümüzdeki pazar günü Pangaltı'da mümessillik makammda tertip edilecek oIan resmi kabulde hazır bulunacakbr. 6üzel San'atlar Akademisi Japon'Iar maksatlarını elde ettiler mi? Mecidiye köyundeki kasaplar Güzel San'atlar Akademisinin ellinci senei devriyesi münasebetile, bu gece Maksim bar saionlannda bir müsamere verilecektir. Bu eğlenceye bütün Güzel San'atlar mensubini, Akademi mezunları istirak edeceklerdir. Eğlence sabaha kadar devam e • decektir. Halkevi idare hey'etleri Halkevi şubelerinin idare heyeti intihaplarma devam olunmaktadır. Yann da Güzel San'atlar şubesinin intihabatı yapılacaktır. tçtimaî muavenet ve halk dershaneleri şubeleri nin intihaplan gelecek hafta içinde bitirilecektir. Irak Sefiri Ankara'ya pidiyor Yeni Irak sefiri Emir Zeyt Hz. bir, iki güce kadar Ankara'ya gidecek, orad?ki sefaret binasmda ikamet ede • cektir. Irak'ın yeni sefiri, itimatnamesini, Reisicumhur Hz. Ankara'ya avdet buyurduklan zaman takdim edecektir. Otobüs ve Tren rekabetî Tren işliyen yerlere oto büs işlemivecek Ankara 2 Muntazam tarifesi olmıyan, sıhhî ve fennî takayyüdattan azade olan otobüs ve kamyon servislerinin şimendiferlerimize rekabet edememesi için kanunî bazı tedbirler alınacağı tahmin olunmaktadır. Otobüs ve kamyon münakalâtının şimendiferlere müvazi istikametlerde yapılmasınm men'i ile bunlarm ancak şimendiferle gidilmiyen yerlere hasrı ve otobüsler hakkında esaslı bîr nizamname tanzim olunması düşünülmektedir. 6elen ve giden seyyahlar Evvelki gün Roterdam vapurile şehrimize gelen 200 Amerika'h seyyah, dün camileri, müzeleri, Kapalıçarşı'yı, Yerebatan sarayını gezmişler, akşam ayni vapurla Pire'ye ha reket etmişlerdir. Dün, Roterdam vapurundan baska. îskimlont vapurile de şehrimize 50 Amerika'h seyyah gelmiştir. Bu sey • lar da, şehri gezmişlerdir. Bugün Iskenderiye'ye gidecekîerdir. m ingiliz Sefiri Bir kaç gündenberi Ankara'da bu lunan tngiliz sefiri Sir Jorj Klark dün şehrimize avdet etmistir. Sefir bir kaç güne kadar iki ay mezuniyetle Londra'ya gidecektir. Yakalanan komön stler Kapalıçarşı Gümrükte Sahte ecnebi paralan Zabıta lstanbul'da ecnebi paralarını taklit eden ve sahte paraları piyasaya süren bir kumpanyayi ele geçirmiş, adliyeye vermiştir. Bir kaç kişiden mürekkep olan bu kumpanya efradı muhakeme edileceklerdir. Sahte olarak piyasaya çıkanlan evrakı naktiveden bir kısmı Yugoı • lâvya'ya aittir. Şark demiryoüar şirketi Şark DemiryoIIan şirketi bu kere (Şark DemiryoIIan işletici kumpan yası Türk Anonim şirketi) namı alhnda yeniden teşekkül etmiştir. Yeni şirket 17 şubat 932 tarihinden itibaren tesçil olunmuştur. Yeni hisse senetleri yakında mevkii tedavüle çı • kanlacaktır. Otobüsçüter bir birlik yaptılar ihtisas mahkemesi çalışıyor Adliye sarayında çalısan 9 numaralı ihtisas mahkemesi, evvelce hâkimi münferitler tarafmdan baslanan ve bir karara raptedilmiyen davalara bakmaktadır. Bu davalardan bazılan hakkmda ademi salâhiyet karan verilmiştir. Mahkeme nin elinde tetkik edilecek bir çok dos • yalar vardır. Küçük esnaf ve Tıcaret Odası Bilumum esnaf ve küçük san'at . kârlarla küçük tacirlerin Ticaret O • dasına kayıt ve tescil olunmalan mecburiyetine dair verilen karar bir kaç gündür îlân edilmektedir. Bu karar mucibince haziran ayı nihayetine kadar kayıtlarını yaptırmıyanlar hak kında Oda tarafmdan odalar kanununun beşinci maddesi mucibince doğrudan doğruya icra marifetile tahsil ettirilmek şartile cezalar verilecektir. Karara muttali olan küçük tacir lerle esnaftan bir çok kimseler mensup olduklan cemiyetlere müracaat etmişler, kararın mahiyetî ve sureti tatbikı hakkmda malumat istemişlerdir. Tesçil bedeli Odaca tesbit edil miştir. Bu para iki taksitte tesvive olunacaktır. Esnaftan bir eoğunun bu karardan gayrimemnun olduk'arı, tadil! için teşebbüsatta bulunduklan haber verilmektedir. Boğazlar komisyonu Boğozlar komisyonu, dün, Amiral Vasıf Paşanın riyasetinde toplanmıştır. tçtimada senelik raporun hazır . lanmasına başlanmıştır. Bu rapor hazırlandıktan sonra bir sureti Cemi • yeti Akvama gönderilecektir. " Yarın „ gazetesinin davaları Tatili neşriyat eden «Yarın» gazetesinin mes'ul müdürü Süleyman Tevfik Bey, Finike Belediye reisi aleyhine yazılan bir yazıdan dolayı on ay hapse mahkum olmuştu. Bu hiiküm Temyiz mahkemesince tasdik edildiğînden Süleyman Tevfik Bey, ceza müddetini ikmal için Umumî hapisane'ye girmiştir. Gene «Yann» gazetesinde son günlerde müdiri mes'ullük eden Bürhanettin Âli Bey de, Elektrik Şirketi müdürü M. Hanses aleyhine yazılan bir yazıdan dolayı alb ay hapse mahkum edilmişti. Bu hiiküm de tasdik edilmis, Bürhanettin Âl: Bey de hapisaneye girmiştir. 6a!atasaray'!ılar Cemiyeti GeçenIerde eski Galatasaray lisesi mezunlan cemiyetinin ihyasına teşebbüs edilmis ve bunun için de bir kongre toplanmıştı. Konprede, eski ce . miyet nizamnamesini tetkik ederek yeni bir nizamname yapmak üzere bir komisyon seçilmisti. Bu komisyon, ahiren, tetkikatmı bitirmiş, bir ni zamname projesi hazırlamıştır. Bu proje yarın tekrar toplanacak olan kongrede tetkik edilecektîr. Belediye talimatma riayet etme diklerinden dolayı seferden menolunan otobüslerin adedi otuzu bulmuştur. Otobüs sahiplerinden bir kısmı Belediyenin tatbik ettiği bu ceza şeklini gayrikanunî bulduklanndan mahkemeye müracaat etmişlerdir. Davaya bugün üçüncü hukuk mahkeme • sinde bakılacaktır. Diğer taraftan otobüs sahipleri «tstanbul ve mülhakatı otobüsçüler cemiyeti» namile yeni bir cemiyet teşkiline karar vererek bu hususta ViIâyetten müsaade almışlardır. Yarın Kadıköy gazinosu üstünde toplana caklar,heyeti idareyi teçeceklerdir. Otobüs sahipleri bu sureti e bir birlîk vücude getirdikten sonra otobüs talimatnamesinin tadili için icap eden makamat nezdinde tesebbüste bulunmak tasavvurundadırlar. Yeni ve eski defterdarlar Defterdar Şefik Beyin Maliye Vekâleti Temyiz komisyonu riyasetine nakIedilerek yerine Temyiz komisyonu reisi Mustafa B. b taym «dildiğini yazmıştık. Mustafa Bey cumartesi günü şehrimize gelecek, Şefik Bey de pazartesi fflni Ankara'ya gidecektir. Mustafa Bey evvefee tstuıfcal tordar muavinüğinde bulunmuftv, Gümrükte yeni istifalar O & T ö D f uını M FÛ <di ® Hukuk Fakültesinde Hukuk Fakültesi müderrisler meclisi dün bir içtima aktetmiştir. Bu toplantıda idarî bazı hususat gorii • şülmüştür. Turing kuiüp kongresi Turing Kulüp idare heyeti, dün, içtima etmiş, 10 nisanda toplanacak olan kongrenin ruznamesini hazırlamakla meşgul olmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: