21 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

21 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Catnhnriyef Balkanların Gorkisi Meşhur Rumen edibi Panayit İstrati öldü C Konuşma ) Yeni ak$am elbiseleri Kadınlar kongresinin faydaları Kadınlar kongresinın İstanbulda toplanmasmm sayısız faydaları oldu. Bir kere dünyanm dört bucağından, Avustralya, Jamayık gibi en uzak yerlerinden gelmış kadm üyeler Türkiyeyi, Turkleri ve Türk kadınlannı gözlerüe görduler, onlar hakkmda hâlâ söylenmekte devam eden asılsız efsanelerin nekadar asılsız olduğunu anladılar. Türk kadınlığının ancak şimal memleketleri ve İngiltere gibi birkaç yerde kadmlara verilmiş si yasî haklardan ıstıfade etmekte bu lunduklarına şahıd olarak onları bi raz da kıskandılar. Bunları tabiî memleketlerine dön dükleri zaman sade kadın arkadaşla rına ve kadınlık muhitine değil, her kese, bilhassa çocuklarına ve torun larına anlatacaklar. Bizım kendımizi tanıtmak itibarile kazandığımız faydalar bunlar.. Bizim onları tanımak itibarile ettiğimiz is tifedeler ise, kadının sıyasî ve me denî haklarım aldığı yerlerde onları muhafaza etmek, almadığı yerlerde ıse onu kazanmak için ne ateşli şekilde mücadele etmekte olduğudur. Bız, bu mertebeye kolayca erdiği mız için belM onun kıymetini iyi takdir etmiyorduk. Fakat bizim on se nede aldığımızı onlann otuz kırk se nelik bir uğraşma neticesi hâlâ elde edemediklerine şahid oluncâ gurur la ve iftiharla göğsümüz kabardı. Türküm, Türk kadınıyım diyene ne mutlu! Zamanımızın en büyük hikâyeci lerinden biri olan Romanvalı Pana yit İstrati ölmüş tür. Bir köylü cocuğu olan İstrati sırasile amelelik, seyyar fotoğrafcılık, sendika kâtib lıği ederek, Balkanlarda şehirden şehre dolas nuş, bilâhare vücude getirecepi mu azzam eserin unsurlarmı toplamıştı. Yazılarında, daima Rumen köylü ve amelesini mevzu olarak almıs ve romanları b u , . ! ; lisanlara tercüme edilmişti. Elli bir yasmda ölen Panavit İstriti Balkanların Gorkisi deniyordu. izmir HaJkevi köylüyü yükseltmek için çalışıyor Avukat, doktor, ziraatçi, edebiyatçıdan mürekkeb beş kişilik bir komite birer birer köyleri dolaşıyor İzmir Asarıatika Mumiblerî cemiyetinin faaliyeti Başka memleketlerde ıRomanya kadın atletleri ) c Koyduğumuz nümuneleri Ufanm yeni çevirmekte olduğu «Kibar Ka dmlar Terzihanesi» filminde teşhir etmekte olduğu orijinal modellerden çıkardık. Onun için henüz model kitablarına geçmemış bir yeniliktedir. Yukarıda solda pijamayı andıran bir gece elbısesi.. Kumaşı ağır ipekli kreptendır. Bel ve göğüs tezyinatı lâme den ve yahud resimdeki gibi arjan te veya dore parçalanndan olabilir. Ortadaki taftadandır. Eteğmde ve yakasınm kenarında beyaz süsleri vardır. Yaka ve göğsün alt kısmın daki açıklık çok orijinaldir. Sağdaki düz, önü kapalı olmak itibarile sade fakat zariftir. İyi düşecek ağır bir i pekliden yapılması lâzımdır. Bunun omuzdaki kafes kafes örülmüş pele rıni çok orijmaldir. Yeni Şapkalar Bu senenin modası 1900ü andırıyor Moda, hiç şüphesiz ki, ruhunu ha yattan alıyor. Bazıları mütemadiyen değişen modadan şikâyetçidirler. Halbuki hayat yerınde duruyor mu ki moda olduğu noktada saysın. Bu sene de gene genclık ve onun fantezisi gi bi elbiselerle beraber şapkalar, ayakkabılar ve dığer levazım da şekille rıni değiştirdıler. Bir kısmının önleri ileri, bir kısmının arkası kıvrık, ba zısı büsbütün kenarsız, bazısı hiç ü mıd etmediğiniz noktalarda köşe ya pıyorlar. Bir kısmının kenarları ince bir kuş gagası tarzında güzel, yana ğm, alnın üstüne düşüyor. Her biri muhtekf çeşidde olmakla beraber kı şın giyilen yuksekçe şapkalardan ar tık eser görünmüyor. Bu saydığımız Dostumuz Romanyada da, bizde ve bütün Avrupa memleketlerinde olduğu gibi kadınlar spora çok meraklıdırlar. 1936 Olimpiyadmda iyi bir mevkı kazanmak için erkekler ka dar kadınlar da çalışıyorlar. Resmi miz Romanya kadın atletlerinden mizrak atan bir bayanı Olimpiyadla ra iştirak etmek üzere ekzersis ya parken gdsteriyor. Yeni bir kadın zaf eri tarzlardan her birini herkes kendi yüzüne göre uydurmağa çalışıyor. Tabiî şapkacıların bu hususta vereceği nasihatlere de ehemmıyet verilı yor. Fakat en çok kullanılan kenarsız olanlardır. Bunlardan bazüarının ke c Tayyarecilik artık kadınlarm en fazla muvaffak oldukları bir spor şekli oldu. Sürat, büyük seyahat, hava da mumkün olduğu kadar uzun müddet kalmak, işlerinde erkek tayyare cılerle boy olçüşen bırçok kadın tayyareciler mevcud.. Resmini gördü ğünüz Jean Batten bir İngiliz kadm tayyarecisidir. İngıltereden Avustralyaya kadar hiç yere inmeden bir se fer yapmış ve kadm tayyarecılık â lemine yeni bir zafer kazandırmıştır. narları geriye doğru kımlarak Ho landalıların başhğı gibi alnı, hatta öndeki saç diblerini açık bırakacak şekıldedır. Butün bunların ekserisi 1900 deki şapka modasmı hatırlatı yor. Şapkaların kumaşlan, yapıldığı maddeler de şekilleri kadar değişık tır. En çok hasır, kadıfe, fbtr, keten, pıke, tafta, beyaz panama kullanılı yor. Bunlardan kadife bilhassa akşam şapkalarını teşkıl edıyor, fötr ise spor ve günduz elbıselerıle giyıliyor. Sı yah hasır çok moda ise de artık herkesin başmda görülmeğe başlandığı için orijinalitesini kaybetmış bir va ziyettedır. Küçük vualetler hâlâ gü zel şapkaların on kısımlarının en büjnık süsüdür. Şık kadmların yuzlerıni tatlı bir esrara boğuyor. Garnitürlerın her çeşıdi kullanıl maktadır. Tuy, kordelâ, çiçek, kuş lar.. Asıl meharet, işte butun bunları karıştırarak kendieine en iyi yakışan şapkayı vücude |etirtebılmektedir. tzmir Halkevinin denizden görünüşü İzmir (Hususî) Son zaman tavukçuluk, hayvan hastalıklan, süt larda muhitimizin bellibaşlı hareketçülük, bağcılık ve saire... İzmir (Hususî) Turing ve Otolerinden biri de Halkevi şubelerinin Faal komite, köy muhiti içinde zenmobil kulübün bu sene Egenin tarihî canlı kımıldanışlandır. Halkevinin bilgin etüd mevzulan ve çeşidli sualler ve güzel yerlerinde, memlekcti tanıt hassa köycülük üzerindeki çalışma tarkarşısında kalmaktadır. Edebiyatçı mağa matuf gezintıler tcrtib edeceğizı ve ahnan netice dıkkate şayandır. arkadaş ta, köyün ruhî, içtimaî haya ni bildirmiştim. Asari atika Muhibleri Çok eskidenberi köylü, herhangi bir tmı ve eski destanlannı, ısbrab veya cemiyeti reisi Vali General Kâzım Dimenfaat görebilmek için, onu temin neselerini terennüm eden halk parçarik, bu seyahatlerin daha kalabalık edip getirecek fedakârlıklar ve dileklannı, hikâye ve masallannı tespit etkafilelcrle ve daha sık yapılabil ler karşısmda bulunuyordu. Halke%i mektedir. mesi icin, Devlet Demiryollan İdaresiise, şimdi köylüden hıçbir şey istemeKomitenin köye ayak basınca karne aid hatlarda bu seyahatlere münden, ona birçok şeyler vermek yolunu şılaşhğı ilk sima, köy muallimidir. Muhasır kalmak üzere tenzilâth tarife tutmuştur. allım, birçok mevzulann anahtarlannı, tatbik edılmesini istemiştir. Bayındırhk Çalışma plânı, evvelâ beş aln nü bu salâhiyettarlara vermekte, her türBakanlığının bunu kabul edeceği u lü alâka ve yardımı temin etmektedir. mune köyü üzerinde tatbika başlan mulmaktadır. Halkevi bütçesinin üçte biri, köycü mışhr. Bir misyoner sükunet ve enerGeçenlerde Izmirden geçen Amelüğe aynlmışhr. Yakında hudud dajisile ilerliyen bu çalışma, esas itirikan gazetedsi Betti Roz, Atinadan , barile ekonomik ve içtimaî sahada göha genişletilecek ve en uzak köylere Valimize gönderdiği bir mektubda, kadar gidilecektir. zükmektedir: Bir avukat, bir doktor. ne Yunan, ne de Roma harabelerinın, bir ziraatçi, bir de edebiyatçı.. Her İçtimaî muavenet komitesi de orta Ege eserlerinin kendisinde bıraktığı hafta beş kişilik bir komite, köylere mekteblerle ilk mekteblerde 1350 çokuvvetli izleri silemediğini bildirmiş gitmektedir. cuğa hergün öğle vakitleri sıcak ye tir. mek vermekte, bunlann müteferrik ihMeselâ avukat, köylüler ve köyler Bergama harabelerinde, yeni bir tiyadannı temin etmektedir. Bu koarasmdaki davalar ve ihtilâflar etra İlim Evi binası inşa edilmektedir. Zi fmda her sorguya cevab vermektedir. mite aynca dokuz talebenin meccanî yaretçiler ve mütehassıslar burada ça Köylü neticesiz kalabilecek herhangi tahsilini deruhde etmiştir. tçlerinden lışacaklardır. Bakanlıktan da yardım ikisi Avrupaya gönderilecek, İzmir bir mesele için, işini, gücünü bıraka istenmiştir. mahsulleri üzerine sanayii ziraiye tahrak şehre inmekten ve istişare ücreti Yeni Bergama müzesi inşaaü da vermekten kurtulmaktadır. Doktora ge sili yapacaktır. bitmiştir. Kalelerin bulunduğu tepeye, lınce, bütün hastaları muayene ve teBu komiteden başka fırka vilâ yakında otomobillerle gidilecektir. Budavi etmekte, ilâclannı da parasız veryet idare heyeti başkanı Avni Doğarada beş metro genişlığinde yeni bir mektedir. Bazı hastalar, memlcket hasnın nezareti altında diğer bir tesekkül yol açılmaktadır. tanesinde, Halkevinin kendi komitesi vardır ki, Çocuklan Esirgeme Kuru namına ayırttığı kısma yahnlmaktadır. mu, Hilâliahmer, Öksüzlere yardım, Hususî hastanelerde komite emrine biMaarif ve Verem Mücadele cemiyetrer fyat«k tfyırmışkrdu. îçlerinde kü lerinin varidat kanallannı birleştir çük bir tedavi, brr amelıye ile kurtumiş, 6 ay içinde 31 bin lira para toplabilecefc ne hastaîar vardır ki, yıllar lamışnr. Yani teberruat tek elden ve Zara kazasınm Karacaviran köyünca bakımsızlığm felâketini çekmişler yılda bir defa toplanmakta, her cemide, hasılatı kimsesiz mekteb çocuklandir. Bunlann sevinc ve şükranı son yetin bütçesine göre dağılmaktadır. nm ders levazımına sarfedılmek üzesuzdur. Bu şekil, cemiyetleri de varidat temim re güzel bir müsamere verilmiş, bu endişelerinden kurtarmış, daha toplu, Baytar ve ziraatçinin çahşacaklan daha kontrollu ve güzel bir çalışma saha da malum, sistemi doRurmuştur. Tohum, ekin, hajere, fidancılık. Zara köylerinde gÜ7«l bir müsamere verildi Dün gene bir ev çöktü Son zamanlarda şehrimizde çökme vak'alan çoğalmaktadır. Dün gene bir e\ın üst kısmı çökmüştür. Davut paşa mahallesinde Sancaktartekke sokağında 53 sayılı evın üst kısmı dün saat 12 de birdenbire çökmüştür. Evde o esnada kimse olmadığmdan nüfusça zayiat yoktur. Halta e\in eş yalanna bıle birşey olmamışnr. Belediye son zamanlarda çoğalan çökme hâdiselerini görerek bu husus ta çok dıkkat edılmesini ve yeniden tetkikat yapılmasını kaymakamlıkla ra bildirmiştir. Bu arada ötedenberi çökeceği anlaşıhp ta sahiblen bulu namıyan evlerin Belediye tarafın dan yıktmlmasına başlanmıştır. Nisan sonu puvason davrili mi? Bir akşam gazetesi birkaç günden beri Üsküdarda Karacaahmedde bir Almanm define bulduğunu ve hafrı yata başlanacağını yazıyordu. Dün bu hususta Üsküdar kaymakamı bize şunlan söylemiştir: « Ben de o yazılan hayretle o kudum. Bizim mıntakamızda böyle birşey olsun da bizim haberimiz oîmasın, buna imkân yoktur. Belki o gazete vakitsiz bir puvason davril yap mak istemektedir!» müsamerede Zara kaymakamı da hazır bulunmuştur. Yukanki resim Zara kaymakamını köylü kadınlannın arasında göstermektedır. İki kuduz vak'ası Dün şehrimizde iki kuduz vak'ası olmuştur. Kuruçeşmede Kırsokakta 2 numaralı evde oruran Yorginin kızı 12 yaşlannda îstiryadi sokakta oynarken büyük bir köpek tarafmdan ısınlmıştır. Amavudköyünde oturan Diyamandinin köpeği aynı yerde oruran poiıs Nafinin 13 yaşındaki oğlu Emmle komşuları Dimitriyi ısırmışür. Her iki köpek ve ısınlan çocuklar kuduz hasta neîL"* gönderilmişlerdir. Ev ve Eşya Simavda 100 kiloluklar kulübü ; Otobüsle otomobil çarpışh Asrî bir oturma odası Evvelki gece 19,45 te Keresteci Simav (Hususî) Simavda (Yüz lerden Eyübe giden şoför Hüsnünün kiloluklar kulübü) isminde yeni bir teidaresindeki 3276 sayılı otobüs Un şekkül yapılacağını haber aldım. Mükapanı caddesinde yolun dar bir yerinessisler, Ziraat Bankası memurlanndan de şoför Niyazınin idaresindeki 2540 yüz on alh buçuk kilo Galib Fuad, numaralı otomobille çarpışmışbr. Hçr yüz iki kilo Hüseyin Tuncer, tam yüz iki taraf ta hasara uğramıştır. İnsan kilo Şeref Temuçindir. Simavda yüz ca zayiat yoktur. kiloyu geçmiş memur ve halk pek çoktur. Kulübün hedefi cuma günlen ve tatillerde uzun gezintiler yaprn»1'. yağlı ve kat kat olan davul gib' g^nek leri eritmektir. Yakında resmî şekıl de hükumete de müracaat edilecektir. Eskiden İstanbuldaki (Yüz kiloluklar) kulübü azalannın kulaklan çınlasın.. Buğday suiistimali Vilâyet İdare heyetinde Ç Ev kadını Çocuk arabaları Azadköy arazi Maliye Bakanhğı Azadköy ara zisi işi hakkmda İstanbul Milli Em lâk Müdürlüğüne bazı tebligatta bu lunmuştur. Bu tebligat bu işin kat'î bir neticeye bağlanması içın muamele ve davasımn takibi hakkındadır. İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğü bu arazinin kimlere aid olduğunu ve den bir halı.. Kütübhanenin üstünde köylülerle Resneli Osmanın vazıye bir tablo.. Duvara gerilmış yünlü partini tesbit etmektedir. Dığer taraftan ça yerine şık kilimlerimizi, yerdeki Resneli Osman Vilâyete vc Mılli Emyünlü yerine de halılarımızı pekâlâ lâk Müdürlüğüne gelerek bu arazinin kullanabılırız. Tabiî iskemle ve dıvanm kumaşmı da yerli olanlardan se • kendisine aid olduğuna dair vesıka • lar ve topu kayıdleri göstermıştır. çeriz. J Çamurlanmış, tozlanmış çocuk arabaları tarıf edeceğımiz şekılde temizlenmezse çarçabuk parlaklıklarını kaybedıp fena olurlar. Evvelâ çamur veya tozları ovalamadan sulu süngerle çıkarmalıdır. Fakat parlak kısım Asrî evlerin döşenme tarzında gitlar diğer kısım ve tekerlekler için tikçe sadeliğe temayül artıyor. Kan ayrı ayrı süngerler kullanmalıdır. şık ve çok eşya kullanmamak bir ga Sonra suyu temizce almalıdır. Parlak kısım için ne sabun, ne de ye hahni alıyor. Şu modele bakın. Köşede güzel ve basit bir dıvan.. Bir ıssıcak su kullanmamahdır. Deri kı kemle, bir kütübhane, ortada bir masımlan hafif sabunlu su ile temizle sa Divanın üstünde duvara gerilmiş dikten sonra yumşak bir bezle, yahud yünlü bix parça.. Yerde gene yünlü keçi derısile kurulamalıdır. ' ' Vilâyet idare heyeti dünkü içtimaında Dün İstanbul Vilâyeti idare heyeti j aydan evvel intacma imkân göriile memektedır. Sabri, Enver ve Ferruhtan mürekkeb olarak içtima etmiş ve Ziraat Bankası Suiıstimalin miktan bir milyon lirasuiistimali tahkikat evrakmı tetkike ya yakın olduğu söylendiğine göre başlamıştır. Bu evrakı Ziraat Bakanişin de gayet sümullü ve derin tetkik • hğı Müsteşan Atıfın riyasetındekı bir lere muhtac olduğu kendiliğinden anteftiş heyeti hazırlamıstı. Evrakı tahlaşılır. Bu tetkikat neticesinde lüzum kikive birkaç yüz sahife tutmaktadır. görülenler hakkmda lüzumu muhakeTetkıki uzun sürecektır. Bunun bir me karan verilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: